หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพม.40 เพชรบูรณ์ กลุ่ม 1
ณ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
ระหว่าง วันที่ 4-5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม. เขต ๔๐ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายพีรพัฒน์ วัชรินทรางกูร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเนินพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายจุลินทร์ น้ำค้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายสุพจน์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนพัชรพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายไพรัตน์ กลิ่นทับ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายศรีทวน ยุ่นแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางสาวพิมพ์มาดา วิชัยธนพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๓ ชาญวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๗ จังหวัดเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสุรศักดิ์ พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำราญราษฎร์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุวรรณ ฟักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเสรีศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นางสาวธนพรรณ กิตติสุวรรณกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนกิตติพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายประสาน เริงเกษตรกรณ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนดงขุยวิริยานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายกฤษณะ ควรประเสริฐ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเซนต์นีโอศรีชนแดน คณะกรรมการอำนวยการ
23 นางสุนานันท์ นิยมเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัชรชัย คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวประนอมไพร พิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
25 พระพิศาลพัชรกิจ พระสังฆาธิการ โรงเรียนปริยัติสามัญวัดมหาธาตุ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายธานี ชาตินันทน์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางปนรรฐพร เกสรทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายอาคม วิทยเขตปภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินฯ คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางอาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางสุวรรณา วรทล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาวประกาย บรรลัง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
38 นายบุญร่วม พฤทธสาโรช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
39 นางสุจินดา แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
40 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
41 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ
42 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายบุญร่วม พฤทธสาโรช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นางสุจินดา แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางจินตนา มูลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
47 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม คณะกรรมการดำเนินงาน
48 คณะครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นางสุจินดา แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
52 นางกรรณิการ์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
53 นายอาชัญ สุพรรณกลาง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
54 นายวีระ พุ่มอิ่ม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
55 นางอิสราภรณ์ ลิ้มสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
56 นาทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
57 นายประพจน์ ไผ่ประเสริฐ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
58 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
59 นายอรรภวิทย์ พินิจนัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
60 นางปิยนันท์ ปิ่นสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
61 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
62 นางบุษบา กวางแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
63 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
64 นางรัชดา ผูกพยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
65 นางวิไลวรรณ บุญเรือง ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
66 นายอาชัญ สุพรรณกลาง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
67 นางพรพิลาศ วานิช ครูโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
68 นายวิเศษ ปิ่นพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
69 นางรัชดา ผูกพยนต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงขุยวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
70 นายวิวัตถ์ ไกรสิงห์ ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
71 นางกรรณิการ์ ทองรักษ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
72 นางพัชรี ขจรเพชร ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
73 นายประทิน เหลืองทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
74 นางสุจินดา แก้วมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
75 นางสุนิรัตน์ดา กรมไทสงค์ ครูโรงเรียนวังโป่งศึกษา คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
76 นางดวงฤทัย สีวัน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
77 นางวัชราภรณ์ เชื้อเจ็ดตน ครูโรงเรียนชนแดนวิทยาคม คณะกรรมการประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
78 นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
79 นางสาวมณีรัตน์ ช่างทอง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
80 นางนาตยา รัศมี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
81 นางณัฐพร เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
82 นายพัทธพล ทองเกิด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
83 นางสาวอารยา ก่อกำลัง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
84 นางสุพรณ์ นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
85 นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
86 นางสาวระพีพรรณ อินพูน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
87 นางพัชรา สมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
88 นางสาวจารุณี ศรีสมร เจ้าหน้าที่วัดผล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
89 นางศรีสกุล ศรีอรุโณทัย หัวหน้างานบริหารการเงินโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินและวัสดุในการดำเนินการจัดงาน
90 นางพัชรี ประภาศิริ หัวหน้างานพัสดุโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินและวัสดุในการดำเนินการจัดงาน
91 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินและวัสดุในการดำเนินการจัดงาน
92 นางเอื้อง พันธ์โสดา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการการเงินและพัสดุ มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินและวัสดุในการดำเนินการจัดงาน
93 นายบุญร่วม พฤทธสาโรช รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
94 นายปัญญา นนท์ดารา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
95 นางสาวดวงพร มั่นคงดี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
96 นายสมพาน โตเทศ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
97 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม หัวหน้างานโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และงานแสง สี เสียง
98 นายกิติตศักดิ์ ต๋าระ พนักงานราชการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และงานแสง สี เสียง
99 ว่าที่ร.ต.อำพล ขุนเทพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนวิทยานุกูลนารี เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และงานแสง สี เสียง
100 นายอธิวัฒน์ กันหลง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ และงานแสง สี เสียง
101 นางจันทิมา ภาวศุทธิกุล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
102 นางทัศนีย์ ชาญสูงเนิน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
103 นางเกศรินทร์ ภูลายยาว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
104 นางลาวัลย์ ศรีละโพธิ์ ลูกจ้างประจำ คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
105 นางจีรนัน เสียงไพเราะ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสวัสดิการ
106 นางประกายดาว หาดยาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
107 นางศรีสกุล ศรีอรุโณทัย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
108 นางเอื้อง พันธ์โสดา ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
109 นางสมบูรณ์ อาจหาญ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
110 นางพัชรี ประภาศิริ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
111 นางศรัญญา พิชยกุลกิจ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
112 นายกิตติศักดิ์ ต๋าระ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
113 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
114 นายไพศาล รังสิกรรณพุม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความปลอดภัย
115 นายกีรติศักดิ์ เพช็ชร์แก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความปลอดภัย
116 นายภคิน เง่าทุ่ม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความปลอดภัย
117 นายธรรมศักดิ์ ปิ่นสุข ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความปลอดภัย
118 นายชาตรี ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายจราจรและดูแลความปลอดภัย
119 นายทวีศิลป์ เชื้อสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
120 นางนิสมน อุทรส เจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
121 นางพรพิมล ทิพนนท์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
122 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
123 นายอธิวัตน์ กันหลง เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษาโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
124 ว่าที่ ร.ต.อำพล ขุนเทพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
125 นายกิตติศักดิ์ ต๋าระ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
126 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
127 นางแน่งน้อย อุตมอ่าง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
128 นางสาวมณีรัตน์ ช่างทอง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
129 นางนาตยา รัศมี ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
130 นางสาวรติยา ดีสะท้าน ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
131 นางสาวสุพัชราวดี ไกรโชค ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
132 นางสาวระพีพรรณ อินพูน เจ้าหน้าที่ห้องสมุด โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
133 รายพัทธพล ทองเกิด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
134 นายศิลปชัย กำแพงแก้ว ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
135 นางณัฐพร เพิ่มพูล เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
136 นางสุพรณ์ นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
137 ว่าที่ ร.ต.อำพล ขุนเทพ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
138 นางสาวณัฐธิตรา ใสหนองเป็ด ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
139 นางสาวอารยา ก่อกำลัง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
140 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
141 นางพัชรา สมทรัพย์ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีและประมวลผล
142 นางราตรี จันทร์อำไพ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
143 นางสุภาพ สุพรรณกลาง ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
144 นางวารี จงกสิกรรม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
145 นางพัชรี ประภาศิริ ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายสิทธิประโยชน์
146 นางพรทิพา ธูปมงคล ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
147 นางสุพรณ์ นวลเชย ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
148 นางสาวสุภาวดี ประสิทธิพร ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
149 นายนิรุทธิ์ แก้วนิคม ครูโรงเรียนวิทยานุกูลนารี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ครูนิรุทธ์ แก้วนิคม โทร. 081-6607989 หรือ ครูสมบูรณ์ อาจหาญ โทร. 085-0304238
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]