สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปัว สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กหญิงนภาพรรณ  คำยา
 
1. นางสุทธิสา  สุทธิแสน
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐดนัย  ก๋าแก้ว
2. นายพลากร  จันทร์บูรณ์
3. นายวุฒิไกร  จิตอารี
 
1. นางอารีย์  พิเคราะห์
2. นางลัดดา  มหานิล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. นายณัฐพล  ยาอุด
2. เด็กชายทวีศักดิ์  จินดา
 
1. นายอนุรักษ์  เมฆแสน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวชิตา  ตาลตา
 
1. นายธวัช  สมมิตร
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพัชรีภรณ์  นันศิริ
 
1. นายธวัช  สมมิตร
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวนิภาวรรณ์  วังแสง
 
1. นายไพรัตน์  ยังศิริ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกัฎชรีย์  หาญยุทธ
 
1. นางฉันทนา  นันทแกล้ว
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะดา  ธัญญะ
2. เด็กชายภณภัทร  จริยโกมล
3. เด็กหญิงมนัญญา  บุญกระโทก
4. เด็กหญิงวิชญาดา  งามล้ำ
5. เด็กชายวุฒินันท์  เทพอินทร์
 
1. นางสาวพิมพิสุทธิ์  ภัทระวิจิตร
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชานน  ยะแสง
 
1. นางภัทราภรณ์  เลขะวิพัฒน์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสรัลชนา  จันต๊ะวงค์
 
1. นางสาวสุดธาวรรณ  ไชยวุฒิ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญชนก  พิมพ์ทอง
2. เด็กหญิงนิภาพร  ยั่งยืน
 
1. นายดำรงค์  คันธะเรศย์
2. นายสุธาลักษณ์  จันทรสูรย์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงกิตติวรา  อุดอ้าย
 
1. นางสาวอำพร  เนตรทิพย์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายนววิช  จิตอารีย์
 
1. นางสาวอริสลา  สุวรรณ
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณพร  ฤทัยรัตน์
 
1. นางวันทนีย์  ปราบริปู
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 76 เงิน 5 1. นายฆนาคม  หาญยุทธ
2. นางสาวปานชรี  สุฤทธิ์
 
1. นางจันเพ็ญ  อุ่มมี