สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญนภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติยา  ยอดออน
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ปัญญาทิ
3. เด็กหญิงปาลินี  อรินทร์
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงลดามณี  แซ่ท้าว
3. เด็กชายสุรชาติ  พะนะสัน
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยนันท์  แซ่ย่าง
2. นางสาวศิวพร  แสนศรีเชาว์พันธ์
3. นางสาวสโรชา  แซ่ลี
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิติยา  กิตติยังกุล
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายปราโมทย์  แซ่โซ้ง
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวธีรดา  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวปราารถนา  กำธรนิมิตร
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวสาวิตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายอธิปัตย์  ยอดออน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกวินนา  แซ่ท้าว
2. นางสาววัลย์ลี  พงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
2. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวจีรภา  อินปา
2. นางสาวพนิดา  อินปา
3. นางสาววราภรณ์  อินปา
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวชมพูนุช  สุขหมื่น
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวนวลฉวี  พนะสัน
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชัญญา  วราคมเดชา
2. เด็กชายศิวากร  งามเลิศวจี
 
1. นางจิราพร  มาพริก
2. นายทินกฤต  เรือนสม