สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรวินท์  สงวนฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  พิมเสน
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญอิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเฉลิมเพ็ญ  นุกุล
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมงคล
2. เด็กหญิงจิรชยา  วิทา
3. เด็กชายนัทพงศ์  พิมเสน
 
1. นางสมร  พมพ์มาศ
2. นางสาวนลพรรณ  ยศอาลัย
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
2. นางสาวพิชญาภา  มาลา
3. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
 
1. นางมลฤดี  เตชะตา
2. นายศิลป์ชัย  จิตตรง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิมอุมา  เปาป่า
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
 
1. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนุชจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์