สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สุทธหลวง
2. เด็กหญิงสุวาริน  อินต๊ะนาม
 
1. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา
2. นางสาวพิตะวัน  คนอยู่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธรรณธร  ท้วมบ้านไทร
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  รักษาพล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวศยามล  อุดรพรม
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนฤพร  ศรีวิชัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  วันต๊ะ
3. เด็กชายโกศล  ภูเท็ง
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  ผลรินทร์
2. นายมานพ  ตัญติกตัญญุ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวมัลลิกา  เทพจันตา
2. นางสาววชิรญาณ์  คำแสน
3. นายสมรักษ์  คำรังษี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ไชยและ
2. นางสาวกาญจนา  เพ็ชรภา