หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตึก 1 ห้อง ห้องวิทย์ 8 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตึก 1 ห้อง ห้องวิทย์ 8 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตึก 1 ห้อง ห้องวิทย์ 8 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ตึก 1 ห้อง ห้องวิทย์ 8 ก.ย. 2557 09.00 น.
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารอัจฉราลัย 9 ก.ย. 2557 09.00 น. รายงานตัว 08.30 น. อาคารนภคุณหยาดเพชร
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อาคารอัจฉราลัย 9 ก.ย. 2557 09.00 น. รายงานตัว 08.30 น. อาคารนภคุณหยาดเพชร
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์เทคโนโลยี 9 ก.ย. 2557 09.00 น. รายงานตัว 08.30 น. อาคารนภคุณหยาดเพชร
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ศูนย์เทคโนโลยี 9 ก.ย. 2557 09.00 น. รายงานตัว 08.30 น. อาคารนภคุณหยาดเพชร
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 2 ชั้น 2 ห้อง 235-236 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 2 ชั้น 3 ห้อง 234 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 7 ชั้น 3 ห้อง 732-734 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 7 ชั้น 3 ห้อง 735 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 7 ชั้น 2 ห้อง 723,724 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 7 ชั้น 2 ห้อง 725 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครสวรรค์ 7 ชั้น 4 ห้อง 742 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครสวรรค์ 7 ชั้น 4 ห้อง 743 1 พ.ค. 2558 09.00 น.
-


ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]