หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-nsn42

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรุ่งนภา ศิริภาประเสริฐพรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสวัสดิ์ จันทาโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางอรัญญา จำลองกุลโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นางสมจิตร เพ็ญวิจิตรโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นายสกุล แหงมงามโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
6. นายบุณพจน์ อุตสงควัฒน์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวเบญจา นักดนตรีโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
8. นางสาวรุ้งกานต์ เอมบัวโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
9. นางสุธีรา หลวงอภัยโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
10. นางสาวสาวณี ชีพันธ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
11. นางนิภารัตน์ ศรีโยธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจิราภรณ์ เจนธัญกรณ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ซื่อสกุลรัตน์โรงเรียนตะคร้อพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสายรุ้ง วัฒนะพระยาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นางมยุรีย์ ธรรมวิมุตติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางกุสุมา พิชัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
6. นายภูวดล สายสุวรรณโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวศศิธร ขจรจิตต์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
8. นายปกรณ์ โอภาษีโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
9. นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
10. นางณิชมน ต่ายจันทร์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
11. นายสมชาย ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3
1. นางภารุจา อินทยากรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทรี โททองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ทองเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6
1. นางพัชริดา ขำทวีพรหมโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางนภาวรรณ กลางนภาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นายธรธร เพ็งผจญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3
1. นางสุจิราภรณ์ ภัทรจามรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมฤดี โพธิ์นิ่มโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายวิวัฒน์ แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวทิพยวารี คำออนโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางนงลักษณ์ ต่วนชัยโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญญาภรณ์ นาจำปาโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6
1. นางอรกัญญา คุ้มนาคนพคุณโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวขวัญตา ลือเฟื่องโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุขุม กุมมาน้อยโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
4. นางสาววิมลพันธ์ สามเกษรโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. สิบเอกสุชาติ สร้อยสวิงโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
6. นางพิมพ์พรรณ หนูเมืองธำรงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสุนันท์ จันทร์ดิษฐโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางประยงค์ สวนดอนโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางณชญาดา บำรุงศรีโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิรมล ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวสุนิภา สังข์เปียโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอาภาภรณ์ พูลกสิวิทย์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายวิศนุกร ศรีโยธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นายเอกกฤต เหล่าสมบูรณ์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
9. นายนิคม ยุ่นชัยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางบุษณี บัวรอดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รังผึ้งโรงเรียนไพศาลีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวารุณี เกลี้ยงเกิดโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายสุรชัย บัวหลวงโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววิสาร์กร จิตตะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
6. นายเชาว์ ภู่จำรูญโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวรสสุคนธ์ ณัฏฐ์ธนานนท์โรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
8. นางสาวปภัสรา โพธิ์อ่องโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
9. นายไกรสร อ่อนบางโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
10. นางสาวพัชรินทร์ น้อยสวรรค์โรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ คำดีโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุจริต สัตตานุสรณ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายพุทธรักษ์ แพงไตรโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางพณาวรรณ พิณเสนาะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นายบุญโชค ไตรคีรีสถิตโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวสุรางค์ วีรสุเมธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
9. นายอิศเรศ แก้วคงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสุภาพร พะยิ้มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ชาญสมรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
12. นางเตือนใจ เก่งกิตติภัทรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
14. นางสาวฐานีดา คำเฉลียวโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
15. นางสาวสุวรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
16. นางจิรพร ฉัตรชัยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
17. นายดนุชา จิตตะวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
18. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
19. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
20. นางสาวนาถยา บัวงามโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวอาภารวี อินวงศ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
22. นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
23. นางบุญรอด แก้วจรูญโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวฉัตรเงิน สอนบุญเกิดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
25. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวดาราวรรณ กลั่นเขตรการณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
28. นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
29. นางสาวสุจิตรา ปุราชโกโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
30. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
31. นางสาวอัญชลี พูลทองโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
32. นางสาววนิดา เกตุทองโรงเรียนวังข่อยวิทยากรรมการ
33. นายศรายุธ ต่วนชัยโรงเรียนวังข่อยวิทยากรรมการ
34. นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
35. นางสาวอภิญญา ยอดนิลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
36. นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
37. นายกำธร ชาติอุดมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
38. นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
39. นายสุชาติ ศิริชูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
40. นางจริยา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
41. นายสมยศ สาระชาติโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
42. นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
43. นางยุพา อ่อนสดโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
44. นายธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวรโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
45. นางเสาวภาคย์ สนจุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม ภู่ตระกูลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ คำดีโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายสุจริต สัตตานุสรณ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายพุทธรักษ์ แพงไตรโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางพณาวรรณ พิณเสนาะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. นายบุญโชค ไตรคีรีสถิตโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวสุรางค์ วีรสุเมธาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
9. นายอิศเรศ แก้วคงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
10. นางสุภาพร พะยิ้มโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุรพล ชาญสมรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
12. นางเตือนใจ เก่งกิตติภัทรโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
14. นางสาวฐานีดา คำเฉลียวโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
15. นางสาวสุวรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
16. นางจิรพร ฉัตรชัยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
17. นายดนุชา จิตตะวนิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
18. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
19. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
20. นางสาวนาถยา บัวงามโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวอาภารวี อินวงศ์โรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
22. นางสาวสุพรรณี วารีแสงทิพย์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
23. นางบุญรอด แก้วจรูญโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
24. นางสาวฉัตรเงิน สอนบุญเกิดโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
25. นายวิรัช ญาณปัญญาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
26. นางสาวกรชวัล รุ่งรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
27. นางสาวดาราวรรณ กลั่นเขตรการณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
28. นางสาวอัจฉรา ป้อมรักษาโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
29. นางสาวสุจิตรา ปุราชโกโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
30. นางสาวสุจิตรา พุ่มเพียรโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
31. นางสาวอัญชลี พูลทองโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
32. นางสาววนิดา เกตุทองโรงเรียนวังข่อยวิทยากรรมการ
33. นายศรายุธ ต่วนชัยโรงเรียนวังข่อยวิทยากรรมการ
34. นางสาวชญาณี ฤทธิ์ณรงค์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
35. นางสาวอภิญญา ยอดนิลโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
36. นางสาวสุดารัตน์ งามวิลัยโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
37. นายกำธร ชาติอุดมโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
38. นางสาวหรรษา จงอุดมชัยกิจโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
39. นายสุชาติ ศิริชูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
40. นางจริยา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
41. นายสมยศ สารชาติโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
42. นางสาวศิริวรรณ์ ฮ้อสิทธิสมบูรณ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
43. นางยุพา อ่อนสดโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
44. นายธนากร ภู่ภูวเศรษฐาวรโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
45. นางเสาวภาคย์ สนจุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธีรยุทธ เตียนธนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวชนิตา ขนันทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวหทัยชนก หมื่นกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
7. ผศ.รัตนะ ยศเมธากุลมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
8. ดร.พีรพัฒน์ คำเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริวัฒนา ลาภหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
4. ดร.ติยะภรณ์ เหลืองพิพัตน์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
5. ดร.จีรพรรณ เทียนทองมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวพรรนิพา พวันนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการ
7. ดร.จีรพรรณ เทียนทองมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายฉัตรชัย บุษบงค์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง กองทรงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางสุวคนธ์ วัฒนกุลโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาพร สิงห์เดชโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวพรนภา สีผึ้งโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสาวสินจัย ชาริดาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนงค์ ปลั่งสุวรรณโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย วัฒนกุลโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นายภูวนัย สาหร่ายสุวรรณ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณี พรหมประสิทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ งามเลิศโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์กรรมการ
3. นายปรเมษฐ บาลเพียรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวมณีรัตน์ น้ำจันทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธีรวรรณ ฉิมมาวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผึ้งพรรณศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวคนึงนิจ คงหอมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย แดงดีศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
3. นายสราวุธ จันทวงษ์ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์กรรมการ
4. นางนิตยา เมธาเศรษฐ์วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมภัทร์ บุษบงค์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญญาณัฐ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายอธิชัย ตางามโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพัชรา ปรีชาชาญโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฉลอง เกษรบัวโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นายสุเนตร บัวแก้วโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายทวีป วรรณาโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายประดิษฐ์ เลิศนอกโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางทัศณี ทะอินเลยโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นางกัลยากร เปรมจิตต์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางภัทรานิษฐ์ อิ่มศิลโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสายชล เขียวสะอาดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธนวรรณ มุขขันธ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางกัณฐิณี มานะกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายชนะสิทธิ์ มากสกุลโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณฐนันท์ หล่อสมฤดีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมณีกาญจน์ เจิมขุนทดโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นางสาวกนิษฐา พวงสมบัติโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกานน เลื่อนสกุลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายปัญญพจน์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายจักรกฤต ขำหลุ่นโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางธิรดา วงษ์ทานมัยโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางวรพรรณ ศรีเจริญวนกิจโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพูลเพิ่ม เพ็งสุขโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริพร ศรีผึ้งโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยนา แจ่มแสงโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นางขวัญสุภางค์ รัตนวิบูลยเลิศโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นายรุ่งทิวา วิทยาขาวโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายพงษ์สวัสดิ์ สวัสดีโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
3. นายณัฐกานต์ เทียมตาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายทรงบุณย์ ถึงศรีปั้นโรงเรียนเขากะลาพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ ส้มฉุนโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นายศานิต ดีเจริญโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตรโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นายอำนาจ จันทร์อิ่มโรงเรียนไพศาลีวิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางศศิธร วงศ์พานิชโรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางฐิภาพรรณ เก่งเขตวิทย์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
3. นางสาวนภิศ ก้อนทองโรงเรียนวังข่อยวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุชาดา พันธ์ดำริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายณภัสกรณ์ จิตรเกษมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางสุรีย์มาศ เกียรติวงศ์กมลโรงเรียนหัวดงราชพรหมภรณ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางรุจิรา เชาว์ธรรมโรงเรียนจันเสนเอ็งอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายบุญยิ้ม กระจายโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
3. นางโสมนัส บุญโห้โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางอาภรณ์ จารุโลจนางกูรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุษา ทองอ่อนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นางพเยาว์ กิติไพโรจน์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสมชาย บัวลงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสิวภรณ์ ปัญญาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายวีรยุทธ์ สุขไมตรีโรงเรียนจันเสนเอ็งอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสมฤทัย ฤทธิโพธิ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางบุบผา ดีเจริญโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
6. นางเรณู ปรมัตถ์สกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางพัฒน์นรี ฮกชุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางธิรดา เร่งมาตรโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นางสาวพัชราภา เจริญโพธิ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นายโอภาส พุทธสรณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
5. นางธนพร ยมรัตน์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. ดร.ทิพาวรรณ อินนันทนานนท์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระปลัดสุภัค วิรโชประธานกรรมการ
2. พระมหาอาคม อานันโทกรรมการ
3. พระใบฎีกาชูเกษม สันติกโรกรรมการ
4. พระปลัดกฤษฎา สุภาจาโรกรรมการ
5. นางบุรีรัตน์ สุขวโรทัยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวสุชาดา สุขทองโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. พระปฤษฎี สุปสาโสวัดนครสวรรค์กรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางเสมอ เปลี่ยนหมื่นไวย์โรงเรียนทหาอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเลิศเกียรติ แซ่ตั๊งโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานพ คงเพชรศักดิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสันติ ฤทธิ์เสนโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นายพอเหมาะ พจนวรพงษ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางทัศนีย์ สุพรรณโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นายประเสริฐ กุลฉิมโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
8. นายปริญญา สุขุประการโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
9. นางลำดวน เพชรเย็นโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
10. นายพิสิฎฐ์ เสืออุดมโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
11. นางสาวกมลทิพย์ นารีโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางประจวบ รอดวิหกโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายบัญชา ชมบริสุทธิ์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์รองประธานกรรมการ
3. นางสมบูรณ์ อ่อนชุลีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ สอนชมโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด ใจท้วมโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางสาวณีรนุช เรืองบุรพโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
7. สิบเอกจเร สิงห์น้อยโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นายธีรพล น่วมอินทร์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
9. นายสมศักดิ์ เหล่าเนตรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
10. นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
11. นายพิเชษฐ์ หลวงต่างใจโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
12. นายนครชัย บุญเป็งโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
13. นายอุเทน ขำปั้นโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
14. นายสุวรรณชัย เพชรมั่นโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
15. นางบุญเทียม น่วมอินทร์โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
16. นางสาวฝันฤทัย สนจุ้ยโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
17. นายมนัส ประจักษ์อำนาจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
18. นายธิติพงศ์ มาสีโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวอรุณี มั่นใจโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปณต หมีทองโรงเรียนนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายจีระ เทียนทองโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายกำจร จันทร์ไข่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางกษมาวดี กวางแก้วโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
7. นายวัชระ น่วมอินทร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
8. นายศศิพงษ์ สว่างศรีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
9. นางสาวสุนันท์ มั่นมานะเสรีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ
10. นายปริพัฒน์ วิษาโศธษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
11. นายเพียรเวช สระทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
12. นายนิรัติศัย พรหมศรโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
13. นายอุดมชัย เวชมนัสโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
14. นายบัญชา ชมบริสุทธิ์โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ
15. นายวรชิต ประภาโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
16. นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองธำรงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
17. นางสาวรัตติกาล กินณรงค์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
18. นายเรืองเดช สุทธิวิลัยโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
19. นางสุมิตรา นภาวิวัฒนากุลโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวจารวีสุวรรณ์ ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายมาโนช อภิญญานุวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลีรัตน์ เนินพลับโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นายพีรเดช จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวรุ่งเรือง นันทะวิจิตรโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวจารวีสุวรรณ์ ชูยอดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายนที ธรรมวงศ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทวนไกรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรีนุชโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล กันทะษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนูโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจมาศ ทวนไกรพลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ ยามสุขโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสมศักดิ์ ศรีนุชโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวีรชัย โชติช่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพัทธดนย์ ขอดเตชะโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน วันทองโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวีรชัย โชติช่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเฉลย พรมบางโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายอนัน สนเทียนวัดโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายพัทธดนย์ ขอดเตชะโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นางแสงเดือน วันทองโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิสนุ หรั่งทองโรงเรียนพยุหะพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณวัฒก์ ปวุตตานนท์โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางพราหมณ์พันธ์ ชาติสุทธิ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
4. นายมีทวน สมบัติปันโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ สิตุธะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายศิรศักดิ์ ชูสิงห์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
7. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายดนัย เชื้อสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายประสาน สิงห์ทองโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
3. นางจุรีพร โพธิ์พรมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายสุเมธี จำลองกุลโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์กรรมการ
5. นายบุรินทร์ บุญมากโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณ คงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอัศวชาติ สุขถนอมโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกุศล ชะภูมิโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลักโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงไชย สังข์ทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุวรรณ คงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอัศวชาติ สุขถนอมโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นายอิสระ วีระน้อยโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายกุศล ชะภูมิโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลักโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นายธงไชย สังข์ทองโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพงษ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
4. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ศรีราชาโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นายธีรพงศ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายสุชาติ ศิริชูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายลิขิต แก้วคงโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
2. นายธีระพงศ์ โตสงครามโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นายจาตุพัฒน์ ยอดประเสริฐโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
4. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
1. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
6. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชญานัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
2. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
2. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
2. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นายชญาณัฏฐ์ รอดสัตถาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
2. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ นิชเปี่ยมโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
5. นายสมบัติ ศรีวงษาโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ศรีตะลหฤทัยโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิพัฒน์ ผาสุขขีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสลิลทิพย์ ภู่สอนโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายสถาพร บุญจิตรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
6. นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
7. นายปัญญา จันทร์รักษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเอกทัศน์ สุ่ยสว่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นายฐาปนิก ศาลศาลา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอัษฎาวุธ มิ่งเมือง โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ แป้นโต โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
5. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายคำรณ ขอบบัวคลี่ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายฐาปนิก ศาลศาลา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกทัศน์ สุ่ยสว่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
4. นายบุญเกื้อ พุมานนท์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัย โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายบัญชา วงศ์ซื่อโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ขอบบัวคลี่โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายบุญเกื้อ พุมานนท์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ปิ่นทอง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ
4. นายราชันย์ ชัยศุภสกุล โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ปิ่นทอง โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุยสว่าง โรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัยโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะ บุญสุวรรณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายบุญเกื้อ พุมานนท์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลา โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายปิยะ บุญสุวรรณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสำเริง ปานดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สังข์ทองโรงเรียนประชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสมศักดิ์ แก้วกัณหาโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
4. นายอัษฏาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
3. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ
5. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
3. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายราชันย์ ชัยศุภสกุลโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุริยา พุมานนท์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
3. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นายอภิชาต หมั่นกิจโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ พุทธชาติโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายหัสชัย ขำประไพโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ
3. นายมานพ เกตุวราภรณ์ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุนัดดา แก้วมณีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฏาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นายสำราญ อินทร์ประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางลาวัลย์ สมบัติปันโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา พุทธชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอัษฏาวุธ มิ่งเมืองโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสุภา กิมกาญจนานุกูลโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นายนพรัตน์ แก้วนิคมโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางลาวัลย์ สมบัติปันโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นางณัฐนิสา กรโพธิ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
4. นางมัณฑนา นาคยิ้ม โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางอรนุช ชาติพันจันโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะคร้อพิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ มาศขาวโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางกำไร โสภาพโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นางวรรณา ประสมพงษ์ โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัตฺ)นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางอรนุช ชาติพันจัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชณิม ประธานกรรมการ
2. นางสาวเกสรา นวนสังฆ์ โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ
3. นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยง โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ
4. นางกิ่งขวัญ นวลศรี โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ
5. นายประจักษ์ โพธิ์วัด โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางมัณฑนา นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ชาติพันจัน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวบุษรา อาบวารีโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสนิตา เทียนทองโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกสรา นวนสังฆ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นางกำไร โสภาพโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางกิ่งขวัญ นวลศรีโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคมกรรมการ
5. นายพรเทพ ไม้เรียงโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัศมี ธรรมวงศ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ คงไทยโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางวรรณา ประสมพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัตฺ)นครสวรรค์กรรมการ
5. นายประจักษ์ โพธิ์วัด โรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เผือกจีนโรงเรียนโพฒิสารศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ ถึงศรีปั้นโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางกำไร โสภาพโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวสุภัทรสินี ทิพรังศรีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยะนาฏ ดีศิริโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจินตนา บุตรฉัตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอรนุช ชาติพันจัน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ คงไทยโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยงโรงเรียนบึงบอระเพ็ดกรรมการ
5. นางสาวนงค์นุช แก้วจตุรัสโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายจำนง รอดยิ้มเทศบาลนครนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางดุษฎี ลอยเมฆเทศบาลนครนครสวรรค์กรรมการ
3. นายประจักษ์ โพธิ์วัดโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายเลิศ วัฒนดีเลิศกรมอาชีวศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ประสมพงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบ(จิรประวัตฺ)นครสวรรค์กรรมการ
3. นางวันฤดี วัฒนดีเลิศ โรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายสมชาย ชะนะโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายวชิระ ทัศนโกวิทโรงเรียนไพศาลีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญศรี นันทิทัศน์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. Mr.PAUL BARRETTโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนันทวรรณ อนันทสุขโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
6. นางสาวจารุวรรณ เส็งสุขโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นายจีระพงศ์ พิฤกษ์โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาวดาลัด อนุตตรังกูรโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชรินทร์ ทองคำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. Mr.GARY THOMASโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายดนุสรณ์ คอนดีโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นายวิทยา โกวิโทโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นายวีรชาติ สายวงค์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
7. นางวิไลลักษณ์ เดชะโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นายอดิเรก ทองศรีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หมั่นกิจโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์โรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัสศรี หะทะยังโรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
6. Mr.AARON DUNCANโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวอรพินท์ พิพัฒนวนารมย์โรงเรียนรัฏราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
8. Mr.BARRY SPENCERโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
9. นางพีรนุช วินัยพานิชโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายอดิเรก ทองศรีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางนิตยา หมั่นกิจโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวราภรณ์ ศรีดาวงษ์ โรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
4. นางจรัสศรี หะทะยังโรงเรียนไพศาลีวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิศ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการ
6. Mr.AARON DUNCANโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวอรพินท์ พิพัฒนวนารมย์โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์กรรมการ
8. Mr.ฺBARRY SPENCERโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
9. นางพีรนุช วินัยพานิชโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนัสธี แพรสีนวลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ สดกำบังโรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวทรัพย์สมบูรณ์ ประกายสกุลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวสุปราณี ทีลาโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาววารุณี จูดิษฐ์ประเสริฐโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
6. Mr.ANDREW CHESTERโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
7. นางสาวอาภาภรณ์ คุ้มดวงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษณีย์ วงษ์จันทร์โรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ อนงคณะศักดิ์โรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชฎิลรัตน์ พวงธรรมโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวจุรีพร ปานทรัพย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอาทิตยา พรหมแก้วโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
6. Mr.WALDO SEPTEMBERโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
7. นายภาคินัย ชัยดีโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ คงหอมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาส พัฒนศิริโรงเรียนพระบางวิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.CHRISTOPHER KYI MIN SOEโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. Mr.RUSSEL PITTOCKโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นายธนิก ภัทรพงษ์บัณฑิตโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมกรรมการ
6. นางมลิวัลย์ ลักษณะโภคินโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
7. นางสาวจริยา จงนานุรักษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นายบำรุง อ่ำรอดโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนภสวรรณ การสมพิศโรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. Mr.DEXTER HAVEN TANAKAโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. Mr.DAMIEN HARVEYโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. MissNICHOLLE AYARAโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
6. นางธัญญาทิพย์ สัจจจารีรัตน์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
7. นางสาวอโนชา รัชฎานนท์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางอริสา ขำคงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางปราณี จันดำโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายยุทธนา พ่วงเชยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. Mr.IVAN FAIRBAIRNโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางอินทรีย์ สุขเอมโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสิรารมย์ บุญเนียงโรงเรียนโกรกพระประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงทอง ภูศรีโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางจินตนา กลิ่นหัวไผ่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. MissAMY MICHELLE ANDERSONโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายภาณุพันธ์ุ จันทรมณีโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายชัยวัฒน์ หอวรรณภากรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางจิตพิสุทธิ์ แก้วละเอียดโรงเรียนสตรีนครสวรรค์รองประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรณิดา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา สรณคมน์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. MissZHOU JUNLINGโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. MissHE XIRUIโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. Mr.YU YAOโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. MissLI XIAO MINGโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. Mr.CHEN HE LIANGโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
9. นายสุรเศรษฐ์ บุญนกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรณิดา อินทร์ฉ่ำโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมัทนา สรณคมน์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. MissZHOU JUNLINGโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. MissHE XIRUIโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. Mr.YU YAOโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
6. MissLI XIAO MINGโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
7. Mr.CHEN HE LIANGโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
8. นางสาวศิริพร พิพัฒน์อนุสรณ์โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
9. นายสุรเศรษฐ์ บุญนกโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุสุมา ศิริโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.HIROMI WATANABEโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นางพจนาถ อ่องลออโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางเลิศลักษณ์ ผุนลาวงษ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ ชื่นอารมย์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางกุสุมา ศิริโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวสุนทรี คงอาชีวกิจโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.HIROMI WATANABEโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
6. นางพจนาถ อ่องลออโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวรพรรณ แสงสาครโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บูชาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนี สถาพรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางพรนภา นีระพันธ์โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางณัชฐพร แก้วแดงโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. Mr.JASON CECEREโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวณิชาภา สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
9. นางมนฤดี สุวรรณรังษีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
10. นางพรรณชม จำปาโรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวรพรรณ แสงสาครโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บูชาโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวันทนี สถาพรพิบูลย์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางพรนภา นีระพันธ์โรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุดสวาท พุ่มเปี่ยมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางณัชฐพร แก้วแดงโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
7. Mr.JASON CECEREโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
8. นางสาวณิชาภา สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
9. นางมนฤดี สุวรรณรังษีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
10. นางพรรณชม จำปาโรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยากรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสวัสดิ์ มาศขาวสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
2. นายกฤชชัย ชุติมานันท์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
3. นายสุชิน อุ่นยศสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
4. นายชาญชัย ปานทยักษ์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
5. นายสฤษดิ์ ภู่ชื่นสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
6. นายณัฐชาติ เกษสุวรรณสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
7. นายศุภณัฐ เขียวมณีโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
8. นายธีรพงศ์ ธารทิพย์วงศ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
9. นางทัศนีย์ ยมนาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
10. นายสมชาย ไล้ทองคำสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
11. นายฉัตรชัย ศิริสวัสดิ์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
12. สิบเอกุบุญเลิศ เกิดนวลโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายบุญเลิศ ชำนาญกลสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
2. นายบุญเรือน โพธิ์อ่องสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
3. นายอุดมศักดิ์ สินประเสริฐสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
4. นายณรงค์ ประกายสกุลสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
5. นายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
6. นายวิฑูรย์ จันทขาวสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
7. นางทัศนีย์ พวงไพบูลย์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
8. นายสุพล จันทวานิชสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
9. สิบเอกบุญเลิศ เกิดนวลโรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสารกรรมการ
10. นายเกียรติคุณ ทองสุกโรงเรียนพยุหะวิทยากรรมการ
11. นายอำนวย เจริญศิลป์สโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือนครสวรรค์ กรรมการ
12. นายกำจร จันทร์ไข่โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายสมนึก ชลิตพิรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สีคงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุวิมล สีคงโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษฎา อิ่มพงษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ โตสงครามโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางอาทิตยา พรหมแก้วโรงเรียนบึงบอระเพ็ดกรรมการ
7. นางปวีณา สิงห์อุดรโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสมนึก ชลิตพิรัตน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสายัณห์ สีคงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
3. นางสุวิมล สีคงโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายกฤษฎา อิ่มพงษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นายสุชาติ โตสงครามโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
6. นางอาทิตยา พรหมแก้วโรงเรียนบึงบอระเพ็ดกรรมการ
7. นางปวีณา สิงห์อุดรโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรัญญา สิทธิเกษรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บูชาโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติมา อ่อนคล้ายโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางวีรวัลย์ คำดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวศรัญญา สิทธิเกษรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายจรัญ บูชาโรงเรียนหนองกรดพิทยากรรมการ
3. นางสาวกฤติมา อ่อนคล้ายโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
4. นางกนกกาญจน์ สุขเวชชวรกิจโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางวีรวัลย์ คำดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
6. นางรุจีรัตน์ ยาสุทธิโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางกันยารัตน์ นัยนานนท์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นางปราณี จันคำโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
3. นางสายฝน นพรัตน์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นางแสงสุรีย์ ธรรมปรัชญาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางสมพิศ สะบายแท้โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่งโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิมลพรรณ ดีทรัพย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
3. นางชมพูนุท อ่อนเลิศโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางสุภาณี เนื่องสิทธะโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสงโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นายชุมพล นัยพรมโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุรรณา พุกมากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวอนุสรา เรือนอ่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ สีทาโรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
5. นายสวัสดิ์ จันทาโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
1. นางกุสุมา พิสัยโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพนารัตน์ จิวสืบพงษ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายเจริญพงษ์ ชัยเด่นโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวเบญจา นักดนตรีโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
5. นางรุจนารถ ใจดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางปราณี ละการชั่วโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสาวพันธนพัฒน์ วัฒนมงคลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายเกรียงศักดิ์ ฤทธิ์คงโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นางเมตตา ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพม.42กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางสัมพันธ์ สมพงษ์โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธีระชัย อ้นอารีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางนงคราญ บูรพาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายสงกรานต์ เนียมทองโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
5. นางสัมพรรณ ถวิลไทยศึกษานิเทศก์ สพม.42กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวรรณ ขุนพิลึกลือเดชโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวชีวรัตน์ ตั้งพิสิฐ์โยธินโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางเสาวภาคย์ สนจุ้ยโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางบุญรอด แก้วจรูญโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญทอม วุฒิปรีดากมลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางฉัตรนรินทร์ ชาตินรินทร์โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ พรหมศรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางอมรัตน์ เปลี่ยนพัดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นายวราวัฒน์ กลั่นหุ่นโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมกรรมการ
5. นายบุญทอม วุฒิปรีดากมลโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวธนภรณ์ ศรีลาโรงเรียนตะคร้อพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ วานิชกุลโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาวเสาวรีย์ คณฑาโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกมลชนก สิลาโสโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเกสรี แจ่มสกุลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยรัตน์ ศรีบรรเทาโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุญช่วย นันทรักษ์โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสิรินทิพย์ เอี่ยมสาหร่ายโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายจิโรจ จิ๋วแหยมโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุนทร กงสอนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางปิยะฐิฎาร์ ประพาไชยมงคลโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรกต ชื่นอารมย์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิมานมาศ เที่ยงพลับโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวชณิตา สามัญตระกูลโรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิพาดา วิสิทธิ์เขตร์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกรกนก เกษมศุภกุลโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ฝ่ายกระโทกโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ กล่อมเกลาโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญญาภา วิไลวรรณโรงเรียนจันเสนเองสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวพิตะวัน เนตรทองโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายสราวุฒิ สาจิตโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางรัชดา สินจีนโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุลักษณา นกสวนโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาววาสนา จันทร์เจริญโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววัลลญา หวังประเสริฐโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายธัญจิราพัชร พันธุกรโชติภัทร์โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสดใส แก้วประสงค์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายกฤตภัทร ศรีโสภณโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นายสุริยันต์ ศิริเกตุโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางไพลิน ส่งวัฒนาโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางสาวอุษา พิมสิงห์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์รองประธานกรรมการ
3. นายบุญส่ง สัญจรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศศิลักษณ์ มาเมืองโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ แก้วมาลาโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายชัยมงคล เทพวงษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิมประธานกรรมการ
2. นายอภิสิทธิ์ สุริยะโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี เวียงนาคโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นางธารีรัตน์ รัตนจำรูญโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวปิยวรรณ เขียวระยับโรงเรียนเขากะลาวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษกร ปุนสันเทียะโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา หิรัญชโลธรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
4. นายปาโมกข์ ทาประสิทธ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทองโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางชนกานต์ นุ่มฤทธิ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นายสนธิชัย สังฆารมย์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ปานกรดโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนันทา คชเถื่อนโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. นางสาววลัยลักษณ์ ปิยะตระกูลเลิศโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
5. นายอลงกรณ์ ราชคฤห์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางพรรณนิภา ประทุมชาติโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางมยุรี แย้มจันทร์ฉายโรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพรพรรณ ผาสุวรรณโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
4. นายธีระพันธ์ พวงจำปีโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมกรรมการ
5. นางอัญชิษฐา ศรีเรืองพันธ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาววิริยาภรณ์ พิชัยโชคโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสมมาศ นิษานารถโรงเรียนหนองโพพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนันทพันธ์ คุณดิลกชุติวัตโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายเขตรัตน์ ม่วงสุขโรงเรียนพนมรอกวิทยากรรมการ
5. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายทวี ไวยมิตราโรงเรียนพระบางวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสังสรรค์ แต่งสกุลโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญญรัตน์ ตั้งประเสริฐ โรงเรียนพยุหะพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นายแหลม เชตนุตโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
6. นางสาวนุกูล สถาพรโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
7. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
8. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ อิ่มอุระโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรัฐพล ศิริพิมลวัฒน์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษกร ปนสันเทียะโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นายพงศธร ภักดีโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
5. นางสมมาศ นิศานารถโรงเรียนหนองโพพิทยากรรมการ
6. นางวิลาวัลย์ นาคภพโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
7. นายพิษณุ ป้อมเสมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์กรรมการ
8. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางศศิธร อึ้งวงษ์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
5. นางอนงค์ทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวแสงอรุณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศประธานกรรมการ
2. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางอนงค์ทิพย์ สิงห์ศิริโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
5. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางวีรวัลย์ คำดีโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นายจรัส สร้อยสะอาดโรงเรียนหนองกรดกรรมการ
5. นางสาวดารา ขัติยนนท์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัยโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาประธานกรรมการ
2. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสมพงษ์ ทาหอมโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
4. นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์โรงเรียนหนองกรดกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ กาศเกษมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางศจี มีมุขโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
4. นางรินดา สิทธิธูรย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
5. นางจำนงค์ อินทรโรงเรียนเขาทองพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวรสเสมอ อินทรสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ เพิ่มภาคโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดารา ขัติยนนท์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
4. นางกุศล กลั่นด้วงโรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
5. นางพรรเอิญ ประทุมศิริโรงเรียนโกรกพระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางอัชรี รัตนวราหะโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
4. นางทิศนา เหมือนวงศ์โรงเรียนช่องแคพิทยากรรมการ
5. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมัคร นรินทร์รัมย์โรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการ
3. นางอัชรี รัตนวราหะโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยากรรมการ
4. นางทิศนา เหมือนวงศ์โรงเรียนช่องแคพิทยากรรมการ
5. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายจิระ ประเสริฐลาภโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจโรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
3. นางสาวอ้อพร ชื่นจิตรผองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
4. นางสมหญิง เกียรติอริยะโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
5. นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
6. นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
7. นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวปิยมน ด้วงอิ่มโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
9. นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อโรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ เจนชัยภูมิโรงเรียนบึงบอระเพ็ดพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดงโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
3. นายศานิต มีพ่วงโรงเรียนพนมรอกวิทยาประธานกรรมการ
4. นายเจริญ จำลองแก้วโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
5. นายประยงค์ ศรีไพรสนท์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
6. นายธีรชล แก้วปรีชาโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
7. นายสถิตย์ จันทร์เม้าโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
8. นายวิกานต์ ศรีวิลัยโรงเรียนทับกฤชพัฒนากรรมการและเลขานุการ
9. นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็กโรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ประธานกรรมการ
2. นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารกรรมการ
3. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอัญชลี อัครวงษ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชรโรงเรียนช่องแคพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์กรรมการ
3. นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธารโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
4. นางอัญชลี อัครวงษ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิตราพัชร์ ชัยรัตน์หิรัญกุลโรงเรียนบึงบอระเพ็ดพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิไลพร ฮดโทโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดกรรมการ
3. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
4. นางบุญช่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางสาวสมบัติ กาศเกษมโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคลโรงเรียนหนองกรดประธานกรรมการ
2. นางจินตนา สมศิลป์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นางบุญช่วย โดรณโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
4. นางสมทรัพย์ อาคมอิสราวัฒน์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
5. นางธนพร แพ่งเกษรโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางกรชุลี พูลอิ่มโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุงโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
3. นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
5. นางสาวรสเสมอ อินทรสูตรโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางวัชรินทร์ เปี่ยมเนตรโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ ไข่หินโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
3. นางจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวยโรงเรียนวังบ่อวิทยากรรมการ
4. นางพรทิภา คุณปราสาทโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
5. นางไพรงาม แสงทองโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางสมหวัง มีทรัพย์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
4. นายกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
3. นางดาริสา วงศ์นิสากรโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นางกนกวรรณ จั่นเจริญโรงเรียนโกรกพระกรรมการ
5. นางจินดาพร กระจ่างโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่าง ม.1-ม.3
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ชุ่มอ่องโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ตอบปัญหาช่าง ม.4-ม.6
1. นายอดิศร ชนะโลกโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายคำรณ ชุ่มอ่องโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
3. นางมุกดา จีรัตน์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.1-ม.3
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
3. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
6. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
เดินสายไฟบนแผงไม้ ม.4-ม.6
1. นายมาโนชญ์ สุขสุมโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ พงค์โสภีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการ
3. นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นายเกษม สารีพันธ์โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายประเทืองเวศน์ มูลจัดโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายเกรียงไกร คงกรุดโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนตะคร้อวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ แย้มพยัคฆ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
7. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
ช่างเชื่อมไฟฟ้า ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย คุลีโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์เทพ นิ่มตลุงโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤษณะ มั่งมีโรงเรียนตะคร้อวิทยากรรมการ
6. นายเจริญ แย้มพยัคฆ์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
7. นายเดชา ภาคธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบ ม.1-ม.3
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
เขียนแบบ ม.4-ม.6
1. นายโกเมศ ทังสุพานิชโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ เอื้อแท้โรงเรียนไพศาลีพิทยากรรมการ
3. นายธวัชชัย กระดังงาโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคมกรรมการ
4. นายพีรศักดิ์ ทองกลมโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิศณุ พงษ์วิจิตรโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมภรณ์ ทองดีโรงเรียนทับกฤชพัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินุช พรมศักดิ์โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะรัตน์ หลั่นเจริญโรงเรียนตะคร้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริพร พันธุโรงเรียนลาดยาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปรางทิพย์ จุลวรรณโรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
6. นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัดโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
7. นายอนุสรณ์ นาคยิ้มโรงเรียนหนองบัวกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายนที ธรรมวงศ์โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์กรรมการ
4. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ แก้ววัชระรังษีโรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายทินกร ว่องสาริกิจโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายนรินทร์ รอดศรีสมุทรโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังข่อยพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายบุญเกื้อ พุมานนท์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ อินทรประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์กรรมการ
3. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ปิ่นทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุ่ยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัยโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสำราญ อินทรประสิทธิ์โรงเรียนนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ วิสิทธิเขตโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยากรรมการ
3. นายจักรี บุสดีโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายอรรถพล ปิ่นทองโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเอกทัศน์ สุ่ยสว่างโรงเรียนโพฒิสารศึกษากรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ เกียรติวงศ์ชัยโรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ กรรมการ
4. นายพรชัย ศรีชมภูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคมกรรมการ
5. นางประทุม ด้วงทองโรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ชลาสินธุ์โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
2. นายปิยะ บุญสุวรรณ์โรงเรียนช่องแคพิทยาคมกรรมการ
3. นายฐาปนิก ศาลศาลาโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์กรรมการ
4. นายชาญณรงค์ แป้นโตโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์กรรมการ
5. นายวชิระ อภัยภักดิ์โรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพรรษ เก่งกำลังพลโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสนธิชัย สังฆารมย์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์โรงเรียนลาดยาววิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนวพรรษ เก่งกำลังพลโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนันทนิจ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางนวพรรษ เก่งกำลังพลโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางนันทนิจ ทองอ่อนโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาตโรงเรียนพระบางวิทยากรรมการ
4. นายสนธิชัย สังฆารมย์โรงเรียนชุมแสงชนูทิศกรรมการ
5. นางสาวศรีสุคนธ์ พุทธรักษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์กรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]