สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งช้าง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงวันสิริภรณ์  ศาลาคาม
 
1. นางสาวรมิดา  จันฟุ่น
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 11 1. นายณรงค์ฤทธิ์   ใจแก้ว
 
1. นางสาวอนงลักษณ์  ปันแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 10 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ใจแก้ว
2. นางสาวนภสร  กริยานนท์
3. นางสาวปฏินญา  เทพจันตา
 
1. นายพิเชษฐ์  บุญทวี
2. นางสาวขวัญณภัทร  เทพอาจ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  สมศักดิ์
 
1. นายสุพจน์  คุณวีระนันท์