หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวินัย ทองมั่น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานจัดการแข่งขัน  
2 นายธีระพงษ์ อ่อนฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ รองประธาน  
3 นางวรรณวิภา สมรภูมิ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
4 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครู กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
5 นางอรทัย สุวรรณคาม ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
6 นางสุวภาพ หวังศรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7 นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
8 นางสาวสุชาริณี ปั้นก้อน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
9 นางสุพรรณา มีมุข โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
10 นางสาวจริญญา แสงประเสริฐ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
11 นางอุบลพงษ์ โดรณ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
12 นางสาวสมัชญา พานรอด โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
13 นายสุรินทร์ ดำรงโภวรรณ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
14 นายมานพ ทองเกษม โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
15 นางสุรีย์ จันทร์เปีย โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
16 นางปิยะรัตน์ ต่วนชะเอม โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
17 นายธีระศักดิ์ ฉัตรกาญจนากูล โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
18 นางจุฑารัตน์ จุฑาวุฒิกุล โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
19 นางเบญจมาศ อินทสิทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
20 นางอัญชลี เรือนคง โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
21 นายณัฐพล ภู่ตระกูล โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานโครงงานวิทยาศาสตร์  
22 นางแฟรี่ ธีระวัฒนสิงห์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
23 นายวิชชา ยศอ่อน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
24 นายศราวุธ ทั่งนาค โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
25 นางสาวอรุณรัตน์ โพธิ์อ่อง โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
26 นายเจริญพงษ์ ชมพูนุช โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
27 นายปิยะพงศ์ เทพกฤช โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
28 นายสมาน สุขสุ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการตัดสิน นักบินน้อย สพฐ  
29 นายบัณฑิต กาละภักดี โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการตัดสิน นักบินน้อย สพฐ  
30 นายคเณศ คมขำ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการตัดสิน นักบินน้อย สพฐ  
31 นางปราณี ดิษฐ์เจริญ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
32 นางสมพิศ สิทธิพิสัย โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
33 นางสาวศรัญญา เกษชนก โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
34 นายเรวัฒน์ สายหยุด โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
35 นางสาววราภรณ์ จันทหอม โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
36 นายศราวุฒิ ทั่งนาค โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
37 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
38 นางรุจิรา วุฑฒยากร โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
39 นางสาวกาญจน์ สุทธิพงศ์ศุทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
40 นางสาวณัฐิดา วงษ์สายตา โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
41 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
42 นางสาวชนาภัทร เพ็งปั้น โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
43 นางสาวรัตติกาล เขื่อนเก้า โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
44 นายปิยะพงศ์ เทพกฤช โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการประสานงานการแข่งขันอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์  
45 ผศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
46 ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
47 ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
48 ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
49 ดร.ธีระยุทธ เตียนธนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
50 นายพันธ์ระวี หมวดศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
51 นางสาวชนิตา ขนันทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
52 นายณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
53 นายพีรพัฒน์ คำเกิด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
54 ดร.เรณู อยู่เจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
55 นางสาวปริญญารัตน์ จินโต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
56 ดร.ธนัชพร พัฒนาธรชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
57 นายชัยวัฒน์ ยิ้มช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
58 ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
59 ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
60 ผศ.กันยา อนุกูลธนากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
61 ผศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
62 ดร.สาวิตรี ซัคลีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
63 ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
64 นางสาววัญเพ็ญ คงเพ็ชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
65 นางสาวศิริวัฒณา ลาภหลาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
66 นายอนุวัฒน์ แสงอ่อน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
67 นางสาวพรรนิพา พวันนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
68 นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
69 ว่าที่ร้อยเอกปิยะ สว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
70 นางสาววัชรินทร์ ป้อมเสมา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
71 นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ ประธานกรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
72 นายปัญญา พรหมบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
73 นางกัลยาณี สิริปัญญาธิรัตน์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
74 นายบุตร สุดสังข์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
75 นายสราวุฒิ สาจิต ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
76 นางสาวอนุสรา จงอุดมชัยกิจ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
77 นายนิรัติศรัย ธรรมศร ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
78 นายปิยะพร ป้อมคำ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
79 นายสมพงษ์ ปิ่นทอง ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
80 นางสาวฤทัยรัตน์ โมกขะศักดิ์ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
81 นายบุญลือ รอดมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
82 นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินจัดการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนและนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counseler : YC)  
83 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
84 นายอุทัย ปานกรด กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
85 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
86 นายเชาว์ ภู่จำรูญ กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
87 นางพรรณนิภา ประทุมชาติ กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
88 นางพรพรรณ จิตราทร กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
89 นางสุภีร์ อ่วมงาม กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
90 นางสาวสายฝน เชียงสา กรรมการ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
91 นางนวพรรษ เก่งกำลังพล กรรมการ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
92 นางสาวสมพิทย์ ศรีเมือง กรรมการ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
93 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล กรรมการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
94 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล กรรมการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
95 นางสาววิไลพร วงษ์มี กรรมการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
96 นางสาวพวงแก้ว ภู่พวง กรรมการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
97 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ กรรมการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
98 นายอรุณ รุ่งเรือง ประธาน ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
99 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม รองประธาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
100 นางสาวชณิตา สามัญตระกูล กรรมการและเลขานุการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
101 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี – คอมพิวเตอร์  
102 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
103 นายเมธี จิตรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
104 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
105 นายสมเดช มีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
106 นายประมวล อ่วมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
107 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
108 นายสมบูรณ์ เดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
109 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
110 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
111 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
112 นายวิรัต สุขแย้ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
113 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
114 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการศูนย์ฯ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
115 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
116 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตรกรรม  
117 นายวิรัต สุขแย้ม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
118 นายวสันต์ ภูวสรรเพ็ชญ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
119 นายมานิต โลหะวณิชย์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
120 นายสุวิทย์ ศิลปสุวรรณ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
121 นายธงทอง ล้วนเหล่าอังกูร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
122 นางสาวสุทธินี ทวีลาภ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
123 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
124 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - เกษตร  
125 นายจิระ ประเสริฐลาภ ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
126 นางสมหญิง เกียรติอริยะ ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
127 นายไพฑูรย์ ไวยธัญกิจ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
128 นายยงยุทธ หมั่นเขตรกิจ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
129 นายธีรสิทธิ์ คงดิษฐ์ ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
130 นางสาวปิยมน ด้วงอิ่ม ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
131 นางพภัสสรณ์ จิตตะ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
132 นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
133 นายพันธ์ศักดิ์ สืบเชื้อ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น  
134 นายสุเทพ เจนชัยภูมิ ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
135 นายเจริญ จำลองแก้ว ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยว คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
136 นายสถิตย์ จันทร์เม้า ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
137 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
138 นายประยงค์ ศรีไพสณฑ์ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
139 นางสาวสุภัค ชาญถิ่นดง ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
140 นายศานิต มีพ่วง ครู โรงเรียนพนมรอกวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
141 นายธีรชล แก้วปรีชา ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
142 นายชิงชนะ เบี้ยวเหล็ก ครู โรงเรียนวังข่อยพิทยา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันการจัดสวนแก้ว  
143 นางสาวมณี ศรีเกษม ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
144 นางสาวดุจดาว แสงสุวรรณ ครู โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
145 นางสาวสุทธินี ทวีลาภ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
146 นางพัชรา ศรีสว่างสุข ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
147 นายสุภัทรชัย นุ่มฤทธิ์ ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
148 นายวิกานต์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการกรอกข้อมูล กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - เกษตรกรรม  
149 นายประมวล อ่วมงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - คหกรรม  
150 นางสาวถาวร ตั้งเอี่ยมสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - คหกรรม  
151 นางสาวพรประภา พัฒน์พงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพระบางวิทยา รองประธานดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี-คหกรรม  
152 นางลักษณา พิมพันธุ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
153 นางประภาวรรณ แก้วแสงทองเจริญ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
154 นางศิริพร ทองศรี ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
155 นางดารารัตน์ ศรลัมพ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
156 นางสาววิมลพันธุ์ สามเกษร ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
157 นางสาวนงนุช จันชะดา ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
158 นางสาวรมณภัทร์ มัติโก ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
159 นายกิตติพัฒน์ ศรแก้ว ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
160 นายทวี ไวยมิตรา ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
161 นางสาวกิตติมา มาสสำโรง ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
162 นางสาวมาลัย สุขเกษม ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
163 นางสมคิด ศรีพิรอด ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี-คหกรรม  
164 นางใจทิพย์ ภู่พุ่ม ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการ ดำเนินการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - คหกรรม  
165 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงษ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและผู้ช่วยฯ ดำเนินการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - คหกรรม  
166 นางศศิธร อึ้งวงษ์ ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๑-๓  
167 นางมุกดา ดอนแผ้ว ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๑-๓  
168 นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๑-๓  
169 นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๑-๓  
170 นางอนงค์ทิพย์ สิงห์ศิริ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๑-๓  
171 นางสาวแสงอรุณ ไข่หิน ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๔-๖  
172 นางมุกดา ดอนแผ้ว ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๔-๖  
173 นางกิตติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๔-๖  
174 นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๔-๖  
175 นางอนงค์ทิพย์ สิงห์ศิริ ครู โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับม.๔-๖  
176 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.๑-๓  
177 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.๑-๓  
178 นางวีรวัลย์ คำดี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.๑-๓  
179 นายจรัส สร้อยสะอาด ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.๑-๓  
180 นางสาวดารา รัตติยนนท์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับม.๑-๓  
181 นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวิลัย ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-๖  
182 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-๖  
183 นายสมพงษ์ ทาหอม ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-๖  
184 นางฤทัยรัตน์ จันทร์หอมประดิษฐ์ ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-๖  
185 นางสาวสมบัติ กาศเกษม ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.๔-๖  
186 นางรินดา สิทธิธูรย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ) ระดับ ม.๑-๓  
187 นางศจี มีมุข ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ) ระดับ ม.๑-๓  
188 นางพรรเอิญ ประทุมศิริ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ) ระดับ ม.๑-๓  
189 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ) ระดับ ม.๑-๓  
190 นางจำนงค์ อินทร ครู โรงเรียนเขาทอง กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ ธูป เทียนแพ) ระดับ ม.๑-๓  
191 นางสาวรสเสมอ อินทรสูตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.๔-๖  
192 นางทัศนีย์ เพิ่มภาค ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.๔-๖  
193 นางสาวดารา รัตติยนนท์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.๔-๖  
194 นางกุุศล กลั่นด้วง ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.๔-๖  
195 นางพรรเอิญ ประทุมศิริ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (บายศรีสู่ขวัญ) ระดับ ม.๔-๖  
196 นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๑-๓  
197 นางวรรณา ศิริวัฒพงศ์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๑-๓  
198 นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๑-๓  
199 นางอัญชลี อัครวงษ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๑-๓  
200 นางเปรมฤดี ขุมเพ็ชร ครู โรงเรียนช่องแคพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๑-๓  
201 นางเสาวลักษณ์ ศิริวัฒพงศ์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๔-๖  
202 นางวรรณทนาภร ลิขิตสุภิณ ครู โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๔-๖  
203 นางตรีทิพย์ธิดา โพธิ์ชาธาร ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๔-๖  
204 นางอัญชลี อัครวงษ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแปรรูปอาหาร ระดับม.๔-๖  
205 นายวุฒิชัย บัวสันเทียะ โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
206 นายวัชรพล แขค้างพลู โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
207 นายกฤษกร วิรัตน์ โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
208 นายสุทัศ ใยอินทร์ โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
209 นางสาวปาจรีย์ สุขโชคพานิช โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
210 นายกฤษณะ อินทะชิต โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
211 นายชินวัตร โคนชัยภูมิ โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
212 นายนิติพงษ์ ภาคมฤค โรงเรียนหนองบัว ผู้ช่วยกรรมการตัดสินหุ่นยนต์ สพฐ.  
213 นายวรณัฐ หมีทอง ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
214 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
215 นายจิโรจ จิ๋วแหยม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
216 นายสดใส แก้วประสงค์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
217 นายเทเวศร์ ม่วงพลับ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
218 นางสาววัลลญา หวังประเสริฐ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
219 นายสมเดช ดีทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
220 นายภูมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
221 นางสาวบุษกร ปนสันเทียะ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
222 นางไพลิน ส่งวัฒนา ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมหุ่นยนต์ สพฐ.  
223 นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
224 ว่าที่ร้อยตรีเบญจรงค์ ทองอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
225 นางปนัดดา จันทร์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
226 นายเสมา คำจริง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
227 นางสุวิมล ชูยอด ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
228 นางริศา ปรัชญาสกุล ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
229 นางสาวสุกัญญา อ่ำส้ม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
230 นายเจน จันทร์แสง ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
231 นางสาวพะเยาว์ นิติพงศ์สุวรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานอาคารสถานที่ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
232 นางอินทิรา อินมณี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
233 นางกชกร บุญรอด ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการประสานงานประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
234 นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
235 นางจินตนา สมศิลป์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
236 นางบุญช่วย โดรณ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
237 นางสมทรัพย์ อาคมอิสราวัฒน์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
238 นางธนพร แท่งเกษร ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
239 นางวิไลพร ฮดโท ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๑ -๓  
240 นางวัชราภรณ์ อุดมรัตนมงคล ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๑ -๓  
241 นางจินตนา สมศิลป์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๑ -๓  
242 นางบุญช่วย โดรณ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๑ -๓  
243 นางสาวสมบัติ กาศเกษม ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิต กรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันทำอาหาร (น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง) ระดับชั้น ม.๑ -๓  
244 นางกรชุลี พูลอิ่ม ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
245 นางกิติกาญจน์ ฤทธิ์บำรุง ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
246 นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
247 นางพัทธ์ธีรา ปิตินันท์พงศ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
248 นางสาวรสเสมอ อินทรสูตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
249 นางวัชรินทร์ เปี่ยมเนตร ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
250 นางสาวศิริวรรณ ไข่หิน ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
251 นางสาวจิราภรณ์ เลี้ยงอำนวย ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
252 นางสาวพรทิภา คุณปราสาท ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
253 นางไพรงาม แสงทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว)-อาหารหวานเพื่อสุขภาพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
254 นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์ ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
255 นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
256 นางสมหวัง มีทรัพย์ ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
257 นางกนกวรรณ จั่นเจริญ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
258 นางจินดาพร กระจ่าง ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
259 นางสาวนุชนารถ ทิพพะรักษ์ ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
260 นางรุ่งกานต์ ร่างเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
261 นางดาริสา วงศ์นิสากร ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
262 นางกนกวรรณ จั่นเจริญ ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
263 นางจินดาพร กระจ่าง ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
264 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
265 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
266 นางอัชรี รัตนวราหะ ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
267 นางทิศนา เหมือนวงศ์ ครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
268 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
269 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
270 นายสมัคร นรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
271 นางอัชรี รัตนวราหะ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
272 นางทิศนา เหมือนวงศ์ ครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
273 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันโครงงานอาชีพ ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
274 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
275 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทนาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
276 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม  
277 นางสาวสายชล บุตรเสน่ห์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ - อุตสาหกรรม  
278 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
279 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
280 นายธวัชชัย กระดังงา ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
281 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
282 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
283 นายโกเมศ ทังสุพานิช ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
284 นายเสน่ห์ เอื้อแท้ ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
285 นายธวัชชัย กระดังงา ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
286 นายพีรศักดิ์ ทองกลม ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
287 นายวิศณุ พงษ์วิจิตร ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันเขียนแบบ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
288 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
289 นายชูชาติ พงค์โสภี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
290 นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
291 นายเกษม สารีพันธ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
292 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
293 นายเกรียงไกร คงกรุด ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
294 นายมาโนชญ์ สุขสุม ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
295 นายชูชาติ พงค์โสภี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
296 นายมานิตย์ วงศ์สวัสดิ์ ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
297 นายเกษม สารีพันธ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
298 นายประเทืองเวศน์ มูลจัด ครู โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
299 นายเกรียงไกร คงกรุด ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันการเดินสายไฟบนแผงไม้ ระดับชั้น ม. ๔ - ๖  
300 นายศุภชัย คุลี ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
301 นายณรงศักดิ์ แก้วทิ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
302 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
303 นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
304 นายกฤษณะ มั่งมี ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
305 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
306 นายเดชา ภาคธรรม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
307 นายศุภชัย คุลี ครู โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
308 นายณรงค์ศักดิ์ แก้วทิ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
309 นายพงษ์เทพ นิ่มตลุง ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
310 นายสุทธิโชติ ปุกปิงกาศ ครู โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
311 นายกฤษณะ มั่งมี ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
312 นายเจริญ แย้มพยัคฆ์ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
313 นายเดชา ภาคธรรม ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันช่างเชื่อม ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
314 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
315 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
316 นางมุกดา จีรัตน์ ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
317 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๑ - ๓  
318 นายอดิศร ชนะโลก ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
319 นายคำรณ ชุ่มอ่อง ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
320 นางมุกดา จีรัตน์ ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
321 นายวิทยา พงษ์ชัยสิทธิ์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันตอบปัญหาช่าง ระดับชั้น ม.๔ - ๖  
322 นางรัชนีวรรณ บุญอิ่ม ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3  
323 นางศศิธร จำเนียรผล ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6  
324 นายวานิตย์ นุชดารา ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1  
325 นางนิตยา จินตนา ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.ปลาย  
326 นางยุพิน วิหกโต ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.ต้น  
327 นายนิคม ยุ่นชัย ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ต้น  
328 นางรุจนาถ ฝึกใจดี ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันผลงานสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.ปลาย  
329 นายพุทธรักษ์ แพงไตร ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
330 นายเจริญพงษ์ ชัยเด่น ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
331 นางอมรรัตน์ เปลี่ยนพัด ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการประสานงานกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน (นักเรียนเรียนร่วม)  
332 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
333 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
334 นายอารมย์ นิลสนธิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
335 นายสวัสดิ์ ไกรศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
336 นางสาววนิดา บำรุงพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
337 นางฐิติรัตน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
338 นางประทุมวรรณ์ พันธ์ดารา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
339 นางอนงค์ อนุรัตน์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
340 นางณัฐณิชาช์ แสงโห้ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
341 นางทักษิณา เหลืองทวีผล ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
342 นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
343 นางวันเพ็ญ เถื่อนแบน ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
344 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
345 นางนงคราญ บูรพา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
346 นางปาริญาวาท เหล่าเขตร์การ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
347 นางรัชนี มากศรทรง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
348 นางกรรณกนก ภูษาวิโศธน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
349 นายพรทิพย์ ประกายสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
350 นายชวัต เอี่ยมอนันต์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
351 นายวิเชียร พลอยประดับ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
352 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
353 นางสุภาณี สุขสิงห์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
354 นางปิยะนุช ชัยขันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
355 นางนุจรี สุขีเมฆ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
356 นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
357 นางพัทธนันท์ สุจารี ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
358 นางวาสนา ปานรุ่งเรือง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
359 นางนิรมล พวงมาลี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
360 นายทวีศักดิ์ จรบุรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
361 นางรัตนา เจริญสุข ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
362 นางจันทร์เพ็ญ ช่างเภา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
363 นางนุช ม่วงเก่า ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
364 ดร.เชาวฤทธิ์ จงเกษกรณ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
365 นางยมนพร เอกบัญชา ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
366 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
367 นางสุกัญพร สุวรรณเศรษฐ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
368 นางสาวพิมพ์สิริ นิโครธ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
369 นางศุภกานต์ พงษ์ธนภูมิ ครูโรงเรียนเทพศาลาประสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
370 นางวราภรณ์ ทองน้อย ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
371 นางปรานอม มาอ่อน ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
372 นางอัญชลี บุญยังอนันต์ ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
373 นางนิรมล พวงมาลี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
374 นายสุรสิทธิ์ แย้มฉาย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
375 นางสาวจิรัชญา ทิขัตติ ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
376 นางสาวพรรนิษา ศรีหุ่น ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
377 นางสาวอุไรรัตน์ ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
378 นางพรลภัส ทองชุบ ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
379 นายสิทธิพร สิงห์โห ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
380 นายกฤษฎา อิ่มพงษ์ ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
381 นางนงคราญ บูรพา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
382 นางสัมพันธ์ สมพงษ์ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
383 นางกมลาศ ต่อพันธ์ ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
384 นางอัญชนา บุญพุฒ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
385 นางสมศรี เคราะห์ดี ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
386 นางปิยะนุช ชัยขันธ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
387 นางสาวจรรยา พูลเกษม ครูโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
388 นางสาวเอมอร คำนวณวิทย์ ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
389 นายฐิติพัฒน์ อัครกิตติศักดิ์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
390 นางวันเพ็ญ ลิ้มวรรธนะ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
391 นายนิรัติศรัย ธรรมศร ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
392 นางพรทิพย์ ประกายสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
393 นางธัญลักษณ์ ทองวิชิต ึครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
394 นางณัฐณิชาช์ แสงโห้ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
395 นางอัมพร ปัสสา ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
396 นางฐิติรัตน์ เอกวัฒน์พานิชย์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
397 นายวันชัย แย้มจันทร์ฉาย ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
398 นางนุจรี สุขีเมฆ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
399 นางสาววิภาดา เปลี่ยนไทย ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
400 นางกัญญา นาคสิทธิวงษ์ ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันการ ท่องอาขยานอ่านทำนองเสนาะ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
401 นางเบญจมาศ จันทร์จิดา ครูโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  
402 นางลัดดา อัฒพุธ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  
403 นางสาวพิชชาภรณ์ พันธ์จำเริญ ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  
404 นางสุพรรณี แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  
405 นางสุนันท์ รัตนเวชสิทธิ์ ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งกลอนสุภาพ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น  
406 นายสุทัศน์ อยู่รอด ครูโรงเรียนพระบางวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
407 นางสมจินตนา เทียมวิไล ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
408 นางสาวสมร ปะวะภูชะโก ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
409 นางกัญญาณัฐ ด้วงอิ่ม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
410 นางกรรณกนก ภูษาวิโศธน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการการแข่งขันการแต่งอินทรวิเชียรฉันท์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย  
411 นายทวีศักดิ์ จรบุรี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
412 นางอัจฉรา เมณฑ์กุล ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
413 นางสาวเมธติยา สุพรรณ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
414 นางโชตนา ปีโชติ ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
415 นางสาวนิชาพร เพชรพงษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
416 นางสุพรรณี แก้วจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
417 นายสมคิด ยอดเอม ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
418 นางสาวอุทัยวรรณ ลำจรี ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
419 นางสาวกัญญาภัค ทับทิมเพชร ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
420 นางพนิตทิชา เดชะสุทธิรัฐ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
421 นางสาวปริศนา เครือลาว ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
422 นางกุลฤดี กฤษฤาหรรษ์ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
423 นางนุช ม่วงเก่า ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
424 นายอาเนช แก้วมะไฟ ครูโรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
425 นางณัฐกานต์ ติยะสัญ ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
426 นางสุกัญญาพร สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
427 นางกมลพร เพชรพงษ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฉิม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
428 นางสาวทิพวรรณ อยู่พุ่ม ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
429 นายสงกรานต์ เนียมทอง ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
430 นางณัฐนันท์ วงษ์ถวิล ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
431 นางธัญญณรัชกร ศิริอริยะชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
432 นางอุไรวรรณ สุทธิชาติ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
433 นางวนัสสุดา พงษ์วิจิตร ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
434 นางสุกัญญาพร สงวนทรัพย์ ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
435 นางสาวศิรินันท์ ฤทธิ์บำรุง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
436 นางสุภัทธา ทองกันทา ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันพูดพาทีสร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
437 นางวาสนา ปานรุ่งเรือง ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วมภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
438 นางประทุมวรรณ์ พันธ์ดารา ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วมภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
439 นางวันเพ็ญ เถื่อนแบน ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วมภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
440 นางสาวจิตวิมล นนทลา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วมภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
441 นางสาวกิติพร เมล์พ่วง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วมภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
442 นางสาวปาริชาติ ทองเล็ก ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันนักเรียนเรียนร่วมภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษา  
443 นายกมล วงศ์สุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
444 นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
445 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
446 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
447 นางสาวศศิกานต์ หินไธสงค์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
448 นางวันทนา ยอดทอง ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
449 นางสาวประพิศ พรมศิลา ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
450 นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
451 นางสุภาณี สุขสิงห์ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
452 นางสาววรนุช เนยบาง ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
453 นางสาวพิกุล กุลมะโน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
454 นายสุเมธ ภัทรบุตร เจ้าหน้าที่ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
455 นางสาวรจนาจ จำปาวอ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
456 นางสาวเสาวรีย์ คณฑา เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
457 นางสาวโบชมพู เอี่ยมอ่อน เจ้าหน้าที่ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
458 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
459 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
460 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
461 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
462 นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
463 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
464 นางอัจฉรา ชอนบุรี ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
465 นางสาวศศิกานต์ หินไธสงค์ ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
466 นางวันทนา ยอดทอง ครู โรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
467 นางสาวประพิศ พรมศิลา ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
468 นางทุเรียน ก้อนจันทร์เทศ ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
469 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
470 นางสาวอัมพวัน บุญช่วยเจริญ ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ตอนปลาย  
471 นางอุไรวรรณ พรน้อย ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ตอนปลาย  
472 นางกฤติยาภรณ์ บุณยเกียรติ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ คณะกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ตอนปลาย  
473 นางชลดา สมัครเกษตรการ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ตอนปลาย  
474 นางกรวิการ์ น่วมอินทร์ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ ตอนปลาย  
475 นายพจนลักษณ์ ชูยอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน-กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
476 นายวีระศักดิ์ ดิษเจริญ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
477 นายอุทัย ปานกรด โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
478 นายเพชรสถิตย์ แสงประทีปทอง โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
479 นายเชาว์ ภู่จำรูญ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
480 นางพรรณนิภา ประทุมชาติ โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
481 นางพรพรรณ จิตราทร โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
482 นางสุภีร์ อ่วมงาม โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
483 นางสาวสายฝน เชียงสา โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
484 นางนวพรรษ เก่งกำลังพล โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
485 นางสาวสมพิทย์ ศรีเมือง โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
486 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
487 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
488 นางสาววิไลพร วงษ์มี โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
489 นางสาวพวงแก้ว ภู่พวง โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
490 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
491 นายอรุณ รุ่งเรือง โรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
492 นายก้านตอง เส็งเอี่ยม โรงเรียนลาดยาววิทยาคม รองประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
493 นางสาวชณิตา สามัญตระกูล โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
494 นางสาวชณิตา สามัญตระกูล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
495 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
496 นางสาวเกสรี แจ่มสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
497 นางสาวพชรวรรณ ธนทวีสกุล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
498 นางสาวลัดดา เพ็ชสังฆาต ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
499 นายสุพัฒน์ คำฤทธิ์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
500 นางสาวชัญญานุช ปัญญาศิริกุล เจ้าหน้าที่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
501 นางสาวญาณิดา สร้อยสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
502 นางสาววิภา กุมุท ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
503 นางสาวณัฐภรณ์ ชื่นดอนกลอย เจ้าหน้าที่ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน/ประเมินผล/สรุปผล  
504 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
505 นายภุมิภัทร ลอยเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัว รองประธานคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
506 นายสมบูรณ์ เดชะ รองผู้อำนวการโรง้รียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ รองประธานคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
507 นายเสรี บุญประเทือง ครูโรงเรียนหนองบัว คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
508 นายธรรมนูญ บุญมณี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
509 นางศศิรัฐ พรไพบูลย์สถิตย์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
510 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
511 นางทองพิณ ทองมั่น ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
512 นางพรทิพย์ ประกายสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
513 นายไพโรจน์ เพ็ญวิจิตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
514 นางนภารัตน์ จันทรขำ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
515 นายวัชระ เงินสุข ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
516 นายสุพจน์ ศรีปิยะรัต ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
517 นางสาวณัฐนพิน จันทรวรชาติ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
518 นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
519 นายธีรพงศ์ ธารทิพย์วงศ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ คณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
520 นายศุภณัฐ เขียวมณี ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ เลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
521 นางทัศนีย์ ยมนา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
522 นางสาวอภิญญา หลวงกิจจา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการการจัดการแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม  
523 นายอนิรุทธ์ พูนวิวัฒน์ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการผู้ช่วยเลขานุการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการ (คอมพิวเตอร์)  
524 นายศุภชัย พุ่มขจร ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
525 นายสมคิด นามสง่า ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
526 นายเดชา แพรสีนวล ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
527 ว่าที่ร้อยตรี ธนภัทร โพธิ์งาม ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
528 นางไพรงาม แสงทอง ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี - อุตสาหกรรม  
529 นายเฉลิม รอดหลง โรงเรียนนครสวรรค์ ประธานกรรมการ  
530 นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการ  
531 นายบรรพต สมสวย ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา ประธานกรรมการ  
532 นายเมธี จิตรทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการ  
533 นายศักดิ์ชัย ดีศรี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานกรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
534 นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
535 นางสมกมล วรรณทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน รองประธานคณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
536 นายอรุณ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม ประธานศูนย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
537 นายณัฐชัย บุญสนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานกรรมการ  
538 นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา รองประธานกรรมการ  
539 นายเสนีย์ โตสุโขวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานกรรมการ  
540 นายพัฒน์ธนโชติ ชัยศุภสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา รองประธานกรรมการ  
541 นายสมบรูณ์ เดชะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการ  
542 นางสาวอารีย์ อินทร์ยะวงษ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ รองประธานการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
543 นางประจวบ รอดวิหก ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
544 นายบัญชา ชมบริสุทธิ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
545 นางสมบูรณ์ อ่อนชุลี ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
546 นายณัฐวุฒิ สอนชม ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
547 นายสมคิด ใจท้วม ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
548 นางสาวณีรนุช บุรบ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
549 นายธิติพงศ์ มาสี ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
550 สิบเอกจเร สิงห์น้อย ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
551 นายธีรพล น่วมอินทร์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
552 นายสมศักดิ์ เหล่าเนตร ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
553 นายพันธนันท์ ม่วงสุวรรณ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
554 นายพิเชษฐ์ หลวงต่างใจ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
555 นายนครชัย บุญเป็ง ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
556 นายสุวรรณชัย เพชรมั่น ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
557 นางบุญเทียม น่วมอินทร์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
558 นางสาวฝันฤทัย สนจุ้ย ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
559 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ พนักงานราชการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
560 นายอุเทน ขำปั้น ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓  
561 นายศักดิ์ชัย ดีศรี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
562 นายอดิศร แพรสีนวล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
563 นายสมาน สุขสุ่ม โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ  
564 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ  
565 นายนิทัศน์ อินทร์ฉ่ำ รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
566 นางสาวจันทร์แรม แยบสูงเนิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
567 นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
568 นายธนดล สุมังคละ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน กรรมการ  
569 นางสาวณัฏฐ์กชพร ปุลินถิรพุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ  
570 นายบุญช่วย เพชรสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
571 นางสาวปริญดา ทวนไกรพล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
572 นางสาวอรสา รอดบำรุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
573 นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศน์ สพม.42 กรรมการ  
574 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต42 กรรมการ  
575 นางกัลยา วงศ์เนตร ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
576 นายยุทธนา พ่วงเชย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
577 นางสายฝน นพรัตน์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
578 นางเนาวรัตน์ ปวุตตานนท์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
579 นางอรพิน สุขคณา ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
580 นางสาวศิริพันธ์ ผดุงชัยโชติ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
581 นางสาวปรานอม จันทฤกษ์ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
582 นางสาวปฐมาภรณ์ โมกไธสง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
583 นางสาวนิภานันท์ ทองน้อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
584 นางสาวสุรางค์ สุวาท ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
585 นางสาวสุรีพร กันเรือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
586 นางสาววสุกัญญา เมฆอรุโณทัย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ กรรมการ  
587 นายสุริโยทัย เมืองมา เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ กรรมการ  
588 นางสาวภควรรณ คงไทย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
589 นางสาวณัชฌารีย์ ปิยะวัฒน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
590 นายอรรถวิท ใจเกรียงไกร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ กรรมการ  
591 นางพรทิพย์ ศรีพงษ์มิ่ง ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
592 นายสุวรรณ คงดี ครู โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
593 นางพันทิพา สิงหัษฐิต ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
594 นายบุญเกื้อ พุมานนท์ ครู โรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ  
595 นายสำราญ อินทรประสิทธิ์ ครู โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ  
596 นางจินตนา บุตรฉัตร ครู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
597 นายสมบัติ ศรีวงษา ครู โรงเรียนโกรกพระ กรรมการ  
598 นางดรุณี วลัญช์อารยะ ครู โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ  
599 นายดนัย ฤทธิรักษ์ ครู โรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ  
600 ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ วุทธนู ครู โรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการ  
601 นายประโลม กลัดทอง ครู โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ  
602 นายประจักษ์ โพธิ์วัด ครู โรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการ  
603 นายหัสชัย ขำประไพ ครู โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ  
604 นายนที ธรรมวงศ์ ครู โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ  
605 นายคำรณ ขอบบัวคลี่ ครู โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ  
606 นางจงรักษ์ นรินทร์รัมย์ ครู โรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการ  
607 นายสมศักดิ์ ศรีนุช ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ  
608 นายประสาน สิงห์ทอง ครู โรงเรียนทหารอากาศนุสรณ์ กรรมการ  
609 นายวิสนุ หรั่งทอง ครู โรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ  
610 นางลาวัลย์ สมบัติปัน ครู โรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
611 นายวีรชัย โชติช่วง ครู โรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการ  
612 นายบุรินทร์ บุญมาก ครู โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ  
613 นางจันทร์เพ็ญ ตะเที่ยง ครู โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ  
614 นายอัษฎาวุธ มิ่งเมือง ครู โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการ  
615 นางกิ่งขวัญ นวลศรี ครู โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ  
616 นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ  
617 นางวิไลวรรณ พุทธชาติ ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณ์อนุสรณ์ กรรมการ  
618 นายยุทธนา ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนวังข่อยพิทยา กรรมการ  
619 นายนพรัตน์ แก้วนิคม ครู โรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ  
620 นายปรีชา โต้งดัง ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ  
621 นายสุเมธี จำลองกุล ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ  
622 นายเฉลย พรมบาง ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการ  
623 นายพรชัย ศรีชมภู ครู โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการ  
624 นายพิพัฒน์ ผาสุขขี ครู โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ  
625 นายเอกชัย ไชยประยา ครู โรงเรียนหนองโพพิทยา กรรมการ  
626 นายทินกร ว่องสาริกิจ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการ  
627 นางสุนัดดา แก้วมณี ครู โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ  
628 นายวีระพงษ์ เลิศธนุรเวศ ครู โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ กรรมการ  
629 นางรัตนา ชิงชัย ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการ  
630 นายพิชิต ไพอุปลี ครูโรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ กรรมการ  
631 นายก้องเกียรติ อิ่มใจ ครูโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ กรรมการ  
632 นายทรงบุณย์ ถึงศรีปั้น ครูโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม กรรมการ  
633 นางธิรดา วงษ์ทานมัย ครูโรงเรียนหนองบัว กรรมการ  
634 นางปุณฑริกา ชื่นชม ครูโรงเรียนพยุหะพิทยาคม กรรมการ  
635 นางสาวสำเนียง ศรีหิรัญ ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ กรรมการ  
636 นายจักรกฤต ขำหลุ่น ครูโรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม กรรมการ  
637 นางธิษณ์ธัญญา แม่นศร ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กรรมการ  
638 นายณัฐกานต์ เทียมตา ครูโรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม กรรมการ  
639 นางดาวล้อม ธีระรังสิกุล ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กรรมการ  
640 นางธิรดา เร่งมาตร ครูโรงเรียนโกรกพระ กรรมการ  
641 นายมาโนช พันธ์เขียน ครูโรงเรียนพระบางวิทยา กรรมการ  
642 นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิจิตร ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยา กรรมการ  
643 นางสาวสุวรรณี เนินทอง ครูโรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร กรรมการ  
644 นายสายชล เขียวสะอาด ครูโรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม กรรมการ  
645 นางทัศณี ทะอินเลย ครูโรงเรียนหนองกรดพิทยาคม กรรมการ  
646 นายวีรยุทธ์ สุขไมตรี ครูโรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ กรรมการ  
647 นายประดิษฐ์ เลิศนอก ครูโรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ กรรมการ  
648 นางศศิธร วงศ์พานิช ครูโรงเรียนทับกฤชพัฒนา กรรมการ  
649 นางรัชนา สุขรอด ครูโรงเรียนเขาทองพิทยาคม กรรมการ  
650 นางวันเพ็ญ หุตะมาน ครูโรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการ  
651 นางสาวนัยนา แจ่มแสง ครูโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา กรรมการ  
652 นางบุรีรัตน์ สุขวโรทัย ครูโรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการ  
653 นางสุนทรา วิมลพันธ์ ครูโรงเรียนลาดยาววิทยาคม กรรมการ  
654 นางสุรีย์มาศ เกียรติวงค์กมล ครูโรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ กรรมการ  
655 นายศราวุธ อินทร์มั่น ครูโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา กรรมการ  
656 นางสาววศิณี วรวงษ์ ครูโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กรรมการ  
657 นายโยธิน พรมพิทักษ์ ครูโรงเรียนชุมแสงชนูทิศ กรรมการ  
658 นายสราวุธ เต็งจงดี ครูโรงเรียนวังบ่อวิทยา กรรมการ  
659 นางสาวรุ่งทิวา อ้าอ่ำไพ ครูโรงเรียนวังข่อยวิทยา กรรมการ  
660 นางอารีวรรณ ชุ่มวิจารณ์ ครูโรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม กรรมการ  
661 นายโอภาส พุทธสรณ์ ครูโรงเรียนช่องแคพิทยาคม กรรมการ  
662 นายชนะสิทธิ์ มากสกุล ครูโรงเรียนตะคร้อพิทยา กรรมการ  
663 นายวรเชษฐ พีรศักดิ์โสภณ ครูโรงเรียนหนองโพพิทยาคม กรรมการ  
664 นายอำนาจ จันทร์อิ่ม ครูโรงเรียนไพศาลีพิทยา กรรมการ  
665 นางอำพร เขมะปัญญา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
666 นายจตุพร ขาวพราย ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
667 นางบรรจง พวงสายใจ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
668 นางสาวบังเอิญ ฤทธิเดช ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
669 นายพิเชษฐ เนินพัน ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
670 นางเรณู ปรมัตถ์สกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
671 นางวงศ์พรรณ นามโสวรรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
672 นางสาววรรณพร มาพิจารณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
673 นางวัลวลีย์ กมลสินธ์ุ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
674 นางศศิลักษณ์ ปานเลิศ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
675 นางสาวสัญลักษณ์ สุนทรา ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
676 นางวิภา จันทร์แจ่ม ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
677 นางสุภาพร วงศ์ปิยะรัตนกุล ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
678 นายพีรวิชญ์ เสือเผือก ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการ  
679 นางวิระดา แก่นกระโทก ครูศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.๔๒ กรรมการ  
680 นายณรงค์ สุขแท้ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
681 นางกุศล งามเนตร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
682 นางรุ่งฟ้า คงชู โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
683 นางศิริเพ็ญ คำภิรานนท์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
684 นางสาวจิราวรรณ วงศ์วิบูลย์ชัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
685 นางธัญญรัตน์ สว่างวงศ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
686 นางวรุณยุพา วิยาภรณ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
687 นางปราณี วิไลกิจ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
688 นางรัตน์จรินทร์ ผ่องศรีสุข โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
689 นายดวง คุ้มชนะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
690 นางสมลักษณ์ คุ้มชนะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
691 นางนันทวัน บุญงาม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
692 นางสาวมาลี เลาสุทแสน โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
693 นางสาวศรีสุระ กระแสฉัตร โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
694 นางดารณี วงศ์วัฒนะเศรษฐ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
695 นายดำรง ศรลัมภ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
696 นางอุษา พงษ์ชัยสิทธิ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
697 นางสาวสกุลรัฐ สุพิมพ์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
698 นางรัชดา ผลมานะ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
699 นางสาวสลิลทิพย์ จิตชุ่ม โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
700 นางสาวชาลิสา วงศ์ไพรบูลย์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
701 นางสาวอรประภา เตชะดี โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
702 นางสาวสุนารี แซ่ซ้ง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
703 นายเรืองเดช สุทธิวิลัย ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
704 นางสาวอรุณี มั่นใจ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
705 นายปณต หมีทอง ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
706 นายจีระ เทียนทอง ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
707 นายกำจร จันทร์ไข่ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
708 นางกษมาวดี กวางแก้ว ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
709 นางสาววัชรินทร์ เจริญวิเศษกรณ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
710 นางสุมิตรา นภาวิวัฒนากุล ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
711 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
712 นายศศิพงษ์ สว่างศรี ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
713 นางสาวสุนันท์ มั่นมานะเสรี ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
714 นายจิรัฏฐ์ ภูษาวิโศธน์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
715 นายเพียรเวช สระทอง ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
716 นายนิรัติศัย พรหมศร ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
717 นายอุดมชัย เวชมนัส ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
718 นายบัญชา ชมบริสุทธิ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
719 นายวรชิต ประภา ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
720 นายพิสุทธิศักดิ์ หนูเมืองบำรุง ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
721 นางสาวรัตติกาล กินณรงค์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖  
722 นายเฉลิม รอดหลง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ  
723 นางอัญชลี เรือนคง โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
724 นายประสิทธิ์ แก่นสนธิ์ ครู กรรมการและเลขานุการ  
725 นางจันจิรา ดั่นเจริญ ครูโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการ  
726 นางสนิตา เทียนทอง ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการและเลขานุการ  
727 นายกนก บุญญานุสรณ์ ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการ  
728 นายจิรทัศน์ เชิดวงศ์สูง โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กรรมการและเลขานุการการแสดงทางวิทยาศาสตร์  
729 นางเสมอ เปลี่ยนหมื่นไวย์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
730 นายเลิศเกียรติ แซ่ตั๊ง ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
731 นายมานพ คงเพ็ชร์ศักดิ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
732 นายสันติ ฤทธิ์เสน ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
733 นายพอเหมาะ พจนวรพงษ์ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
734 นางทัศนีย์ สุพรรณ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
735 นายประเสริฐ กุลฉิม ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
736 นายปริญญา สุขุประการ ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
737 นางลำดวน เพชรเย็น ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
738 นายพิสิฏฐ์ เสืออุดม ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
739 นางสาวกมลทิพย์ นารี ครู คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันแอโรบิกกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ -๖  
740 นางไพเราะ สัมปชัญญสถิตย์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
741 นายปัญญา ตันติวัฒน์ ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
742 นายกิตติพงษ์ ธงชัย ครู โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
743 นายวีรชน พูลพันธ์ ครู โรงเรียนหนองบัว กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
744 นายสายชล ทองฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
745 นางยมนพร เอกปัชชา ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๒ กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
746 นายกิจจา มหาวิจิตร ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
747 นางจุฑามาศ ละม้ายแข ครูโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการเเละผู้ช่วยเลขานุการ  
748 นางสุทธิลักษณ์ ผู้ภักดี ครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
749 นายธนดล สุมังคละ ครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
750 นายสมบัติ ภูมิรัตนไพศาล ครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
751 นางสาวไพรินทร์ อินริ้ว ครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
752 นายปิยะวัจน์ กูบขุนทด ครู คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
753 นายอดิศร แพรสีนวล โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานกรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์  
754 นายวัชระ น่วมอินทร์ ครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
755 สิบโทวันชัย ทัดชวด ครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
756 นายกิฏฏิพจน์ พิจารณ์ ครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
757 นางสาวประภัสสร วงษ์พวง ครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
758 นางสาววิชุดา ทองหาญ ครู คณะกรรมการรับลงทะเบียน,จัดทำเอกสารและสวัสดิการ  
759 นายวินัย เกียรติอดิศร โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม รองประธานกรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์  
760 นางสุทธิลักษณ์ ผู้ภักดี ครู คณะกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
761 นางสาวนิพาดา วิสิทธิเขตร์ ครู คณะกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
762 นายมนัส ประจักษ์อำนาจ พนักงานราชการ คณะกรรมการจัดพิมพ์เกียรติบัตร  
763 นางวรัญญา เถื่อนช้าง โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์  
764 นางกนกพร จีนมหันต์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการโครงงานวิทยาศาสตร์  
765 นายพิสิฏฐ์ เสืออุดม ครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
766 นายสุเทพ แหงมงาม ครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
767 นายชนทัต แมนมาศวิหกค์ ครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
768 นายวีระ นาควิโรจน์ ครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
769 นายสมชาย แสงสาคร ครู คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
770 นางสาวชุลีพร กิ่งสุคนธ์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม กรรมการและเลขานุการโครงงานวิทยาศาสตร์  
771 นายปรีชา ชิโนเรศโยธิน โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดทำวุฒิบัตร  
772 นางสาววราภรณ์ จันทหอม โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดทำวุฒิบัตร  
773 นางสาวนิภาภรณ์ เรืองอยู่ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดทำวุฒิบัตร  
774 นางสาวชนาภัทร์ เพ็งปั้น โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการจัดทำวุฒิบัตร  
775 นางสาวชูศรี สุขุมาลไพบูลย์ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
776 นางนาฏยา ฉายเพ็ชร โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
777 นางสาวศรัญญา เกษชนก โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
778 นางสาวกิตติญา พรมพรสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
779 นางสาวจารุวรรณ เตชะสุทธิรัฐ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
780 นางสาวสุชาริณี ปันก้อน โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการรวบรวมผลการแข่งขันกิจกรรมกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  
781 นางสาวศิริพันธ์ สิงห์ยุสาหะ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการสวัสดิการ  
782 นางนิตยวดี เยี่ยงยงค์ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการสวัสดิการ  
783 นางพัชรินทร์ เรืองฤทธิ์ โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการสวัสดิการ  
784 นางเฉลิม เวชมนัส โรงเรียนนครสวรรค์ คณะกรรมการสวัสดิการ  
785 นายธนาภัทร สุรสิงห์สฤษฎ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
786 นายธนาธิป บุญโสภา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
787 นายพรพิศิษฎ์ พวงมณี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
788 นายวศิน สมบัติบูรณ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
789 นายศุภชัย อ่อนพึ่ง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
790 นายเอกพล เชื้อนุ่น นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
791 นางสาวณัชชา มุขขันธ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
792 นางสาววรันธร พงษ์ประดิษฐ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
793 นางสาววิภาวี บำรุงศรี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
794 นางสาวจินดาภา สาหร่าย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
795 นางสาวปาจรีย์ เหมพิจิตร นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
796 นางสาวกณิศา อินอ่อน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
797 นางสาวนันท์นลิน สินอนันต์วณิช นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
798 นางสาวสุธาสินี วงศาโรจน์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
799 นางสาวภูษิตรา ซื่อตรง นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
800 นางสาวกมลชนก ทาระการ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
801 นางสาวณิชารีย์ อินทรมงคล นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
802 นางสาวธนวรรณ ชัดเจน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
803 นางสาวชิษณุชา ส่งเสริมอุดมชัย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
804 นางสาวพิชญาภา แจ้งอิ่ม นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
805 นางสาวจุฑามาส สีสวย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
806 นางสาวธนนันทพร นพนิธิพัฒน์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
807 นางสาวบุษกร สวรรณศรี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
808 นางสาวปัฐมาภรณ์ สังข์คลี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
809 นางสาวพรชนก วิยาภรณ์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
810 นางสาวศิริพร มะนูญ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
811 นางสาวชลิตา ประเสริฐหล้า นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
812 นางสาวฐานิดา สุภานันท์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
813 นางสาวทิพาพร ปัทมะเสวี นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
814 นางสาวบุษกร ล้วนลอย นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
815 นางสาวศตพร เทพเทพา นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
816 นางสาวคีตญา กุลบุตร นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
817 นางสาวอุษณิษา เปรมจิตต์ นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  
818 นางสาวรริญญา ศรีปาน นักเรียน โรงเรียนนครสวรรค์ กรรมการสวัสดิการ นักเรียน  

ติดต่อผู้ประสานงาน ได้ที่ นางสาวทัศนีย์ วงศ์ธนะบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ โทร. 091 0250457 และกลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนนครสวรรค์ 086-4616139 Idline : wichakarn_nw
ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]