เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
กระทู้ ถาม-ตอบ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
8 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
1 พ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การพิมพ์เกียรติของคณะกรรมการตัดสิน นักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันฯ หรือครูผู้ฝึกสอน

 โรงเรียนสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้เลยจากเมนูหลักด้านซ้ายมือ หรือเข้าระบบโรงเรียน (พิมพ์เกียรติบัตรกรรม พิพม์เกียรติบัตรนักเรียน และครู) หากชื่อ-นามสกุลไม่ถูกต้อง/ส่งหนังสือการเปลี่ยนตัวให้ศูนย์แล้วยังไม่ได้แก้ไข ให้โรงเรียนส่งข้อมูลแก้ไขมายัง E-Mail : wichakarn_nw@hotmail.com หรือ ID Line : wichakarn_nw แล้วให้แนบไฟล์หนังสือราชการฯ เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลฯ ด้วย (หากหน่วยจัดฯ ได้รับข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วหน่วยจัดจะแจ้งตอบกลับทันที)

     

 
 

การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันฯ

 ในการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับเขต ให้โรงเรียนใช้บัตรนักเรียน หรือบัตรประชาชนของนักเรียน หรือหลักฐานอื่นๆ นำมาในวันแข่งขันฯ ไม่ต้องพิมพ์บัตรนักเรียนจากเวปไซค์

     

 
 

ตารางการแข่งขันฯ สำหรับนักเรียนเรียนร่วม จะใช้ตารางการแข่งขันฯเดียวกันกับกลุ่มปกติ

 หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามไ้ด้จากศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่รับผิดชอบในการจัดการแข่งขันฯ ได้ตามเบอร์โทร ผู้ประสาน/เลขาศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ฯ นี้

     

 
 

เปิดระบบการเปลี่ยนตัวนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน ในวันที่ 1-3 กันยายน 2557

 รายการประเภทเดี่ยวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ (ให้ทำหนังสือราชการฯ นำมา ณ จุดลงทะเบียน) 
 รายการประเภททีมสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตามที่ระบบอนุมัติ(หากมีข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ให้ทำหนังสือราชการฯ นำมา ณ จุดลงทะเบียน) 

 หมายเหตุ ให้เลือกรูปแบบการแก้ไขข้อมูล นะครับจะได้ไม่ต้องแนบหลักฐานและเปลี่ยนตัวผู้สมัครได้ทั้งทีม 

 ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัว(ไฟล์ pdf)
 ตัวอย่างหนังสือขอเปลี่ยนตัว(ไฟล์ word)

 
 

ประกาศ สพม.42 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

 ประกาศฯ สพม.42
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 เบอร์โทร ผู้ประสาน/เลขาศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ฯ ในการจัดการแข่งขันฯ

     

 
 
                       (รายละเอียด)
 
 

ข่าว ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มเครือข่ายฯ จังหวัดนครสวรรค์

 การประกวดแข่งขันของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (สำหรับนักเรียนเรียนร่วม) จะทำการแข่งขันในวัน สถานที่เดียวกับกลุ่มปกติ (แข่งขันต่อเนื่องจากกลุ่มปกติ) 
 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท ให้ส่งรายงานโครงงานฯ ฉบับสมบูรณ์จำนวน 4 เล่ม ณ จุดลงทะเบียนในการแข่งขันฯ 
 หัวข้อแข่งขันทัศนศิลป์ทุกรายการ คือ "สุขสมานฉันท์ สร้างสรรค์ มรดกไทย" 
 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแข่งขันคอมพิวเตอร์ทุกรายการ 1. ให้ผู้เข้าแข่งขันเป็นผู้จัดเตรียมอุปกรณ์เพิ่มเติมเอง เช่น แผ่นโปรแกรม ไมโครโฟน หูฟัง ดินสอ ปากกา ยางลบ ที่ใช้สำหรับการแข่งขัน 2.ผู้เข้าแข่งขันสามารถติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแข่งขันด้วย CD / DVD เท่านั้น และหลังจากการติดตั้งแล้ว ให้ส่งแผ่น CD / DVD ให้กับคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ โดยจะไม่คืนแผ่นโปรแกรม 3. กำหนดให้ใช้ไฟล์ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น แต่สามารถปรับแต่ง ดัดแปลง แก้ไขได้ตามความเหมาะสม 4.ห้ามนำเอกสาร อุปกรณ์บันทึกข้อมูลอุปกรณ์สื่อทุกประเภท และวัสดุอื่นๆ นอกเหนือจากที่กรรมการกำหนด 5.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.ต้น - ม.ปลายให้ผู้เข้าแข่งขันจัดทำรายงานโครงงานตามรูปแบบที่กำหนด และส่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันภายในวันที่ 1กันยายน2557 (หากส่งไปรษณีย์ จะถือ ณ วันจัดส่งเป็นสำคัญ) หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะพิจารณาตัดคะแนนตามความเหมาะสม สามารถส่งข้อมูลได้ที่ นางสาวชณิตา สามัญตระกูล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150 6.เกณฑ์การแข่งขันรายการอื่นๆ ให้ยึดเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64ปีการศึกษา 2557 เป็นหลักและหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป  
 ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในกิจกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ได้กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันฯ ส่งเอกสารรายงาน จำนวน 5 ชุด (ตามรายละเอียดนี้) ภายในวันที่ 25 สิงหาคม  2557(ยึดตามวันประทับตราไปรษณีย์) มายัง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์  ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  60150
 เกณฑ์การแข่งขันศิลปะหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (ยืดเกณฑ์การแข่งขันของ สพฐ.)
 เบอร์โทร ผู้ประสาน/เลขาศูนย์การพัฒนาการเรียนรู้ฯ ในการจัดการแข่งขันฯ
 หนังสือประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลนักเรียน และครูผู้ฝึกสอนในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับสพม.42-นครสวรรค์
 โรงเรียนใดที่ยังไม่มี username/password ในการกรอกข้อมูลการสมัครฯ สามารถขอรับได้จากกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ หรือทางอีเมล์ wichakarn_nw@hotmail.com

     

 
  ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 และระบบจะเปิดให้แก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้ฝึกสอนในวันที่ 1-3 กันยายน 2557 เท่านั้นการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ วันที่ 8-9 กันยายน 2557

โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาควันที่ 1 กันยายน ถึง 15 พฤศจิกายน 2557
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 18 - 25 พฤศจิกายน 2557
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 3 - 12 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดแพร่ วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2557
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 52
จำนวนทีม 2,919
จำนวนนักเรียน 6,988
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 4,306
จำนวนกรรมการ 1,128
ครู+นักเรียน 11,294
ครู+นักเรียน+กรรมการ 12,422
ประกาศผลแล้ว 209/217 (96.31%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
โรงเรียนนครสวรรค์
สพม.42
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 14
เมื่อวาน 21
สัปดาห์นี้ 75
สัปดาห์ที่แล้ว 153
เดือนนี้ 382
เดือนที่แล้ว 705
ปีนี้ 6,631
ทั้งหมด 340,592