สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพรรณ  อุทุมพร
2. นางสาวมณฑาทิพย์  อุทุมพร
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
2. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  สุต๋า
2. นายอภิชาติ  วงษา
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเกิด
 
1. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ก๋าทอง
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุต๋า
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาววริศรา  วงศา
2. นายวัชระชัย  ใจน้อย
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นางสาวอุทุมพร  มาลา
2. นางสาวเกวลิน  บุญวัน
 
1. นายจำลอง  สุขสาร
2. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวจิราภา  อุทุมพร
2. นางสาวลิมปกา  รินฤทธิ์
 
1. นายจำลอง  สุขสาร
2. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวปรียานุช  กานนท์ธนกุล
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษาปณ์  อาชาบุญญฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  คันทะมูล
2. นายบัญญาวัต  กะรัตน์
3. นายปณชัย  ฝีปากเพราะ
4. นางสาวพิมพ์นารา  วังแสง
5. นางสาวสมจิตร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
2. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายสหรัฐ  วงษา
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชรินทร์  บุญเกิด
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐสรณ์  วงศา
2. นางสาวนิลาวัลย์  เพตกร
3. นางสาวบุศกร  สิงห์ธนะ
4. นางสาววราภรณ์  ขอดเตชะ
5. นางสาวศศิวิมล  พิมเสน
6. นายสุทธินัย  ประอาจ
7. นางสาวอรวรรณ  วงศา
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
2. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
3. นางมลฤดี  เตชะตา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นายธนากร  จิตตรง
2. นายนฤดล  ณ ลำพูน
3. นายสมพงษ์  นิลคง
 
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  ดาลเรือง
2. เด็กหญิงสุธีกานต์   กระรัตน์
3. เด็กหญิงสุนันทินี  วังแสง
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลลักษณ์  รินฤทธิ์
2. นางสาววรัญญา  พิมเสน
3. นายสิทธิศักดิ์  พิมเสน
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณศิริ  คำยันต์
2. นายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสาวชไมพร  สุนันท์