สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงนารินรัตน์  กันยะ
 
1. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย  เตชนันท์
 
1. นางวัชราพรรณ  วิเศษกาศ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงศรินทิพย์  กงแก้ว
 
1. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นายทักษิณ   อินไชย
 
1. นางศุภาวรรณ  ศรีวรรณนุสรณ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิวกร  กองวารี
 
1. นางอุรา  ปิงยศ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสาธิกา  ลำคำ
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธีรนาฎ  เมฆยะ
2. เด็กหญิงภัทราพร  พลศิลป์
3. เด็กหญิงวรรณวนัช  วิยา
 
1. นายกรวิชญ์  อภิวัฒน์ธัญศิริ
2. นางณัฐกา  คำวัง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจนัญญา  อูปต๊ะ
2. นางสาวปนัสยา  คำแสน
3. นางสาวสิรินันท์  แก้วแปง
 
1. นางพัชรีพรรณ  ตนภู
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนวภูมิ  จำนงศรี
2. เด็กหญิงวิชญาพร  มังคละ
 
1. นางเนาวรัตน์  ขันรินทร์
2. นางณัฐกา  คำวัง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุภัทรา  ขอคำ
2. นางสาวอัญมณี  สุดใจ
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธพนธ์  จินะแปง
 
1. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิรประภา  เดชะ
 
1. นายกันตพงษ์  หมั่นดี
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววริสรา    ประเสริฐสังข์
2. นางสาววลัยลักษณ์    ภิรัญคำ
3. นางสาวโสภิษา    ยศหล้า
 
1. นางทิพรัตน์    ปะสีละเตสัง
2. นางรุจิเรข    บุญมาปะ
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายคมิก  ตนะทิพย์
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  แปงใจ
3. เด็กหญิงเกวลิน  มหานิล
 
1. นางพรณภา  ต้าวใจ
2. นางจีรนันท์  วรรณโยธา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาติภูมิ  ใบยา
2. เด็กชายณัฐภัทร  ไชยสลี
 
1. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐกิตต์  ธนะขว้าง
2. นายทัตพงษ์  มั่นเหมาะ
 
1. นายนพวิศว์  พลทิพย์
2. นางกาญจนา  เสนนันตา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสรวิชญ์  พรมมี
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณัฐวรรณ  พรหนุน
 
1. นางศุภลักษณ์  ก้อนใหม่
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณิชญา  ตนะทิพย์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  วัฒนะ
3. เด็กหญิงเบญจพร  เสนนันตา
 
1. นางรัตมณี  ไชยหาญ
2. นางลักษณา  เจษฎาชัยยุทธ์
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระประภา  เดชะ
2. นางสาวสุดปรารถนา  จิตรประเสริฐ
3. นางสาวอาภัสรา  ชูราศรี
 
1. นางสาววัชราพร  ริกากรณ์
2. นางณัฐพร  ธรรมวงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  ไชยยะ
2. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  จิณะกับ
3. เด็กหญิงเวสิยา  กาวิชา
 
1. นางธัญวรัตม์  โยบรรยงค์
2. นางสาวสิริกานต์  เจริญภักดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณญาภัทร  โพธิ์ทอง
2. นายธนภูมิ  ยอดหล้า
3. นางสาวอาภัสรา  ชูราศรี
 
1. นางสาวสิริกานต์  เจริญภักดี
2. นางบรรพตี  เมืองมูล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤษณะกันย์  แซ่ย่าง
2. นายณัฐศักดิ์  กุณา
3. นางสาวพรสวรรค์  อุ่นใจ
 
1. นางไพลิน  ยาวิไชย
2. นายคุณภัทร  อุทธิยา
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวนาถ  ต่างใจ
2. เด็กหญิงศุฑาณัฐ  ชอบเสรียิ่ง
3. เด็กหญิงศุภศิตา  นาคอ้าย
 
1. นางสาวจิตรอนงค์  คำรศ
2. นางกาญจนา  ธนะขว้าง
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัทธดนย์  ขันแปง
2. เด็กชายฤทธิศักดิ์  บัญญัติ
 
1. นายชัยวุฒิ  สุทธจ้อย
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายคุณากร  ตุ้ยสาร
2. นายรัฐภูมิ  อินไชย
 
1. นายชัยวุฒิ  สุทธจ้อย
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ราชภัณฑ์
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  จำเริญกิจไพศาล
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ไชยชนะ
4. เด็กหญิงรัตติกาล  ทองนิล
5. เด็กหญิงศศธร  บัวอิ่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  กาวี
2. นางเปรมพร  ไชยสลี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกานต์ธิดา  แซ่เล้า
2. นางสาวณัฐธิดาภรณ์  คำหว่าง
3. นางสาวนพัสร  พงษ์ศารารักษ์
4. นางสาวสุชาดา  ขาเหล็ก
5. นางสาวสุธนี  อิ่มอารมน์
 
1. นางเปรมพร  ไชยสลี
2. นางวิไลลักษณ์  กาวี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิราอร  ทะนิต๊ะ
2. เด็กหญิงภัทรวิมล  วิริยะ
3. เด็กหญิงสิรปภา  คำแสน
4. เด็กหญิงสุธีมา  ไชยสลี
5. เด็กหญิงอภิชญา  นารี
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 4 1. นางสาวกลิตา  หน่อหล้า
2. นางสาวจิดาภา  อินไชย
3. นางสาวนราพร  พุฒหมื่น
4. นายศุภกิตติ์  ภิมาลย์
5. นางสาวอัญชนา  มะโนปีน
 
1. นางมัธณา  จินะแปง
2. นายพิเชษฐ์  ใบยา
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนิธิภัทร์  ต๊ะวิชัย
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ลำน้อย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  คำแสน
4. เด็กหญิงเพชรรัตน์  โกสา
5. เด็กชายเมธาวี  ต๊อดแก้ว
 
1. นายพิเชษฐ์  ใบยา
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงปพิชญา  ต๊ะวิไชย
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวดุสิตา  เรศมณเฑียร
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศรีสิทธิพจน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฉันฑวัต  วันดี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กันธิยาใจ
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวัฒน์  สุนทร
2. นางสาววัลลภา  ไชยยา
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นางสุพรรณ  จิณะไชย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงกุลจิรา  อินปา
2. เด็กหญิงคชาภรณ์  อิ่นอ้าย
3. เด็กหญิงจารุวรรณ  อิ่นติ๊บ
4. เด็กชายณัฐพงษ์  พงขัน
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยินดี
6. เด็กหญิงลักษมณ  คำหน่อ
7. เด็กหญิงอนันต์ชนก  โลราช
8. เด็กหญิงอรัชพร  กินรินทร์
9. เด็กชายเจษฎากร  คำแปง
10. เด็กชายไชยวัฒน์  แปงใจ
 
1. นางสาวบัวถิน  เตชนันท์
2. นายนิติโชค  ปรารมภ์
3. นางสุพรรณ  จิณะไชย
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นายพงศกร  จักรแก้ว
2. เด็กชายสิทธิกร  ใบยา
 
1. นายอภิชาติ  คำกัมพล
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  สมมุติ
2. นางสาวปทุมพร  เทพกัน
 
1. นางสุพัฒนา  พลอยสมบูรณ์
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงชนกานต์  รสหอม
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นายอภินัทธ์  ส่างคำ
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธันญาภรณ์  คำยวง
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวลดาวดี  แสนกัน
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  แปงใจ
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายณัฐศักดิ์  โลราช
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกนกพร  อุ่นกาศ
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 1. นางสาวอารดา  อุ่นใจ
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  พุฒหมื่น
2. เด็กชายศุภกิจ  คำหว่าง
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ต๊ะผัด
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภาณุพงศ์  คำรศ
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพล  หาญต๊ะ
 
1. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนาพร  อะทะ
2. นายณัฐภัทร  ธรรมจักร
3. นายทักษิณ  อินไชย
4. นางสาวธนัชญา  เมืองคำ
5. เด็กหญิงธิตินาถ  ตนะทิพย์
6. นายธีรนาถ  ไชยมิ่ง
7. นางสาวศุภิศรา  ไชยสลี
8. นางสาวสิริรักษ์  ไชยมิ่ง
9. นางสาวอังศุมาลิน  พิพัฒนเจริญชัย
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางพลอยกษพร  มหายศนันท์
3. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกุลนันท์  นวลจันทร์
2. นายชัยพฤกษ์  กัลยาวัฒนกุล
3. นายนพคุณ  คำปัน
4. นายพศวิชญ์  อวนศรีสุข
5. นายศักดิ์ณรงค์  ปะทิ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปิยะภูมิ  ไชยวงค์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเกียรติศักดิ์  ทานัน
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทกานต์  อินต๊ะเม้า
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวลักขณา   เตชนันท์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพล  หาญต๊ะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวกาญจนาพร   อะทะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกภวิทย์  มังคละ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายธิติพงศ์  บุญอินทร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกอร  สุุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสร้อยสุวรรณ  กาวรรณ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุทธิพงษ์   จันติ
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นายชินดนัย  ชราชิต
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร  สุฤทธิ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวชลีวัลย์  ไชยสลี
 
1. นายกิตติศักดิ์  มะโน
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ภาพติ๊บ
2. นางสาวจตุพร  สุนทร
3. นางสาวจิตรานุช  จิตรประเสริฐ
4. นางสาวธิดารัฐ  แสนทนะ
5. นางสาวนัชยา  หล้าตุ้ย
6. นางสาววัสสิยา  ชาวน่าน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ประเสริฐศักดิ์
2. เด็กหญิงณัฐพร  โนเรศ
3. นางสาวดรุณี  กองทอง
4. นางสาวปทิตตา  ไชยปรุง
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  เลาหล่าย
6. เด็กหญิงอนุศรา  เทพกัน
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ภัคศุภร
2. นางสาวธัญลลิต  ทะมองไชย
3. นางสาวภัคจิรา  อาป้อง
4. นางสาวศรสวรรค์  สอนโพธิ์
5. นางสาวสุภนิช  พิสอน
6. นางสาวเพชรรัตน์  เลาหล่าย
 
1. นางนงนุช  วงศ์วิเศษ
2. นางสาวศิริลักษณ์  อินทา
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงปภาวี  สังข์เลี่ยมทอง
 
1. นางสาวจิรนันท์  ศรีจันทร์
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิราภรณ์  อุทธิยา
 
1. นางอัมพร  คำกัมพล
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนากร  จันต๊ะ
 
1. นางพูนพิศ  อินบรรเลง
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐมน  จงบวรวิวัฒน์
 
1. นางจิราภรณ์  วงศ์สวัสดิ์
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงเบญญา  ใบยา
 
1. นางภัทรินทร์  คำยอด
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวปริญญาภรณ์  ไชยโย
 
1. นางสาวนันทิชา  อุปะละ
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาธวี  มงคลรัตน์
 
1. นางชดาภัทร  ตนะทิพย์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตทิวา  เมืองคำ
 
1. นางสายทอง  ดุสิตากร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ประสงค์
2. เด็กชายธีรนัย  กองศรี
3. เด็กหญิงพาณิภัค  คำรศ
4. นายศุภวิชญ์  เชียงหนุ้น
5. เด็กชายอภิลาภ  ยศอินทร์
 
1. นางสาวปวีณา  พรหมรักษ์
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤตยา  อำพร
2. นายกฤษฎา  การินทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  ธรรมจักร
4. นายปิยะณัฐ  ไชยเพ็ชร
5. นายสิงหราช  พิยะ
 
1. นางชนนิศา  เมืองมูล
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรธัญ  ไชยเสน
 
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  โลกคำลือ
 
1. นางสาวนภาพร  ทนะขว้าง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงต้นน้ำ  แก้วทิตย์
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววราภรณ์  มูลธิจันทร์
 
1. นางสาวจินตนา  อำขำ
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. นายณัฐพงษ์  จิณะกับ
2. นายทรงพล  กันยะ
 
1. นายสุรศักดิ์  คำศรีใส
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวปัทมา  อาภาวัง
2. นางสาวอริสรา  พุทธเจริญ
 
1. นางอัมพร  คำกัมพล
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตนัย  คำหน่อ
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  มหาวงค์
3. เด็กชายทศพล  แก้วมุกดา
4. เด็กชายรัชตะ  เชียงหนุ้น
5. เด็กชายวิศรุต  พันชน
6. เด็กชายศิริชัย  มณทอง
7. เด็กชายสุริยา  เตชนันท์
8. เด็กชายสุุทธิพงศ์  มังคละ
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายเสก  พิยะ
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกันตพงศ์  ศิริกันไชย
2. นายชานนท์  หมั่นดี
3. นายนพรัตน์  มุขเพชร
4. นายนายสุทธิมนต์  ธรรมราช
5. นายพัสกร   แก้วทิศ
6. นายสุทธวีร์  ทะก๋า
 
1. นายไสว  สุทธไชย
2. นายวันชัย  พูลทรัพย์
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทรงประโคน
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  กันทะ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ถาวงศ์
 
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
2. นางณัฐกา  คำวัง
 
91 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวประติมา  ปรารมภ์
2. นายภูมิธนา  อิสระบุญ
3. นางสาวเบญจวรรณ  อุทธิยา
 
1. นางณัฐกา  คำวัง
2. นายภานุวัฒน์  เตชนันท์
 
92 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพีรดา  ธนะขว้าง
2. เด็กหญิงวรินทร์พร   พิพัฒน์คงถาวร
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วทิตย์
 
1. นางวันเนาว์  ปิยะมาน
2. นางสาวมณีนุช  นาคสนิท
 
93 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรัตติกาล  จักรแก้ว
2. นายวัชรพงษ์  ต๋าคำ
3. นางสาวสลิลทิพย์  อุทธิยา
 
1. นางวันเนาว์  ปิยะมาน
2. นางสาวมณีนุช  นาคสนิท
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงดุษฎิ์ชนัน  อ่องคำ
2. เด็กหญิงศุภวรรณ  คำอั้น
 
1. นายสุรศักดิ์  คำศรีใส
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศศิวิมล  โนจิตร
 
1. นางชดาภัทร  ตนะทิพย์
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอุกฤษฎิ์  ตนะทิพย์
2. เด็กชายเมธพนธ์  จินะแปง
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนภูมิ  ยอดหล้า
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนพรัตน์   ยศคำลืม
 
1. นายภานุวัตน์  เตชนันท์
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เดชะ
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชนุช  ธนะขว้าง
 
1. นางพุทธธิดา  ไชยยงค์
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายปุณณภพ  ไชยสลี
2. เด็กชายพัทธพล  นันท์ชัย
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล  ธรรมลังกา
2. เด็กชายธีรภัทร  ธรรมราช
 
1. นางบุญยดา  สุยะหมุด
2. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวัชรินทร์  ราชาเดช
2. นายเอกวิน  อริยะกอง
 
1. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  คำยันต์
2. เด็กชายวรปรัชญ์  วงค์คำ
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวเรณู   สุทธน้อย
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรกันต์  อะทะ
2. นายศุภกร  กองจันทร์
 
1. นายสุพนธ์   สุยะหมุด
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. นางสาวมนัสนันท์  ชูไว
2. เด็กหญิงสุนันทา  คันทะมูล
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
2. นางสาวเรณู  สุทธน้อย
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายพงศ์ภัค  วงค์ทัย
2. เด็กชายฤทธิเดช  บัญญัติ
 
1. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
2. นางบุญยดา  สุยะหมุด
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศิริแก้ว
2. เด็กชายสัณหวัช  ทองทั้งวงศ์
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 -    
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวรัตนาภรณ์  นากองแก้ว
2. นางสาวโสภิดา  ไชยช่อฟ้า
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชยณัฐ  พันชน
2. นายอชิรวิทย์  รุณบุตรา
 
1. นายศราวุธ  ธรรมวงศ์
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ใบยา
2. เด็กหญิงนฤพร  จิตตารมย์
3. เด็กหญิงปอรรัตน์  ใจชัย
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายวรเมธ  มุขเพชร
2. นางสาวเกษวรางค์  คำดี
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
2. นางสาวปริศนา  หงษ์ทอง
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยรัตน์  ใบยา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ไสลวงษ์
3. นางสาวชรัญญา  เขื่อนเป็ก
4. นางสาวธิดารัตน์  ใบยา
5. นายนัฐวุฒิ  ธัญญะ
6. นางสาวภัทราวดี  ทานัน
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง 4 1. นางสาวธัญญาศิริ  มีบุญ
2. นางสาววศินี  โนศรี
3. นางสาวสุทธิกานต์  เจริญดี
 
1. นายจรูญ  ไชยช่อฟ้า
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธิดารัตน์  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงนิกาญา  วรนันสิทธิ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชัชนีย์ยา  ไชยสลี
2. นางสาวดาริกา  อุดนัน
3. นางสาวปวีร์นุช  ไชยปรุง
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลนิภา  แซ่ว่าง
2. เด็กหญิงพิมปกาย  ใบยา
3. เด็กหญิงรุจิรา  คีรีสัตยกุล
 
1. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
2. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนุชรีย์  มีบุญ
2. นางสาวปิยพร  หงษา
3. นางสาวสุวาทินี  ขันเขื่อน
 
1. นางอารีรัชช์  ไชยช่อฟ้า
2. นางปวันรัตน์  บุญเรืองธนศักดิ์
 
120 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพิชัย  ทานัน
 
1. นายชินวิทย์  จันทร์เพ็ญ
 
121 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติทัต  ปุ๊กคาม
2. นายปราโมทย์  ยศอินทร์
 
1. นางดารณี  สุทธไชย
2. นางสาวศรัญญา  ยอดหล้า
 
122 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุยะตา
 
1. นายไสว  สุทธไชย
 
123 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูมิภัทร  ม่วงสุข
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร
 
124 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 78 เงิน 4 1. เด็กชายศุภกร  คำยวง
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  อินต๊ะกัน
 
1. นายสุพนธ์  สุยะหมุด
2. นางสาวธัญลักษณ์  ปายสาร