หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางปาริชาติ ทิพย์พยัคฆ์กรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสาคร อินเจริญโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
3. นางสาวนุจรี ดำริราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กรรมการ
4. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพิศมัย ปรางศรีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางสาวนุจรี ดำริราษฎร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กรรมการ
4. นางศุภลักษณ์ สีสุขสามโรงเรียนเทศบาล3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางสมปอง บัวกองท้าวโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก ศรีปิ่นโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุรีพร พุ่มพฤกษ์โรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นางเบญจพร ศรีสุขคำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา ชูสกุลโรงเรียนเทศบาล3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางเอื้อง พันธ์โสดาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสมศรี รังสิกรรพุมโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสุพิชญา ชูสกุลโรงเรียนเทศบาล3กรรมการ
5. นางชาณัฐธนพร สงวนสุขโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายสุทธินัน ชิงชัยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงตะวัน นามาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางลดารัตน์ จิตสุภาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายนุกูล จำปาเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา ชูสกุลโรงเรียนเทศบาล3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางเพลินพิศ แย้มสันต์ โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดวงตะวัน นามาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสำราญ แก้วเรือนชัยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายนุกูล จำปาเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์57กรรมการ
5. นางสาวสุพิชญา ชูสกุลโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงพร มั่นคงดีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางศิริวณี แก้วบทโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวชญานิษ คงศรีไพรโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางอัญชลี คงเมืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเสาวลักษณ์ แก้วทิตย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวรายุ อินทราลักษณ์โรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวละออ แก้วตาดีโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางนภาพิศ แว่นแก้วโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางชุลีพร สีอ่อนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางพูลทรัพย์ ชั้วเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา รัศมีโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางพัชริน คำนกโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา สงวนใจโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาพร พรหมประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสงการย์ คำชมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางดวงตะวัน นามาโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสวิตตา ศรีเมืองโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอาชัญ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวภูริศา คำคุณโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางพิมลดา สีตะระโสโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา จันทร์มูลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายวิษรุตต์ เมืองกาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชาตรี ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายนายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติ จันทร์ประทาษโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัณหา วันดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวรเทพ วิญญูวิทวัสโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพา ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสุพิพิธธน หมื่นแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นางปวรกรรณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ ร้อยเชียงจันทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ บุญเรืองโรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย พรหมมูลโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางณกมล นกแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางพัชรี ประภาศิริโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางพรทิพา ธูปมงคลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสุพิพิธชน หมื่นแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นางปวรววณ ทองหล่อโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวสุคนธ์ทิพ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายนิรันดร์ รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเอกพันธุ์ จันมาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางชนิดาภา พรประสงค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายนิรันดร์ รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิรุทธ์ แก้วนิคมโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นางสาวสคนธ์ทิพ แก้วกิติโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายคณนันท์ พฤทธสาโรชโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายเอกพันธุ์ จันดาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวพรรณพร วงษ์แหวนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจงรัก บุญพุทธโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นางประนอม บัวแก้วโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอำภา แจ่มศรีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวเอื้อมพร อ่อนโอนโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายวันชัย อินทรพลโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคงคา พฤทธสาโรชโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายกฤษดา ด้วงโป้โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางพรพิลาศ วามิชโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสันติ สังข์ทองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอิชยา ปานคำโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา ทองเพ็งโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางวรารัตน์ ปานดาราโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางกฤตติยา จันดาหงษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมีนา วันทองสังข์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา ทองเพ็งโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวจิรวรรณ แสนทนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสะพรั่งพงศ์ จินดาจำนงค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวขนิษฐา สุกใสเมืองโรงเรียนเพชรพิยาคมประธานกรรมการ
2. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายสุรีย์ ชาดีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวสุลีมาศ อยู่มาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิสากร พลบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายเขษมชาติ อินทะสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไตรภูมิ อ้ายวงค์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐสุดา ทองเพ็งโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ เหล็กใหลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายกีรติศักดิ์ เพ็ชรแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางอ้อมเดือน มูลจันทร์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57ประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน สวัสดิรักษ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธวัลพร คำสอดโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางเกวลิน พาหาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายศักราช ชาติชำนาญโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิสากร พลบุญโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสาวยุพาภรณ์ แนวถาวรโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรวรรณ ผิวดีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวพฤฒพร ลลิตานุรักษ์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางเกวลิน พาหาโรงเรียนดงขุยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางถวัลย์จิต คำเมืองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวมยุรี เหลี่ยมศรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวหยาดเพชร แก้วสารโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวชวนพิศ เหล็กใหลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทพร พรมมาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวหยาดเพชร แก้วสารโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางจิตโสภิญ ธนากรพิพัฒนากุลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชรี ทองมาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรสนาภา ราสุโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ จันทร์ตาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภาพ นวลจันทร์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ ม่วงดีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางกัลยาณี ประสิทธิ์วุฒิเวชช์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ ไชยสุ้ยโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัทยา จอมศรีโรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปรัชญา ประเสริฐผลโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายศราวุธ จันทร์ตาโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายอ๊อด ศรีมูลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางธิดา ปัญญาศุภโชติโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายปิยวุฒิ พรมภักดีโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยากรรมการ
3. นายธนากร ทองมาโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายอรรภพล เพ่งสุขโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวมนัญญา พรินทรากูลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายพิชญาภรณ์ เชษฐสิงห์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพรัช ดวงจันทร์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นายกลชัย โทนแก้วโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชน โพธิ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางณัฐชยา บุญเรืองโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชน โพธิ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายนิยม บุญปันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัญธิดา ศรีวงษ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางอรุณศรี ธีระสุทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลักขณา แก้วเพิ่มโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญฎา นาคนชมโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการ
3. นางชนุตพร ศรีทาโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
4. นายไพฑูรย์ เรืองนามโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ ยังคงโรงเรียนชนเเดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกัญฎา นาคนชมโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการ
3. นางเรียมศิริ สำเภาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางหริรักษ์ พรหมเมืองโรงเรียนเซนโยเซฟฯกรรมการ
5. นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายมิตรสัน ด้วงธรรมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพัชราภา นาคคล้ายโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
3. นางสาวมัลลิกา กัณหาโรงเรียนชนเเดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายบุญเกื้อ เกตุแก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57ประธานกรรมการ
2. นางญานิศา พิพัฒน์เจริญสกุลโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นางนันทพร ยอดพันคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางวดีวิภา ชำนาญพันธ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายนิกร พิมลาโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาลิน มาจากโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมานิต สมานพันธ์โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการ
5. นางสาวอภิสา แก้วฤาชาโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางระเบียบ ว่องนุกูลสวัสดิ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายทอง ปัญญาพวกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
3. นายมานิต สมานพันธ์โรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการ
4. นางสาวดวงดี ชายเรียนโรงเรียนชนเเดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพร้อมจิตร สุนันทวิทย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางจรรยา วัฒนศัพท์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุนันดา ศิยาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการ
3. นางสาวมลเทียน บุตรเบ้าโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางปทุมพร เคนยาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเกศรินทร์ ภูลายยาวโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางขวัญจิตร ขุดปิ่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวมลเทียน บุตรเบ้าโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสายรุ้ง วงษ์บรรณะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางสุนันดา ศิยาโรงเรียนเทศบาล 3 (ชาญวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายศุภชัย สีมาขจรโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางเกษรุ่ง แหยมแก้วโรงเรียนชนเเดนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวจันทร์สุดา เพ็งแก่นแท้โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวรังสิมา อินทะนันท์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางกมลวัทน์ โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
3. นายชัยพร คำสีม่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายชัยรัตน์ โพธิ์ชัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางถนอม สีนาคโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางกุลชา ศิลกุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทยา แย้มขะมังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
3. นายดุรงค์ฤทธิ์ หุ่นทองโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนัส ศรีศักดิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายบุญลักษณ์ สมมีชัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายยุทธนา ปานพันธ์ุโพธิ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย พันธ์นายมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิบูลย์ อานพรหมโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี สีนาคโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางทัศนีย์ ชาญสูงเนินโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.กรรมการ
4. นายเธนส ยลเมืองแมยโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยากรรมการ
5. นายฑิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.กรรมการ
4. นายเธนส ยลเมืองแมยโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยากรรมการ
5. นายฑิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธีระยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางสาวธีรดา สังเมืองโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายพิเชษฐ์ เกตุแก้วโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรดา สังเมืองโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสันติ กุมภวัลย์โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จันทร์พิลาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายจีรติ พุฒพันธ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นายสมศักดิ์ จันทร์พิลาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.กรรมการ
5. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57ประธานกรรมการ
2. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.รองประธานกรรมการ
3. นายมานพ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายธเนส ยลเมืองแมนโรงเรียนเทศบาล 3 ชาญวิทยากรรมการ
5. นายธวัช นาดีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.ประธานกรรมการ
2. นางรสสุคนธ์ แก้วกุมารโรงเรียนวัชรชัยรองประธานกรรมการ
3. นางฑิฆัมพร อ่อนละออโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิราณี วิชิตนาคโรงเรียนสำราญราษฏร์กรรมการ
5. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสันติ กุมภวัลย์โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสาคร พิมพ์สิงห์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายครรชิต พรคุณารักษ์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
5. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายสันติ กุมภวัลย์โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสมฤดี แสงมณีโรงเรียน อบจ.พช.กรรมการ
4. นายชัยยุทธ กันทะยะโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีรติ พุฒพันธ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจีรติ พุฒพันธ์โรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย ทองอยู่โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธีรยุทธ เพชระบูรณินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายสลัก สุขไพโรจน์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมคิด เสาองค์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกฤตยวรรณ เกษแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางไพรินทร์ วลีเรืองรองโรงเรียนวัชรชัยกรรมการ
4. นางสาวรวีวรรณ ซ่งสกุลไพศาลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายศิวณัฐ อัศวสัมฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
6. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ ทองคำสุกโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. ดร.ประยูร ลิ้มสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพชรพล ออกเจนจบรองประธานกรรมการ
3. นางพรสิรี แพ่งสภาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 1 กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะ์ห์ 57กรรมการ
5. นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. จ.ส.อ.กิตติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. จ.ส.อ.กิตติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายนาวี บัญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมชัย จักรศรีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. จ.ส.อ.กิตติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
5. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุจิตร พิสิฐากุลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญมี ราชพรหมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายนาวี บัญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
5. นายนาวี บัญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษาประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรไกร แก้วเสมาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พัดพ่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประสาร สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นางปราณี ยิ้มน้อยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายเต็มสิทธิ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา อเนกะเวียงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายจสอ.กิตติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนาวี บุญทันโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเริงนรินทร์ สมนึกโรงเรียนพัชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เหงากูลโรงเรียนวังโป่งศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายจสอ.กิตติพัชร ดีนิยมโรงเรียนกิตติพิทยากรรมการ
4. นายธนพล พรมมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายเต็มสิทธิ์ ลิ้มศุภรัตน์โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางสาวอารียา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แพทย์ไชโยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิทักษ์ แพทย์ไชโยโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายมนตรี พลรักษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวชลิดา ศุภสารโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตญา คงศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสุรีวรรณ จันทร์เกษมโรงเรียนเนินพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปุญชรัศมิ์ เหมบุรุษโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอาริยา ภิรมศรีโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมานะ บุญเกิดโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสุัตรา บุญขะจายโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMerdeith Heilโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางอลิสา บุญจันทร์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Lance Dewey Ballโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรจิตร เกษามูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ บุญแถมโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Peter Janelleโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
4. Mr.Matthijs Kloosโรงเรียนเซนโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวพรจิตร เกษามูลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวัชราภรณ์ เชื้อเจ็ดตนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา เลิศล่องโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล มหาราชโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Daffyd Stephensonโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวอรพิน นามวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา พัฒนพงษ์ศรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เลิศล่องโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมน มหาราชโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. MissAlison Tortolanoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวอรพิน นามวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นายสุพดี จันทร์ลาโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissAmanda Kellyโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางจิราพร เขียวดำโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสมวงษ์ รังสีวงษ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางลำยวน เขียวยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ สุพรรณกลางโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. MissKathryn Floranceโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสมวงษ์ รังสีวงษ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางลำยวน เขียวยะโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางวัณณิตา แก้วตันโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Gabriel Adonaโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววารินทร์รัตน์ คงนาคคชฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Emmanuel Sasijrโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประกายเพชร พรมแสงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางอัมพร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissMarcell Hillโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววารินทร์รัตน์ คงนาคคชฤทธิ์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Emmanuel Sasijrโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประกายเพชร พรมแสงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางพรศิริ ใจชื่นโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mrs.Ruffa Torranoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. MissKezia Srangeโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางพรนภัส เสมาทองโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางฐิติยา จันทร์ดีโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางภูมิใจ อินทพรโสภิตโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. Mr.Aabid Iqbalโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissSherlyn B.Abellanosaโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางพรนภัส เสมาทองโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางวันวิสา คูไดค์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสมจันทร์ หลายเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายไสว เอี่ยมเมี้ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissYe Xinxinโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissNie Yatingโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
5. MissGuo Xiuqingวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตนา พรสกุลไพศาลโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไสว เอี่ยมเมี้ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. MissYe Xinxinโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissNie Yatingโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์กรรมการ
5. MissGuo Xiuqingวิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวจิตประสงค์ ประคุณนุสิทธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิษา ธำรงภูวดลครูสอนภาษาญี่ปุ่นอิสระรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Mami Daichouครูอาสาสมัคร Japan Foundationกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พัดม่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นายพัทธพล ทองเกิดโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวจินตรัตน์ แสงศิริมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิษา ธำรงภูวดลครูสอนภาษาญี่ปุ่นอิสระรองประธานกรรมการ
3. Mrs.Mami Daichouครูอาสาสมัคร Japan Foundationกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ พัดม่วงโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
5. นางสาวธนาวรรณ รัตนเนนย์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ อันไม้โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. Mr.Alec Peeplesโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวอัจลราพร โนพุธโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางเสาวณิต ศรีไพศาลเจริญโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Mark Ancaoโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมนสิชา จันทราโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบรรเจิด นิ่มพันธ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางหทัยทิพย์ แย้มกมลโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายภคิน เง่าทุ่มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ น้อยมีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายภคิน เง่าทุ่มโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
3. นายทรงศักดิ์ น้อยมีโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเศรษฐา บุญเสมโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอารมณ์ ลี้เหมือดภัยโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญประภา คำภาโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวพรรัตน์ ศิลกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นางสาวสุภาภรณ์ ฉิมปรีดาโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณภา ทัดเศษโรงเรียนสวนกุหลาบฯ พช.ประธานกรรมการ
2. นางสาวปวรรัตน์ พัฒนพงษ์โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางศรัญญา พิชยกุลกิจโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางนัฎทิรา อนันตวงศ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางกานต์สินี กัญญาประสิทธิ์โรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มรสโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางรัธดา ผากุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ลิ้มรสโรงเรียนเสรีศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวกลอยใจ เกียรติสถิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
3. นางจารุวรรณ สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางปิยานันท์ ปิ่นสุขโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ ศรีสะอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
3. นางสาวสุภาพร ทวีอาชาโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางจารุวรรณ สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางจารุวรรณ สุดทำนองโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรางทิพย์ ศรีสอาดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
3. นางสาวพรรณพร วงษ์แหวนโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาววิมลรัตน์ กาญจนโพธิ์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนิภา บุญเรือนโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณิกา บุญเรือง โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นางนาจรี รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกรณิการ์ กุลคำโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางแววตา ลีกีรติกุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวลัทธิพรรณ แท่่นงามโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาจรี รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางสาวลัทธพรรณ แท่่นงามโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกัญญาวีร์ แซมสีม่วงโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญจนกร เข็มเป้าโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤดี ชัยโฉมโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
4. นายพิสิฐ รักษ์กระโทกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายเชิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางนาจรี รามศิริโรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ ปากเซโรงเรียนเทศบาล 3รองประธานกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ต๋าระโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางแววตา ลีกีรติกุลโรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุจี จันทร์เปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ ฟากเซโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสุพรณ์ นวลเชยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันหาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพีระวัฒน์ สิริอารีย์โรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางสาวรุจี จันทร์เปาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายกิติพงษ์ ฟากเซโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวมัลลิกา กันหาโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจารึก บุญยังโรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย บุญช่วยโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
4. นายไกรสีห์ เสนามนตรีโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายจงจัด ดวงจันทร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายเขิดพงษ์ จับบางโรงเรียนชนแดนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วรรณาโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภาศรี แสงอนุศาสน์โรงเรียนวังโป่งศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางเบญญาสิริ เหล่านภาพรโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายสมคิด บุญสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ปอดทองจันทร์โรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฤดี ชัยโฉมโรงเรียนเทศบาล 3กรรมการ
5. นายอดุลย์ คำติ่งโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกิตติพงษ์ ปากเซโรงเรียนเทศบาล 3ประธานกรรมการ
2. นางเกศินีนาฎ แย้มนิลโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายอดุลย์ คำติ่งโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายอรรถวิทย์ พินิจนัยโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายวันดี กุมภาพันธ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวอภิญญา มุขสิงห์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายตระกูล เบาะโต้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา แสงนากโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจันทร์พยัพ ลีลาพุทธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางพฤษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายวิรัตน์ หล้ามีโรงเรียนเนินพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายนำชัญ บุญแท่งโรงเรียนชนแดนวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจำนงค์ เนตรทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ ชัยนอกโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางพฤษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางพฤษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจำนงค์ เนตรทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57รองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา นนท์ดาราโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
4. นางสุตตา จันทร์สิงห์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร คงแท้โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางพฤกษชาติ ศรลัมภ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายตระกูล เบาะโต้งโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นายนิกร คงแท้โรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยากรรมการ
4. นายจำนง เนตรทิพย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นางรุดดา จันทสิงห์โรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพันธ์ุทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พันทาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางไพรัตน์ พัฒนถาวรโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาววนิภา ทวียศสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57ประธานกรรมการ
2. นางพันธ์ุทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ พันทาโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นางบัญญัติ วิรัชวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางประทิน กสินมนุษย์โรงเรียนเนินพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางอุไร เจริญฉิมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางสาวนภา วงษ์สิงห์แก้วโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
3. นางอุไร เจริญฉิมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสมพาน โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายเจริญ แก้วเพี้ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายทองเพชร อาจโยธาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
5. นายมาโนช มาละวัลย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสมพาน โตเทศโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายมาโนช มาละวัลย์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเรียง ตันยศโรงเรียนเสรีศึกษากรรมการ
4. นายเจริญ แก้วเบี่ยงโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอารีรัตน์ บุตรตไพล์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุษบา กวางแก้วโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัชราวดี ไกรโชคโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ทิพย์ ชำนาญพันธ์โรงเรียนเพชรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางระวิวรรณ จอมคำโรงเรียนดงขุยวิทยาคมกรรมการ
4. นางพนิดา บุญยะวัตรโรงเรียนวังโป่งพิทยาคมกรรมการ
5. นายปฐมพงษ์ รินศรีโรงเรียนชนแดนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางปฤษณา สงนุ้ยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีประธานกรรมการ
2. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยรองประธานกรรมการ
3. นางสิริมา เบ้าสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางมาลี บุญเสริมโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวโสภี เปี้ยจันทึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางอัจจิมา สถาพรพลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภี เปี้ยจันทึกโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57ประธานกรรมการ
2. นางลำเพย ยาโตโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางอัจจิมา สถาพรพลโรงเรียนเพชรพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทิมา ภาวศุทธิกุลโรงเรียนวิทยานุกูลนารีกรรมการ
5. นายกันตวิชญ์ กองแคนโรงเรียนวัชรชัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ บัวกนกโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสิริมา เบ้าสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางลำเพ็ญ ดอกไม้โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวดรุณี ศรีอินทร์โรงเรียนเพชรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอดุลย์ บัวกนกโรงเรียนเสรีศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสิริมา เบ้าสกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57กรรมการ
4. นางลำเพ็ญ ดอกไม้โรงเรียนเซ็นโยเซฟศรีเพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูนิรุทธ์ แก้วนิคม โทร. 081-6607989 หรือ ครูสมบูรณ์ อาจหาญ โทร. 085-0304238
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]