สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 102 12 4 3 118
2 สตรีนครสวรรค์ 101 14 8 5 123
3 หนองบัว 90 13 12 10 115
4 ชุมแสงชนูทิศ 87 17 7 10 111
5 ท่าตะโกพิทยาคม 81 19 11 7 111
6 ตาคลีประชาสรรค์ 70 6 3 9 79
7 ลาดยาววิทยาคม 60 11 9 8 80
8 หนองกรดพิทยาคม 55 15 4 11 74
9 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 54 14 6 13 74
10 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 50 15 9 16 74
11 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 46 14 13 13 73
12 ไพศาลีพิทยา 45 25 7 11 77
13 พยุหะพิทยาคม 43 14 10 14 67
14 ทหารอากาศอนุสรณ์ 43 14 9 11 66
15 บรรพตพิสัยพิทยาคม 40 14 12 8 66
16 เทพศาลาประชาสรรค์ 39 14 9 12 62
17 แม่วงก์พิทยาคม 31 12 6 10 49
18 โกรกพระ 28 7 9 9 44
19 พระบางวิทยา 24 13 4 9 41
20 เก้าเลี้ยววิทยา 21 7 8 10 36
21 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 18 13 6 14 37
22 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 17 12 5 7 34
23 วังบ่อวิทยา 17 10 1 11 28
24 พนมรอกวิทยา 17 9 8 13 34
25 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 17 5 4 12 26
26 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 16 14 5 11 35
27 วังข่อยพิทยา 16 10 8 11 34
28 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 15 18 6 8 39
29 โพฒิสารศึกษา 15 11 9 5 35
30 ปรียาโชติ 15 2 1 8 18
31 ตะคร้อพิทยา 14 7 4 8 25
32 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 14 7 4 0 25
33 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 13 7 4 6 24
34 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 10 5 5 4 20
35 ลาดทิพรสพิทยาคม 9 9 2 6 20
36 ทับกฤชพัฒนา 8 11 5 9 24
37 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 8 3 2 6 13
38 เขาทองพิทยาคม 7 14 3 9 24
39 ช่องแคพิทยาคม 7 9 6 11 22
40 หนองโพพิทยา 7 5 9 3 21
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 11 5 4 22
42 เขากะลาวิทยาคม 6 7 3 8 16
43 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 0 0 2 6
44 พยุหะวิทยา 5 2 2 7 9
45 เยาวชนพัฒนา 4 2 1 8 7
46 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 4 2 0 0 6
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 3 7 5 5 15
48 ประชานุเคราะห์ 2 3 1 3 6
49 วิสุทธิศึกษา 2 1 0 3 3
50 ปวีณาวิทยา 2 0 1 1 3
รวม 1,410 486 275 402 2,171