สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 102 12 4 3 118
2 สตรีนครสวรรค์ 100 14 8 5 122
3 หนองบัว 84 12 12 10 108
4 ชุมแสงชนูทิศ 82 16 7 10 105
5 ท่าตะโกพิทยาคม 81 19 11 7 111
6 ตาคลีประชาสรรค์ 70 6 3 9 79
7 ลาดยาววิทยาคม 60 11 9 8 80
8 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 54 14 6 13 74
9 หนองกรดพิทยาคม 51 14 4 11 69
10 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 50 15 9 16 74
11 ไพศาลีพิทยา 45 25 7 11 77
12 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 45 14 13 13 72
13 พยุหะพิทยาคม 43 14 10 14 67
14 ทหารอากาศอนุสรณ์ 40 14 9 11 63
15 บรรพตพิสัยพิทยาคม 39 14 12 8 65
16 เทพศาลาประชาสรรค์ 39 14 9 12 62
17 แม่วงก์พิทยาคม 30 12 6 10 48
18 โกรกพระ 28 7 9 9 44
19 พระบางวิทยา 24 13 4 9 41
20 เก้าเลี้ยววิทยา 20 7 8 10 35
21 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 17 12 5 7 34
22 พนมรอกวิทยา 17 9 8 13 34
23 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 17 5 4 12 26
24 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 16 14 5 11 35
25 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 16 13 6 14 35
26 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 15 18 6 8 39
27 โพฒิสารศึกษา 15 11 9 5 35
28 วังบ่อวิทยา 15 10 1 11 26
29 วังข่อยพิทยา 15 8 8 11 31
30 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 14 7 4 0 25
31 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 13 7 4 6 24
32 ตะคร้อพิทยา 12 7 4 8 23
33 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 9 4 5 4 18
34 ลาดทิพรสพิทยาคม 8 6 2 6 16
35 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 8 3 2 6 13
36 ปรียาโชติ 8 2 1 8 11
37 เขาทองพิทยาคม 7 14 3 9 24
38 ทับกฤชพัฒนา 7 9 5 9 21
39 ช่องแคพิทยาคม 7 8 6 11 21
40 หนองโพพิทยา 7 5 9 3 21
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 6 11 5 4 22
42 เขากะลาวิทยาคม 6 7 3 8 16
43 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 6 0 0 2 6
44 พยุหะวิทยา 5 2 2 7 9
45 เยาวชนพัฒนา 4 2 1 8 7
46 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 4 2 0 0 6
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 3 7 5 5 15
48 ประชานุเคราะห์ 2 3 1 3 6
49 วิสุทธิศึกษา 2 1 0 3 3
50 ปวีณาวิทยา 2 0 1 1 3
รวม 1,370 474 275 402 2,521