สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์   จอมหล้า
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริกา  ขาเหล็ก
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
3 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกลมรัตน์  สุยะ
2. นางสาวศรัญญา  เครือป้อ
3. นางสาวอรทัย  ใจปิง
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ใจปิง
2. เด็กชายชัชวาล  พิศจาร
3. เด็กหญิงฐิตินันท์   พิศจาร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บนทอง
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขาเหล้ก
 
1. นางสาววิดารัตน์  กันทาวงศ์
2. นางสาวธัญสิริ  สวนป่า
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงรักษิณา  โคตรบุญเรือง
 
1. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพันธ์  เขื่อนเมือง
2. เด็กหญิงจริญญา  ขาเหล็ก
 
1. นายสุเนตร  สุยะ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวพรชิตา  ใจปิง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจปิง
 
1. นายสุเนตร  สุยะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสอน
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวสายฝน   วรรณา
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผดุงความเป็นไทย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวสินิทรา  กาญจะแสน
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  ตาลสิทธิ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณชัย  ใจปิง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวตากูลรักษ์  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ทาทอง
2. เด็กชายตะวัน  พิศจาร
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  เหล่าหลอด
2. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
3. นางสาวมธุรดา  หาญยุทธ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เตชนันท์
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฎิ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุมาศ  ขันหลวง
2. นายรังสรรค์  สุยะ
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฏิ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิตรา  ใจปิง
2. นางสาวชลิตา  บริคุต
3. นางสาวนารีรัตน์  เจริญวงศ์
4. นางสาวนารีรัตน์  สุขคีรีวัฒน์
5. นางสาวนุชศดา  สุทธเขต
6. นางสาวปรารถนา  สีหะวงษ์
7. นางสาวปัทมา  ใจปิง
8. นางสาวปาริฉัตร  สีหะวงษ์
9. นางสาวอภิศิดา  ทิพยศิลป์ชัย
10. นางสาวเขมิกา  อินสุด
 
1. นายยศศักดิ์  ใหม่น้อย
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิศจาร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีชมภู
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางพิราวรรณ  เเสงโสม
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภพ  การิยศ
2. นายธีรภัทร์  คำแค่วน
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวณัฐิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวลลิตพรรณ  ขาเหล็ก
3. นางสาวอัครารัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
2. นายวีระชาติ  บุญเทพ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่ง  ใจปิง
2. เด็กชายวีรชัย  ใจปิง
3. เด็กชายสหภาพ  ใจปิง
 
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
2. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมฆวัน  สุทธิ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทาแปง
3. เด็กหญิงสุมาลี  ใจปิง
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวฉันทพิชญา  เทพสิทธิ์
2. นางสาวมยุรา  เขื่อนเมือง
3. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุปจักร์
2. นางสาวขวัญพร  ขาเหล็ก
3. นางสาวนิชนันท์  พิศจาร
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
2. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละอองดาว  อักขระ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจมงคล
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
28 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  อุปจักร์
2. นายณัฐวุฒิ  อินปา
3. นางสาวสุภาสินี  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
2. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ใจปิง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร    อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง