สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวอรัญญา    หอมดอก
 
1. นางสาวโสภาวดี   ทนันชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจินดา    ท้าวคาม
2. นางสาวสุพรรษา   ท้าวคาม
3. นางสาวอังคณา   บุญสวรรค์
 
1. นายจักรกฤษณ์   ยากิ้ว
2. นางสาวประภัสสร   แก้วโก
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรภพ   หอมดอก
2. เด็กชายสิทธินันท์   อามาตย์
 
1. นางสาวประภัสสร   แก้วโก
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. นางสาวขวัญจิรา   กอกัน
2. เด็กชายสุวัจน์   แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ต๊อดแก้ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวนิตยา   เทพปัญญา
2. นายปพล   อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวชนัญชิดา   อุปจักร์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  งามธุระ
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ท้าวคาม
 
1. นายเสรี   ใจก้อนแก้ว
2. นายวิเชียง   ดีจิต
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวนุชนภา  บัวแสน
2. นางสาวพรชิตา  ใจปิง
 
1. นายวิเชียง   ดีจิต
2. นายเสรี   ใจก้อนแก้ว
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยดา   วงศ์กระโซ่
2. นางสาวรัชนี   งามยศ
3. นางสาววิริยพัฒน์   แสงวรรณา
4. นางสาวอมรรัตน์   จิระรุ่งโรจน์สกุล
5. นางสาวเนตรนภา   ใจปิง
 
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวณัฐนันท์   ทำดี
 
1. นางสาวอัมพร   สินสวัสดิ์
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช   จิตรกว้าง
2. นายคฑาวุฒิ    ใจปิง
3. นางสาวจิระประภา   มีสา
4. นางสาวปรานอม  คำมงคล
5. นางสาวภัทรนันท์   ยอดชาย
6. นายยุทธนา   เทพปัญญา
7. นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจปิง
8. นางสาวอนุศรา   เทพปัญญา
9. นางสาวอรยา  อินทจักร
10. นางสาวอริศรา    อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
2. นางสาวพัชรินทร์   ครองแดง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  อินปัญญา
2. เด็กหญิงชิดชนก   อินปัญญา
3. เด็กหญิงพีระพร  สุทธิโวหาร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ครองแดง
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานน   ชมพูเจริญกิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  ชมพูเจริญกิจ
 
1. นายฤทธิ์กร   สุนันต๊ะ