หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 060 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 9 37 18
2 007 โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 69 141 93
3 009 โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 128 345 216
4 008 โรงเรียนช่องแคพิทยาคม 37 67 45
5 011 โรงเรียนตะคร้อพิทยา 43 108 65
6 012 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 102 257 154
7 013 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 100 289 140
8 014 โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 81 162 106
9 015 โรงเรียนทับกฤชพัฒนา 40 69 56
10 016 โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 124 290 186
11 021 โรงเรียนนครสวรรค์ 128 289 187
12 023 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 100 239 145
13 025 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 84 181 127
14 028 โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา 23 51 30
15 026 โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 47 128 70
16 032 โรงเรียนพนมรอกวิทยา 51 102 79
17 033 โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 86 165 125
18 035 โรงเรียนพระบางวิทยา 58 129 95
19 040 โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 21 47 33
20 042 โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 30 60 44
21 043 โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 94 276 163
22 044 โรงเรียนวังข่อยพิทยา 49 89 68
23 045 โรงเรียนวังบ่อวิทยา 44 77 48
24 046 โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 52 99 67
25 050 โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 134 468 220
26 054 โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 96 244 164
27 055 โรงเรียนหนองบัว 136 327 216
28 056 โรงเรียนหนองโพพิทยา 45 92 63
29 058 โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 31 61 44
30 057 โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 97 258 144
31 061 โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 38 112 55
32 002 โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 54 137 86
33 004 โรงเรียนเขากะลาวิทยาคม 34 80 52
34 005 โรงเรียนเขาทองพิทยาคม 35 80 46
35 018 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 86 231 142
36 038 โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 74 187 101
37 003 โรงเรียนโกรกพระ 58 135 92
38 037 โรงเรียนไพศาลีพิทยา 96 242 146
39 030 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 11 22 12
40 031 โรงเรียนปรียาโชติ 27 68 39
41 062 โรงเรียนปวีณาวิทยา 4 6 4
42 034 โรงเรียนพยุหะวิทยา 19 40 21
43 041 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 50 112 75
44 048 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 6 10 8
45 010 โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 58 126 49
46 039 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 18 51 24
47 036 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 40 82 44
48 022 โรงเรียนนครสวรรค์อิงลิชโปรแกรม 0 0 0
49 051 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 32 49 44
50 053 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 31 58 45
51 019 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 0 0 0
52 020 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนารถบรรพต 9 13 10
รวม 2919 6988 4306
11294

ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]