สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 หนองบัว 58 26 11 95 90 13 12 10 115
2 นครสวรรค์ 57 28 12 97 102 12 4 3 118
3 สตรีนครสวรรค์ 42 35 27 104 101 14 8 5 123
4 ลาดยาววิทยาคม 42 16 17 75 60 11 9 8 80
5 หนองกรดพิทยาคม 38 18 10 66 55 15 4 11 74
6 ท่าตะโกพิทยาคม 33 33 18 84 81 19 11 7 111
7 ตาคลีประชาสรรค์ 33 23 12 68 70 6 3 9 79
8 ชุมแสงชนูทิศ 27 23 31 81 87 17 7 10 111
9 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 24 20 17 61 46 14 13 13 73
10 เทพศาลาประชาสรรค์ 20 15 11 46 39 14 9 12 62
11 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 18 15 11 44 54 14 6 13 74
12 บรรพตพิสัยพิทยาคม 17 20 11 48 40 14 12 8 66
13 ทหารอากาศอนุสรณ์ 15 15 10 40 43 14 9 11 66
14 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 13 19 17 49 50 15 9 16 74
15 ไพศาลีพิทยา 10 22 13 45 45 25 7 11 77
16 ปรียาโชติ 9 2 2 13 15 2 1 8 18
17 แม่วงก์พิทยาคม 8 15 12 35 31 12 6 10 49
18 พระบางวิทยา 8 10 3 21 24 13 4 9 41
19 โกรกพระ 7 12 8 27 28 7 9 9 44
20 พยุหะพิทยาคม 7 10 14 31 43 14 10 14 67
21 เก้าเลี้ยววิทยา 7 5 3 15 21 7 8 10 36
22 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 6 8 5 19 17 5 4 12 26
23 พนมรอกวิทยา 5 6 1 12 17 9 8 13 34
24 วังบ่อวิทยา 5 5 5 15 17 10 1 11 28
25 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 4 4 9 17 18 13 6 14 37
26 โพฒิสารศึกษา 4 2 2 8 15 11 9 5 35
27 หัวดงราชพรหมาภรณ์ 4 2 1 7 10 5 5 4 20
28 ตะคร้อพิทยา 3 7 4 14 14 7 4 8 25
29 เซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 3 4 5 12 15 18 6 8 39
30 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 3 3 6 12 16 14 5 11 35
31 หนองโพพิทยา 3 3 3 9 7 5 9 3 21
32 ลาดทิพรสพิทยาคม 3 2 4 9 9 9 2 6 20
33 อนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 3 1 0 4 6 0 0 2 6
34 วังข่อยพิทยา 2 10 2 14 16 10 8 11 34
35 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 2 3 6 11 17 12 5 7 34
36 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 2 3 4 9 13 7 4 6 24
37 เยาวชนพัฒนา 2 2 1 5 4 2 1 8 7
38 สวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1 7 2 10 14 7 4 0 25
39 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1 6 2 9 8 3 2 6 13
40 พยุหะวิทยา 1 2 0 3 5 2 2 7 9
41 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1 0 0 1 6 11 5 4 22
42 ปวีณาวิทยา 1 0 0 1 2 0 1 1 3
43 ช่องแคพิทยาคม 0 4 3 7 7 9 6 11 22
44 ทับกฤชพัฒนา 0 4 2 6 8 11 5 9 24
45 เขากะลาวิทยาคม 0 4 2 6 6 7 3 8 16
46 เขาทองพิทยาคม 0 2 5 7 7 14 3 9 24
47 บึงบอระเพ็ดวิทยา 0 2 0 2 3 7 5 5 15
48 เทศบาลวัดวรนารถบรรพต 0 1 0 1 4 2 0 0 6
49 วิสุทธิศึกษา 0 0 1 1 2 1 0 3 3
50 ประชานุเคราะห์ 0 0 0 0 2 3 1 3 6
รวม 552 479 345 1,376 1,410 486 275 402 2,171