สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ตามัย
 
1. นางทรายทอง  ภักดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงตามตะวัน  นาระทะ
 
1. นางสาวภาวิดา  ประเสริฐสุข
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวอัญชลี  ตันกาบ
 
1. นางสาวพิตะวัน  คนอยู่
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีรดา  คำรังษี
 
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายชัยณรงค์  เจริญผล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  วงค์วาท
3. เด็กหญิงเพียงใจ  สมศักดิ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นายทรายทอง  ภักดี
 
6 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววีรสุดา  คำรังษี
2. นายสมรักษ์  คำรังษี
3. นางสาวแพรวสุดา  สุทธหลวง
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางทรายทอง  ภักดี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นางสาวมัลลิกา  เทพจันตา
2. นางสาววชิรญาณ์  คำแสน
 
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางสาวภาวิดา  ประเสริฐสุข
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรพงศ์  ตันกาบ
2. เด็กชายณัฐพล   หนักแน่น
3. เด็กหญิงวันสิริภรณ์  ศาลาคาม
 
1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
2. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐพงศ์  จันต๊ะวงศ์
2. นายพงศธร  ตันชูชีพ
3. นายอภิวงศ์  พรมนิมิตร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
2. นายธงชัย  คฤหานนท์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธงชัย  คำรังษี
2. เด็กชายนันทวัฒชัย  จันทะสุรินทร์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  อินทะรังษี
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจีราวรรณ  ช่างคิด
2. นายประกาสิทธิ์  พิชัย
3. นายประจักษ์  จันแปงเงิน
 
1. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนวีร์  เทพจันตา
2. เด็กชายวิวัฒน์  วันต๊ะ
 
1. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคณพศ  อินทะรังษี
2. เด็กชายพิชัย  บอแส
 
1. นายมานพ  ตันติกตัญญุ
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ทะกา
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ผลดวงแก้ว
3. เด็กหญิงปนัดดา  คำรังษี
4. เด็กหญิงลดาพร  คำพับ
5. เด็กหญิงวีร์สุดา  กาติ๊บ
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจตุพร  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  มงคลชัย
3. เด็กหญิงมณีพร  โสไชย
4. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมตา
5. เด็กหญิงเจนจิรา  สุทธหลวง
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชนกสุดา  โทปุรินทร์
2. นางสาวธนาภา  มางิ้ว
3. นางสาวปทุมวดี  สุทธการ
4. นางสาวพาณินี  ฮังคำ
5. นางสาวสุณีย์  อินทะรังษี
 
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธีระพงศ์  ศรีคำ
2. นางสาวพรรณิกา  ตามัย
3. นางสาวพัชรินทร์  คำลือ
4. นางสาวพัชรี  คำลือ
5. นางสาวศรัญญา  สงสะนะ
 
1. นางเยาวเรศ  รัตนะ
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลดามณี  สุต๋า
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสายปัญญา  อินทะรังษี
 
1. นางสุนันท์ธินีย์  ไชยสาส์น
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวนัชพร  ทองปอน
2. เด็กชายสกฤษฏ์  พิลึก
 
1. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
2. นางมลฤดี  บุญงาม
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายสุรัตน์  กระจับเงิน
2. นางสาวอรรยา  ท้วมอ้น
 
1. นางมลฤดี  บุญงาม
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวขนิษฐา  เทพจันตา
2. นางสาวณัฐชินีนารถ  โทปุรินทร์
3. นางสาวธัญชนก  อินทะรังษี
4. นางสาวบุษยา  ศาลาคาม
5. นางสาวประภัสสร  อินทะรังษี
6. นางสาวพรพิมล  ศรีคำ
7. นางสาวพัฒนาพร  เมืองมูล
8. นางสาวสิริรัตน์  สาระศรี
9. นางสาวเบญจมาศ  ขันทะสีมา
10. นางสาวเอื้ออรุณ  อินต๊ะนาม
 
1. นางสาววิรางรัตน์  ปาโน
2. นายทรงเผ่า  ธงหิมะ
3. นางเยาวเรศ  รัตนะ
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกุลวรา  แซ่เฮ้อ
2. นางสาวจันทรารัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
3. นางสาวจิติมา  กิติธนะกุล
4. นางสาวธัญญารัตน์  อรุณสิงขริน
5. นางสาวพิมลพรรณ  เปาป่า
6. นายราเชนทร์  ตันกาบ
7. นางสาวศิริพร  แซ่ท้าว
8. นายศุภกร  หอมดอก
9. นางสาวสกุณา  เปาป่า
10. นางสาวสารนิจ  อาชาบุญญฤทธิ์
11. นางสาวสิรินดา  คงพิริยะนันท์
12. นางสาวอติกานต์  อาชาบุญญฤทธิ์
13. นางสาวอรยา  ย่านสากล
14. นางสาวอำพร  แซ่ท้าว
15. นางสาวเยาวลักษณ์  แซ่ท้าว
 
1. นายสันติ  ตันชูชีพ
2. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 9 1. นางสาวณัฏทิการ  กันทะ
2. นางสาวพลอยไพลิน  พนาขวา
 
1. นายสันติ  ตันชูชีพ
2. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
 
25 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวณัฐฐินันท์  ตันชูชีพ
2. นางสาวเกศมณี  ทองปอน
 
1. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
2. นายสันติ  ตันชูชีพ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวบุษยารัตน์  ตามัย
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปิยมาส  วงศ์วาท
2. เด็กหญิงวรรณารัตน์  บานเย็น
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเสกสรร  นาราศรี
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายชัยญรงค์  เจริญผล
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธีรดา  คำรังษี
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายธวัชชัย  คำรังษี
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปฎิภาณ  แปงคำใส
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุดารัตน์  สิทธิยศ
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนาภา  มางิ้ว
 
1. นายสุพจน์  คัญใหญ่
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจารุนันท์  อินทะรังษี
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  เกียรติมีแสง
3. เด็กหญิงชนากานต์  พยอม
4. เด็กหญิงตติยา  หอมดอก
5. นายธนากร  เสียงกอง
6. เด็กหญิงพัชรี  ศรเตโช
7. นายพัทธพล  ยาวุธ
8. เด็กหญิงภัชจิรา  เทพจันตา
9. นางสาวรุ่งทิวา  ตามัย
10. นางสาววนัชพร  ทองปอน
11. นายวุฒิชัย  ทองลิ้ม
12. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพจันตา
13. นางสาวสุชาดา  อินชูใจ
14. นายอานนท์  ศรีคำ
15. เด็กหญิงอารียา  แปงคำใส
16. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อินชูใจ
 
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
2. นางสมร  คัญใหญ่
3. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
4. นางสาวอนุสรา  ศรีทาเกิด
5. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัฐภรณ์  ใจบาน
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวทัศนีวรรณ  ไชยชนะ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  สุทธิ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันดี
 
1. นางกัลยา  โนแก้ว
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นายปฏิภาณ  แปงคำใส
 
1. นางกัลยา  โนแก้ว
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนราพิทักษ์  เหล็กชาย
2. เด็กชายภัทรศิลป์  ส่องสี
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ตามัย
2. เด็กชายทชานพ  พรมตา
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามณี  เหล็กชาย
2. นางสาวพิไลวรรณ  จันต๊ะวงศ์
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายสวรรชัย  แก่นใจ
2. เด็กชายเอกรัตน์  ศรีวรรณ์
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
 
44 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลวรรณ  สุเภากิจ
2. นางสาวกฤติยาภรณ์  เทพแซน
3. นางสาวอรทัย  อินทะรังษี
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางนุชจรินทร์  มาสุข
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 1. นางสาวสายน้ำทิพย์  ศรีวรรณ์
2. นางสาวอรุณ  ศรีคำ
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางนุชจรินทร์  มาสุข
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงตติยา  หอมดอก
2. เด็กหญิงสุกัญญา  เทพจันตา
3. เด็กหญิงอิสริยา  โพธิ์ทอง
 
1. นางจำปี  พุฒกลาง
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาณี  กำธรธีรวัฒน์
2. นางสาวนิตยาวรรณ  แซ่โซ้ง
3. นางสาวแสงสา  หอมดอก
 
1. นางสาวจารินี  มนตรี
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนลินทิพย์  ยศอาลัย
2. นางสาวนัทฐินันท์  รอดอยู่
3. นางสาวอรอนงค์   เปาป่า
 
1. นางสาวจารินี  มนตรี
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ณ นครพนม
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ใจเต็ม
3. เด็กหญิงปรารถนา  ครองสกุลดี
4. เด็กหญิงมณฑา  พรมรักษ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  เสียงกอง
6. เด็กหญิงอนงค์นาถ  บานเย็น
 
1. นางจำปี  พุฒกลาง
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชินวัตร  สาลี
2. นางสาวธิดารัตน์  เปาป่า
3. นางสาวปิยะพร  คำตอน
4. นางสาวพิมพิลัย  วิเชยละ
5. นางสาวรัชณีภรณ์  สาลี
6. นางสาวอรวี  จิตอารี
 
1. นางจำปี  พุฒกลาง
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญญา  สมศักดิ์
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  กุลนิวาต
3. เด็กหญิงปิยพร  คำสูง
 
1. นายเจนภพ  วิถาน
 
52 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ขาวอาราม
 
1. นายธีรนันท์  คำรังษี
 
53 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจินตนา  กิตติธนะกุล
2. เด็กชายประชา  ปทุมไพโรจน์
3. เด็กหญิงวลีพร  แปงคำใส
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางสาวพิตะวัน  คนอยู่
 
54 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรวัฒน์  จิตรแข็ง
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เดชเมือง
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
2. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
 
55 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนสุดา  ตามัย
 
1. นายประสาท  สิงห์ธนะ
 
56 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  คำชั่ง
 
1. นายเจนภพ  วิถาน
 
57 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ขาว
2. เด็กชายวิษณุ  ปทุมไพโรจน์
 
1. นางนุชจรินทร์  มาสุข
2. นางสาวจารินี  มนตรี