สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพระธาตุพิทยาคม สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. เด็กชายคริสมาสต์  นามพญา
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 14 1. นางสาวกัลยรัตน์  อุทุมพร
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 1. นางสาวศรัณย์พร  รินฤทธิ์
 
1. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 7 1. นางสาววิไลพร  ยะปวง
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงกรวินท์  สงวนฤทธิ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  พิมเสน
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญอิน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกนกพรรณ  อุทุมพร
2. นางสาวมณฑาทิพย์  อุทุมพร
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
2. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงปวีณา  เพตะกร
 
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 5 1. นางสาวเฉลิมเพ็ญ  นุกุล
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 72 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิกา  โพธิติขำ
2. เด็กหญิงณิชกานต์  มาลา
3. เด็กชายปิยวัฒน์  วังแสง
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  คำมงคล
2. เด็กหญิงจิรชยา  วิทา
3. เด็กชายนัทพงศ์  พิมเสน
 
1. นางสมร  พมพ์มาศ
2. นางสาวนลพรรณ  ยศอาลัย
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 6 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
2. นางสาวพิชญาภา  มาลา
3. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
 
1. นางมลฤดี  เตชะตา
2. นายศิลป์ชัย  จิตตรง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายณัฐวุติ  ศรีชัย
2. นางสาวพัชรี  วงศ์ยังประเสริฐ
3. นางสาวอภิญญา  ป้องแก้ว
 
1. นายศิลป์ชัย  จิตตรง
2. นางมลฤดี  เตชะตา
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายชวลิต  อินทำ
2. เด็กชายธันวา  รุ่งเรือง
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. นายกิตติชัย  สุต๋า
2. นายอภิชาติ  วงษา
 
1. นางจิราภา  อินสองใจ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77 เงิน 7 1. นายจักริน  รินฤทธิ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  กำเนิดมงคล
3. นางสาวพิชญา  ปาลี
4. นางสาวมนัสนันท์  คำยันต์
5. นางสาวสุมลทิพย์  พิมเสน
 
1. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
2. นายธนกฤต  ลำน้อย
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงกัลยากร  บุญเกิด
 
1. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74 เงิน 10 1. นางสาวทอฝัน  ทับทวี
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 12 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ก๋าทอง
2. เด็กหญิงศิริขวัญ  สุต๋า
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 8 1. นางสาววริศรา  วงศา
2. นายวัชระชัย  ใจน้อย
 
1. นางสาวชไมพร  สุนันท์
2. นางสายฝน  ปิงคละศรีสุข
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นางสาวอุทุมพร  มาลา
2. นางสาวเกวลิน  บุญวัน
 
1. นายจำลอง  สุขสาร
2. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวจิราภา  อุทุมพร
2. นางสาวลิมปกา  รินฤทธิ์
 
1. นายจำลอง  สุขสาร
2. นายณรงค์ชัย  ไชยสลี
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงวิลัยลักษณ์  กานนท์ธนกุล
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวสิริลักษณ์  ท้าวบุญญาภินิกุล
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรายุทธ  อ่อนละออ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวปรียานุช  กานนท์ธนกุล
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกษาปณ์  อาชาบุญญฤทธิ์
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 79 เงิน 5 1. นายเมทา  รกไพร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายกิตติพงษ์  ตันกาบ
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 10 1. เด็กหญิงนฤมล  กอกัน
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 12 1. นางสาวสรัลพร  เพตะกร
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายศิลา  เพตะกร
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
32 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  คันทะมูล
2. นายบัญญาวัต  กะรัตน์
3. นายปณชัย  ฝีปากเพราะ
4. นางสาวพิมพ์นารา  วังแสง
5. นางสาวสมจิตร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
2. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 8 1. นางสาวพิมอุมา  เปาป่า
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 5 เข้าร่วม 13 1. นางสาวศุภาวรรณ  คำมอญ
 
1. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายสหรัฐ  วงษา
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 12 1. นางสาวนุชจิรา  แสงรัตน์
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเกิด
 
1. นางสุณัฐชา  ยวงคำ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัญชรินทร์  บุญเกิด
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวณัฐสรณ์  วงศา
2. นางสาวนิลาวัลย์  เพตกร
3. นางสาวบุศกร  สิงห์ธนะ
4. นางสาววราภรณ์  ขอดเตชะ
5. นางสาวศศิวิมล  พิมเสน
6. นายสุทธินัย  ประอาจ
7. นางสาวอรวรรณ  วงศา
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
2. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
3. นางมลฤดี  เตชะตา
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อภัยรุณ
2. เด็กหญิงพิชชาพร  ตันกาบ
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  เจริญพายัพ
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวรัตนาภรณ์  บุญอิน
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกนกพร  อุทุมพร
2. นางสาวจักษณา  ปาลี
3. นายอุดมศักดิ์  อาจหาญ
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
2. นางสาวทัตพิชา  จันต๊ะ
 
44 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวกมลรัตน์  คำมงคล
2. นายธนวัฒน์  แสงชม
 
1. นางนภาภรณ์  พงษ์พันธ์
 
45 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  แสงชม
2. เด็กหญิงปวีณา  เพตะกร
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
2. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
46 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวคันธรส  ศรีมาเหล็ก
 
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธัญชนก  บุญเกิด
2. เด็กหญิงเกวลิน  บุญวัน
 
1. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
2. นางสาวกนกรัตน์  สุขทอง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเขมจิรา  เพตะกร
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิศา  เพตะกร
 
1. นางวัจนา  ชัยรักษา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเฉลิมเพ็ญ  นุกุล
 
1. นางศุราลักษณ์  แก้วโก
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายจักรพล  แปงอุด
2. เด็กชายธนานนท์  จิตตรง
 
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นางสุภาพร  จิตตรง
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อภัยรุณ
2. เด็กหญิงดวงกมล  ชุมภูสาย
 
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นางสุภาพร  จิตตรง
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นายธนากร  จิตตรง
2. นายนฤดล  ณ ลำพูน
3. นายสมพงษ์  นิลคง
 
1. นายเอกภักดิ์  แสงสุข
2. นายชาติชาย  ทนะขว้าง
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงประทุมทิพย์  ดาลเรือง
2. เด็กหญิงสุธีกานต์   กระรัตน์
3. เด็กหญิงสุนันทินี  วังแสง
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
55 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลลักษณ์  รินฤทธิ์
2. นางสาววรัญญา  พิมเสน
3. นายสิทธิศักดิ์  พิมเสน
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสมร  พิมพ์มาศ
 
56 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. นางสาวเฟื่องฟ้า  จิตตรง
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
57 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเบญจรัตน์  ถาขาว
 
1. นายอภินันท์  มิ่งเมือง
 
58 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววรรณศิริ  คำยันต์
2. นายสุรกานต์  พิมเสน
 
1. นางสุภาพร  จิตตรง
2. นางสาวชไมพร  สุนันท์