สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ สพม. เขต ๓๗ (แพร่,น่าน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับสหวิทยาเขตน่านเหนือ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงนุชนาฎ   หอมดอก
 
1. นางสาวทัดดาว    กันตะนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวเบญพรรณ   หอมดอก
 
1. นางสาวทัดดาว   กันตะนา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   หอมดอก
 
1. นางสาวโสภาวดี   ทนันชัย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวอรัญญา    หอมดอก
 
1. นางสาวโสภาวดี   ทนันชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกณิกา   บุญวัน
 
1. นางสุภัญกานต์   อินสา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 11 1. นางสาววิลาวัณย์   แสงจันทร์
 
1. นางสุภัญกานต์   อินสา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ   หอมดอก
 
1. นางสาวศิราภรณ์   ศิริกันไชย
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 7 1. นายปรีชา    แซ่เฮ้อ
 
1. นายภูริต   พงษ์พิรุณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายจรัล   วิริยะพัฒนศิริ
2. เด็กหญิงสิริวรรณ    กันทะเสน
 
1. นายทศพล  ทาวรรณะ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกัญญารัตน์   แปงอุด
2. นางสาวผกามาศ    แปงอุด
 
1. นายทศพล   ทาวรรณะ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนากร   ฮังคำ
 
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 9 1. นายศุภโชค   กีรตินันทกุล
 
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวนัฐพร   ใจปิง
2. นางสาวสุธีกานต์   ใจปิง
3. นางสาวเบญจมาศ   กาบแก้ว
 
1. นางสาวณีรวัลย์   ไชยวงค์
2. นายวุฒิพงษ์   แดนช่างคำ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวจินดา    ท้าวคาม
2. นางสาวสุพรรษา   ท้าวคาม
3. นางสาวอังคณา   บุญสวรรค์
 
1. นายจักรกฤษณ์   ยากิ้ว
2. นางสาวประภัสสร   แก้วโก
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกาญจนา    อินทจักร์
2. เด็กหญิงสุภัสสร   เจริญวัย
3. เด็กชายอภิชาติ   เทพปัญญา
 
1. นายวุฒิพงษ์    แดนช่างคำ
2. นางสาวนภัสกร   ม่วงมา
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวธัญญารัตน์   สุขสำราญ
2. นางสาววิมลรัตน์   พุทธโชติ
3. นายเอกนรินทร์   รางแดง
 
1. นางสาวณีรวัลย์    ไชยวงค์
2. นายวุฒิพงษ์   แดนช่างคำ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรภพ   หอมดอก
2. เด็กชายสิทธินันท์   อามาตย์
 
1. นางสาวประภัสสร   แก้วโก
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายธิติวุฒิ    สุทธิแสง
2. เด็กชายภูวดล   แซ่เฮ้อ
 
1. นายจักรกฤษณ์   ยากิ้ว
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. นางสาวขวัญจิรา   กอกัน
2. เด็กชายสุวัจน์   แซ่ซ่ง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์   ต๊อดแก้ว
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวนิตยา   เทพปัญญา
2. นายปพล   อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวชนัญชิดา   อุปจักร์
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง 11 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  งามธุระ
2. เด็กหญิงเบญญาทิพย์  ท้าวคาม
 
1. นายเสรี   ใจก้อนแก้ว
2. นายวิเชียง   ดีจิต
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง 12 1. นางสาวนุชนภา  บัวแสน
2. นางสาวพรชิตา  ใจปิง
 
1. นายวิเชียง   ดีจิต
2. นายเสรี   ใจก้อนแก้ว
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นายยุทธนา   เทพปัญญา
 
1. นางจิดาภา  วิเศษศักดิ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายไชยนันท์    ราชทะนุ
 
1. นางจิดาภา   วิเศษศักดิ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายจตุพร   เครือแปง
 
1. นายจุลศักดิ์   ทุหา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวสุกัญญา   แสงวรรณา
 
1. นายจุลศักดิ์   ทุหา
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปิยดา   วงศ์กระโซ่
2. นางสาวรัชนี   งามยศ
3. นางสาววิริยพัฒน์   แสงวรรณา
4. นางสาวอมรรัตน์   จิระรุ่งโรจน์สกุล
5. นางสาวเนตรนภา   ใจปิง
 
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายกิตติพงษ์   แซ่จ๊ะ
 
1. นายเชาว์วัฒน์  หมอป่า
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 9 1. นางสาวบุษบา   ท้าวคาม
 
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายเอกพล   สายจันทร์
 
1. นางอิสริยาภรณ์   ปรังการ
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81 ทอง 10 1. นางสาวณัฐนันท์   ทำดี
 
1. นางสาวอัมพร   สินสวัสดิ์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวอนุศรา   เทพปัญญา
 
1. นางสาวรัชรินทร์   วงค์คำ
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกช   จิตรกว้าง
2. นายคฑาวุฒิ    ใจปิง
3. นางสาวจิระประภา   มีสา
4. นางสาวปรานอม  คำมงคล
5. นางสาวภัทรนันท์   ยอดชาย
6. นายยุทธนา   เทพปัญญา
7. นางสาวหนึ่งฤทัย   ใจปิง
8. นางสาวอนุศรา   เทพปัญญา
9. นางสาวอรยา  อินทจักร
10. นางสาวอริศรา    อุ่นถิ่น
 
1. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
2. นางสาวพัชรินทร์   ครองแดง
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงภนิดา   อินปัญญา
2. เด็กหญิงสุกัญญา   หอมดอก
3. เด็กชายเอกพล    สายจันทร์
 
1. นางนันท์ติกัน   แซ่ตั้น
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 7 1. นางสาวดอกฟ้า   มาชา
2. นางสาวทัญญารัตน์   วุฒิ
3. นางสาวธิดารัตน์   หอมดอก
 
1. นางนันท์ติกัน   แซ่ตั้น
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานี  อินปัญญา
2. เด็กหญิงชิดชนก   อินปัญญา
3. เด็กหญิงพีระพร  สุทธิโวหาร
 
1. นางสาวพัชรินทร์   ครองแดง
2. นางสาวกมลมาศ   หาญยุทธ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพงษ์   สุริยา
 
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลลดา   อุ่นถิ่น
 
1. นางสุวรรณี   อุตมะ
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชานน   ชมพูเจริญกิจ
2. เด็กหญิงศศิธร  ชมพูเจริญกิจ
 
1. นายฤทธิ์กร   สุนันต๊ะ