หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป รอบที่ 2 เปลี่ยนเป็นห้องปฏิบ่ัติการวิทยาศาตตร์ ม.3
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการคณิตศาสตร์ 10 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป รอบที่ 2 เปลี่ยนเป็นห้องปฏิบ่ัติการวิทยาศาตตร์ ม.3
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 9 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 10 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.1 9 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์กายภาพ 10 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ใต้ถุนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 86 ปี 9 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ใต้ถุนอาคารเรียนเฉลิมพระเกียรติ 86 ปี 10 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 9 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องปฏิบัติงานโครงงานวิทยาศาสตร์ 10 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงยิมเนเซียม 1 อาคารหน้าห้องพลศึกษา 9 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โรงยิมเนเซียม 1 อาคารหน้าห้องพลศึกษา 10 ต.ค. 2557 9.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ปิยะธิดา สิริโรจนมัยและทัดดาว ศิริวงศ์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]