สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ่อเกลือ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายนายสุริยัน  เรืองทองศรี
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นายภคภณ  พร้อมญาติ
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงกิ่งกานต์   จอมหล้า
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาริกา  ขาเหล็ก
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงมุทิตา  อุปจักร์
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาวกัญญารัตน์  แปงใจ
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกลมรัตน์  สุยะ
2. นางสาวศรัญญา  เครือป้อ
3. นางสาวอรทัย  ใจปิง
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนิชานาถ  ปรังกิจ
2. เด็กหญิงเนาวรัตน์  ใจปิง
 
1. นางพยอม  ทิฆัมพรธีรววงค์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวทัศนีย์  จอมหล้า
2. นายสิทธิศักดิ์  อุปจักร์
 
1. นางพยอม  ทิฆัมพรธีรวงค์
2. นายสุริยา  ยาวิปา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กชายกรรวี  กุลสุทธิ
2. เด็กชายภูวเดช  พานิชยโสภา
 
1. นายเอกชัย  อุตมะ
2. นางศุภรัตน์  สุระ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 6 1. นายพีรพัฒน์   อุปจักร์
2. นายเอกชัย  กองบุญเรือง
 
1. นายเอกชัย  อุตมะ
2. นางสุภรัตน์  สุระ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธนะพงค์  พุฒิมา
 
1. นางศุภรัตน์  สุระ
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายปฎิภาณ  อินสุด
2. เด็กหญิงมุทิตา  อุปจักร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำยันต์
 
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบิวญารัตน์  สุยะ
2. นายศักดิ์สิทธิ์  พิศจาร
3. นายเอกอนันต์  ขันหลวง
 
1. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
2. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
 
15 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ิอินสุด
2. เด็กชายปฏิภาณ  อินสุด
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจปิง
 
1. นางสาวดารากร  หาญยุทธ
2. นางภคธีรา  อุปจักร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวการะเกด  สุภาวดี
2. นายเจษฎวิทยื  อภิวงค์
3. นางสาวเดือนเพ็ญ  บัวเหล็ก
 
1. นางภคธีรา  อุปจักร์
2. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวรรณ  ท่าวุ้ง
2. นายศศิพงศ์  บังเมฆ
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  บริคุต
2. นายสุรพล  รอดปรีชา
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายปัญณธร  ถาคำ
2. เด็กชายเกียรติยศ  ทั่งอินทร์
 
1. นายสิทธิพงษ์  จันทรสูรย์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 73 เงิน 9 1. เด็กชายธนกฤต  อาศัยป่า
2. เด็กชายพิธิวัฒน์  ขาเหล็ก
 
1. นายสิทธิพงษ์  จันทรสูรย์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนภรณ์  ใจปิง
2. เด็กชายชัชวาล  พิศจาร
3. เด็กหญิงฐิตินันท์   พิศจาร
4. เด็กหญิงสุรีรัตน์  บนทอง
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ขาเหล้ก
 
1. นางสาววิดารัตน์  กันทาวงศ์
2. นางสาวธัญสิริ  สวนป่า
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกนิฐา  อุทัยสา
2. นายกฤษณ์  บัวกล้า
3. นางสาวจิราวรรณ  คำแคว่น
4. นางสาวดวงฤดี  บุญเทพ
5. นางสาวอรทัย  ธิมิตร
 
1. นางสาวธัญสิริ  สวนป่า
2. นางสาววิดารัตน์  กันทาวงศ์
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงรักษิณา  โคตรบุญเรือง
 
1. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 8 1. นางสาวณิชกุล  วรรณชน
 
1. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  หลวงมาลัย
2. เด็กชายธนภูมิ  วรรรณา
 
1. นายรชานนท์  ชัยคำหล้า
2. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นางสาวปานชีวา  ใจปิง
2. นายไตรภพ  ขาเหล็ก
 
1. นายรชานนท์  ชัยคำหล้า
2. นางสาวปภัสรา  สุยะ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรพันธ์  เขื่อนเมือง
2. เด็กหญิงจริญญา  ขาเหล็ก
 
1. นายสุเนตร  สุยะ
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวพรชิตา  ใจปิง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  ใจปิง
 
1. นายสุเนตร  สุยะ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สุขสอน
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวสายฝน   วรรณา
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ผดุงความเป็นไทย
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวสินิทรา  กาญจะแสน
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรพล  ตาลสิทธิ์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวสุวรรณา  ใจปิง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรณชัย  ใจปิง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 6 1. นางสาวตากูลรักษ์  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนันชิดา  วงค์อุด
2. เด็กหญิงสุพรรษา  อุปจักร์
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายทิวา  ขาเหล็ก
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นายอติชาติ  อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัชพล  ทาทอง
2. เด็กชายตะวัน  พิศจาร
3. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติภพ  เหล่าหลอด
2. เด็กชายภานุพงษ์  อุปจักร์
3. นางสาวมธุรดา  หาญยุทธ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นายพีรพัทธ์  แปงอุด
 
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวถาวรี  ชินพระวอ
 
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนิติยุกย์  สุขสอน
 
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 7    
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายพีรภัทร  แปงอุด
 
1. นายณัฐพงษ์  เขียวปัญญา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงทิพนภาพร  ธิมิตร
 
1. นางสาวพิมสิริ  ใจกว้าง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 70 เงิน 6 1. นายปรีชัย  ขันหลวง
 
1. นางสาวพิมสิริ  ใจกว้าง
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายวัชระ   ขันหลวง
 
1. นางสาวจิราพร  สุยะ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 11 1. นางสาวอุบลรัตน์  ไชยหาญ
 
1. นางสาวจิราพร  สุยะ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  เตชนันท์
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฎิ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวสาวิตรี  จิตอารีย์
 
1. นางสาววิชญาาพร  วรรณโกฎิ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงรัตติญาดา  ทับเกษม
 
1. นางกัญญา  อุปจักร์
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 60 ทองแดง 7 1. นางสาวณัฐมล  บุญเริ่ม
 
1. นางกัญญา  อุปจักร์
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสินิทรา  กาญจะแสน
 
1. นางสาวรัตติยา  สุทธหลวง
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายญาณาธิป  สุยะ
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ใจปิง
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฎิ
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุมาศ  ขันหลวง
2. นายรังสรรค์  สุยะ
 
1. นางสาววิชญาพร  วรรณโกฏิ
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวจิตรา  ใจปิง
2. นางสาวชลิตา  บริคุต
3. นางสาวนารีรัตน์  เจริญวงศ์
4. นางสาวนารีรัตน์  สุขคีรีวัฒน์
5. นางสาวนุชศดา  สุทธเขต
6. นางสาวปรารถนา  สีหะวงษ์
7. นางสาวปัทมา  ใจปิง
8. นางสาวปาริฉัตร  สีหะวงษ์
9. นางสาวอภิศิดา  ทิพยศิลป์ชัย
10. นางสาวเขมิกา  อินสุด
 
1. นายยศศักดิ์  ใหม่น้อย
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวกิตติยาภักดิ์  สุยะ
2. นางสาวภาวดี  สุยะ
3. นางสาววิยะดา  อุปจักร์
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ก้องสูงเนิน
2. เด็กชายปฏิภาณ   อินสุด
 
1. นางวิชญาพร   ใหม่น้อย
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายณัฐพล  ดิษฐวิบูลย์
 
1. นางกัญญา  อุปจักร์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  พิศจาร
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีชมภู
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางพิราวรรณ  เเสงโสม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุเดช  อุ่นถิ่น
2. นายอภิสิทธ์  โทตรกูล
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายเอกชัย  อุตมะ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐภพ  ดิษฐ์บูรณ์
2. นายศิริชัย  ขันหลวง
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายสุรพล  รอดปรีชา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐภพ  การิยศ
2. นายธีรภัทร์  คำแค่วน
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง 4 1. นางสาวณัฐิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวลลิตพรรณ  ขาเหล็ก
3. นางสาวอัครารัตน์  เป็งนันท์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
2. นายวีระชาติ  บุญเทพ
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรุ่ง  ใจปิง
2. เด็กชายวีรชัย  ใจปิง
3. เด็กชายสหภาพ  ใจปิง
 
1. นายวีระชาติ  บุญเทพ
2. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวณัฐิดา  สุวรรณ์
2. นางสาวลลิตพรรณ  ขาเหล็ก
3. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
 
1. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
2. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมฆวัน  สุทธิ
2. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  ทาแปง
3. เด็กหญิงสุมาลี  ใจปิง
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 5 1. นางสาวฉันทพิชญา  เทพสิทธิ์
2. นางสาวมยุรา  เขื่อนเมือง
3. นางสาวสกาวเดือน  ขาเหล็ก
 
1. นายพิศิษฐ์  อุดอ้าย
2. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  อุปจักร์
2. นางสาวขวัญพร  ขาเหล็ก
3. นางสาวนิชนันท์  พิศจาร
 
1. นางสาวนารีรัตน์  อุปจักร์
2. นางสาวทัศนีภรณ์  สุยะ
 
71 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพรชัย  ใจปิง
 
1. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
72 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงละอองดาว  อักขระ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ขาเหล็ก
3. เด็กหญิงสุชาวดี  ใจมงคล
 
1. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
2. นางสาวราตรี  แปงอุด
 
73 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิราภรณ์  อุปจักร์
2. นายณัฐวุฒิ  อินปา
3. นางสาวสุภาสินี  สุยะ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
2. นางสาวพัทยา  คำกองจันทร์
 
74 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชนินทร์  ใจปิง
2. เด็กชายนพขวัญ  แสวงโชคพาหนะ
 
1. นางสาววรางคณา  สุวรรณ์
 
75 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา    ใจปิง
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง
 
76 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายฐิติกร    อักขระ
 
1. นายปวินท์  สุทธหลวง