รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557 และ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  แป้นเงิน
 
1. นางสาวสุพรรษา  รังสาท
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นางวราภรณ์  ทองน้อย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  สารสิงห์
 
1. นางสาวมารยาท  คงเมือง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 87.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาววัชราภรณ์  สร้อยจำปา
 
1. นางสาวอัมพวัน  บุญช่วยเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 81.52 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกิตติกา  เก่งการณ์
 
1. นายสิทธิพร  สิงห์โห
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 83.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจารุเดช  อ้วนมี
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  ธีระรังสิกุล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภา  โพธิพล
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธนารมณ์  เพ็ญจันทร์
 
1. นางสาวจรรยา  พูลเกษม
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  ชะอ้อน
 
1. นางวันเพ็ญ  ลิ้มวรรธนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกุลกนก  บุญโกศล
 
1. นางทิพวรรณ  ชวนะรานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวสถาพร  นิลกำแหง
 
1. นางชฎาพร  แหงมงาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวชลาลัย  เกตุทอง
 
1. นางอัญชนา  บุญพุฒ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอำไพพรรณ  ทรัพย์รัตนชัย
 
1. นางอัมพร  ปัสสา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  ลาเสือ
 
1. นางณัฐณิชาช์  แสงโห้
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปริญทิพย์  ทองมนต์
 
1. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวรัตนาภรณ์  พลายพรหมราช
 
1. นางโชตนา  มีโชติ
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวณิชารีย์  แสงเรือง
 
1. นางฐิติรัตน์  เอกวัฒน์พานิชย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติพร  คลังสมบัติ
 
1. นางงามตา  พิรุณ
 
19 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงจุทามาศ  อินสุธา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญประกอบ
3. เด็กหญิงนัทธมน  พ่วงอาษา
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
20 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชวกร  จีบแก้ว
2. เด็กชายธนกฤต  น้อยคูณ
3. เด็กหญิงวนิดา  ดาวปลื้ม
 
1. นางสาวทิพวรรณ   อยู่พุ่ม
2. นางสาวเมธปิยา  สุพรรณ์
 
21 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  มีนา
2. เด็กหญิงสรัญญา  มากขุนทด
3. เด็กหญิงอุรชา  กำราบภัย
 
1. นางสาวสิรินันท์  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวปริศนา  เครือลาว
 
22 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.02 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายกฤษณะ  ฉ่ำน้อย
2. นางสาวทรรศนีย์  อินจันทร์สุข
3. นายอานันต์  ชาญเดช
 
1. นางสุภัทธา  ทองกันทา
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
23 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  ยังฉิม
2. นางสาวพีรกานต์  พันตาวงษ์
3. นายเชษฐ์ณรงค์  โล้วพฤกมณี
 
1. นางอัจฉรา  เมณฑ์กูล
 
24 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  คุ้มภัยเพื่อน
2. นางสาวปรารถนา  เก่งสาริการ
3. นางสาวสุปรียา  คมคาย
 
1. นายสิทธิพร  สิงห์โห
2. นางอดิภา  ศรีพูล
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  ศรีชัยมูล
2. เด็กหญิงวิสสุตรา  อักษรถึง
 
1. นางนุชจรี  จันทร์เกิด
2. นายตระการ  กล้ากสิกิจ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกตวรรณ  บุญมี
2. เด็กหญิงสิรินดา  นกลอย
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธุวพร  มีโพธิ์
2. เด็กหญิงเบญญา  คงโต
 
1. นางสมจินตนา  เทียมวิไล
2. นางเบญจทิพย์  ดิษฐเจริญ
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพรทิพา  เสาสง่า
2. นายสิทธิกร  อินสวน
 
1. นางสุนันท์  รัตนเวชสิทธิ
2. นายอำนาจ  เสียงสวัสดิ์
 
29 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพัสวี  สัจจจารีรัตน์
2. นายภควัต  มีชื่น
 
1. นางเบญจมาศ  จันทร์จินดา
2. นายสุรสิทธิ์  แย้มฉาย
 
30 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวบุญสิตา  จันหอม
2. นางสาววิรงค์รอง  สิงห์ขาว
 
1. นางสาวพิชชาภรณ์  พันธุ์จำเริญ
2. นางชุลีกร  พิมลศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายพินิจ  นิลเนตร์
 
1. นางสาวสมใจ  สุธีรากุล
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนดล  สินธุอุไร
 
1. นางมาลี  แยบกสิกิจ
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายรัฐภูมิ  ด้วงทอง
 
1. นางรัชนีวรรณ  บุญอิ่ม
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวภาวิณี  ศิริสวัสดิ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  โตโภชนพันธุ์
 
35 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายอนุรักษ์  เทพอัตถาพร
 
1. นายอุดม  ต่วนเทศ
 
36 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายอรัญ  เยอชัยภูมิ
 
1. นายบุณพจน์  อุตสงควัฒน์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชมนต์  สุขุมาลไพบูลย์
2. เด็กหญิงธัญวรัตม์  เสกสรรพานิช
3. เด็กหญิงภาสินี  อ่อนแย้ม
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางอรกัญญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายชาญณรงค์  ศรีไพร
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นิลสนธิ
3. เด็กหญิงธิษณา  อนันทสุข
 
1. นายพชร  พันธุ์รอด
2. นางสาวเขมินทรา  กรรขำ
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาวภัฒชรา  บุญเรือง
2. นางสาวอัมราพร  ฉลวยศรี
3. นางสาวเขมจิรา  ฤทธิ์บำรุง
 
1. นายพัลลภ  เพ็ชรรุ่ง
2. นางสาวหรรษา  จงอุดมชัยกิจ
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณพัฐอร  พรหมสูตร์
2. นางสาวณิชมน  โชติขจรเกียรติ
3. นางสาวปภัชญา  คุ้มนาคนพคุณ
 
1. นายสมัย  จันทร์เหลือง
2. นางฉัตรนลิน  ชาตินรินทร์
 
41 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๑) ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษติญา  แก้วทรัพย์
2. นางสาววรรณภา  จินตนา
3. นางสาวศศิประภา  ศิริจันโท
 
1. นายวิวัฒน์  แก้วมณี
2. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
42 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงปัทมา  บุญรัตน์
2. เด็กหญิงสุภัสสร  เศษจันทร์
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  นกลอย
 
1. นางสาวเอราวัณ  บุญมั่น
2. นางพัชริดา  ขำทวีพรหม
 
43 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงช่อทิพ  ชาระวัน
2. เด็กหญิงดุจดาว  ลักษณะ
3. เด็กหญิงอารียา  กลิ่นสังข์
 
1. นายทัศนชัย  เก่งกำลังพล
2. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
44 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงธนัยพร  ภู่เกตุ
2. เด็กหญิงวิชญาพร  รอดเจริญ
3. เด็กหญิงสุรีย์พร  สมภูมิ
 
1. นายชุมพล  นัยพรม
2. นางลลินจง  นัยพรม
 
45 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  จุ่นฮวย
2. นางสาวณัฐพร  ธัมมา
3. นางสาวอภิญญา  แสงเพชร
 
1. นางสาวมัทรี  โททอง
2. นายพุทธชา  พวงจันทร์
 
46 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญารัตน์  คำสนิท
2. นางสาวชาลิสา  เพ็ชรคง
3. นางสาวธนาวดี  คงคาน้อย
 
1. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
2. นางยุพา  อ่อนสด
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท ๒) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายกิตติพงษ์  จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวน้ำทิพย์  จันทราช
3. นางสาวศศิธร  ใจดี
 
1. นางสาวรมณภัทร  มัติโก
2. นางสาววิมลพันธ์  สามเกษร
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชลิตา  สุธีรัตนชาญสกุล
2. เด็กหญิงณัฐนิช  มูรามัญ
 
1. นายเชาว์  ภู่จำรูญ
2. นางวิลาวรรณ์  ศรีทอง
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มหาวีระตระกูล
2. เด็กหญิงสิรีธร  ลาพรม
 
1. นายไกรสร  อ่อนบาง
2. นางสุนันท์  จันทร์ดิษฐ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลดา  ชาภักดี
2. เด็กชายสรัล  ด้วงนวม
 
1. นางสาวสุนิภา  สังข์เปีย
2. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชนากานต์  ฉนานุกูล
2. นางสาววริษฐา  จันทร์ฤทธิ์
 
1. นายธีระชัย  เอี่ยมผ่อง
2. นางสาวปิยนุช  ทองเขียว
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกิตติธัช  เกษณา
2. นางสาวมนัสวิน  คันธมาส
 
1. นางประยงค์  สวนดอน
2. ว่าที่ร้อยตรีรัตพล  ก้อมน้อย
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปาลิตา  โพธิ์หยวก
2. นายสมชาย  พินิกัล
 
1. นางสาวสิริพร  พันธุ
2. นางสาวสวรรยา  กุลนาดา
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงสโรชา  แดงเจริญ
 
1. นางสาวศิรินุช  พรมศักดิ์
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชารีย์  แก้วก่ำ
 
1. นางวัชรา  ญาณปัญญา
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชนภัทร  มาสรินทร์
 
1. นายเกษม  ภู่ตระกูล
 
57 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายเจริญศักดิ์   ยินดีเทศ
 
1. นายเจริญพงษ์  ชัยเด่น
 
58 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวประภาพร  ศรีชมภู
 
1. นางสาวขวัญตา  ลือเฟื่อง
 
59 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายบูรเดช  ชูแสง
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกพร  อารีภักดิ์
2. เด็กชายวริศ  สุขเจริญ
3. เด็กชายเมธัส  มานวกุล
 
1. นางรวีวรรณ  พูนสุวรรณ
2. นายธน  ธนธำรงกุล
 
61 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายชยุตพงศ์  พันธ์รุ่งจิตติ
2. เด็กหญิงวณิชยา  ตั้งศิริวัฒนวงศ์
3. เด็กหญิงศุทธินี  โพธิวาสวาริน
 
1. นางปราณี  ดิษเจริญ
2. นางสมพิศ  สิทธิพิสัย
 
62 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐฐ์ศณล์  ภู่สวัสดิ์
2. นายปิติพงษ์  สุวรรณมณีโชติ
3. นายรณกฤต  ปานพรหม
 
1. นางสาวกาญจน์  สิทธิพงศ์ศุทธิ์
2. นางสาวณัฐิดา  วงษ์สายตา
 
63 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายชยพล  มั่งกิ่ง
2. นายสรวิศ  ผักหวาน
3. นายแทนไท  จันทร์ธนวงษ์
 
1. นายศรัณย์พจน์  ทรัพย์ขำ
2. นางสาวนันทิกา  ชื่นสำนวล
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฤทธิ์เทพ
2. เด็กหญิงนรัญญา  สุขแจ่ม
3. เด็กชายอนุภัทร  กลัดพันธ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สกุลวา
2. นางสาวศริญญา  พิมพ์หนู
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เขียวอุบล
2. เด็กชายธนวัฒน์  ท้าวพันวงค์
3. เด็กชายพีรทัศน์  เปลี่ยนปาน
 
1. นางสาวสินจัย  ชาริดา
2. นายฉลอง  เกษรบัว
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิลเนตร์
2. เด็กหญิงพัชรากร  รังสูงเนิน
3. เด็กหญิงรุ่งฤดี  พงษ์แขก
 
1. นางสาวนิรมล  รอดไพ
2. นางชนชนก  เขียวมงคล
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวธนพร  เมฆช้าง
2. นางสาวศิริรัตน์  เกตุแย้ม
3. นายอริญชัย  นิลสนธิ
 
1. นางสุวรรณี  พรหมประสิทธิ์
2. นางกนกภรณ์  นิลสนธิ
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวศรินยา  อินทะพันธ์
2. นางสาวสุจิตรา  ชัยนันท์
3. นางสาวอัสพรินญา  หมั่นทรัพย์
 
1. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
2. นางสมภัทร์  บุษบงค์
 
69 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวกนกภรณ์  บุญสุพิน
2. นางสาวญาณิศา  ครุฑธจร
3. นายยุทธนา  ศรีวงษ์จันทร์
 
1. นางสาวสินจัย  ชาริดา
2. นายปรเมษฐ  บาลเพียร
 
70 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทับทิมศรี
2. เด็กหญิงจุฬาภรณ์  บัวลา
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ตะใบนาค
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ขอดจันทึก
2. นางสาวเบญจวรรณ  สงกาที
 
71 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  เฉลิมชัยการ
2. เด็กหญิงวนิดา  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงอนงค์  ลือหาร
 
1. นางสาวอันชุลี  คราวจันทร์ทึก
2. นายสามารถ  สุขเกษม
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายณัฐดนัย  ขันทอง
2. เด็กชายธนดล  ทาสีทอง
3. เด็กชายวรรณพงษ์  หงษ์ยิ้ม
 
1. นายฉลอง  เกษรบัว
2. นายปรเมษฐ  บาลเพียร
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายทิวากร  ศรีพลอย
2. นายประเมษฐ์  นิลกร
3. นายสมรักษ์  มีมาก
 
1. นางสาวชุติมา  เจริญผล
2. นางสาวหทัยรัตน์  วิสิทธิเขตรกรรม
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  มานิ่ม
2. นางสาวสุวิมล  ส่งศรีจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  โตม่วง
 
1. นายพชรพล  ศรีพลอย
2. นางเครือวัลย์  ยศเมธากุล
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายปัญญา  อยู่สุภาพ
2. นายรัชตะ  เหล่าเมือง
3. นายสินทอง  พูลเขตกิจ
 
1. นางชนชนก  เขียวมงคล
2. นางสาวนิรมล  รอดไพ
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกฤชณัท  สมะเณร
2. เด็กหญิงพีรดา  นิ่มพระยา
3. เด็กหญิงสิริกร  รุ่งรัตน์
 
1. นายวิชชา  ยศอ่อน
2. นายศราวุฒิ  ทั่งนาค
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 81.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สิทธิสาริกรรม
2. เด็กชายวรมินท์  คำสุข
3. เด็กหญิงโชติกา  วรังศรี
 
1. นางสาวพัชรินทร์  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  พรสิงชัย
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ขันทอง
2. เด็กหญิงนุสรา  แหลมแก้ว
3. เด็กชายยศวริศ  วุฒิวรลักษณ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  นิ่มตลุง
2. นางสาวภัทรภร  เผยกลิ่น
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายถาวร  ศิริเผ่าตระกูล
2. นางสาวภัณฑิรา  อุดมพรวัฒนะ
3. นางสาวภัทรวดี  เงินบำรุง
 
1. นางสาวสุชาริณี  ปันก้อน
2. นายเจริญพงษ์  ชมภูนุช
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวขวัญจิรา  แรมไพร
2. นายธนายุต  สุขเกษม
3. นายศิขรินทร์  บัวชื่น
 
1. นายปุณยวีร์  ยอดทอง
2. นายปรุงศักดิ์  นาแพง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ดวงแก้ว
2. นายปรมินทร์  ทองรัตน์
3. นายพงศธร  พุฒซ้อน
 
1. นายกิตติชัย  เชี่่ยวชาญ
2. นางสาวบุญศรี  ชริตภิรัต
 
82 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  อิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เปี่ยมอำพล
 
1. นางกฤติมา  กองทองนอก
2. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
 
83 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสวีร์  วรกรรณ์
2. เด็กหญิงเขมิกา  วงค์เรือนคำ
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
 
84 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวิวิธชัย  คณฑา
2. เด็กหญิงใบตอง  พลอยสว่าง
 
1. นางกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวชลธิชา  กอแก้ว
 
85 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวณัฐฐา  ตาไว
2. นายสิทธิเดช  สายทอง
 
1. นางกุลจิรา  วิรัชชั่ว
2. นายสยาม  ศรีทอง
 
86 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวศรัณยา  ศรีไทยเจริญ
2. นางสาวอุ้มบุญ  ทัองนิล
 
1. นายชิตชัย  ศุกระจันทร์
 
87 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นายนรินทร์  แดงงาม
2. นายวุฒิพงษ์  วงษ์ปืน
 
1. นางสาวณัฎฐิรา  อมราสิงห์
2. นางสาวพรนภา  สีผึ้ง
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายธนาศักดิ์  จันทร์เขียว
2. เด็กชายพันธกร  ผดุง
 
1. นายไพรวัลย์  เกิดสวัสดิ์
 
89 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 97.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายภูฉาย  ถ่ายกี่
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีสิงห์
 
1. นางสาวสุภาพร  สิงห์เดช
 
90 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 99.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายนาวา  ค่ำวัง
2. เด็กชายวีรวัฒน์  ชุ่มกมล
 
1. นางสาวบุญช่วย  นนทรักษ์
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กชายถวิล  โยสัง
2. เด็กชายสรายุทธ์  ศิริบูรณ์
 
1. นางสุกัญญา  ตลอดภพ
 
92 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บางเหลือม
2. เด็กชายวรากร  สมบูรณ์
 
1. นางรจนา  ด้วงชื่น
 
93 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 93.53 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กชายนพรัตน์  อำนวยโรจน์โภคิน
2. เด็กชายวิทวัส  ขุนเทพ
 
1. นายกิตติพงษ์  ธงชัย
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  เงินยิ่ง
2. เด็กหญิงศิรินทรา  บุญอ่อน
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยุทธรศาร
4. เด็กหญิงศุภานัน  สินเนียม
5. เด็กหญิงเจนนิสา  เพิ่มหิรัญ
 
1. นายณัฏฐ์วัฒน์   อนันตะสุข
2. นายนิตินัย  อ่วมทอง
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  วงษ์ดาว
2. เด็กหญิงชาลิสา  จั่นผ่อง
3. เด็กหญิงธันยพร  วัฒโนภาส
4. เด็กหญิงนัทธมน  สุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงสุพิชชา  ดีอ่วม
 
1. นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์
2. นายพงษ์ประพันธ์  ติยะสัญ
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงชไมพร  ทับทิมโต
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญรอด
3. นางสาวสวรส  เกิดชัย
4. เด็กหญิงสุนิสา  เอี่ยมผ่อง
5. เด็กหญิงสุภานันท์  อินต๊ะคำ
 
1. นางสาวพัชราภา  เจริญโพธิ์
2. นายชูชัย  สีหานอก
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัญญาพันธุ์  คำภิระอินทร์
2. นางสาวชนิตา  จันทร์ไทย
3. นางสาวธนภรณ์  ศรภักดี
4. นางสาวปณิดา  คำนาแซง
5. นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิ์ทอง
 
1. นางภัทรานิษฐ์  อิ่มศิล
2. นางสาวอริสา  รัมมะนพ
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวกุลสตรี  เเก้วบัวดี
2. นางสาวธัญญลักษณ์  คล้ายสังข์
3. นางสาวบุษยา  ตุงคะศิริ
4. นางสาวภัสรา  สิงหราช
5. นางสาวรุ่งราตรี  คำคูณ
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
2. นายสายชล  เขียวสอาด
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวปณิชา  สุวรรณโชติ
2. นางสาวปัญชิกา  วิสารทกุล
3. นางสาวปานตะวัน  เลี้ยงประยูร
4. นางสาวพิชญ์สินี  ทับทิมไทย
5. นางสาววงศ์รวี  ดิษสาคร
 
1. นางสิริขวัญนภา  อุตมโชติ
2. นางกัลยากร  เปรมจิตต์
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุขแก่น
2. เด็กหญิงณัชชา  พงษ์เวียง
3. เด็กหญิงดวงพร  พยมหล
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปรางโท้
5. เด็กหญิงพิชิตชัย  เสื้อทอง
 
1. นายสมเกียรติ  เอมใจ
2. นางสาวยุพา  ทองทา
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ทองไทย
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญนาค
3. เด็กหญิงนันทพร  สุติวงค์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ใจเรือน
5. เด็กชายภีมรัฐ  เนื้ออ่อน
 
1. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันติทัต  สวัสดื์วุฒิกุล
2. เด็กหญิงธนิสสรา  ทับเจริญ
3. เด็กหญิงนีรชา  พินิจ
4. เด็กหญิงปัณณพร  สวิฟท์
5. เด็กหญิงมาริสา  ปัญญาวุฒิชัย
 
1. นางญานี  อนันตอาจ
2. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชลลดา  ทาระทอง
2. นางสาววนิดา  จันทาธุ
3. นายวรพงษ์  เจริญสุข
4. นางสาววิภาวรรณ  เรื่อศรีจันทร์
5. นางสาวเบญจรงค์  เปียมาร
 
1. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
2. นางกัลยาณี  สิริปัญญาธิรัตน์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกวินรัตน์  ท้วมเทศ
2. นางสาวกาญจนา  กลิ่นบัวขาว
3. นายชญานนท์  วรรลยางกูร
4. นางสาวปวันรัตน์  ใกล้กลาง
5. นายอาทิตย์  สุขอ่ำ
 
1. นางภัทรานิษฐ์  อิ่มศิล
2. นายธิรดา  วงษ์ทานมัย
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  บุญนก
2. นางสาวกมลลักษณ์  แสนแก้วทอง
3. นางสาวธนภรณ์  แสงสว่าง
4. นางสาวศุภณีย์  ธาตุอินจันทร์
5. นางสาวอรยา  สีระวัตร
 
1. นางธนพร  ยมรัตน์
2. นางวรพรรณ  ศรีเจริญวนะกิจ
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  จิตรทรัพย์
2. เด็กชายพิสิษฐ์  แฝงกระโทก
3. เด็กชายวัชรินทร์  มาวัง
4. เด็กชายศตวรรษ  พุ่มเจริญ
5. เด็กหญิงอภิชญา  ศรีสวรรค์
 
1. นางสาวชุติมา  มาขุนทศ
2. นางสาวศลิษา  หงษ์ทอง
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กหญิงชลนิภา  สุริทัย
2. เด็กชายทัตเทพ  เสือเจริญ
3. เด็กชายภาดล  เปียปิยะ
4. เด็กชายศิวัฒน์  นาคจรุง
5. เด็กชายอรรถพล  อำบาศ
 
1. นางวันเพ็ญ  ส้มฉุน
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 96.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กชายปรีชา  สุขแจ่ม
2. เด็กชายภีมวิชญ์  อภัยนอก
3. เด็กชายภูวภัสสร์  อินทร์หอม
4. เด็กชายสุริยะ  จีนบางช้าง
5. เด็กชายไชยา  คำภูผา
 
1. นายสุเมธวิทย์  ชาวลุ่มบัว
2. นางสาวสำเนียง  ศรีหิรัญ
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญทอง
2. นางสาวผกาวรรณ  โพธิ์เจริญ
3. นายวรากร  นาเวชย์
4. นางสาวศศิณา  เดชะบุตร
5. นางสาวสุรีย์รัตน์  เฉยดิษฐ์
 
1. นางรัตนา  ชิงชัย
2. นางสาวชุติกาญจน์  เชียวเขตรวิยท์
 
110 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวจันจิรา  อยู่ศรี
2. นายนพดล  บุญมี
3. นางสาวบุญตา  ครองศิลป์
4. นายปัฎฐวี  สุนทรพันธุ์
5. นางสาวอธิกา  โยพันดุง
 
1. นายรุ่งทิวา  วิทยาขาว
2. นางสาวสุนันทา  แข็งแรง
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกัลญานี  สิงห์สอน
2. นายจตุพร  จิตสุข
3. นางสาวจุฑามาศ  ศรีมานนท์
4. นางสาวนิตยา  สาระบัน
5. นายรุจิโรจน์  ฤทธินวน
 
1. นางสาวสุวรรณี  เนินทอง
2. นางสาวทิภาพรรณ  จันทร์ฉ่ำ
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  สุทธิดี
2. นางสาวชนนิกานต์  เชื้อชั่ง
3. นางสาวฐิธิวรดา  ทองบุดดี
4. นายทวีชัย  ตันยี่หงวน
5. นายธนาวิทย์  เรือศรีจันทร์
6. นางสาวนิภาพร  มวนสำลี
7. นางสาวรดามณี  ควรคง
8. นางสาววนิดา  น้อยกรด
9. นางสาววันวิสา  มากยัง
10. นางสาววิภารัตน์  จันทะราม
11. นายวุฒิชัย  ทรัพย์ประเสริฐ
12. นางสาวสุนิดา  สะหะวะดี
13. นายสุภกิณฑ์  นุชสาย
14. นางสาวอัญชลี  แปลงสนิท
15. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิเขตกิจ
16. นางสาวเสาวลักษณ์  สดแช่ม
 
1. นางเบญจวรรณ  สายบัวไย
2. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
3. นางสาวบุษรา  อาบวารี
4. นางสาวทิวากร  ส่างกอน
5. นางสาวชนิดา  ไชยสุนทร
 
113 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกฤษฎา  คมขำ
2. นายกิตติภูมิ  พึ่งจ่าง
3. นายกีรวัติ  ทรัพย์พาลี
4. นายชาคริต  โพธิ์พิทักษ์
5. นายณัฐพงษ์  ศรีเดช
6. นายณัฐพล  สังข์สุด
7. นายต่อลาภ  ลาภพาณิชยกุล
8. นายต้นน้ำ  ทาฟอง
9. นางสาวธารารัตน์  ระออเอี่ยม
10. นางสาวปิยานุช  สร้อยแก้ว
11. นายพงษ์เทพ  ทองทิพย์
12. นายภาณุพัฒน์  ดีน้อย
13. นายยุรนันท์  โหนสกุล
14. นายรัตนากร  ศรีศักดา
15. นายสิทธิโชค  แพงผา
16. นายสุรชัย  ชูใส
17. นายอนรรฆวี  นีละวรพจน์
18. นางสาวอรทัย  แท่งทอง
19. นายอรรถพล  ลานุช
20. นายอาทิตย์  จงสุขกลาง
 
1. นางสาวกำจัด  อินชูพงษ์
2. นางรัชนี  จันทร์ไข่
3. นางสกุลตา  รอดสการ
4. นายสิทธิชัย  พรหมประสิทธิ์
5. นายสมประสงค์  บุญคง
 
114 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร  ชูรส
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เก่งเขตร์กิจ
3. นายณัฐพงษ์  ชะนะพยัคฆ์
4. นายณัฐพล  จำปาดิบ
5. นางสาวธีรดา  อานุภาพภราดร
6. นางสาวปพิชญา  เหล่านิยมไทย
7. นางสาวปวีณ์สุดา  บุญท้วม
8. นางสาวปัณฑารี  โอภาไพบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชชาพร  แจ้งอิ่ม
10. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีแดง
11. นางสาวรัตนาวลี  ใจจันทร์
12. เด็กหญิงลูกหว้า  รอดนิล
13. นายสรวิศ  จิตติปานะ
14. นายสามารถ  บุญรักษา
15. เด็กหญิงสิริธร  คำอำพร
16. นางสาวสุขสุภา  หมวกแก้ว
17. นางสาวสุพรรณิกา  รวมเงิน
18. เด็กชายสุระพงศ์  เปี่ยมศิริ
19. นายอนุพงศ์  กุลชา
20. นายเจนนรงค์  จันทร์ครุธ
 
1. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
2. นางสมภูมิ  สมัครการค้า
3. นางรัตนา  ชิงชัย
4. นายไพศาล  กันทะษา
5. นางสาวนันทกา   เดชสนธิ
 
115 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายภูชิต  เรืองโพธิ์
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
 
116 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนริศรา  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางโสมนัส  บุญโห้
 
117 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ชำนาญเวช
 
1. นางอังคณา  เส็งเอี่ยม
 
118 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวกิตติมา  ทัพเจริญ
 
1. นางบุศรินทร์  ลัทธิเดช
 
119 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธนวัฒน์  เกษาพร
 
1. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตั้งถิ่น
 
120 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธนพร  มหาเสนา
 
1. นางสาวเบญญาภา  คูณสระน้อย
 
121 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชิดชนก  พิมพ์พล
2. เด็กชายอลงกรณ์  อาจอารี
 
1. นางทัศณี  ทะอินเลย
2. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
122 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงนิตา  จั่นทรัพย์
2. เด็กชายอฐิบฎี  เกษตรกิจ
 
1. นางเรณู  ปรมัตถ์สกุล
2. นางวิภา  จันทร์แจ่ม
 
123 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  คุ้มกล่ำ
2. เด็กชายณัฐพล  ทั่งผล
 
1. นายสุรชัย  ดีพุ่ม
2. นางนารี  อินทร์จันทร์
 
124 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐพล  มงคลฟัก
2. นางสาวศิรินภา  กระบวนกล้า
 
1. นางสุนทรา  วิมลพันธ์
2. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
 
125 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายชนันธร  สำเนียง
2. นางสาวนิรามัย  ยิ้มแพร
 
1. นางจุฑามาศ  ละม้ายแข
2. นางศศิลักษณ์  ปานเลิศ
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายปวรุตน์  เจียมจิระเศรษฐ์
2. นางสาวพิชญาภา  เพ็ญวิจิตร
 
1. นางดาวล้อม  ธีระรังสิกุล
2. นางกรรณิการ์  นุชสุข
 
127 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 80.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกาญจนา  เกตุสุริวงษ์
2. นางสาวจินตนา  สินสุพรรณ์
3. เด็กหญิงชลันดา  ป้อมอยู่โคน
4. นางสาวญาณิศา  สว่างพึก
5. เด็กหญิงณิชกานต์  อู่อินทร์
6. เด็กหญิงนรารัตน์  ใจแสน
7. เด็กหญิงปิยพร  พรามนาม
8. นางสาวภรดาณี  จันทร์เจริญ
9. เด็กหญิงสุธาสินี  แขนสันเที๊ยะ
10. เด็กหญิงสโรชา  ดีสันเที๊ยะ
 
1. นางโสมนัส  บุญโห้
2. นายปรีชา  สังข์อ่ำ
3. นางธิรดา  วงษ์ทานมัย
 
128 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  โสดานา
2. นายชิวอิด  เดชศรี
3. นายธเนศ  ศรีผง
4. นายนนทชัย  สามงามจันทร์
5. นางสาวปุณยานุช  สุดเจริญ
6. นางสาวพิชญา  ลอสุขพูล
7. นางสาวสุกัญญา  ใบมาก
8. นายอดิศักดิ์  วงศ์นก
9. นางสาวเกตุแก้ว  สุระดม
10. นายโชคทวี  อักษร
 
1. นางเบญจวรรณ  สายบัวไย
2. นางเอื้อมพร  ถวิลไทย
3. นางสาวนภานันท์  ศรีธงชัย
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เดชมา
2. นางสาวณัฐณิชา  ธัญธเนส
3. นางสาวนฤภร  ลี่อำนวยเจริญ
4. นางสาวปณิดา  ฤทธิ์เต็ม
5. นางสาวพิมพ์พร  พันธ์ศิริ
6. นางสาวอัจฉรา  ลิม
7. นางสาวเจนจิรา  ทองมาก
8. นางสาวเบญจรัตน์  นุชน้อมบุญ
9. นางสาวเพ็ญพิชชา  เจนสวัสดิ์
10. นางสาวเสาวณิต  พานิชกิจ
 
1. นางพัชรินทร์  สมเลศ
2. นางรสสุคนธ์  มีศรี
 
130 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  รินทร์นอก
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วัฒนเขตกรณ์
3. นางสาวดารินทร์  กันทอง
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  กิจโสภี
5. นางสาวนิตยา  สามคูเมือง
6. เด็กหญิงพิจิตรา  อักษร
7. เด็กหญิงภัทรดา  กันเขตวิทย์
8. เด็กชายวรกิตติ์  พิมพา
9. เด็กหญิงวิภาภรณ์  พูลเขตนคร
10. นางสาวศศิประภา  ยาดี
11. เด็กชายอันดามัน  บุญประกอบ
12. นางสาวเตือนใจ  เกษมะณี
13. นางสาวเบญจรงค์  ดิษเจริญ
14. นางสาวเบญจรงค์  เจนเขตการ
15. เด็กหญิงโชติกา  สิงห์นา
 
1. นายปวงไทย  ประสมพงษ์
2. นางสาววิภา  กุมุท
3. นางสาวศิริรัตน์  อภิญญานุวัฒน์
4. นายพชรกมล  พิลึก
 
131 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกนกวรรณ   บุญสนอง
2. นางสาวกมลชนก   แซ่ลอ
3. นางสาวกฤษณา    ประทุมมา
4. นางสาวกำไร  ฉิมพาลี
5. นางสาวกุลนันท์   บุญเกษม
6. นางสาวจิรวดี    ชังคะนาก
7. นางสาวจิราภา   ทิมเขียว
8. นางสาวณิชกานต์   บุรีรัตน์
9. นางสาวณิชกานต์  กลางทัพ
10. นายนันทวัฒน์    วรเจริญ
11. นางสาวปนัณฐา    อ่อนสุ่น
12. นายวรายุทธ์  รอดงาม
13. นางสาวศิริวรรณ  เอี่ยมสำอางค์
14. นางสาวสกุณา   บุญกันหา
15. นางสาวอภิญญา  อังกาพย์
 
1. นางสาวสุณีรัตน์  คุ้มนิล
2. นางสาวเฉลิมรัตน์  เชาว์โชติ
3. นางสาวลาภิสรา  กันทา
4. นายพีระพงษ์   แสงไชย
 
132 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  รอดนิล
2. เด็กหญิงณริศรา  สิงห์ลี
3. เด็กหญิงธัญวลัย  เทพทอง
4. เด็กหญิงนิลาวรรณ  ตลุ่มทอง
5. นายพีรพล  จ้อยสูงเนิน
6. นางสาวรุจิราภรณ์  เจริญผล
7. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร์แก้ว
8. นางสาววิวตะวัน  สุ่นกุล
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  แช่มเอี่ยม
10. เด็กหญิงสุภัทรา  สนทอง
11. เด็กหญิงอรอนงค์  น้อยสวรรค์
12. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รักช่วง
13. นางสาวเบญจวรรณ  วาระเที่ยง
14. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชื่นชวน
15. เด็กหญิงเพชรา  ชื่นชวน
 
1. นางเสมอ  เปลี่ยนหมื่นไวย์
2. นางจรรยา  ศรีพันธ์
3. นางนพรัตน์  ไชยประพันธ์
 
133 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงกันติมา  สุขรินทร์
2. เด็กชายพิทยา  ระดับ
 
1. นายธีรพล  น่วมอินทร์
2. นางบุญเทียม  น่วมอินทร์
 
134 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ศีรษะ
2. เด็กหญิงศิริพร  ห่วงแก้ว
 
1. นายบัญชา  ชมบริสุทธิ์
 
135 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงนพมาศ  เส็งเมือง
2. เด็กหญิงสุธิดา  ขุนชาญวิชิต
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
136 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกฤติยาณี  รุทธศิริ
2. นายณัฐพงษ์  เมฆานุพักตร์
 
1. นายปณต  หมีทอง
2. นายนครชัย  บุญเป็ง
 
137 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัชวาล  จิตรชื่น
2. นายพีรณัฐ  ลาพรม
 
1. นางสุมิตรา  นภาวิวัฒนากุล
2. นายจตุรงค์  เปรมเสถียร
 
138 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจาริชา  ศรชัย
2. นางสาวรัชณีกร  เพียรธัญการ
 
1. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
2. นางสาววัชรินทร์  เจริญวิเศษกรณ์
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายสิทธิชัย  กันทะกาลัง
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจตุพร  ฉัตรอักษรานนท์
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดามณี  แก่นยิ่ง
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายธนบดี  วัฒนารักษ์
 
1. นายไพศาล   กันทะษา
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  ยงกุล
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวปาริชาติ  นาคาพงศ์
 
1. นางจารวีสุวรรณ  ชูยอด
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงษ์  วงศ์ทองแดง
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกุลนิภา  สายนาค
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
147 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สังคะรินทร์
 
1. นางสาวโฉมศิริ  ตั้งหลัก
 
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  แสนหลวง
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
149 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงษ์นรินทร์  อินทะศร
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
150 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายชัยณรงค์  คงสิบ
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
 
151 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิณพ  สมรูป
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ทองปาน
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
153 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  ชาตินัด
 
1. นายมาโนช  อภิญญานุวัฒน์
 
154 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวรัตนากร  บัวขาว
 
1. นายไพศาล  กันทะษา
 
155 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาววรัญญา  วงษ์พรม
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
156 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวจุฑารัตน์  บางเหลือม
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีนุช
 
157 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  อยู่สุข
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
158 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปวีณาวิทยา 1. เด็กชายเจตริน  มีเดช
 
1. นายพิชิตชัย  ชาวไร่
 
159 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายชรัล  เขียวดี
 
1. นางสาวสุรีวัลย์  จันทร์สกุล
 
160 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวพิมพ์วิภา  รักวัติ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
161 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวเกสินี  ศรีชมภู
 
1. นายสมศักดิ์  ศรีนุช
 
162 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจตุพร  เมฆประดับ
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณิชชานันท์  ใจสำริด
2. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  พ่วงดี
 
1. นายพีระเดช  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นายวานิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
164 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงวัชราพร  แก้วปรีชา
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  สกุลมี
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
2. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
165 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรรณภา  อ้นนาค
2. เด็กหญิงวิชิตา  แก้วบัวดี
 
1. นายอัษฎาวุธ  มิ่งเมือง
2. นางสาวดวงพร  แถมทิม
 
166 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงสาริดา  เรียงสา
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
167 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  ดราคาน
 
1. นายวัชรพงษ์  แก้ววัชระรังษี
 
168 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายไพสิฐ  สะอาด
 
1. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
169 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายวัชรินทร์  ชูเมฆ
 
1. นายศิรศักดิ์  ชูสิงห์
 
170 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายชัยธวัช  แสงวิเศษ
 
1. นายทินกร  ว่องสาริกิจ
 
171 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสุพรรษา  บุญปั้น
 
1. นายบุรินทร์  บญมาก
 
172 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายวิสรุต  ขันการไร่
2. เด็กชายอานนท์  เข็มวงค์
3. เด็กชายเมษา  ศรีสุพอ
 
1. นายชวลิต  ทองอ่อน
 
173 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  สมบูรณ์กิตติกร
2. เด็กชายณัฐพล  ศรีเดช
3. เด็กหญิงประภาภรณ์  ศรีปาน
 
1. นายสัญญา  ศิริมาศ
2. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ์
 
174 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  พายพัตร
2. เด็กชายธีรศักดิ์  พลอยวิรุฬห์
3. เด็กชายศุภเดช  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
 
175 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฏฐิฌา  หมีสิน
2. นางสาวนัจกร  สวัสดิมงคล
3. นางสาวบัณฒิตา  หนูทอง
 
1. นายประวัติ  จันทร์สุวรรณ
2. นางสาวนิภาวรรณ  จันทรัตน์
 
176 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชาริดา  มีสุข
2. นายภูวดล  นิกรพันธ์ุ
3. นางสาววราพร  หงสุวรรณ์
 
1. นายอิสระ  วีระน้อย
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวจันทิมา  เขตการณ์
2. นางสาวชมาภรณ์  ชาญตะปะ
3. นางสาวปนัดดา  ไชยะ
 
1. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะวิทยา 1. เด็กหญิงอารยา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวอัจฉรา  ช้างเนียม
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐพล  วงษ์ตะเคียน
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายดำเกิง  พรมทอง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยา  ทิมเขียว
 
1. นายเกรียงไกร  คงกรุด
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายนารา  รัตนพงศ์ผาสุข
 
1. นายชานนท์  นาคปนคำ
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายธนกร  ขำใย
 
1. นายสุชาติ  ศิริชู
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายธนภัทร์  ประสาทกสิกรณ์
 
1. นางสาวนฤมล  แก้วคำ
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวศรัญญา  ช้างเนียม
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายกฤตนัย  ภู่น้อยศักดิ์
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุรีพร  เชื้อนุ่น
 
1. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายวราเทพ  ม่วงเชียง
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายเดชาพล  มิ่งขวัญ
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายเสรี  บุญประเทือง
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  คำภา
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายปานพระจันทร์  จันทร์พรหม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ศรีงาม
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 88.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายกิตติกูล  กีตา
 
1. นายชานนท์  นาคปนคำ
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 94.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปณิตา  ชูเกิด
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6 81.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวศุภร  ชูไกรลาศ
 
1. นายประสาน  สิงห์ทอง
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6 80.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวดุษฎี  พอกสนิท
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  ศรีตะลหฤทัย
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวบุญสิตา  ปัทมาลัย
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธราเทพ  บัววาด
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  ฤทธิ์เทพ
 
1. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายสานิจ  เนตรโรจน์
 
1. นายชานนท์  นาคปนคำ
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิชญากรณ์  ดอนเมือง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายเมธี  วินทะชัย
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพัฒนะ  บุญบาง
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชื่นกลิ่น
3. เด็กหญิงธีร์จุฑา  ดีฉนวน
4. นางสาวพันธิตรา  แม้นสุรินทร์
5. เด็กชายภัทรพล  แก่นไม้หอม
6. นางสาวสุทัตตา  วังยาว
7. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
8. นายอมรเทพ  รื่นรวย
9. เด็กชายเขมฉัทต์เพ็ศ  เพ็ชรคง
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
3. นายดนัย  เชื้อสกุล
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวกัลยารัตน์  สกุลมา
2. นายณัฐพล  จันทรังษี
3. นายดนุพล  นุ่มสกุล
4. เด็กชายธวัชชัย  รอดศรีสมุทร
5. นายนิรุต  บางประเสริฐ
6. นายพัฒนะ  บุญบาง
7. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
8. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
9. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
10. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
11. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
12. เด็กชายสิริศักดิ์  อินทร์ยิ้ม
13. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
14. นายเจษฎากร  แสงพุก
15. เด็กชายเมธี  วินทะชัย
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  สาลีผล
2. นายจักกริช  เกษวิทย์
3. นางสาวจุฑาภรณ์  เอื้อดี
4. นางสาวชไมพร  พุกกะชา
5. นายณัฐพล  วงษ์ตะเคียน
6. นายธนกร  ขำใย
7. นายนรงค์ริทธิ์  ศิริชู
8. นายนาวี  กิตติยะ
9. นางสาวประภัสสร  งามเลิศ
10. นางสาวพิมพ์เพชร  คำอาบ
11. นายวัชรพงษ์  ทองเชื้อ
12. เด็กหญิงสุพิชชา  ฤทธิ์โพธิ์
13. นางสาวอุมาพร  เจริญสิงห์
14. นางสาวเจนจิรา  กานนท์
15. นางสาวเนตรฤดี  ใจกล้า
 
1. นายสุชาติ  นิชเปี่ยม
2. นายบุรินทร์  บุญมาก
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกชกร  ศรีเรือง
2. เด็กชายกฤษฎา  พูลจันทร์
3. เด็กชายกฤษฎ์  คำภาเมือง
4. นางสาวจุฑาทิพย์  เงินบำรุง
5. เด็กหญิงณัฐชยา  วิเชียรฉาย
6. เด็กหญิงณัฐนรี  รอดประเสริฐ
7. เด็กชายณัฐพล  จันทร์เขียว
8. เด็กหญิงภัทรพร  รื่นรวย
9. เด็กชายวิทวัส  ศรีพุทธ
10. เด็กหญิงศวรรยา  ศรีจุลฮาต
11. เด็กหญิงศิรภัสสร  โพธิ์ทัย
12. เด็กหญิงศุภณัฐ  ทองบุญเจริญ
13. เด็กชายสุรวุฒ  กรั่นแย้ม
14. เด็กชายอภิวัฒน์  พุ่มซ่อนกลิ่น
15. นายอมรเทพ  รื่นรวย
 
1. นายปัญญา  จันทร์รักษ์
2. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
3. นางเบญจมาศ  ทวนไกรพล
4. นางปิยะนาฏ  ดีศิริ
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายณัฐพล  จันทรังษี
2. นายดนุพล  นุ่มสกุล
3. นายนิรุต  บางประเสริฐ
4. นายพัฒนะ  บุญบาง
5. เด็กชายพิชัยยุทธ  กลิ่นบัวขาว
6. นางสาวลลิตา  สกุลช่วย
7. นายวิทวัส  ท้วมเทศ
8. เด็กชายวิทวัส  เกตุเจริญ
9. เด็กชายวีระกร  ผ่องจิตร
10. นายสิทธิพร  พุทธรักษา
11. นางสาวอารีรัตน์  ปรางวิเศษ
12. นายเจษฎากร  แสงพุก
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางสาวสลิลทิพย์  ภู่สอน
4. นายวีรชน  พูลพันธ์
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีขจร
2. เด็กชายจตุรพักตร์  ตรรกดุษฎี
3. นางสาวชนัญชิดา  สนสง
4. เด็กชายณัฐพงศ์  สุยะ
5. เด็กชายณัฐภัทร  กมุทชาติ
6. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
7. เด็กหญิงปาลิตา  สดสะอาด
8. เด็กหญิงพรนิภา  แสงทอง
9. นางสาวพลอยพรรณ  ขวัญรุ่งวิทยา
10. เด็กหญิงมัลลิกา  ฤทธิ์เทพ
11. เด็กหญิงสุรีพร  เชื้อนุ่น
12. นายอดิศักดิ์  ต่อติด
 
1. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
2. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
3. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
4. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษณะ  มูลอนันต์
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  สมฤดี
3. เด็กชายชโรธร  นวลละออง
4. เด็กชายฐิติพงศ์  ศรีสว่าง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักรัตน์
6. เด็กชายณัฐสิทธิ์  รักนา
7. เด็กชายธีรภัทร์  คงโต
8. เด็กชายนิพัทธ์  ขุนแก้ว
9. เด็กชายบุญบันดาล  พูลพันธ์
10. เด็กชายพันธวัช  วงษ์นุช
11. เด็กชายภิญโญ  พุ่มพฤกษ์
12. เด็กชายภูวนัตถ์  พรมรังษี
13. เด็กชายศุภรากร  ชื่นจันทร์
14. นายศุภโชค  กล่ำสุวรรณ์
15. เด็กชายสมพงศ์  ทับทิมศรี
16. นายสรธัญ  เสวกวงศ์พระ
17. นายสรวิศ  รอดสการ
18. เด็กชายสุทิวัส  โทวะดี
19. นายสุพกฤษ  ชำนาญรักษา
20. นายเก่งกมล  พุ่มพวง
21. เด็กชายเจริญชัย  ขำสุข
 
1. นายวีรชน  พูลพันธ์
2. นายเสรี  บุญประเทือง
3. นางจริยา  หวังประเสริฐ
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกาญจนา  อินท์จิตร
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  ถิ่นยศ
3. เด็กหญิงจันทร์จิรา  กิ่งเนียม
4. นายชัยวัฒน์  เพ็งจันทร์
5. เด็กชายธนวัฒน์  สุวรรณนิตย์
6. เด็กชายธนากร  เอี่ยมเพ็ชร
7. เด็กชายธีระภัทร  แสงอุทัย
8. เด็กหญิงนิภาพร  อยู่จาตร์
9. นางสาวปรางค์วลัย  ปราโมกข์
10. เด็กหญิงพิมพิดา  เพชรประดับ
11. นายรัตนพล  เพิ่มภาค
12. เด็กหญิงวรกมล  เพ็ชรกระต่าย
13. เด็กหญิงวรดา  สมรอด
14. นายวราเทพ  ม่วงเชียง
15. เด็กหญิงศิริพร  พิมพิเสน
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ม่วงจั่น
17. เด็กหญิงสุชาดา  ปั้นเหน่ง
18. เด็กหญิงสุภนิดา  กาเรียน
19. เด็กหญิงสุภาวดี  กุลศรี
20. เด็กหญิงอังศุมาริน  ศรีพันธุรัตน์
21. เด็กชายอิทธิพล  พันธุรัตน์
 
1. นายสมบัติ  ศรีวงษา
2. นายเทพศักดิ์  ปรางค์วิเศษ
3. นางสาววันดี  ศรีเรือง
4. นายวีระ  เดชครุฑ
5. นายชลอ  เฉียดแหลม
6. นางมลิวัลย์  ลักษณะโภคิน
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  โชคดี
4. เด็กชายวิศรุต  ศิริเมือง
5. เด็กชายศุภกานต์  วิเชียรสรรค์
6. เด็กหญิงสิริณัฏฐ์  หนูเมืองธำรง
 
1. นายพงศธร  อุ่นใจ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
3. นายพิสุทธิศักดิ์  หนูเมืองธำรง
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายกิตติธัช  ทองใบ
2. เด็กชายธนภัทร  วิสิทธิเขต
3. เด็กชายนคริน  เพ็ชรเขียว
4. เด็กชายปฏิพล  คงเงิน
5. เด็กชายพิชญ์นาถ  ยศสมบัติ
6. เด็กชายสหัสวรรษ  ณ หลวงพระบาง
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายณัฐการณ์  ศิริโส
2. เด็กชายธนาวุฒิ  คงพันธ์
3. เด็กชายนริศ  ประสิทธิเขตรกิจ
4. เด็กชายพันกร  สุคะตะ
5. เด็กชายอุเทน  พึ่งจันทร์
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายจักรรินทร์  อินทจร
2. นายพรรษกร  คำมุ้ย
3. นายสัญญา  อินทรเมรี
4. นายอนันต์ชัย  ยอดทองหลาง
5. นายอนุชาติ  ชาญฉัตร
6. นายเมธาพัฒน์  คำแสน
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายจตุพล  ทรัพย์ชื่น
2. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
3. นายภาคภูมิ  ศรีสวัสดิ์
4. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
5. นางสาวศิริธัญญพร  นิพันธ์ประศาสน์
6. นายอดิเรก  อิ่มบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  คล้ายบุรี
2. นายกฤดิพงศ์พันธ์  ใจแสน
3. นายกันยวิศว์  สุขสโมสร
4. นายนนทนัท  แสนทวีสุข
5. นายปริญญา  นิลเนตร์
6. นายพรณรงค์  คงอรุณ
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จิรศักดิ์กุลชัย
2. นายกฤตพร  พรมศักดิ์
3. เด็กชายกิตติศักดิ์  กันทะเกตุ
4. เด็กชายจตุพล  แสงเนียม
5. นายจตุรเทพ  กลิ่นแมน
6. เด็กหญิงฐิติพร  โสรี
7. นายณัฐวุฒิ  ทะชา
8. เด็กหญิงตรีวิกานต์  มุกข์ดาลอย
9. เด็กชายธนพล  พรมปัญญา
10. นายธนายุทธ  ยอดพิโรจน์
11. เด็กชายธนารักษ์  วิบูลย์รัตน์
12. นางสาวนภาพร  ทาหะพรม
13. นายปรเมศวร์  จงเจริญพรรัตน์
14. นางสาวปาริตา  จุลมุกสิ
15. เด็กหญิงปิยะฉัตร  บุญสา
16. เด็กหญิงปิยะนันท์  ประมูลทรัพย์
17. เด็กชายพฤฒิชัย  พรมชาติ
18. เด็กหญิงพิณณิน  มะเม้น
19. เด็กชายภาณุพงค์  คงไทย
20. นายภาณุวิชญ์  ยิ้มเหม
21. เด็กชายภานุวัตน์  แก้วตา
22. นางสาวมณฑาทิพย์  จำนง
23. เด็กหญิงมนทิรา  เก่งธัญญกร
24. นายยุทธภูมิ  บุญเกิด
25. เด็กชายราเมศวร์  อินทุรัตน์
26. เด็กหญิงรุ่งไพลิน  สาระไกร
27. เด็กชายวรกิต  พิมพา
28. เด็กหญิงวรวรรณ  บุญช่วย
29. เด็กหญิงวรัชยา  จำปาดิบ
30. นางสาววริญญา  วรรณา
31. นายสถิต  หวานอารมณ์
32. เด็กหญิงสาธินี  ดุสดี
33. เด็กหญิงสุทัตตา  มูลโมกข์
34. นางสาวสุนิสา  หงส์ดำเนิน
35. เด็กหญิงอาริสา  มาคะมาตร
36. เด็กหญิงเกตน์นิภา  อัมระนันท์
37. เด็กหญิงเนตรนริน  เพียราชโยธา
38. เด็กหญิงเบญจมาศ  นะภา
39. เด็กชายเอกพล  อินธิสาร
40. เด็กหญิงโชติวรรณ  อ่วมศรีภิรมย์
 
1. นายอรุณ  รุ่งเรือง
2. นายก้านตอง  เส็งเอี่ยม
3. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
4. นายกัมพล  เชี่่ยวชาญ
5. นายอภิรักษ์  กัลป์พันธุ์
6. นายสันติ  อภิญญานุวัฒน์
7. นางสาวกรชวัล  รุ่งรัตน์
8. นางสาวบุษรา  อาบวารี
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  สิทธาชัย
2. นางสาวกัลธิมา  สาระ
3. นางสาวขนิษฐา  งามกระบวน
4. เด็กหญิงคัทลียา  ศรีนารอด
5. นายจักรกฤษ  ตั้งแต่ง
6. เด็กหญิงจันทนิภา  นิลสนธิ
7. เด็กหญิงฉัตรฑริกานต์  สารคนธ์
8. เด็กหญิงชฎาภัทร  ปัญญาฤทธิ์
9. นายชนภัทร  สุวรรณคาม
10. เด็กหญิงฐิติพันธ์  พิศิลป์
11. นางสาวณัฐชยา  ทัยพิษจิตร
12. เด็กหญิงณัฐสุดา  สุวรรณคีรี
13. นางสาวธัญญารัตน์  พงษ์เรือง
14. เด็กชายธาวิน  ธีรเลิศกมลธร
15. เด็กหญิงนภัสรา  เขียวอ่อน
16. เด็กหญิงนภัสสร  เขียวอ่อน
17. นางสาวนริศรา  จันทร์อิ่ม
18. นางสาวนัตติยา  บุญอินทร์
19. นายปถกาญจน์  จันทร์แจ่มศรี
20. เด็กชายปริญญา  หนุนทรัพย์
21. เด็กชายพงศเทพ  สุขสำราญ
22. เด็กหญิงพรรณมัย  สันโส
23. นางสาวพิชกมล  เกียรติไพบูลย์
24. นางสาวพิมพ์นารา  จันทร์สมบูรณ์
25. เด็กชายภคนันท์  สวรรชา
26. นางสาวภาวิณี  เสงหะพันธ์
27. นางสาวภิญญา  ไผ่เถื่อน
28. นางสาวมณฑิตา  ต่อชีพ
29. นางสาวมัธณา  ชุมพล
30. เด็กชายรัตนกร  กองมณี
31. นางสาววาธรรนะ  วรอินทร์
32. นางสาวศศิธร  ประเสริฐสุข
33. เด็กหญิงสมฤทัย  หนักแน่น
34. นางสาวสุธิดา  โนนทะชัย
35. เด็กหญิงสุวัจนี  สิทธิเขตการณ์
36. นางสาวอทิตยา  พุธพึ่ง
37. เด็กชายอานนท์  บวบทอง
38. นายอานนท์  มีพา
39. เด็กหญิงอารียา  เรือนทอง
40. นางสาวเกวลิน  กลิ่นรักษ์
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
4. นายชญาณัฏฐ์  รอดสัดถา
5. นายไพศาล  กันทะษา
6. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
7. นายธีรพงศ์  โตสงคราม
8. นายวาณิช  ยาเพ็ชรน้อย
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงกชณิภา  พูลผล
2. เด็กหญิงกนกพร  กัณยาคำ
3. นางสาวกรรณิการ์  งานนอ
4. นายกรวิทย์  อินทร์วร
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ด้วงคำ
6. นายกิตติพัฒน์  พันอ้น
7. นางสาวกุลสตรี  สารมานิต
8. นางสาวจริยา  พรมแก้ว
9. เด็กหญิงจันทร์สุดา  คุ้มวงษ์
10. นายจิโรจ  พงษ์ไพบูลย์
11. นายจีรพัฒน์  คุ้มไพฑูรย์
12. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสงจันทร์อ่อน
13. เด็กหญิงจุฬารัตน์  บำรุงวงค์
14. นายจเร  พลอยชวา
15. นางสาวชฎาพร  วงศ์ภู่
16. เด็กชายชัยวัฒน์  เสือทุ่ง
17. นางสาวญาณีนุช  เจริญสุข
18. นางสาวฐิตินันท์  เหล่าจั่น
19. นายฐิติพงษ์  อิทธิไกรวัฒนา
20. นางสาวณัฐมล  สุขเจริญ
21. เด็กหญิงณิชกานต์  บัวตูม
22. นายณเรศ  โกษา
23. เด็กหญิงตติยา  พรมศร
24. เด็กชายธนวัทร  วิสิทธิเขต
25. นายธรรมรัตน์  พิทักษ์พลอย
26. นายบุญฤทธิ์  อยู่ทอง
27. นายปภาวิณ  สุขสะอาด
28. เด็กหญิงพรชิตา  ต่างทอง
29. นายภัทรพล  ทองชุบ
30. เด็กชายภาณุพงษ์  จันทร์แย้ม
31. เด็กหญิงมินตรา  รอดภู่
32. นายลิขิต  อินทรลักษณ์
33. เด็กชายวีรภัทร  เจริญสาริกัณฑ์
34. นายสรพงษ์  เนียมนาค
35. นายสัญชัย  อินทรลักษณ์
36. นางสาวหทัยชนก  พูลขวัญ
37. นายอัมรินทร์  แท่งทอง
38. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เรือนเย็น
39. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แก้วทอง
40. เด็กหญิงโยษิตา  บุญศิริ
 
1. นายชาญชัย  ชนิดสะ
2. นายวิศิษฐ์  วลัญช์อารยะ
3. นายดิเรก  เจิมขุนทด
4. นางพัชรี  อินทเรืองศร
5. นางดรุณี  วลัญช์อารยะ
6. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
7. นางพรลภัส  ทองชุบ
8. นางโสภา  พิมพ์สิน
 
239 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  พลเสน
2. นายจตุพล  ภู่คล้าย
3. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วครุฑ
4. นายจักรรินทร์  ใจหวัง
5. เด็กหญิงจิดาภา  แพทย์กลาง
6. เด็กหญิงจิตตา  ผิวพิมพ์ดี
7. นายจิรพัส  เกตุแก้ว
8. นางสาวจีราวรรณ  พูลพิพัฒน์
9. นายธนาทิพย์  มีมุข
10. เด็กชายธนาวุฒิ  คงพันธ์
11. นายธวัชชัย  สุขยินดี
12. นายนิมิตร  รักชีวิต
13. เด็กหญิงประภัสสร  ทิพจ้อย
14. นายปิยะพัทธ์  ขันคำนันต๊ะ
15. นายพิทักษ์  จันทร์อินทร์
16. นางสาวรัตนาภรณ์  พลอยพรหมราช
17. นางสาววนิดา  ศรีบุบผา
18. นายวรนาถ  บาทบำรุง
19. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขจรอนันต์
20. นายสมรส  กึ้นทอง
21. นายสมรักษ์  กึ้นทอง
22. เด็กหญิงสริตา  ฤทธิ์บำรุง
23. นางสาวสาวิตรี  วงศ์เจริญ
24. นางสาวสิรินทรา  แสงทอง
25. นายสุริยา  อินทร์ชู
26. เด็กหญิงสุวิภา  ศิริวิเศษ
27. นางสาวอวัสดา  สลอดตะคุ
28. เด็กหญิงอาทิตยา  สุขประเสริฐ
29. เด็กชายอุเทน  พึ่งจันทร์
30. นางสาวเจนจิรา  เมนไทยสงค์
31. นางสาวเบญจวรรณ  ชุดนอก
32. เด็กหญิงแบม  ใจคุณ
33. นางสาวโสพิศ  บุญศรี
 
1. นายพรชัย  ศรีชมภู
2. นายวัชระ  พรมชาติ
3. นายอดิสรณ์  แป้นมาย
4. นางสาวสุชาดา  ทองไทย
5. นางโชตนา  มีโชติ
6. นางสาวสมฤทัย  ฤทธิ์โพธิ์
7. นายจักรกฤต  ขำหลุ่น
8. นางสาวอุไรวรรณ  ชื่นอารมย์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หอมหมึก
2. นางสาวกนกวรรณ  มีมุข
3. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
4. นายกฤษฏา  วงษ์นาค
5. นางสาวจารวี  คุโม
6. นางสาวจินต์ศุจี  บุรีรัตน์
7. นายชัยวัฒน์  ผาสุขจิตร์
8. เด็กหญิงญาดา  สวยไธสง
9. เด็กหญิงณภทรวรรณ  สินอิ่ม
10. เด็กชายธนวัฒน์  ท้วมดี
11. นายธนวัฒน์  นิ่มวงค์
12. นายธนวุฒิ  นิ่มวงค์
13. นายธนิน  แดงนิ่ม
14. เด็กหญิงธัญมน  ภู่ทอง
15. นางสาวธิตินันท์  คล้ายทอง
16. นายธีรพัฒน์  มากขุนทด
17. นายนครสวรรค์  ใหญ่มาก
18. เด็กชายนลธวัช  นัยชิต
19. เด็กหญิงนววรรณ  ทองทวี
20. เด็กหญิงนิษา  ดีสุ่ม
21. นางสาวพรรณทิภา  ปากะตัง
22. เด็กหญิงภราพร  แก่นหมั้น
23. นายรณัฐชัย  สิงห์เรือง
24. เด็กหญิงวริศรา  ศรีพูล
25. เด็กชายวาที  คลายานนท์
26. นายสมรักษ์  เสาวรส
27. นายสันทัด  ศรสุวรรณ
28. เด็กหญิงสุกัญญา  อินชู
29. เด็กหญิงสุจิตรา  มณีวรรณ
30. เด็กหญิงสุวัจนี  ธนวัฒนายิ่งยง
31. เด็กหญิงอมรรัตน์  ภักดีสุข
32. เด็กหญิงอินทิรา  สังข์สุด
33. เด็กหญิงเกษร  บุญสร้าง
 
1. นายวิชาญ  โพธิ์อ่อง
2. นายหัสชัย  ขำประไพ
3. นายชาญณรงค์  แป้นโต
4. นายชนกานต์  บุญเขียน
5. นางวิไลวรรณ  ยามสุข
6. นางณัฐณิสา  กรโพธิ์
7. นางสาวอรวรรณ  มั่นศรี
8. นางสาวจิราวรรณ  มูลลอด
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายภูธิป  รัตนภักดี
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  ถนอมนิ่ม
 
1. นายเอกทัศน์  สุยสว่าง
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายพรรษกร  คำมุ้ย
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายอดิเรก  อิ่มบัว
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณเรศ  โกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เลิศรัตนกุลชัย
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวพัณณิน  มะแม้น
 
1. นายบุญเกื้อ  พุมานนท์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวชนัดดา  มูลนอก
 
1. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวภิญญดา  ไผ่เถื่อน
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายเด็กชายอนุภัทร  นงเนตร
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายวรวุธ  สุวรรณรงค์
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายณเรศ  โกษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  วิสิทธิเขต
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายพลวัฒน์  มีสี
 
1. นายมนตรี  สินน้อย
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  บุญยัง
 
1. นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงเมธาวี  อิ่นคำ
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวชลดา  นันทะโชติ
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาววัชริดา  พุ่มพวง
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เสี่ยงวงค์
 
1. นางสาวรจรินทร์  เเจ้งสว่าง
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายภูบดี  อินทร์ชู
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายภาวิชญ์  หวังซื่อกุล
 
1. นายสำราญ  อินทร์ประสิทธิ์
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายกฤษณะ  กองสูงเนิน
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายศุภกิตติ์  เอกระ
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายณัฐพนธ์  ปานอุดมลักษณ์
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสาวอุษณีย์  วงษ์จันทร์
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงเกษรินทร์  หัดคำหมื่น
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  มาลินันท์
 
1. นายราชันย์  ชัยศุภสกุล
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นางสาววรินดา  มูลทอง
 
1. นายสมศักดิ์  แก้วกัณหา
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวนริศรา  พูนจิตร
 
1. นายประเทืองเวศน์  มูลจัด
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวกมลรัตน์  คล้ายบุรี
 
1. นางกฤษณา  พุทธชาติ
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กชายเมธัส  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวดุริยา  พุมานนท์
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายปราบดา  ป้อมยุคล
 
1. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นายธนพล  ศุภนคร
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายนภนต์  จันทร์สงวน
 
1. นายคำรณ  ขอบบัวคลี่
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายนายจิรวัฒน์  มะลิบรม
 
1. นางสุนัดดา  แก้วมณี
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) นครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ชนบันชา
 
1. นางวรรณา  ประสมพงษ์
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมธัญญาประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงสุจิตรา  ทับแคลน
 
1. นางสาวสุธาวรรณ  สุขพัฒน์
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัททิยา  สายหยุด
 
1. นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  แก่นโส
 
1. นางสาวรจรินทร์  แจ้งสว่าง
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. นางสาวจุราวรรณ์  สุขานนท์
 
1. นายมานพ  เกตุวราภรณ์
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรสุวรรณ
 
1. นายหัสชัย  ขำประไพ
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  กล่อมปาน
2. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  สระบัวทอง
3. เด็กหญิงกฤติยา  รอดแก้ว
4. เด็กหญิงกาญจนา  พวงสิน
5. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อินทร์หอม
7. เด็กหญิงคณิศร  รอดเมือง
8. เด็กชายจตุพงษ์  เสือโฮก
9. เด็กชายจตุพร  เคร่งครัด
10. เด็กหญิงจริญญา  ทองคำ
11. เด็กหญิงจารุวรรณ  โรจนกิจ
12. เด็กชายจิรายุ  วงค์กองแก้ว
13. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หงษ์ศรี
14. เด็กหญิงณัฐวดี  ศิริปากร
15. เด็กหญิงณิชกานต์  ประโยชน์สุข
16. เด็กหญิงทิพกัญญา  อินทร์สง่า
17. เด็กชายธนดล  กองเมือง
18. นายนัทธพงศ์  ภู่ทองคำ
19. เด็กชายประสพโชค  บุญเกิด
20. เด็กชายปัณณวัฒน์  ทรัพย์เหมือน
21. เด็กชายปิรันดร์  สระบัวทอง
22. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองคำ
23. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อุประ
24. เด็กหญิงภัทรธิดา  พิมพ์หล่อ
25. เด็กหญิงมาลินี  มุกดาหาร
26. เด็กชายวนัส  สุขลำใย
27. เด็กหญิงวรพิชยา  เศรษฐพงษ์
28. เด็กชายวิวัฒน์  ศรีเมฆ
29. เด็กชายวิศรุต  ศิริเมือง
30. เด็กชายศักดา  แพ่งแก้ว
31. เด็กหญิงศุภพร  เรืองฤทธิ์
32. เด็กหญิงสราญเนตร  คงสนิท
33. เด็กหญิงสุธิดา  ฟ้าโต
34. เด็กชายสุรสีห์  แสงงามซึ้ง
35. เด็กชายอัครพนธิ์  โตทัพ
36. เด็กหญิงอัสมาร์  เจนการ
37. เด็กชายอาทิตย์  บุญเกิด
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกนกวลี  ทวีเขตต์
2. นางสาวกมลวรรณ  จูพุก
3. นางสาวกรรณิการ์  วงศ์ธนะบูรณ์
4. นางสาวกาญจนาพร  บุญทอง
5. นายกิจณุพัศ  อภิสิตานนท์
6. นายคริสตจักร  อังศุธาร
7. นางสาวชลธิชา  แก้วนิ่ม
8. นางสาวชัญญา  รอดโพธิ์ทอง
9. นางสาวณัฐฏ์กานดา   อินทร์เจริญ
10. นายณัฐพล  นนทธิ
11. นางสาวณัฐวรรณ  เพ็ชรศรี
12. นางสาวดวงกมล  บาตบำรุง
13. นางสาวทิพย์สุดา  เทียนโพธิ์
14. นายธนกร  จันทร์สวยดี
15. นางสาวธนพร  เจียนศิริจินดา
16. นางสาวนพมาศ  ชัยมงคลนุกูล
17. นายนะโม  ร่มจำปา
18. นายนันทวัฒน์  บรรจงปั้น
19. นายปริชญ์  พุ่มฝาง
20. นางสาวปียมนัส  ตปนัยศิลป์
21. นางสาวพรญาณี  วงษ์เพิก
22. นายพัลลภ  จันทร์สุวรรณ
23. นายยุทธภูมิ  นนทภา
24. นายรบชนะ  โตวงษ์
25. นางสาวรัตนากร  บุญลือ
26. นางสาวฤทัยมาศ  เถื่อนมา
27. นางสาววรรณกานต์  กิตติมาภรณ์
28. นางสาววรรณภา  ทวีการไถ
29. นายวรวิช  ประโยชน์ยิ่ง
30. นางสาววรัญญา  บุญประดับ
31. นายวัฒนา  โคมพันธ์
32. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริพัชรสุวรรณ
33. นายศุภกิตติ์  เอกระ
34. นางสาวศุภศิริ  อนันต์รุจิรากุล
35. นายสาริศ  เลิศสาคร
36. นางสาวสุจิตรา  จำปาทอง
37. นายสุวัจน์  จงกลณี
38. นายเชิดพงศ์  สุทธิวงษ์
39. นางสาวเพชรทิพา  พรหมชาติ
40. นางสาวโชตินิภา  วัชรสรณ์
 
1. นายอภิชาติ  หมั่นกิจ
2. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
3. นางจินตนา  บุตรฉัตร
4. นายธีรพงษ์  โตสงคราม
5. นายชญาณัฎฐ  รอดสัดถา
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายกฤษกร  บัวศรี
2. นางสาวกาญจนา  เชื้อนุ่น
3. นางสาวกาญจนา  ศรีเมฆ
4. นางสาวกุลภรณ์  ไชยมงคล
5. นายขวัญชัย  ศิริเพ็ญ
6. นายจตุพร  ม่วงสิงห์
7. นายจตุพล  ทรัพย์ชื่น
8. นางสาวจันทิมา  บุญมา
9. นายจิรายุทธ  ศิริเกษ
10. นายชยาภินันท์  วงษ์เนตร
11. นางสาวชุติมา  สายเส็ง
12. นายฐิติพงษ์  คงบุรี
13. นางสาวณัฎฐา  ประคองทรัพย์
14. นายณัฐพนธ์  ปานอุดมลักษณ์
15. นางสาวณัฐมล  สิงห์ขันธ์
16. นายดนัยภัทร  กวางแก้ว
17. นางสาวธนพร  มาผิว
18. นายธนภัทร  อิศรางกูล
19. นางสาวธฤตมน  สุวัตธิกะ
20. นางสาวธัญญาพร  ภาษี
21. นางสาวนฤมล  กุมภาพันธ์
22. นายนิธิ  ฤทธิ์น้อย
23. นายพลวัฒน์  มีสี
24. นายพีรกรณ์  ชะนานาน
25. นายภูวนัย  ทองมี
26. นางสาวมัลลิกา  กล่อมปาน
27. นางสาวลัดดาวัลย์  แตงร่ม
28. นางสาวลัดดาวัลย์  มีสุข
29. นางสาววราภรณ์  แถวนาม
30. นางสาววาสนา  โพธิพูล
31. นายวิศรุต  แผนบัว
32. นางสาวสุนิษฐา  บุญประสิทธ์
33. นางสาวสุภาพร  โกทัน
34. นางสาวสุมิตรา  กรุดเงิน
35. นางสาวอธิตยาภรณ์  พูลสิน
36. นางสาวอริษรา  พัดดำ
37. นางสาวอัญชุลีกร  นามเรือน
38. นางสาวเอเซีย  พูลสิน
39. นายไตรณรงค์  ปานพรม
40. นางสาวไพนรินทร์  หอมภูงา
 
1. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
2. นายพงศธร  อุ่นใจ
3. นายมนตรี  สินน้อย
 
288 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กชายจิตรภาณุ  เสือภู่
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
3. เด็กชายตุลาการ  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงธนพร  รื่นอายุ
5. เด็กชายนนทกร  พวงสมบัติ
6. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  นิลทัพ
7. เด็กชายวสุวัฒน์  ชูมา
8. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขวิญญา
9. เด็กหญิงอันธิกา  โพธิ์อ่อง
10. เด็กหญิงอินธิราพร  สนิทผล
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจัตุรัส
2. นางสาวอรรถพร  ซาสอนตา
 
289 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
3. เด็กชายนวพล  แก้วดี
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
5. เด็กชายปิยะ  ชัยประดิษฐ์
6. เด็กชายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
7. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขจิตร
8. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
9. เด็กชายเทียนชัย  เจริญทรัพย์
10. เด็กชายเมธี  คำเสน
 
1. นายพิพัฒน์  ผาสุขขี
2. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
290 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายจิรศักดิ์  บุรีรัตน์
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สตานิคม
3. เด็กชายชัชชัย  กอนแก้ว
4. เด็กชายชาคริต  พิจารณ์สวรรค์
5. เด็กชายปฐมพงษ์  จูพัฒนกุล
6. เด็กหญิงปิยพร  ดอนชะเอม
7. เด็กหญิงสุธิดา  พลายสายทอง
8. เด็กหญิงสุภาวิดา  จันทร์สอน
9. เด็กหญิงอภิญญา  อ้วนอินทร์
10. เด็กชายอภิวัฒน์  ยาเพชน้อย
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
291 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  สีหามาตย์
2. นางสาวจิตติญภา  ก่ำครบุรี
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขุมโมกข์
4. นางสาวพรสวรรค์  แก้วคง
5. นายวรรณรัตน์  แสนจินดา
6. เด็กหญิงศุภกานต์  สุขวิญญา
7. นางสาวสุกัญญา  ปานเจริญ
8. นายอภิเษก  ไทยเจริญ
9. นางสาวเกษสราภรณ์  คำมูล
10. นายเมธัส  ปรานี
 
1. นางสาวนงค์นุช  แก้วจุตุรัส
2. นางสาวอรรถพร  ซาสอนตา
 
292 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  เรืองศรี
2. นางสาวจันจิรา  เหมาะสมัย
3. นายชีรวัลกร  การะวิง
4. นางสาวนฤมล  วันอินทร์
5. นางสาวฤทัย  อุทุมพันธ์
6. นายวรินทร์นันท์  คงสิบ
7. เด็กชายวิวัฒน์  แพรงิ้ว
8. นางสาวศรศิลป์  วันชะนะ
9. นายอนุกร  บุญไหล
10. นายอนุกูล  บุญไหล
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
 
293 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษณะ  ปั้นนาค
2. นางสาวกุลยา  สุภาเศษ
3. นางสาวณัฐวรรณ  อาจหาญ
4. นางสาวตรีรัตน์  ชัยฤทธิ์
5. เด็กหญิงปิยพร  ดอนชะเอม
6. นายพงศกร  กุนากุล
7. นายพงศภัค  ถินขาว
8. นายภูริศ  อำภาศ
9. นางสาวศุภกานต์  อุ่นทิวากร
10. นายสุทธิชัย  สัปทน
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
 
294 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงนนทิชา  ผาสุข
2. เด็กหญิงปิยะมาศย์  ทองแท้
3. เด็กหญิงรษา  ฟักทอง
4. เด็กหญิงศิริวรรณษา  สังข์สิทธิ์
5. เด็กหญิงสุรนาถ  มากมี
6. เด็กหญิงเนตรนภา  เชยจิตร์
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงจันทร์
 
295 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  ถึงสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  อนันตศานต์
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  โจ้กุล
4. เด็กหญิงวิภาดา  นาคนิรันดร์
5. เด็กหญิงศศิกาญจน์  ทองคำปั้น
6. เด็กหญิงสุประวีณ  อิ่มอุระ
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต
 
296 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  บุญส่ง
2. เด็กหญิงพัชรพร  เริงพร
3. เด็กหญิงสิรภัทร  สงครามศรี
4. เด็กหญิงสุทัตตา  เอกระ
5. เด็กหญิงสุทาสินี  เทพนม
6. เด็กหญิงอรณิชา  ประชาชน
 
1. นางสาวบุษรา  อาบวารี
2. นายสมเกียรติ  สำเภารอด
 
297 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวขนิษฐา  สัตชาพงษ์
2. นางสาวจันทิรา  คูสูงเนิน
3. นางสาวธัญลักษณ์  วิณารัตน์
4. นางสาวประภาภรณ์  พันธุ์จันทร์
5. นางสาวศริวรรณ  หัสมัด
6. นางสาวสกุลรัตน์  แดงจันทึก
 
1. นางสาวสุเมตตา  ลาดสลุง
2. นายศุภชัย  ชลาสินธุ์
3. นางสาวนันทวัน  จันทสุริโย
4. ว่าที่ร้อยโทเกียรติศักดิ์  กิ่งเนียม
 
298 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. นางสาวธิติยา  ทะวงษา
2. นางสาวพัชรีพร  สิงห์ลา
3. นางสาวพิมพร  ทิพประเสริฐ
4. นางสาวศศิธร  เงินกลม
5. นางสาวสาวิตรี  เกษมณี
6. นางสาวสุนิตา  ขำพุก
 
1. นางกิ่งขวัญ  นวลศรี
2. นางสาวนาถยา  บัวงาม
 
299 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจุฑากาญจน์  พวงสมบัติ
2. นางสาวชนิษฐา  ลิ้มวิไล
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นป้อม
4. เด็กหญิงณัฐนภา  โนรี
5. เด็กหญิงตวิษา  ชำนาญศิลป์
6. เด็กหญิงนริศรา  วีระเดชะ
7. นางสาวพิมพ์นภัท  จีระบุญธนรักษ์
8. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมศรี
9. นางสาวอรทัย  ผาสุขศรี
10. นางสาวอรอุมา  กุลศรี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
2. นางจินตนา  บุตรฉัตร
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
 
300 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงจินตพร  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  มั่นป้อม
3. เด็กหญิงณัฐนภา  โนรี
4. เด็กหญิงตวิษา  ชำนาญศิลป์
5. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรายทวี
6. เด็กหญิงนริศรา  วีระเดชะ
7. เด็กหญิงนัยน์ชนก  ปวนกัน
8. เด็กหญิงปรายฟ้า  เตห่าน
9. เด็กหญิงพรพิมล  เพ็งพ่วง
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  คงเพ็ชร์
11. เด็กหญิงวัลลภา  แป้นแก้ว
12. เด็กหญิงศศิธร  ทับทิมศรี
 
1. นางจินตนา  บุตรฉัตร
2. นางสาวศิริลักษณ์  ถึงศรีปั้น
3. นายวชิระ  อภัยภักดิ์
4. นายไพศาล  กันทะษา
 
301 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ธนจารุวิทยากร
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เอี่ยมกระจ่าง
3. เด็กหญิงประภาสิริ  ประสาททอง
4. เด็กหญิงมุฑิตา  ศรสุรินทร์
5. เด็กหญิงศจี  สง่ารัตนพิมาน
6. เด็กหญิงสุธาสินี  มีชัย
7. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสงคราม
8. เด็กหญิงเอมมิกา  ดอนชะเอม
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
3. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
 
302 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองสีพันธ์
2. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
3. เด็กหญิงนาฏตะวัน  สมภาร
4. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แสนกล้า
5. เด็กหญิงสุพรรษา  สุขจิตร
6. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
3. นางรจนกร  เอกวัตร์
 
303 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นางสาวทิพนภา  บัวทอง
2. เด็กหญิงประภาศิริ  บุญสงคราม
3. นางสาววราภรณ์   ดอกพิกุล
4. เด็กหญิงวิจิตรา  ดอนศรีลา
5. นางสาวสุชานันท์  สว่างวรรณ์
6. นางสาวสุพัฒตา  ด้วงรักษา
7. เด็กหญิงอภิษฏา  แต่งแดน
8. นางสาวอิสรินยา  ยุบลศรี
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นางเกษร  ด่างเกษี
3. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
4. นายศุภวิชช์  วงษ์พลับ
 
304 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ลอพันธ์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ขันทองดี
3. เด็กหญิงฐิตินันท์  ผึ่งดิบ
4. นางสาวรังรักษ์  ทองศรี
5. นางสาววรรณภา  อ่องเล็ก
6. นางสาวศุวตา  เถลิงศรี
7. นางสาวสุปรียา  พุ่มทอง
8. นางสาวอาธิญาภรณ์  พิชัยชม
 
1. นายสถาพร  บุญจิตร
2. นางอรนุช  ชาติพันจัน
3. นายภานุพันธ์  จันทรมณี
4. นายเมธี  จิตรทรัพย์
 
305 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวธนาภรณ์  ช่วยอุระชน
2. นางสาวรวิสรา  ราชประสิทธิ์
3. นางสาวลูกปลา  บุญหาญ
4. เด็กหญิงศจี  สง่ารัตนพิมาน
5. เด็กหญิงสุนิษา  ศรีสงคราม
6. นางสาวสุภาภรณ์  แก้วโต
7. นางสาวเพ็ญนภา  อวนศรี
8. เด็กหญิงเอมมิกา  ดอนชะเอม
9. นางสาวไอยรดา  อาจจีน
 
1. นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
 
306 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐทิชา  รัตนสถิตย์
2. เด็กหญิงนิพาดา  ภู่ทิพย์
3. เด็กหญิงประภาพร  พุทรา
4. เด็กหญิงพิไลพร  คล้อยศรี
5. เด็กหญิงศศิธร  วายุครุฑ
6. เด็กหญิงศศิวิมล  นิสาทร
7. เด็กหญิงศิริพร  พูลเกิด
8. เด็กหญิงสมัชชญา  โพพิมล
9. เด็กหญิงอนุสรา  แจ่มเมือง
 
1. นางสนิตา  เทียนทอง
2. นางไพเราะ  สัมปชัญญสถิตย์
3. นายปัญญา  ตันติวัฒน์
 
307 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. นางสาวกันยารัตน์  กันงาม
2. นายกิตติ  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวจิตตมาศ  มุสิกะทัน
4. นางสาวจุฑารัตน์  ท้าวเชียง
5. นายปฎิภาณ  เนตรปัญญา
6. นางสาวพรชิดา  โชติพรม
7. นางสาวพิมพ์วิภา  โพธิ์เขียว
8. นายภิญโญ  สุขน่วม
9. นายวัลลภ  เจริญพร้อม
10. นางสาวสกลสุภา  เอี่ยมผ่อง
11. นางสาวสุนิสา  สุขขานนท์
12. นางสาวสุภาพร  สุขเทพ
13. นายเกชา  เอี่ยมผ่อง
14. นายโยธิน  จุลโพธิ์
 
1. นายประจักษ์  โพธิ์วัด
2. นายสังวร  ยมรัตน์
3. นายกฤษณะ  มั่งมี
4. นางแสงเดือน  วันทอง
5. นายอนุรักษ์  สักลอ
 
308 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 1. นางสาวจิราพัชร์  ศรีวิจิตร
2. นางสาวณัฐพิชา  พิลึก
3. นายทรงกรด  เคารพสงฆ์
4. นางสาวธีรนุช  การป๊อก
5. นางสาวนพณัฐ  ปิ่นแก้ว
6. นางสาวปรียาพัศ  ต่วนชะเอม
7. นางสาวปิยะธิดา  ถี่ป้อม
8. นางสาวพิมพิไล  พุทธเษม
9. นายรัชชนนท์  นามศรีนวล
10. นางสาววรรณ์ลดา  ผานาค
11. นายศรัณย์  ศักดิ์วิริยะวัฒนะ
12. นายเพทาย  เรืองบุญ
 
1. นายมนตรี  เผือกจีน
2. นางสาวอรภิชา  เตียวตระกูล
 
309 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  จุลพันธ์
2. เด็กหญิงจรัสศรี  แก้วรัมย์
3. นายชีรวัลกร  การะวิง
4. นางสาวรมัญยา  จันทร
5. นางสาวรัตนาภรณ์  เลิศรสนันทการ
6. นางสาวฤทัย  อุทุมพันธ์
7. นางสาววราภรณ์  บางเหลือม
8. นายวรินทร์นันท์  คงสิบ
9. นางสาวศรศิลป์  วันชะนะ
10. นางสาวศิริพร  นามวงษา
11. นายสิทธิชล  ปล่อยทุม
12. นางสาวสุธาทิพย์  กระจาย
13. นายอนุกร  บุญไหล
14. นายอนุกูล  บุญไหล
15. นายอัมรินทร์  อินทศร
16. เด็กหญิงเกศราพร  โม่งทอง
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางสาวสุภัทรสินี  ทิพรังศรี
3. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
4. นางสาวอาภากร  รักษ์ขจีกุล
5. นางปราณี  จันดำ
 
310 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายจานุวัฒน์  สมบุญจิต
2. เด็กชายชนะชล  วงศ์สุวรรณ
3. เด็กชายบุญฤทธิ์  มูลศรีนาค
4. เด็กชายพิษณุ  คงอยู่
5. เด็กชายสรายุทธ  ศรีสิทธิการ
 
1. นางอัญชลี  สงทอง
2. นางอารีย์  มาศขาว
 
311 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม) 1. นายกฤษณะ  กองสูงเนิน
2. นางสาวนันทิพัฒน์  สมดี
3. นางสาวน้ำผึ้ง  บุญเกิน
4. นายพิชิตชัย  นันทฤทธิ์
5. นางสาวอรวรรณ  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
 
312 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  ปริญจิตร์
2. นายครรชิต  ดีศรี
3. นายณัฐพล  พัดตาสิงห์
4. นายนลธวัช  ม่วงยา
5. นายมาวิน  ขุนนางจ่า
 
1. นายวศิน  ไพบูลย์ศิริ
2. นางสาวกฤดิ์มณี  พลประถม
 
313 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายธนดล  ราชวงษ์
2. นางสาวนฏกร  วงศ์ซื่อ
 
1. นางอารีย์  มาศขาว
2. นายประโลม  กลัดทอง
 
314 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายวิศวะ  รักนา
2. เด็กหญิงศิริกัญญา  แก้วขุนทศ
 
1. นางสาวรุ่งเรือง  นันทะวิจิตร
2. นางมัณฑนา  นาคยิ้ม
 
315 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิโคลิน่า  ร็อคลีอานิ
 
1. MissDaisy  T. Macatuggal
 
316 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงชิดชนก  จิตรชื่น
 
1. นางสาวรัตติยา  พวงมาลี
 
317 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภันตรี  อาจธัญญกรณ์
 
1. นางดุจเดือน  หมีอิ่ม
 
318 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวเมทินี  ทองจันทร์
 
1. นางสาวสุขุมาล  จันทร์พุฒิพงศ์
 
319 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวศิริลักษณ์  แพงผา
 
1. นางสาวรุจิระ  ตีระศิริพงษ์
 
320 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวภัสราภรณ์  งามสมจันทร์
 
1. นางสาวอรพิน  บ้านชี
 
321 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายพอดี  พู่เจริญ
 
1. นายภาคินัย  ชัยดี
 
322 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายภูมิภัทร  บุญศรีโรจน์
 
1. นางแสงสุรีย์  ธรรมปรัชญา
 
323 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงภาสินี  ปราณีพิทักษ์
 
1. นายสมชัย  เหล่าโรจน์ทวีกุล
 
324 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. นายพชร  ขจรกล่ำ
 
1. นางสาวมาริษา  อนันตวิเชียร
 
325 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวปัณชญา  ตันสาโรจน์วนิช
 
1. นางสาวณัฐนพิน  จันทรวรชาติ
 
326 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวอารยา  คำพวง
 
1. นางเอื้อมพร  ถวิลไทย
 
327 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนรินทรา  นันทสำเริง
 
1. นางอริสา  ขำคง
 
328 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ปกคำ
 
1. นางสมพิศ  สะบายแท้
 
329 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  เนียมงาม
 
1. นางสาวจารุวรรณ   เส็งสุข
 
330 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวนริศรา  จันทรมงคล
 
1. นางสาวอุษณีย์  วงษ์จันทร์
 
331 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวณัฐวดี  ศรีศักดิ์เพชร
 
1. นางวัชรี  จันทนามล
 
332 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายอัศราธิพงษ์  มั่นเขตรวิทย์
 
1. นางนัสธี  แพรสีนวล
 
333 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุรพงษ์  โตเต็ม
 
1. นายบำรุง  อ่ำรอด
 
334 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปภิณพร  บุญศิริ
 
1. นางวันทนี  สถาพรพิบูลย์
 
335 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงสรารัตน์  บุญญะกา
 
1. นางสาวจารุวรรณ  เส็งสุข
 
336 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชิดชนก  อารีภักดิ์
 
1. นางสาวณิชากร  สุริยะ
 
337 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายณัฐวัฒน์  มั่นศรี
 
1. นางธัญญาทิพย์  สัจจารีรัตน์
 
338 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวศศิประภา  ภักดีอำนาจ
 
1. นางสาวเบ็ญจา  คงหอม
 
339 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงปลายรุ้ง  แก้วถนอม
2. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์อุไร
3. เด็กหญิงรัชนีกร  เพชรทอง
4. เด็กหญิงศศินิภา  นาคำ
5. เด็กชายสุรพัศ  หน่ายสุวรรณ
 
1. นางนิติยา  น้อยเกิด
2. นายสพลกิตติ์  สังข์ทิพย์
 
340 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  สุขเรือง
2. เด็กหญิงชนากานต์  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงชุติมา  ผ่องยวงทอง
4. เด็กชายพีรวัฒน์  นาคสีสุข
5. เด็กชายวงศพัทธ์  เลือดทหาร
 
1. นางสาวนุจรี  รอดบำรุง
2. นางจินตนา  กลิ่นหัวไผ่
 
341 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายกนกพล  วิชัย
2. เด็กชายคมสัน  สอาด
3. เด็กชายพงศกร  แผ่นทอง
4. เด็กหญิงสุคนธา  ชาระวัน
5. เด็กหญิงสุธิตา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ผิวผ่อง
2. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
 
342 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวชุติกาญจน์  กลิ่นศรี
2. นายฐิติวัชร์  อัครสถิตพงศ์
3. นายภูวไนย  ชะเอม
4. นางสาวสกุลนารี  คำหล้า
5. นางสาวสุทธิดา  สาระวัน
 
1. Mr.Damien  Harvey
 
343 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวธมลวรรณ  สีปัสสา
2. นายธาดา  แรมไพร
3. นางสาวสุธาสินี  ไชยศรี
4. นางสาวหยาดฟ้า  คำสิทธิ์
5. นายเอกพล  อินต๊ะเสน
 
1. Mr.Rey  L.Collantes
2. นายภาณุพันธ์  จันทรมณี
 
344 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายจิระพงศ์  จันทา
2. นางสาวมณธิชา  ขุนภักดี
3. นายรัฐธรรมนูญ  กาพรัด
4. นายวรินทร  แสงสี
5. นางสาวอารีรัตน์  กสิกรรม
 
1. นางนวลอนงค์  สุขจันทร์
2. นางสาวอาทิตยา  ผิวผ่อง
 
345 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายเชิดพงศ์  สุทธิวงษ์
 
1. นายชัยวัฒน์  หอวรรณภากร
 
346 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แดงพวงไพบูลย์
 
1. นายกิตติธัช  แสงดี
 
347 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญชนก  มั่นใจ
 
1. นางสาวรัตนาพร  บุญตัน
 
348 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงภัทราวรินทร์  เชาวนปรีชา
 
1. นางสุภาวดี  เกตุสาคร
 
349 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  ศรีวงษ์วรรณ
 
1. Miss Luo  Mengni
 
350 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายจิรกิตติ์  ศรีสุธรรม
 
1. นางรณิดา  อินทร์ฉ่ำ
 
351 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวกาญจิณัฐ  แซ่กวาง
 
1. นายสุรเศรษฐ์  บุญนก
 
352 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงสุชาดา  ดีโอด
 
1. นางพจนาถ  อ่องลออ
 
353 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  แจ่มดี
 
1. นางสาวจุรีพร  ปานทรัพย์
 
354 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาววนิสา  สิริพัชรสกุล
 
1. นางสาวสุนทรี  คงอาชีวกิจ
 
355 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวชัญญา  รอดโพธิ์ทอง
 
1. นางเลิศลักษณ์  ผุนลาวงษ์
 
356 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงธัญพร  กำนันไท
 
1. นางวารี  รอดมา
2. นางสาวจินตนา  แสงสว่าง
 
357 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  อ้นชูฤทธิ์
2. เด็กหญิงสิริกานต์  สาหร่าย
 
1. นางวันทนี  สถาพรพิบูลย์
2. นางกนกวรรณ  ตันวิสุทธิ์
 
358 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนายิกา  ปานเจริญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  งามวิลัย
2. นางจรัสศรี  หะทะยัง
 
359 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตม์  นฤมล
2. นายปรัชญา  คำแสงดี
 
1. นางจุฑามาศ  แสงประทีปทอง
2. นางบุรีรัตน์  สุขวโรทัย
 
360 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาววริศรา  แป้นเพชร
2. นางสาวอรทัย  เพ็ญพาด
 
1. นางชรินทร์  ทองคำ
 
361 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวกรรณิการ์  เฟื้อแก้ว
2. นางสาวกุลวรรธน์  คำแสน
 
1. นางสาวชิโนรส  ชัยโคตร
2. นางสาวอลิสา  แสงสอาด
 
362 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันติชา  โล่ซ้าย
2. เด็กชายจักรพงษ์  หุ่นสุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สอาดหัว
4. เด็กชายธนดล  พูลทวี
5. เด็กชายปณพล  พงษ์ประเสริฐ
6. เด็กชายพรภวิทย์  ทัศจันทร์
7. เด็กชายวาสุกิจ  คำตัน
8. เด็กชายศิระสิทธิ์  เปี่ยมศิริ
 
1. นายสุเมธ  ราษี
2. นายกนกศักดิ์  ขุมโมกช์
3. นายชนัตธาม  เอกธวัชชัย
 
363 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายชวกร  อิ่มวัด
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรมอ่อน
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขันทกสิกรรม
4. เด็กชายนิทานนท์  บุญมี
5. เด็กชายพลวัต  หนูแสง
6. เด็กชายพัชรพล  ด้วงนวม
7. เด็กชายภาคภูมิ  ศรีอภัย
8. เด็กชายวัชรินทร์  ขุนโพธิ์
 
1. นายจรัส  สร้อยสอาด
2. นายสมศักดิ์  ศรีนุช
3. นายณัฐวุฒิ  สอนชม
 
364 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  เชื้อนุ่น
2. เด็กชายธีระเชษฐ์  จีนวงศ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  สีฉ่ำ
4. เด็กชายราชันย์  เขื่อนเพชร
5. เด็กชายสมพล  บวบทอง
6. เด็กชายสหัสวรรษ  เนยอิ่ม
7. เด็กชายอาทิตย์  ใบบุญนาค
8. เด็กชายเกียรติพงษ์  ผ่องผึ้ง
 
1. นายอภิสิทธิ์  ขุนอภัย
2. นายศุภชัย  คุลี
 
365 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นายธนวัต  หมื่นนาค
2. นายธีระศักดิ์  อินทร์ฉ่ำ
3. นายวิศรุต  คำรื่น
4. นายสันต์ภพ  แย้มแก้ว
5. นายเฉลิมพล  สินทรัพย์
6. นายโชคชัย  สุขแจ่ม
 
1. นายเสน่ห์  เอื้อแท้
 
366 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายประพันธ์  บริบูรณ์
2. นายพรสวรรค์  ธรรมนาม
3. นายภาคภูมิ  ศรีนิล
4. นายภาณุพงศ์  หมีนหวัง
5. นายสุวัฒธนา  นามบุตร
6. นายเพชรเกษม  สุริยะ
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นายชัยฤทธิ์  สงฉิม
3. นายธรธร  เพ็งผจญ
 
367 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายชญานนท์  สง่างาม
2. นายณัฐการต์  แก้วเขียว
3. นายธนโชติ  รุ่งเรือง
4. นายนารเมธ  เข็มทอง
5. นายวสุกิจจ์  พรมพรสวรรค์
6. นายวัชรากร  บัวแก้ว
 
1. นางพรทิพย์  ศรีพงษ์มิ่ง
2. นางทองพิน  ทองมั่น
3. นางพรทิพย์  ประกายสกุล
 
368 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายจีระศักดิ์  ทองสีลา
2. เด็กหญิงญานิกา  ชัยมาโย
3. เด็กหญิงณัฐริดา  เนียมเพาะ
4. เด็กหญิงนิตยา  บานเย็น
5. เด็กหญิงปรียาลักษณ์  จิตรจรูญศรี
6. เด็กหญิงมนัญญา  พึ่งพรหม
7. เด็กหญิงเกตุวดี  ปั่นกำจร
 
1. นายอนุชาติ  เอียนสี
2. นางวิภา  ธงทอง
 
369 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษณะ  อุทะกัง
2. เด็กหญิงกวินธิดา  แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงชุติมา  จันทบ
4. เด็กชายธนพัฒน์  นามเดช
5. เด็กชายภูริพัฒน์  ทองหาญ
6. เด็กหญิงมาตา  มลทบ
7. เด็กหญิงศุภางค์พักตร์  อักษรนิติ
8. เด็กหญิงสิริมา  วงษ์พิมพา
9. เด็กหญิงอนัญญา  ปิยะวงศ์
10. เด็กหญิงเปรมยุดา  เกตุนิรันดร์
 
1. นายนทินันต์  ฉัตรเฉลิม
2. นางสมพิศ  จันทร์ลอย
3. นางนันทภรณ์  แสนประเสริฐ
 
370 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายกษิดิ์เดช  ธูปบูชา
2. นางสาวฐิตาภา  เรืองฤทธิ์
3. นายธนาภัทร  สุรสิงห์สฤษฎิ์
4. นางสาวปัณณิกา  เกียรติสิงห์นคร
5. นายรัฐศาสตร์  นาระ
6. นางสาววิศัลย์ศยา  มาลัยมาตร
7. นางสาวสิริรัตน์  สวัสดิ์ชัย
8. นางสาวสุทธิดา  ทองพิทักษ์
9. นายสุรเศรษฐ์  ดีวรรณ์
10. นายอนุตตร์  จันทยา
 
1. นางณฐนันท์  หล่อสมฤดี
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
 
371 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายกิตติภากร  ทองกลัด
2. นายชนะชล  เรืองกุศล
3. นางสาวธัญรัตน์  ตุลสมจิตร
4. นายพรสวัสดิ์  ตั้งแต่ง
5. นางสาวพัทริกา  กระสังข์
6. นางสาววิลาวัลย์  คำพิมูล
7. นางสาวศศิธร  จุฬมุสิก
8. นายศุภกิจ  บุญนก
9. นางสาวสุกัญญา  สุขแจ่ม
10. นางสาวสุวรรณญา  คำบุญมี
 
1. นายบุตร  สุดสังข์
2. นางสาวกนิษฐา  พวงสมบัติ
3. นายพิสิฐ  ชำนาญเขตกรณ์
 
372 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  เพชรสัมฤทธิ์
2. นางสาวจิตรกัญญา  ภู่โต
3. นางสาวปริณดา  แพ่งกล่อม
4. นางสาวพรพิมล  แก้วเทวี
5. นางสาวลลิตา  งามเลิศ
6. นางสาวศศิธร  หรดี
7. นางสาวสุดารัตน์   จอมคำสิงห์
8. นางสาวสุรางคณา  พลล่องช้าง
9. นางสาวอรวรรณ  สัมฤทธิ์
10. นายไตรรักษ์  ภักดีรัตน์
 
1. นายปุณยวีร์  ยอดทอง
2. นางสาวฉัตรวรุณ  พจนการุณ
 
373 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กชายจักรพงษ์  อินทรสุวรรณ
2. เด็กหญิงชนินนาถ  มีเสือทอง
3. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เกตุหลำ
4. เด็กหญิงศุภสุตา  ไชยรัตน์
5. เด็กหญิงอรทัย  บุญสาร
 
1. นางอุ่นเรือน  พรมบาง
2. นางอรทัย  มงคลหล้า
 
374 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกนิภา  เหลืองตรงกิจ
2. เด็กหญิงนริศรา  พิทักษ์ภูเบศร์
3. เด็กหญิงสุภัทตรา  สนธิโพธิ์
4. เด็กหญิงเกศกนก  สุขแจ่ม
5. เด็กหญิงแสงอรุณ  พูลมาศ
 
1. นายสมบัติ  ภูมิรัตนไพศาล
2. นายสมหมาย  ภูมิรัตนไพศาล
 
375 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงธัญสมร  สัตย์ชาพงษ์
2. เด็กหญิงธัญสินี  สัตย์ชาพงษ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศิริพัฒน์
4. เด็กหญิงภัทรวรรณ  จุลมุสิ
5. เด็กหญิงวิภาวี  อ่อนนิ่ม
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวนันทนา  เทพกัน
 
376 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นางสาวพัชริดา  เกตุอ่อน
2. นางสาวมนทิราลัย  สังสิริ
3. นางสาวรวิพร  โหมดทะมาลี
4. นางสาวสุจิตรา  นามวงศ์
5. นางสาวเจนจิรา  ธูปบูชา
 
1. นางนิตยา  กล่อมจิตร
2. นายวรเศรษฐ์  จันทร์เทพวัฒนา
 
377 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฤทธิ์บำรุง
2. นางสาวชนนิชา  ชารีรมณ์
3. นางสาวณัฐญา  มุสิกะชาติ
4. นางสาวธนัชพร  แก้วขาว
5. นางสาววรัญญา  ทองคำเขียว
 
1. นางจันทร์แรม  ต่อสกุล
2. นางสลินณา  ภูมิรัตนไพศาล
 
378 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พาหะพรม
2. นางสาวณัฐธินี  อยู่สุข
3. นางสาวนรินรัตน์  ท่าทราย
4. นางสาวบุศฎา  ศรีมุกดา
5. นางสาววารี  แขสระน้อย
 
1. นางรุจีรัตน์  ยาสุทธิ
2. นางสาวนันทนา  เทพกัน
 
379 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีสุข
2. เด็กหญิงมินฑิฌา  คงถาวร
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
380 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำตาล  ฐานเจริญ
2. เด็กหญิงปริยากร  ชำนิเขตกิจ
3. เด็กหญิงภาณินีนาจ  อันนา
 
1. นางนิตยา  น้อยพินิจ
2. นางอดิภา  ศรีพูล
 
381 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  ป้อมประเสริฐ
2. เด็กหญิงสรญา  ประสิทธิ์เขตกิจ
3. เด็กหญิงโยษิตา  ฉัตรปุญญานนท์
 
1. นางลักษิกา  เหลืองทอง
 
382 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวนฤมล  พวงแก้ว
2. นายนิชนันท์  เครือศิริ
3. นางสาวสุพรรษา  เล็กอุทัย
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวรจนาจ  จำปาวอ
 
383 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อสุข
2. นางสาวรัชนก  คล้ายหนู
3. นางสาวเกษศิรินทร์  กัณฑะเกตุ
 
1. นางอดิภา  ศรีพูล
2. นางนิตยา  น้อยพินิจ
 
384 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวพลอยขวัญ  เชษฐ์ทวีชัย
2. นางสาวพิมพ์นภัส  พงศ์ทวีบุญ
3. นางสาวศรัญญ์ภัทร  ภูวนตรัยตระกูล
 
1. นางรัตนา  เจริญสุข
 
385 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงประไพพร  นรสิงห์
2. เด็กชายพลวัต  ฉิมภาลี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ชูศรสาย
 
1. นางสาวอโนชา   เกษกรณ์
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
386 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายณัชณภัทร  สุขมหาหลวง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองโสม
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  เจียมเด่นงาม
 
1. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
387 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นิลทอง
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  พลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงโยษิตา  แจ่มสว่าง
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
388 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายธนากร  อินทรประเสริฐ
2. นายธีรศักดิ์  มะแม้น
3. นางสาวภัทรวดี  ทูลปราง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ป้อมรักษา
2. นางสาวอโนชา  เกษกรณ์
 
389 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นายพงศภัค  บุญเติม
2. นางสาวสุญาดา  บุณยเกียรติ
3. นางสาวสุพรรษา  อินทะสิทธิ
 
1. นายอุทัย  ปานกรด
2. นายสมศักดิ์  ผุนลาวงษ์
 
390 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นางสาวจารุทรรศน์  สนประเสริฐ
2. นางสาวพรทิภา  บุญเผือก
3. นางสาวพิชานัน  กลิ่นรัตน์
 
1. นางอุไรวรรณ  พรน้อย
2. นางสาวโบชมพู  เอี่ยมอ่อน
 
391 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  แซ่แกะ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ยืนยงค์
 
1. นางปราณี  จันดำ
2. นางดุจเดือน  หมีอิ่ม
 
392 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงฑิพิชญ์ชญาญ์  สหเรืองไทย
2. เด็กหญิงอโณทัย  เหมพยัคฆภูมิ
 
1. นางลาวัณย์   ณ จำปาศักดิ์
2. นางวารุณี  ฉ่ำน้อย
 
393 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงธีนิดา  กิจไพรบูลย์
2. เด็กหญิงวัลภาภรณ์  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสายฝน  นพรัตน์
2. นางสาวปฐมาภรณ์  โมกไธสงค์
 
394 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นายวรเมธ  อินทร์สุข
 
1. นางจำลองลักษณ์  คำทา
 
395 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายธนพล  เทพวงษ์
 
1. นายสมคิด  หวังศรี
 
396 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวสุพาภรณ์  คำศรี
 
1. นางปราณี  จันดำ
 
397 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณนิดา  สุรันนา
2. เด็กชายไชยภพ  โพธิ์พรม
 
1. นางนงลักษณ์  ต่วนชัย
2. นางสุจิราภรณ์  ภัทรจามร
 
398 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐวรรณ  ศรีตระกูล
2. เด็กหญิงสิริยากร  แก้วก๊อ
 
1. นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว
 
399 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายกันตพัชญ์  เพ็ญจรัตน์
2. เด็กชายธนกฤต  กัลพันธุ์
 
1. นางพนารัตน์  จิวสืบพงษ์
 
400 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. นายสุเจตต์  พลขันธ์
 
1. นางวารุณี  เกลี้ยงเกิด
 
401 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นายอิสริยายศ  คำดี
 
1. นายวิรัช  ญาณปัญญา
 
402 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  แจ้งสันต์
 
1. นางสาวรุ้งกานต์  เอมบัว
 
403 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงมัณทนา  จันทร์ค้อม
 
1. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
2. นางปุณณ์ภัสสร  จิรันธนินโภคิน
 
404 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  เกษสาคร
2. เด็กหญิงอารยา  เข็มงาม
 
1. นายฉลาด  พะนาน
2. นางยุพิน  อุตสงควัฒน์
 
405 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม 1. นางสาวพิชยา  บุญลือ
 
1. นางสาวกัญญา  ขำดวง
 
406 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวเปมิกา  แก้วปรีชา
 
1. นายวิทวัฒน์  ดอนศรี
 
407 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. นางสาวปรียานุช  เกรียงยะกุล
 
1. นางปราณี  ละการชั่ว
 
408 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 83.46 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงอรสิรี  ทรัพย์สมาน
 
1. นางเสาวภาคย์  สนจุ้ย
 
409 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กหญิงนรมน  นิลสุ่ม
 
1. นายวันชัย  ซื่อสกุลรัตน์
 
410 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 81.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวยุภเรศ  ราชวงค์
 
1. นางสาวฉัตรเงิน  สอนบุญเกิด
 
411 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวพิชญ์สินี  กองนึก
 
1. นางเสาวภาคย์  สนจุ้ย
 
412 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  สุขประเสริฐ
2. นางสาวปารณีย์  จันทร์จินดา
 
1. นางสาวนิพาดา  วิสิทธิเขตร์
2. นางสาวสิรินทิพย์  เอี่ยมสาหร่าย
 
413 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนาตาชา  จันทร์อิ่ม
2. เด็กหญิงอารยา  บุญรักษา
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
 
414 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิชานันท์  กิติสิงหพัฒน์
2. เด็กหญิงรินนภา  พิงสระน้อย
 
1. นางสาวสมพิทย์  ศรีเมือง
2. นางนวพรรษ  เก่งกำลังพล
 
415 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  แก้วดี
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทันโอ
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
416 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ก้อนทอง
2. เด็กหญิงอรณิชา  สันทะยา
 
1. นางสาวบุญช่วย  นันทรักษ์
2. นายทวีป  วรรณา
 
417 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายปฏิพล   สถาวรวิจิตร
2. เด็กชายศุภพัฒน์   นพเคราะห์
 
1. นายรัฐพล   ศิริพิมลวัฒน์
2. นายอนุวัฒน์   วานิชกูล
 
418 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพีรพัฒน์  แสงวิเศษ
2. นายวริษฐ์  ปัณฐจารุพัชร์
 
1. นายจิโรจ  จิ๋วแหยม
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
419 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐธิดา  บุญลาด
2. นางสาวอุดมพร  อุดมธาดา
 
1. นายศราวุฒิ  วิริยะวงศ์โรจน์
2. นางสาวศิริรัตน์  สุทธิสนธิ์
 
420 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายสันติ  อู่ทอด
2. เด็กชายเเสงชัย  ศรพรหม
 
1. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
2. นายนันทพันธ์  คุณดิลกชุติวัต
 
421 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปริชมน  โอประเสริฐสวัสดิ์
2. เด็กชายพิชญตม์  อัศวรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์   ดิษเจริญ
2. นายอุทัย  ปานกรด
 
422 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายชัชพงศ์  อินปนาม
2. เด็กชายยุทธนา  จุลทะศรี
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาววิไลพร  วงษ์มี
 
423 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกิตติพงษ์  โลหะเวช
2. เด็กชายวัชรชัย  บุญเอก
 
1. นายวรณัฐ  หมีทอง
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
424 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายพีรวัฒน์  เพชรพราว
2. นายเสกสรร  ศรีเกษตร
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นางสาวพวงแก้ว  ภู่พวง
 
425 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. นายสุรัฐ  สุวรรณสิทธิ์
2. นายสุเมธ  ชุ่มวิจารณ์
 
1. นายยศพัฒน์  ธนอัครสวัสดิ์
 
426 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นายกาญจน์  อุโคตร
2. นายมนตรี  พันดร
 
1. นายชัชวาลย์  ฝ่ายกระโทก
2. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
 
427 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายพัทธกานต์  บุญประดิษฐ์
2. เด็กชายภานุ  อาษา
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ
 
428 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงศุธารัตน์  ศรีนาค
2. เด็กหญิงเพ็ญพักตร์   อยู่นุ่ม
 
1. นายพีรวัส   ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
429 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  บุญมาเลิศ
2. เด็กหญิงภัชราภรณ์  สินทา
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาวเกสรี  แจ่มสกุล
 
430 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ 1. เด็กชายกณวรรธน์  มะมุด
2. เด็กชายธเนศวร  อัครโชติวรรณ
 
1. นายบุญส่ง  สัญจร
2. นางสาวเสาวรีย์  คณฑา
 
431 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  พาณิชย์กุล
2. เด็กชายพีระวัฒน์  ศรลัมพ์
 
1. นางสาวกิตติ์ชญาห์  เมธาวรารักษ์
2. นางสาวลัดดา  เพ็ชสังฆาต
 
432 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงปฏิญญา  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  โพธิ์ยอด
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
433 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเชฟนครสวรรค์ 1. เด็กชายธนกฤต  เมืองเชียงหวาน
2. เด็กชายนที  ปราสาททอง
 
1. นายศศิกิจจ์  เขตวิทย์
2. นางสาวกัลย์ญาณินท์  ศรีเจริญ
 
434 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายธนากร  พึ่งโพธิ์
2. เด็กหญิงวริศรา  ทองมี
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
435 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  แก้วชัง
2. เด็กชายอิษฎา  เพียงสอนดี
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
2. นางดุจเดือน  หมีอิ่ม
 
436 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นางสาวกัญญาณิศ  เจริญสิทธิ์
2. นายกิตติพันธ์  เฟื่องคร
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
437 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวปณิดา   แจ้งสว่าง
2. นางสาววัชรินทร์   ยี่สุ่นน้อย
 
1. นายพีรวัส   ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
438 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวรัตนประภา  จิตรชนะ
2. นายสุรศักดิ์  ใจคำ
 
1. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
2. นายสดใส  แก้วประสงค์
 
439 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นางสาวชนธิกานต์  นามสมุทร
2. นางสาวณัชชา  สุขเนียม
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
440 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายชัยพร  อยู่ยอด
2. นายเอกราช  ฤทธิการ
 
1. นายวสันต์  สุทธิพรม
2. นางวิลาวัลย์  นาคภพ
 
441 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวกรรณิการ์   เชาวนปรีชา
2. นายสมรักษ์   ยิ้มสาระ
 
1. นายพีรวัส   ทรัพย์ประมวล
2. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
 
442 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนันทวัตร  ปั้นสุข
2. นายสุเมธ  ศรีไทย
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเที้ยะ
 
443 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นางสาวชนาภา  ชาญธัญกร
2. นายปวีณ  ดาศรี
 
1. นายสนธิชัย  สังฆารมย์
2. นายพีรวัส  ทรัพย์ประมวล
 
444 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายดิกิ  คาวาซากิ
2. นายดุสิต  สุขโข
 
1. นายสราวุฒิ  สาจิต
2. นางสาวนุกูล  สถาพร
 
445 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เปรมทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีทอง
3. เด็กหญิงธันย์ชนก  เทพแก้ว
 
1. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
446 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  โพธิ์อินทร์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  กันเสือ
3. เด็กชายยุทธภูมิ  ชะวาฤทธิ์
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นางสาวชณิตา  สามัญตระกูล
 
447 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงธนพร  สายทอง
2. เด็กหญิงพรรวสา  อ่องเภา
3. เด็กหญิงวริศรา  ทองกา
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาววัลลญา  หวังประเสริฐ
 
448 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  บัวพาคำผง
2. นางสาวมนทกานต์  เหมือนดี
3. นายรัฐเกียรติ  ขันการไร่
 
1. นางสาวพชรวรรณ  ธนทวีสกุล
2. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
 
449 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฐณิชา  แจ้งจงดี
2. นางสาวนิศามณี  รุ่งฉวี
3. นางสาวศศิประภา  รุ่งฉวี
 
1. นายวสันต์  เพ็งเที่ยง
2. นางอัญชิษฐา  ศรีเรืองพันธ์
 
450 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายนพดล  ฉ่ำน้อย
2. นางสาวปาจรีย์  สุขโชคพานิช
3. นางสาวเจนจิรา  โคตุดร
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
 
451 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายวรภพ  อรุณรัศมี
2. นายสมรักษ์  ผู้กำจัด
 
1. นายเสน่ห์  อิ่มอุระ
2. นายเขตรัตน์  ม่วงสุข
 
452 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นายกฤษดา  บุญทอง
2. นายวรากร  นาเวชย์
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นายอลงกรณ์  ราชคฤห์
 
453 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นายธนพล  มณฑาพงษ์
2. นายพงศ์ศิริ  วุฒิยาสาร
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นายธีระพันธ์  พวงจำปี
 
454 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายพูลสิน  บัวตูม
2. เด็กชายสุทธิภัทร  ท้วมโพธิ์แก้ว
3. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ต่ายหัวดง
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายดิเรก  เจิมขุนทด
 
455 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายตะวัน  จันทร์กระจ่าง
2. เด็กชายนทีเทพ  ชัยศิรินทร์
3. เด็กชายศิระ  แสนเหมือน
 
1. นายสดใส  แก้วประสงค์
2. นายเทเวศร์  ม่วงพลับ
 
456 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายกฤษฎา  แสงเดชา
2. นายอมรเทพ  ความสุข
3. นายเกียรติ์ศักดิ์  เผ่าพันธ์
 
1. นายอนิรุทธ์  พูนวิวัฒน์
2. นายสุพัฒน์  คำฤทธิ์
 
457 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. นายจักรกฤษ  อัมระนันท์
2. นายวิสุทธิ  ต่ายหัวดง
3. นายเจษฎา  เสือเงิน
 
1. นายสังสรรค์  แต่งสกุล
2. นายดิเรก  เจิมขุนทด
 
458 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. นายพงศธรณ์  ปรางค์ทอง
2. นายวีรวัฒน์  แขค้างพลู
3. นายสุรศักดิ์  มั่นอิ่ม
 
1. นางสาวบุษกร  ปนสันเทียะ
2. นางไพลิน  ส่งวัฒนา
 
459 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 1. เด็กชายชนายุทธ  บางสาลี
2. เด็กชายณัฐดนัย  ศรีอินทร์
3. เด็กชายธวัชชัย  ประวัติ
 
1. นายศุภฤกษ์  ศิโรทศ
2. นายสุจิตรา  ศิโรทศ
 
460 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กชายฉัตรเฉลิม  เนตรทอง
2. นายวายุชัย  โคตรมาลา
3. เด็กชายศรุต  ศิริวัฒน์
 
1. นายทนงศักดิ์  ฟักเงิน
 
461 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายจักรภพ  ไทยตรง
2. เด็กชายธนโชติ  แตงนวลจันทร์
3. เด็กชายธีรศักดิ์  โพธิ์คำ
 
1. นางพัชรี  อินทเรืองศร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวิลัย
 
462 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. นายดนุสรณ์  โทสวัสดิ์
2. นายเสถียร  แสนใจ
3. นายไชยวัฒน์  พันธ์อินทร์
 
1. นายสุธิโชติ  ปุกปิงกาศ
2. นายนุกูล  สอนง่าย
 
463 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นายนิพนธ์  พลอยประดับ
2. นายรุ้งตะวัน  แจ่มฟ้า
3. นางสาวอ้อมดาว  งิ้วงาม
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
464 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายคงเดช  พัฒนศิริ
2. นายจตุพล  ชอบจิต
3. นายนันทวุฒิ  ภัสสร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนภัทร  โพธิ์งาม
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
465 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงกัลยา  ทองพันนา
2. เด็กชายรัฐพงษ์  วอนขำ
3. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองจันทร์
 
1. นางสาวมาลีรัตน์  เนินพลับ
2. นางบุญช่วย  โดรณ
 
466 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญรินทร์  เชี่ยวธัญกรณ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  มาดี
3. เด็กหญิงสุวนันท์  กาบแก้ว
 
1. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
467 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังข่อยพิทยา 1. เด็กหญิงลลิตา  ถนอมพุทรา
2. เด็กชายสรศักดิ์  อ่อนขำ
3. เด็กหญิงสุทธิรัตน์  ชายกลาง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  อ่ำอำไพ
2. นางสาวนัฏฐา  อัครวงษ์
 
468 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวชลดา  ธาราธร
2. นายพริสร  คงเพชรศักดิ์
3. นางสาวสายสุนีย์  แตงทรัพย์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นเจริญ
2. นางกิติกาญจน์   ฤทธิ์บำรุง
 
469 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. นายณัฐดนัย  แย้มงาม
2. นางสาวอมรรัตน์  เพียรกสิกรรม
3. นางสาวไอญดา  ศรีดี
 
1. นางทัศนีย์  เพิ่มภาค
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
470 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. นายยุทธนา  บุญกอน
2. นางสาวสุดารัตน์  ตุ่นไว
3. นางสาวสุธีกานต์  แก้วประภา
 
1. นายพงษ์เดช  ชัชวาลพงศ์
 
471 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  คำแหง
2. เด็กหญิงนภาพร  ปรางทับทิม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กิจนพศรี
4. เด็กหญิงวาสนา  จำปาแก้ว
5. เด็กหญิงสุกัญญา  ชูเมือง
6. เด็กหญิงอักษราภัค  กล่อมเกลา
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางเกษมศรี  อ่วมทอง
3. นางสาวศศิธร  ขจรจิตต์
 
472 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ลดโต
2. เด็กหญิงนาฏยา  จันทร์ยิ้ม
3. เด็กหญิงนารทิพย์  เพ็ญขัน
4. เด็กหญิงนารีรัตน์  เภาศรี
5. เด็กหญิงพรพรรณ  กิมกง
6. เด็กหญิงเบญจภรณ์  เพ็ญเกตุการณ์
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
473 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. เด็กหญิงกนกพร  สินเนียม
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  ขุนพินิจดี
3. เด็กหญิงธนาภา  นาคกะภูมิ
4. เด็กหญิงนันทวรรณ  เจียมศิริ
5. เด็กหญิงวริสรา  สร้อยสังวาลย์
6. เด็กหญิงสุนันท์  ชูตระกูล
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสมจิตร  เพ็ญวิจิตร
 
474 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 1. นายธนาธิป  แย้มยิ้ม
2. นายธนโชติ  ชุมนา
3. นายนายกิติทัศน์  ทิมปรี
4. นายภานุวัฒน์  มาลาศรี
5. นายสุทัศน์  ศรีปราชญ์
6. นางสาวสโรชา  สายเส็ง
 
1. นายสุรกิต  สิงห์ศิริ
2. นางอนงทิพย์  สิงห์ศิริ
3. นางสาวเจริญขวัญ  จันสา
 
475 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวทัศนีย์  สีแสง
2. นางสาววนิดา  สุขจุ้ย
3. นางสาววาสนา  จุติมา
4. นางสาวสมฤทััย  ศรีบรรเทา
5. นายสุชาติ  แก้วมูล
6. นางสาวเจนจิรา  แซ่จัง
 
1. นายวิทยา  พงษ์ชัยสิทธิ์
2. นายเกษม  สารีพันธ์
3. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
476 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวดงราชพรหมาภรณ์ 1. นายก่อเกียรติ  บุญพยอม
2. นางสาวจันทรา  ยังกรุด
3. นางสาวพัชรี  เกศรัตน์
4. นางสาวศิณีนาถ  โกนิตย์
5. นางสาวศิรดา  แย้มพันธ์
6. นางสาวสาวิตรี  พุกคะชา
 
1. นางวรรณทนาภร  ลิขิตสุภิณ
2. นางสุวิมล  อินอ้าย
3. นางสุรีย์มาศ  เกียรติวงค์กมล
 
477 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงกาญจนา  รอดภัย
2. เด็กหญิงฉัตรธิญาพร  ผ่องผึ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา  โชติพรม
 
1. นางมัณทนา  ชนาวิรัตน์
2. นางสาวอัญธิชา  ภู่ทองสุข
 
478 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงนิลาวรรณ   พันธ์ประชา
2. เด็กหญิงปราณปรียา  ชลฤทธิ์
3. เด็กหญิงรักษิณา  ธนารัตน์ประดิษฐ์
 
1. นางกุศล  กลั่นด้วง
2. นางสาวจิดาภา  สักกายะกรมงคล
 
479 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทลดา  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงมานิกา  พวงแก้ว
3. เด็กหญิงสุวนันท์  หิรัญญิก
 
1. นางสาวสายชล  บุตรเสน่ห์
2. นางสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์
 
480 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวมาสิริ  อ่ำผ่อง
2. นางสาวสุพัตรา  อินเลี้ยง
3. นางสาวสุวัจนี  ทัพเที่ยง
 
1. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
2. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
 
481 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  แสนเมือง
2. นางสาวนัทธพร  สร้อยทอง
3. นางสาวปพิชญา  ศรีแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
 
482 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวณัฏฐนิช  เกตุทนงค์
2. นางสาวธัญวรัตน์  แช่มสนิท
3. นางสาวมลิวัลย์  พันทองอ่อน
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางนาริส  ดิษฐ์น้อย
 
483 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดยาววิทยาคม 1. เด็กชายกฤตติน  สุขไส
2. เด็กชายนทีพร  แสงแมงทับ
3. เด็กหญิงโชติกา  สิงห์นา
 
1. นายยงยุทธ  หมั่นเขตรกิจ
2. นางชลดา  สมัครเกษตรการ
 
484 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. เด็กหญิงดวงนภา  กฤติยา
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  ศรีโชค
3. เด็กชายอารักษ์  ชุมนุม
 
1. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
2. นายแหลม  เชตนุช
 
485 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กชายกฤษณชัย  น้อยสังวาลย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สิงห์รัตน์
3. เด็กชายวีรภัทร  ภูท้วม
 
1. นายเทียน  อินทร์แดน
 
486 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนมรอกวิทยา 1. นายนัทธพงศ์  ศรีบุญเพ็ง
2. นายนิลพัฒน์  บุญชู
3. นายสหรัฐ  สิงห์โหม
 
1. นายศานิต  มีพ่วง
2. นางกำจัด  จำปีเพ็ชร
 
487 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโกรกพระ 1. นางสาวจารุวรรณ  เพ็ชรัตน์
2. นางสาวรังสิมา  ศรีคูณ
3. นายวุฒิไก  จำพันธ์
 
1. นางพัชรา  ศรีสว่างสุข
2. นายแหลม  เชตนุช
 
488 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายปริญญา  จัันทร์เขียว
2. นางสาวสิรินทรา  จำปา
3. นางสาวสุทธินันท์  สาน้อย
 
1. นางสาวปิยมน  ด้วงอิ่ม
2. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
 
489 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิติยาลักษณ์  ป้องโรคา
2. เด็กหญิงณัฐภรณ์  บุญนะ
3. เด็กหญิงเรือนขวัญ  อุ่นเรือง
 
1. นางณัฐฎ์ธนาพร  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางอัจฉรา  ชอนบุรี
 
490 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงตันหยง  พุกทอง
2. เด็กหญิงปัณณพร  ผึ้งหลวง
3. เด็กชายยศพนธ์  กองแก้ว
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางกฤติมา  กองทองนอก
 
491 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม 1. เด็กหญิงพิมพิสุทธ  มูลรอด
2. เด็กหญิงรัตนกภรณ์  จรุ่มเครือ
3. เด็กหญิงสุพัศรา  เกิดสวัสดิ์
 
1. นางจินดาพร  จันทรทอง
 
492 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. นางสาวนิศานาถ  คำขวัญ
2. นางสาววิระดา  งามเลิศ
3. นางสาวศุภรัตน์  ทับกฤษ
 
1. นางวัชราภรณ์  อุดมรัตนมงคล
2. นางสาวนงลักษณ์  ทับเกษตร
 
493 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. นางสาวจิราภรณ์  เป้าศาสตร์
2. นางสาวมะปราง  หาดแก้ว
3. นางสาวอัญชลี  พูลสมบัติ
 
1. นางวิไลพร  ฮดโท
2. นางอัญชนา  หลำนุ้ย
 
494 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. นางสาวปรียาภรณ์  อิทธิศิริสุนทร
2. นางสาวเพื่องลดา  หาญกาย
3. นางสาวแก้วตา  โกมลสวรรค์
 
1. นางสาวสุดสวาท  พุ่มเปี่ยม
2. นางอัญชลี  อัครวงษ์
 
495 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงปุณยนุช  จูพุก
2. เด็กหญิงพรวดี  ภูริโรจน์กิจ
3. เด็กหญิงลลิตา  มีเจริญ
 
1. นางรัชนีบูลย์  เขียวบัว
2. นางสาวพัชรินทร์  กระสินธุ์
 
496 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  บุญชู
2. เด็กหญิงจุไรวรรณ  บุญชู
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาไทย
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวีรวัลย์  คำดี
 
497 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยวรรธณ์  ระดมวงษ์
2. เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งสันเที๊ยะ
3. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  น้อยบ้านเกิ้ง
 
1. นางอัญชลี  อัครวงษ์
2. นายอาทิตย์  เก่งสารีกิจ
 
498 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพศาลีพิทยา 1. นางสาวชนกานต์  ชุติมานันท์
2. นายธนวัฒน์  บวชสันเทียะ
3. นางสาวนริศรา  สอนเมือง
 
1. นางสุนิตยา  จิตรทรัพย์
2. นางประทีป  เหล็งไทย
 
499 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  กล้าการขาย
2. นางสาวธัญญาลักษณ์  ลำเพยพล
3. นางสาวพรพิมล  ขวาเผือก
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
500 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวบุศรินทร์  จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวรุจิรา  วิชาพร
3. นางสาวสุมิตรา  เพ็ชรชนะ
 
1. นางลลินจง  นัยพรม
2. นายชุมพล  นัยพรม
 
501 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  มั่ั่นสกุล
2. เด็กหญิงธนาภา  วัตสุข
3. เด็กหญิงธนารีย์  วัตสุข
 
1. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายประดิษฐ  โตเกิด
 
502 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กหญิงกิติญาภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงพีรดา  บุญมี
3. เด็กหญิงอรนิชา  พันกลั่น
 
1. นางส่งศรี  โอภาษี
2. นางสุทธิภัค  ศรีคำขลิบ
 
503 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉันทนา  เสือบัว
2. เด็กหญิงพัชรียา  โอนไธสง
3. เด็กหญิงมุฑิตา  ชีวสารน์
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวีรวัลย์  คำดี
 
504 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นางสาวทิพย์ภวรรณ  สุวรรณมณี
2. นางสาวนิธิพร  ศรีคำ
3. นางสาวอัญธิกานต์  บุญมี
 
1. นางเสาวลักษณ์  ศิริวัฒพงศ์
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
505 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระบางวิทยา 1. นางสาวกมลรัตน์  พัชนี
2. นางสาวนาตาลี  ชูเจริญ
3. นางสาวเจวาลิน  ผิวผุด
 
1. นางพัทธ์ธีรา  ปิตินันท์พงศ์
2. นางลักษณา  ยวดยิ่ง
 
506 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวณัฐวดี  ทำชอบ
2. นางสาวมัทนีย์  วรเวก
3. นางสาวศิลิวิมล  ต่ายเสือ
 
1. นางธนพร  แพ่งเกษร
 
507 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุหะพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันทนา  ใจฉ่ำ
2. เด็กหญิงเกวลิน  ปาเตียง
3. เด็กหญิงเขมอัปสร  ปาเตียง
 
1. นางสุดใจ  อินทร์ประสิทธิ์
2. นายประดิษฐ  โตเกิด
 
508 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพพิทยา 1. เด็กหญิงฐิตินันทา  เสวขุนทด
2. เด็กหญิงธิวารัตน์  ดวงจิตร
3. เด็กหญิงปัทมพร  อ้นเกตุ
 
1. นายปรีชา  อ่อนสิงห์
2. นางจีรวรรณ  อ่อนสิงห์
 
509 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. นายณัฐวัฒิ  แย้มแสง
2. นายนพรัตน์  แต้มเปรม
3. นางสาวปิยะดา  ทาบิดา
 
1. นางสาวแสงอรุณ  ไข่หิน
2. นางสาวศิริวรรณ  ไข่หิน
 
510 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. นายบุญสิน  อินชู
2. นางสาวรัชนีกร  สันพิจิตร
3. นางสาววรัญญา  มูลหา
 
1. นางสาวสุภัค  ชาญถิ่นดง
2. นางวรรณา  ศิริวัฒพงศ์
 
511 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ 1. นางสาวประกายกานต์  ณรงค์ฤทธิ์
2. นางสาวสุวนันท์  แก้วเกิด
3. นางสาวอำภา  จันทร์ตะเภา
 
1. นางสาวดารา  ขัติยนนท์
2. นางพชรพร  เต็งสกุลนาม
 
512 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตะคร้อพิทยา 1. เด็กชายธนวัต  มีทรัพย์
 
1. นางสาวทรายทอง  อุดมสารี
 
513 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายชลนที  บางทรัพย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวารุณี  บุญชู
 
514 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองบัว 1. เด็กชายกฤษฎา  เรียงเลข
 
1. นางสาวจงรักษ์  คงสูน
 
515 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงชัญญานุช  เมืองกระจ่าง
2. เด็กชายธนวัฒน์  บัวขำ
3. เด็กชายเพ็ญเพชร  แก้วเอี่ยม
 
1. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
2. ว่าที่ร้อยตรีวารุณี  บุญชู
 
516 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดทิพรสพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดาวรรณ  นุ่มนวล
2. เด็กชายนที  แผ่นทอง
3. เด็กหญิงอินอร  เอี่ยมละออ
 
1. นางสาวสุนารี  ตุ้มทอง
2. นางสุกัญญา  ตลอดภพ
 
517 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนิสร  ชูเลิศ
2. เด็กชายศิวดล  สอนจิตร
3. เด็กหญิงสุธาสินี  ชาติบุตร
 
1. นางสาวสมร  ปะวะภูชะโก
2. นางสาวปาณิศรา  จำปารัตน์
 
518 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธีรภัทร์  สมประสิทธิ์
2. เด็กชายรุ่งโรจน์  นันทสำเริง
 
1. นางปิยะมาศ  วงศ์อุไร
 
519 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  สริเจริญ
2. เด็กหญิงวิศรุตา  สุเดชะ
 
1. นางมยุรี  แย้มจันทร์ฉาย
2. นางยุพิน  วิหกโต
 
520 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายวัชระ  ต๊ะวรรณ
2. เด็กหญิงสุวพัชร  ยางนิยม
 
1. นางสาวชญาณี  ฤทธิ์ณรงค์
2. นางสาวปาณิศรา  จำปารัตน์
 
521 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายธนกรณ์  สิงห์ไพลาศ
 
1. นายนิพนธ์  วิสูตรโยธาภิบาล
 
522 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยน้ำหอมวิทยาคาร 1. เด็กชายตะวัน  อินทร์อ่อน
 
1. นายอิสระ  วีระน้อย
 
523 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  ฤกษ์ดี
 
1. นายมาโนช  แสงศิริ
 
524 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กชายภัทรนันท์  ทิมเขียว
 
1. นางสาวพันธนพัฒน์  วัฒนมงคล
 
525 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวริศรา  ศิริยา
 
1. นางฤทัยรัตน์  จันทร์หอมประดิษฐ์
 
526 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกรหลวง  จั๊บโกรย
 
1. นางสาวสาคร  รุ่งเรืองวิโรจน์
 
527 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์  เรือนเพ็ชร
 
1. นายภานุพงษ์  จิตรเอื้อตระกูล
 
528 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. เด็กชายเจ  จุมสุวรรณ์
 
1. นางสาวรจรินทร์  เเจ้งสว่าง
 
529 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังบ่อวิทยา 1. เด็กหญิงรัตน์ตะวัน  จันทร์อุบล
 
1. นายนพรัตน์  แก้วนิคม
 
530 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ 1. เด็กหญิงกชกร  สังข์หร่าย
 
1. นายวันชัย  แย้มจันทร์ฉาย
 
531 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรียาโชติ 1. เด็กชายกฤษฎา  อ่วมทอง
 
1. นายอรรถพล  สุวะคุณ
 
532 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. นางสาวพรนภา  เรืองพูล
 
1. นางจรรยา  ศรีพันธ์
 
533 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  ไกรสาลี
 
1. นางสาวปิยรัตน์  ศรีบรรเทา
2. นางสาวเบญญาภา  วิไลวรรณ
 
534 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ 1. เด็กหญิงปิยดา  ลายภูษา
2. นายเทพนที  ไชยพันธ์ุ
 
1. นางสาวศรีสุคนธ์  พุทธรักษา
2. นางสาวสุพัตรา  หิรัญชโลธร
 
535 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  เกิดผล
2. เด็กชายนันฐพงษ์  ศรีพัฒน์
 
1. นางปวิศญา  ธนะจิตราโชค
2. นางรุ่งนภา  แต่งสกุล
 
536 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองกรดพิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  แตงน้อย
2. เด็กชายณัติฐพงษ์  ทองจอน
 
1. นายกรกต  ชื่นอารมย์
2. นางอาธัญญา  ดวงตาเสือ
 
537 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ 1. เด็กชายณฐพงษ์  เนตรพลับ
2. เด็กชายวีระพล  ใจสว่าง
 
1. นางธารีรัตน์  รัตนจำรูญ
2. นายสุริยันต์  ศิริเกตุ