สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครสวรรค์ 57 28 12 97 102 12 4 3 118
2 หนองบัว 57 22 9 88 84 12 12 10 108
3 ลาดยาววิทยาคม 42 16 17 75 60 11 9 8 80
4 สตรีนครสวรรค์ 41 35 27 103 100 14 8 5 122
5 ท่าตะโกพิทยาคม 33 33 18 84 81 19 11 7 111
6 ตาคลีประชาสรรค์ 33 23 12 68 70 6 3 9 79
7 หนองกรดพิทยาคม 33 18 10 61 51 14 4 11 69
8 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 23 20 17 60 45 14 13 13 72
9 ชุมแสงชนูทิศ 22 23 30 75 82 16 7 10 105
10 เทพศาลาประชาสรรค์ 20 15 11 46 39 14 9 12 62
11 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 18 15 11 44 54 14 6 13 74
12 บรรพตพิสัยพิทยาคม 16 20 11 47 39 14 12 8 65
13 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 13 19 17 49 50 15 9 16 74
14 ทหารอากาศอนุสรณ์ 13 14 10 37 40 14 9 11 63
15 ไพศาลีพิทยา 10 22 13 45 45 25 7 11 77
16 แม่วงก์พิทยาคม 8 14 12 34 30 12 6 10 48
17 พระบางวิทยา 8 10 3 21 24 13 4 9 41
18 โกรกพระ 7 12 8 27 28 7 9 9 44
19 พยุหะพิทยาคม 7 10 14 31 43 14 10 14 67
20 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 8 5 19 17 5 4 12 26
21 เก้าเลี้ยววิทยา 6 5 3 14 20 7 8 10 35
22 พนมรอกวิทยา 5 6 1 12 17 9 8 13 34
23 วังบ่อวิทยา 4 5 4 13 15 10 1 11 26
24 โพฒิสารศึกษา 4 2 2 8 15 11 9 5 35
25 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 4 0 1 5 9 4 5 4 18
26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 3 4 9 16 16 13 6 14 35
27 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 3 4 5 12 15 18 6 8 39
28 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 3 6 12 16 14 5 11 35
29 หนองโพพิทยา 3 3 3 9 7 5 9 3 21
30 ปรียาโชติ 3 2 2 7 8 2 1 8 11
31 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 1 0 4 6 0 0 2 6
32 วังข่อยพิทยา 2 8 1 11 15 8 8 11 31
33 ตะคร้อพิทยา 2 7 3 12 12 7 4 8 23
34 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 3 6 11 17 12 5 7 34
35 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 2 3 4 9 13 7 4 6 24
36 ลาดทิพรสพิทยาคม 2 2 4 8 8 6 2 6 16
37 เยาวชนพัฒนา 2 2 1 5 4 2 1 8 7
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1 7 2 10 14 7 4 0 25
39 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 6 2 9 8 3 2 6 13
40 พยุหะวิทยา 1 2 0 3 5 2 2 7 9
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 0 0 1 6 11 5 4 22
42 ปวีณาวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 1 3
43 ช่องแคพิทยาคม 0 4 3 7 7 8 6 11 21
44 เขากะลาวิทยาคม 0 4 2 6 6 7 3 8 16
45 เขาทองพิทยาคม 0 2 5 7 7 14 3 9 24
46 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 2 0 2 3 7 5 5 15
47 ทับกฤชพัฒนา 0 1 2 3 7 9 5 9 21
48 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 0 1 0 1 4 2 0 0 6
49 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 3 3
50 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 3 1 3 6
รวม 525 466 339 1,330 1,370 474 275 402 2,119