สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมป่ากลาง สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอลีนา  ณ ชน
 
1. นางภูริตา   ใบยา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวมนทิรา  คีรีธีรกุล
 
1. นางภูริตา   ใบยา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 8 1. เด็กหญิงนีรนุช  ดำรงอาภาดิ
 
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวภาวิณี  อักขระ
 
1. นางสาวดวงสมร  อินต๊ะฟู
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงปิยะนันท์  ช่างแก้ว
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญนภา  แซ่โซ้ง
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แซ่ท้าว
2. เด็กหญิงหทัยชนก  กีรติเมธาวิน
3. เด็กชายเดชา  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางสาวนารี  แซ่โซ้ง
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวณิชกานต์  แซ่ว่าง
2. นางสาวนฤมล  คีรีธีรกุล
3. นางสาวศุภกาญจน์  รัตนภัทร
 
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางสาวนารี  แซ่โซ้ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงนรินทิพย์  ดิลกนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงศุุภวรรณ์  แซ่จ๋าว
 
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกาญจนา  ยอดออน
2. นางสาวสุภาวรรณ์  รัตนวัฒนาพร
 
1. นางสาวรวงรัตน์  วัฒนเสาวลักษณ์
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงบุลพร  แซ่ซ้อง
 
1. นางจิราพร  มาพริก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 9 1. นางสาวกัลยา  แซ่จ๊ะ
 
1. นายทินกฤต  เรือนสม
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธารารักษ์  แซ่เติน
2. เด็กหญิงพนิดา  แซ่พ่าน
3. เด็กหญิงวาสนา  แซ่เติน
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวครองศรี  มงคลสถิต
2. นางสาวศรินวรรณ  เมืองวงษ์
3. นางสาวสุุภัสสรา  พิทักษ์อนันตกุล
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายภูวดล  ยิ่งพิทักษ์กุล
2. เด็กชายมงคลชัย  แสงทองสกุล
 
1. นายทินกฤต  เรือนสม
2. นางสาวสุุพรรณ์  เมฆแสน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายศิวากร  งามเลิศวจี
 
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 6 1. นายเตชินท์  วราคมเดชา
 
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวจุฑามณี  แซ่ท้าว
2. นางสาวอันธิกา  ศิลป์ท้าว
3. นางสาวเสาวลักษณ์   คีรีธีรกุล
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 11 1. นางสาวนภาพร  ไชยะ
2. นางสาวปราณี  อักขระ
3. นางสาวอินทิรา  เทใหม่
 
1. นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กชายฐิติยา  ยอดออน
2. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  ปัญญาทิ
3. เด็กหญิงปาลินี  อรินทร์
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพชร  เนตรทิพย์
2. นายวรัญญู  นูพัฒน์
3. นางสาวศิริพร  แซ่ม้า
 
1. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
2. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชไมพร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงลดามณี  แซ่ท้าว
3. เด็กชายสุรชาติ  พะนะสัน
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวปิยนันท์  แซ่ย่าง
2. นางสาวศิวพร  แสนศรีเชาว์พันธ์
3. นางสาวสโรชา  แซ่ลี
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรเวช  แซ่จ๊ะ
2. เด็กชายภูวเดช  ย่านสากล
 
1. นายปักธงชัย  สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายวัชระ  แสนศรีเชาว์พันธ์
2. นายสมพงษ์  กาญจนวิโรจน์
 
1. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
2. นายปัณณธร  อ่อนแก้ว
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายชัยชนะ  แสนคำแพ
2. นายธีรพงษ์  แสนใจ
 
1. นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายนพกิจ  ศิลาธนวัฒน์
 
1. นายพินิจ  จิรนันทนุกุล
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวน้ำทิพย์  มาดี
2. นางสาวปาริฉัตร  พนะสัน
3. นางสาววนิดา  ยอดออน
4. นางสาวสุดาทิพย์  อินปา
5. นางสาวอภิญญา  นะชน
 
1. นายนันทวัฒน์  คีรีสันติกุล
2. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายดง  แซ่โซ้ง
2. นางสาวดาริกา  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวนัยนา  คงเลิศนิรันดร์
4. นายพีรพล  เขยตุ้ย
5. นางสาววาสนา  ยอดออน
 
1. นายเอกนรินทร์  วีระวงค์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุจิรา  ทิวานันท์
 
1. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวอรยา  แสนศรีเชาวพันธ์
 
1. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  สว่างยิ่งเจริญ
2. นางสาวอามรศรี  แสงประเสริฐ
 
1. นายสุธิราช  ใจแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นายปกครอง  กิตติยังกุล
2. นางสาวปวารี  คำรังษี
 
1. นายสุธิราช  ใจแก้ว
2. นางสาวสมใจ  เนตรทิพย์
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  แซ่ว่าง
2. นางสาวกาญจนา  คณาภิวัฒน์
3. เด็กหญิงจันทรวดี  ยั่งยืนทวี
4. นางสาวชวิศา  แซ่ลี
5. นางสาวนลิน   แซ่โซ้ง
6. นางสาวนัฐดา  จอมจันทร์
7. นางสาวนิรุชา    แซ่ลี
8. นางสาวพรนภา  เอกภคินลภัส
9. นางสาวพรพิมล  ธนาวิทรรศน์
10. นางสาวยุวดี  สัมโพธิวงศ์
11. เด็กหญิงสรัญญา  คีรีสันติกุล
12. นางสาวสุชาดา  คีรีสันติกุล
13. นางสาวสุนิษา  คีรีสันติกุล
14. นางสาวสุวพร  คีรีธีรกุล
15. นางสาวเชษฐธิดา  แซ่โซ้ง
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
3. นายจักรพงษ์  กานิล
4. นางพัชรินทร์  สุทธหลวง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง 7 1. นายนฤสรณ์  วงศ์ยังประเสริฐ
2. นางสาวพรนภา  เอกภคินลภัส
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง 5 1. นายพหูพจน์  พงศ์ยังประเสริฐ
2. นางสาวเจนจิรา  บริครุฑ
 
1. นายเศกสันต์  สุทธหลวง
2. นางสุจินดา  ทรายแหลมทอง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิติยา  กิตติยังกุล
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวจารุณี  ทิวานันท์
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงนิชา  แซ่โซ้ง
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวศิรภัสสร  แซ่จ๊ะ
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายปราโมทย์  แซ่โซ้ง
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 10 1. นางสาวธีรดา  เยี่ยมยุทธวงศ์
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายพชรพล  กาญจนเวโรจน์
2. เด็กชายสมพล  แซ่ท้าว
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
2. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 8 1. นางสาวปราารถนา  กำธรนิมิตร
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 9 1. เด็กหญิงเยาวเรศ  คงกระเรียน
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวแววดาว  บริคุต
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนันทิกา   ใจซื่อ
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววีณา  รกไพร
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรศิลป์  มูลคำ
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวสาวิตรี  แซ่ท้าว
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิศรา  อันทวาส
2. นายพชร  เนตรทิพย์
3. นางสาวภูริดา  แซ่วื่อ
4. นางสาววรรณภา  ชนารัตน์มงคล
5. นายวรัญญู  นูพัฒน์
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
2. นายจักรพงษ์  กานิล
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเรณุกา  แซ่เฮ้อ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพชรพร  ใจปิง
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายอธิปัตย์  ยอดออน
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอมรรัตน์  วราคมเดชา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกุมารี  แซ่ท้าว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐชา  พนะสันต์
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน 6 1. นางสาวศิวนาถ  ยังแสง
 
1. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญจิตร  ศิริคุณนิธิ
 
1. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนลิน  แซ่โซ้ง
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  กีรติวัฒนกิจ
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นางสาวกาญจน์กนก  พรคุณวิวัฒน์
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  กีรติวัฒนกิจ
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  แซ่โซ้ง
2. เด็กหญิงศิวนาถ  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
2. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวกวินนา  แซ่ท้าว
2. นางสาววัลย์ลี  พงศ์ยังประเสริฐ
 
1. นางสาวภิญญลักษณ์  เชื้อจันทร์ยอด
2. นางราวัลย์  ฑีฆาวงศ์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  อยู่ป่ากลาง
2. นายจตุพล  แซ่ย่าง
3. เด็กชายจิรเวช   แซ่จ๊ะ
4. เด็กชายภูวเดช   ย่านสากล
5. นายรุ่งโรจน์  กิตตินพคุณ
6. เด็กชายวิวรณ์    แสนคำแพ
7. เด็กชายอาทิตย์   กิตติยังกุล
8. เด็กชายไกรสิทธิ์  สหเจริญชัย
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
2. นายปักธงชัย   สวาสดิ์วงค์
3. นายสุธิราช    ใจแก้ว
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพงษ์  กิตติรุ่งรวี
2. นายนัฐวุฒิ  เจตมงคล
3. นายวันไทย  แสนคำแพ
4. นายวิกรานต์  ปั้นกิจวานิชเจริญ
5. นายสรนีย์  แซ่ท้าว
6. นายแสนศักดิ์  ดนัยดุริยะ
 
1. นายจิรายุ  จันทร์เพ็ง
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจน์กนก  พรคุณวิวัฒน์
2. นางสาวจริญญา  แซ่เฮ้อ
3. นางสาวพิมวรา  คลังพงไพร
4. นางสาวมณีกานต์  พนะสันต์
5. นางสาวมาลินี  โชติฐิติธรรม
6. นางสาววิภาพรรณ  ไชยกันทะ
7. นางสาวศิริรัตน์  ทิวานันท์
8. นายศิวาการ  อินปา
9. นายสิทธิพล  แซ่โซ้ง
10. นายอนุชา  แซ่เฮ้อ
 
1. นายเอกนรินทร์  วีระวงค์
2. นายจักรพงษ์  กานิล
3. นางสาววาสนา  ดีปินใจ
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิรดา  ยอดออน
2. นางสาวบุญทริกา  แซ่โซ้ง
3. นางสาววรรณี  ยั่งยืนทวี
4. นางสาวสิรินดา  นอห้วยแก้ว
5. นางสาวอณัติพร  วัชเรศร
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสุจินดา   ทรายแหลมทอง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววราศินี  สุภาแก้ว
2. นางสาววัลวลี  ยอดออน
3. นางสาววิไล  แซ่เล้า
4. นางสาวสุปรียา  ศิริรัตน์
5. นางสาวอารียา  วงศ์ถม
 
1. นายจักรพงษ์  กานิล
2. นางสาวณชพร  จิตอารี
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายประภากร  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงรุจิรา  แสนศรีเชาวพันธ์
3. เด็กหญิงศุภานัน  อาทินาถ
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวชมพูนุช  สุขหมื่น
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นางสาวจีรภา  อินปา
2. นางสาวพนิดา  อินปา
3. นางสาววราภรณ์  อินปา
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางสาวชมพูนุช  สุขหมื่น
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชนิกานต์  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงสุณีย์  พงศ์ยังประเสริฐ
3. เด็กหญิงอภิชญา  ยั่งยืนทวี
 
1. นางศรีจิตรา  สมมุติ
2. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปรัศญา  ลาโสม
2. นางสาวผาสุข  อิทธิพลปัญญา
3. นางสาวมนภรณ์  กิตติโกศลกุล
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
2. นางศรีจิตรา  สมมุติ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 70 เงิน 5 1. เด็กหญิงนีรภา  วชิราธนกิจ
2. เด็กหญิงเกวลิน  แซ่ลี
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คีรีสันติกุล
2. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นางสาวนวลฉวี  พนะสัน
 
1. นางอัจฉราภรณ์  สุริยะพรหม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายชัญญา  วราคมเดชา
2. เด็กชายศิวากร  งามเลิศวจี
 
1. นางจิราพร  มาพริก
2. นายทินกฤต  เรือนสม
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 -1 - 1. นายเฉลิมชัย  กีรตินันทกุล
 
1. นางจิราพร  มาพริก
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีลาศักดิ์
2. นางสาวอลีนา  ณ ชน
 
1. นางภูริตา   ใบยา
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววารี  จางวรวิบูล
 
1. นางภูริตา   ใบยา
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำแคว่น
 
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสามารถ  แซ่ท้าว
 
1. นางวณัทสนันท์  คงตาล
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนันธิกา  ใจซื่อ
2. เด็กชายศตวรรษ  แสนสี
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทรงพล  กิตติเกริกพล
2. นายเจริญชัย  แสงประเสริฐ
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภัทรพล  แซ่เติน
2. นายสยามรัฐ  แซ่ม้า
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกิตติพัฒน์  มูลคำ
2. นายชัยชนะ  แซ่ท้าว
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฤชากร  สวนนุ่ม
2. นายศุภชัย  คีรีโชติกุล
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. นายชยากร  คณิตสากล
2. นายวีระพล  ยอดออน
3. นายเกษมพันธ์ุ  ยอดออน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายคัตติยะ  ยอดออน
2. นายทักษกร  ยอดออน
3. นายยุทธภูมิ  พนะสันต์
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนัทธพงศ์  สัตตารมย์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  ยอดออน
3. นายเด่น  ยอดออน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทิวากร  พนะสันต์
2. นายสงคราม  อินปา
3. นายสมรักษ์  อินปา
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิรชา  แซ่ลี
2. เด็กหญิงพัฒนา  แซ่เฮ้อ
3. เด็กชายวรัญญู  ชินโชติทวีสิน
 
1. นายบรรจง  ขอดแก้ว
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกรวิภา  การธนมงคล
2. นางสาวสุจิตรา  ชาติภูมิตระกุล
3. นางสาวอิษฎา  ยั่งยืนทวี
 
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ดิลกนิธิพันธ์
2. เด็กหญิงวิยดี  กำธรนิมิตร
3. เด็กหญิงอรจิรา  แสนศรีเชาว์พันธ์
 
1. นางขวัญฤดี  กันทเสน
2. นางเฮนรี่  ภัทรานุกิจ
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเอกภพ  การธนมงคล
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
94 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัชพล   แซ่ท้าว
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทมณี  กำธรรุ่งวิวัฒน์
2. เด็กหญิงธิดาพร  ทรายแหลมทอง
3. เด็กหญิงปรารถนา  แซ่ม้า
 
1. นางปิยพร  มิ่งเมือง
2. นางภูริตา   ใบยา
 
96 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายพชรพล  จันตระ
2. เด็กหญิงภาวดี  แซ่ย่าง
 
1. นางสาวสุุพรรณ์  เมฆแสน
2. นายจักรพงษ์  กานิล
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกิจ  แสนท้าว
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
 
1. นางปิยพร   มิ่งเมือง
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอนุนาท  กีรติเมธาวิน
 
1. นางสาวเกสร  สิงห์ธนะ
 
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพร  คำรัตน์
2. เด็กหญิงนวลอนงค์  กนกเสรีวงศ์
 
1. นางกัลยา  พรมสาส์น
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรงค์  แซ่ย่าง
2. เด็กชายสงบ  แซ่โซ้ง
 
1. นายกิตติศักดิ์  โนกัน
2. นางปิยพร  มิ่งเมือง