หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางอัญพัชญ์ วัฒนศัพท์วรเดชาครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรทัย ด้วงธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางพิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทวี ชัยพิลาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรติพร สีสายคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางพิมพา เปรมโยธิน โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอำนวยพร มณฑาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการ
3. นางจรูญศรี กองวีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายสำเนา ภู่สงค์โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์กรรมการ
5. นางธนัชพร อินต๊ะโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางประจบศรี อินทรักษาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกตัญญุตา คำตาลโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางสาวณัฐกานต์ บุญทรงโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางบุษยา พรหมศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางวนิดา โนนคำ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางวราพร จงจิตตานนท์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิชญาดา กันโสโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นางรัชนี เหลืองทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี วงษาวดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางบุศรา ศิลาโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางประพิน อินไขโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทรา ศรีบุรินทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัศนา พันธ์หงษ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวเครือวัลย์ ทองมากโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิทิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางดาวลอย สอนหลวยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางวิภาวดี กันทะกะโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นางสาวอุบลวรรณ จูด้วงโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโมโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ หนูแย้มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมนึก พรรณขามโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายธภัทร ไทยเลี้ยงโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายทองเปลี่ยน บางทับโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีนวล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
6. นายอนุรักษ์ แก้วดอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา ปลาคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางกมลวรรณ หงษ์แก้วโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสรวิชญ์ โคตาโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นางพนารัตน์ พลกลางโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายธิติสรณ์ ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นางบุษบา ชัยสาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวัฒนา มงคลวัจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิริศักดิ์ โภคาเพชรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวีระ โภชน์มากโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจุรีพร ศรีธาดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญกอง พัฒนคีรีกุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน์โรงเรียนนำ้หนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางปิยนาฎ ชาอุ่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายก้องเกียรติ คำมาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายเจด ทานะมัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยรัตน์ จันทร์สุริย์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ อินต๊ะวงศ์โรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
6. นายวิชัย วิเศษน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา น้อยนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอินคำ คำสองสีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ สารัดโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร เบ้าชารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาค�กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาราศรี มีโชคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา ปัญญาศักดิ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา น้อยนันท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายอินคำ คำสองสีโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นางวิไลวรรณ สารัดโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประภัสสร เบ้าชารีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริวรรณ มีศิริโรจน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมาราศรี มีโชคโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวันดี สันติชาติโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาลักษณ์ จันทร์เขียนโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางสาววรรณา สร้อยพลอยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววัลยา นาคอินทร์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายสันติชัย กาญจโนศรีโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางสาวแรมเดือน ทองจาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
6. นางสาวปรียาณัฐ ภูหงษ์โรงเรียนบ้านวังยาวกรรมการ
7. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเดชา ชัยสิทธิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายทวิช น้อยดีโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสมหมาย อินทร์บุหรั่นโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
6. นางธนภรณ์ นุชเนื่องโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายไชยรัตน์ คำเมืองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน เศรษฐสุภัคโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันนิสา คำอ้ายโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางพัชรี อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางชุลีพร ผมงามโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
6. นายอุดม คำมั่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายสงัด เตโชชลาลัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุภาพร นักหล่อโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุภาพร ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนวพรรณ ไฝ่จันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวสุรีพร เปรมปรีดิ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
6. นางอานนท์ หาญแก้วโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางระมัด บุญยิ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรเพ็ญ ตันติรัตน์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางมณีรัตน์ สไลภูมิโรงเรียนเมตตาชนูปถัมถ์กรรมการ
4. นางลัดดาวัลย์ ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายเชิดศักดิ์ ศรีเมืองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางมณิสรา เสตาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวหิรัญญา แก้วโกโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ทองกวดโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรนุช สิงห์ภาโรงเรียนเมตตาชนูปถัมถ์กรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ แก้วพวงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนู บัวพันธ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิมวิภา ปานไกรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจวบ อุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางศิริพร ธงอาสาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ อินบัวทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางชโลธร กีรติศักดิ์กุลโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภาพร จันทร์ทรงกรดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประจวบ วงษ์มีนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุปราณี แก้วดูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางธมลพรรณ หอมจันทร์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชนงค์ หนูเวียงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ผิวอ่อนโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณท์กรรมการ
4. นางสาวชยาภัสร์ ถองทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุมาลี อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายศฏคุณการณ์ จรัสภัสสรกุลโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทร์พร พรหมสิทธิ์มาตย์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิริวรรณ สุมานโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นางกมลวรรณ บุญสวนโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสิริญญา เบี้ยสองดวงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางนุชนาฎ ภักดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอริศรา จรากรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางณัฐพร วีรวรรณโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางฉัตรชนันท์ สายจันยูรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา อินปัญญาโรงเรียนศรีจันทร์ราชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวะลัยลักษณ์ ชัยสิทธิ์โรงเรียนศรีจันทร์ราชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสาววิกันดา ด้วงพรมโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางรำพรวน กันเจิมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิวาพร จินดารัตน์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล เมืองภาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางบัวแก้ว ศรีภูธรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงเยาว์ จานดีโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา กลางถิ่นโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ หอมหวลโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา คุณเที่ยงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสรวิศ พรมอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกฤษณวัฒ มิ่งศรีโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายนคร พุทธสิมมาโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางจีรนัน นูตาโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายจรูญ อินบัวทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสมาน ดอนชมไพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพิกุล ชูรัตน์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ วงกลมโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายบัญญัติ ลาภบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
5. นายธงไชย ภู่ถนนนอกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายเฉลิมวุฒิ ศรีธรรมโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิชชุลดา เทียมเพ็งโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ นาคประภัสสรโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายอานุภาพ สุภิรัตน์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรณชัย ปราชมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
3. นางสาวกำจัด บุญสุขโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวชิตา จันทร์เทียน โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสนั่น สีอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ ชมมาโรงเรียนน้ำหนาวกรรมการ
3. นางกรัญญา ศรีมูลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวฝน ถวิลไพรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนารี ปรีดีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิรัน บุญมาติดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมจิตร กางถิ่นไพรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยุพาพัฒน์ เหมลาโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญญาต ศรีบุรินทร์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมจิตต์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรสมัย กาวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางดอกฟ้า พิลาเกิดโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นางนที เทือนเหนือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายประดิษฐ์ แร่นาคโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ แสงสีดาโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวีระพันธ์ เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร พิมพ์สิงห์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายชาญสมร ชาวดรโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางพรสมัย กาวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวีระพันธ์ เกตุพันธ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นางจตุพร ทองคำสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายทินกร พิมพ์สิงห์โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายชาญสมร ชาวดรโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายสุรพล หาพุทธาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายนิรันด์ คำแสนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปนัดดา อินนันโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายบุญส่ง ยังคำมั่นโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสุคนธ์ กิทำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายไพฑูรย์ มั่นคงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ศิริเจริญสุขโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นายวัฒนา เดชรักษาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธิน บุญเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นางนิษฐินันท์ เรือนแก้วโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ ผงพิลาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา อินทิวาพรโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีเรืองเดชโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ บุญรื่นโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นางทัศนา เกตุพันธ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพัชนี ตรีศรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนาตยา อินทิวาพรโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสาวศิริพร ศรีเรืองเดชโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอรวรรณ บุญรื่นโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นางศิริวรรณ ผงพิลาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวทิฆัมพร หุตาจารย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ ทิพย์ตำแยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ บุญเรือนโรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
4. นางสาวอนัญญา คุณอุยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางเตือนใจ สัจวาทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางเสาวภา ถริโชติบวรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุดารัตน์ พิริยะประการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเพ็ญพิศ เฉยเกิดโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรรลุณี บุมีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายศรีสุวรรณ พรรณขามโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายไพรัตน์ เสาดีโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไพรสนฑ์ศักดารามกรรมการ
3. นางนธี เทียนเหลือโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
4. นายธีระพงษ์ กรมทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางดาวประกาย ไชยวงศ์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายชินสา ชาอุ่นโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมพิศ บุตราโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายปรเมศ ดีบุญโนโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภฤกษ์ ทองแถวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายมานิต ชมเชยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายสำเนา จันทร์ทรงกลดโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนงนุช นามล้ำโรงเรียนเมตตาชณูปถัมภ์กรรมการ
3. นายยุทธนา เทพพิทักษ์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นายสมหมาย อินทะโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ คำยิ่งโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
6. นายอักษร ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายณัฐพล ศิริขันธ์โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพรัตน์ บุญตาโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
4. นายกฤษณพล ศรีสันดาโรงเรียนแก้วนิมิตวิทยากรรมการ
5. นายสรรเสริญ จันทร์แดงโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายสุทธิสิทธิ์ วงษ์แหวนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
8. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
10. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกศล อินทิวาพรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญร่วม วิมาละโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
8. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
9. นายกู้เกียรติ ภูมิธนาศิลป์โรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
10. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นายกฤษฎา วรีฤทธิ์โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการ
7. นายเสกสรร มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
8. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
9. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายธานินทร์ จันทสิงห์โรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
6. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายเสกสรร มิ่งจันทึกโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
8. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
9. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
5. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
6. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
8. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
9. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายไพโรจน์ ปัทมาวดีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
6. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
8. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
9. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ สระคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
7. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
8. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
9. นายประเสริฐ บุุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
4. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
5. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
8. นายประเสริฐ บุุตรอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
10. นางสาวภิจภดา ภูดิศคชานนท์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
4. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
7. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
8. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
9. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
4. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
7. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
8. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
9. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปรีชา พึ่งบัวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางสาววิลาวรรณ สระคำโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
7. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
8. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
9. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
10. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
5. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
7. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
8. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย สุวรรณราชโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพิษณุ ไชยวงษ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ แสงมณีโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางวราห์ บุญส่งโรงเรียนปริยัติธรรมวัดสระเกศกรรมการ
5. นายประดับ พรมมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุพล มนตรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
7. นางปพิชญา รักษาศรีโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกลกรรมการ
8. นายสาธิต ศรีสดโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายชวลิต แก้วประเสริฐโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจตุรงค์ จันทร์ประทีปโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายวิมาน ธิใจโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ นพรัตน์โรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวปัทมา วิรัชลาภโรงเรียนบ้านหลักด่านประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวีระพล พูลยอดโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ ปรางแก้วโรงเรียนกรรมการ
3. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายพรัชรีย์ แก้วดงโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายนภัทร คำลาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
3. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
3. นายพรัชรีย์ แก้วดงโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
4. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการ
3. นายบุรินทร์ ชมศักดิ์โรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นายนพดล มามอมโรงเรียนอนุบาลเขาค้อกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายวินัย ไล้สมบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
3. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายวัชราภรณ์ ภักดีโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุรณโชค ทองบุโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
3. นายจิรวัฒน์ กมลเสถียรโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อประธานกรรมการ
2. นายณภัทร คำลาโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายสุพจน์ สมพงษ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นายวีระพล พูลยอดโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนิเวศน์ ศิริวงษ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุวพิชย์ พรหมบุญตาโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นายอัสนี พิสมัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นายวันชัย เหล่าเรืองโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
4. นายพรมงคล กงยนต์โรงเรียนบ้านสงเปลือยกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
3. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นายวรรณชาติ ไชยเลิศโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายเอกชัย วัฒนศัพท์โรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายชวัลวิทย์ ทองสุขโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. นางรัตมณี แสงสีดาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางรุ่งรัชนี แสงพวงโรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิตยา ทองมากโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ ธาบุรีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัชฎากร สีสุกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางจิดาภา ชาญเวชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุดใจ มารอดโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
5. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางจิดาภา ชาญเวชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพิชญาภา แจ่มใสโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายไชยวัฒน์ บูรณ์ทองโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางประกายรัตน์ ทับทันโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิชัย ลาจันนนท์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดสงวน แสงก้อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. นางณภัศสินี มุจรินทร์รัตนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางภาวิณี จันทร์ทิพย์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นายกนกศักดิ์ วันพุธโรงเรียนเมตตาวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Sabin Shamarโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวบุปผาชาติ นำภาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพนนันท์ ฤกษ์พึ่งดีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจงกลณี พิลาเกิดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิรินทิพย์ แสนคำโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพูนศรี พันภูวงษ์โรงเรียนบ้านโคกมนกรรมการ
5. Mr.Sabin Chamarโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
6. นายธีระวิทย์ เข็มมีโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวรรณี ทองสุขโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสมชง มีนนท์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา ขวัญพรมโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Timothy Carig Goodaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
6. นายมนชัย กองเงินโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
7. นางสาวผุสดาภรณ์ บัวย้อยโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางสายชล โตทุ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเนาวรัตน์ วันทูลโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเศกศัย อาศัยราชโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุกัญญา แก้วยศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Timothy Carig Goodaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวฤทัยรัตน์ สุวรรณรงค์โรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัฐมา สารีคำโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกุลดารา กองแก้วโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา เพชรตาดโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
5. นายสุรพงษ์ ธรรมจักรโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
6. นางกรกนก นาริชาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจุฑามาศ มาาชโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
8. Mr.Ernest Gybiโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวดวงจันทร์ พัฒนทายาทโรงเรียนติ้ววิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล คำปลอมโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางวิฏา ใสยอดโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายศันสนะ มูลทาดีโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางนวกานต์ พาตาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทัศวรรณ เอี่ยมกายโรงเรียนเมตตาวิทยาคมกรรมการ
7. Mr.Ernest Gybiโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
8. นางสาวส่องนภา สายทองดีโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางปิยะวรรณ ทรงฉายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวสาวิตรี ฉะฉานโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางบุษบา แก้วพิลาโรงเรียนบ้านเข็กน้อยกรรมการ
4. นางสาวนวลอนงค์ บุญยิ่งโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ghandi Wuasiโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววีรยา ตันอุดมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางสมทรง ไฉนงุ้นโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปาริชาติ ตันมีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดอกรัก คำสิงห์โรงเรียนเมตตาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัชรา ทองแพงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. Mr.Ghandi Wuasiโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวปิยภรณ์ อัครลาวัณย์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางปิยะพร สรรพช่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Mr.Jeth Joyo Lungayโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวันชัย สารัดโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นางพัทรส ศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นางสุพานิช เหล่าแช่มโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นายกนกศักดิ์ วันพุธโรงเรียนเมตตาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปิยะพร สรรพช่างโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Jeth Joyo Lungayโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดวงใจ พั้วทาโรงเรียนฤทัยทิพย์กรรมการ
5. นางสุพานิช เหล่าแช่มโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุลโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นายประยุกต์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. Mr.Feng Hanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. MissZhu Xiao Xuanโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
4. MissSu Zhen Zhenโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. MissTang Ruiโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
6. MissWu Xiaofenโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวจง ศักดิ์เจริญชัยสกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
8. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายประยุกต์ จิระเดชประไพโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ประธานกรรมการ
2. Mrs.Ye Tuanโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Wang Yuanโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. MissChen Pan Fangโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. Mrs.Zhu Xiao Xuanโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
6. Mrs.Tang Ruiโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวยุพารัตน์ แสนอินทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาววรรณปวีณ์ มณียศโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาวัณย์ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์กรรมการ
2. นางสาวอาจารีย์ ปริชญ์วัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาลัด มหาชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาวรรณ เด่นโรจน์มณีโรงเรียนอนุบาลเพชรอนันต์กรรมการ
2. นางสาวอาจารีย์ ปริชญ์วัฒน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดาลัด มหาชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางวัลลภา อนันตวงศ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุทัศน์ กลิ่นหอมโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางนารี ผิวจันทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
4. MissPefete M.Gerundineโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายสหภัส แร่นาคโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวน้ำผิ้ง จันเจริญโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
7. นางมัลลิกา จอมจันทรกานต์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางจามจุรี นาคประภัสสรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา ทัพมานโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ขุนเขียวโรงเรียนเมตตาวิทยากรรมการ
4. นางนภัสวรรณ อินทโชติโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. MissPefete M.Gerundineโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพุดตาล ศรีเมฆโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
7. นางนวลนิช ดีไสวโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายยงยุทธ บุญศรีโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
2. นายทำนอง เสมาทองข้าราชการบำนาญ สพป.พช.2กรรมการ
3. นายวิเชียร วงษ์แหวนโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการและเลขานุการ
4. นายสมชาย ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียรรองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนั่น สีอ่อนโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายสาธิต รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
5. นายจรัญ ใจวงศ์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสาธิต รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรจนา จงธรรม์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
3. นางทรงสุดา คงนาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย พรหมบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางเกษร นุตไพโรจน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
5. นางสุพิตรา สุภสิริโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางนฤมล เปี่ยมปัญญาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคณิต ฤทธิรอดโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอรทัย พรหมบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเกษร นุตไพโรจน์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
5. นางภัทราพร พานทองคำโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุภาวดี ไกรลาศโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฐิติดาภา ลาโพธิ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
5. นาง้น้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางสุกัญญา เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพชรมน ทักคุ้มโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวฐิติดาภา ลาโพธิ์โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางศรธิกานต์ เทพคำดีโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางศศิกาญจน์ ชมชื่นโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
5. นางประจบศรี อินทรักษาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางเทียมตา อั้งเอยโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวรวรรณ ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
3. นางน้ำทิพย์ นำพาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัฒนา ขุนอินทร์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งทิพย์ ทองเงาโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ที่ปรึกษา
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางทัศนา พันธ์หงษ์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวงษ์รัตน์ เพชรบูรณ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
3. นางสงวน สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรวรรณ ชูมากโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสมชง มีนนท์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
6. นางกุสุมา เกิดมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมที่ปรึกษา
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ เพาะบุญโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายภัคควัฒน์ พิณเทพโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ คงเวินโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา โพชะไวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุกัญญา โพชะไวโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางศุภลักษณ์ ขวัญแสนโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพูลวดี หล่อวิลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอภิโกสน คำสิงห์โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ ศรีวงษ์ชัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางปิยะธิดา สิริโรจนมัยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปัญญา กัปโกโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวศศิวิมล พลเจียกโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางนันตพร วังศาลุนโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
5. นายสราวุธ สิงห์โตทองโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ คำหมู่โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการ
3. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
4. นางกนกพิชญ์ พันธ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางนิตยา แดงโกเศษโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ คำหมู่โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นางสาวสกุณา แก้วทะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางบังอร สีเลื่อมโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรพัฒน์ คำหมู่โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
4. นางสาวสกุณา แก้วทะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.กรรมการ
5. นายลิขิตดง นันตา โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายอนันต์ สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเฉลิมชัย อ่อนตาโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
3. นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาพร ก้อนเทียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
5. นางกนกพิชญ์ พันธ์เขตกิจโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการ
2. นายทศพล ยิ่งยงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการ
3. นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทองโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการ
4. นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. Mr.ชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุลโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล ยิ่งยงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางชาลินี พรมแสงโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายชลธี มุยคำโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุลโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายพิทยา อุมาลีโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ์ พิมเสนโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อกรรมการ
3. นายทศพล นวลพุ่มโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ คงเวินโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อกรรมการ
5. นางอุไรวรรณ เพาะบุญ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางสาวทัดดาว ศิริวงค์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ สายวันโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรัญญู ต้นแก้วโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสาธิต หงษ์ทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียน พั้งพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสงกรานต์ คงค่ายโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสาธิต หงษ์ทองโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเทียน พั้งพวงโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางวันเพ็ญ จุดาศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
5. นายสงกรานต์ คงค่ายโรงเรียนบ้านวังกวางกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญช่วย กระทู้โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัย อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญช่วย กระทู้โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิโรจน์ ทองสุขโรงเรียนศรีจันทร์รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นายวิเชียร โนนคำโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสมัย อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
5. นายนพชัย สารีคำโรงเรียนผาแดงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางพันธ์โพยม สุวรรณชาติโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประนอม อุุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพันธ์โพยม สุวรรณชาติโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
2. นางประนอม อุุดพ้วยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นางสกุล พิทักษ์พงษ์โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมลักษณ์ ศรีมังกรโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวตรึงใจ เกียรติกิตติกุลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการ
6. นางสาวหนึ่งฤทัย โพธิ์ศรีโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดารามกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา ศรีเพชรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุปถัมถ์ ภักดีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางชลธิชา ศรีเพชรโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอนุศักดิ์ เปรมโยธินโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
3. นายอุปถัมถ์ ภักดีโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิฑูรย์ ศิลปธรโรงเรียนติ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี สิิีริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุนิชัย สนเทียนวัดโรงเรียนร่มเกล้า เขาค้อกรรมการ
6. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศักรินทร์ จันทร์นุ่มโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ พาครุฑโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสมศรี สิริเจริญกุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุนิชัย สนเทียนวัดโรงเรียนร่มเกล้า เขาค้อกรรมการ
6. นายสง่า หอมจันทร์โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศิริวิบูลย์ชัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางรจนา ทัดช่อม่วงโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ศิริวิบูลย์ชัยโรงเรียนผดุงวิทย์กรรมการ
3. นางนิตยา รัตนาโรงเรียนหล่มสักวิทยาคมกรรมการ
4. นางรุจิรา ทาสุวรรณโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพูลสุข สิทธิเวชโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเผ่าทิพย์ พุทธังชายาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววงรัตน์ กันผงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการ
4. นางนันทิยา คำสิงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางรัชนี รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญสิงห์โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นางกฤติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางรัชนี รักษาบุญโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอานนท์ บุญสิงห์โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นางกฤติกา วันชัยโรงเรียนเมืองราดวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายทวีศิลป์ พูลเพิ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา มิไพทูลโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางปรารถนา อุุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายทวีศิลป์ พูลเพิ่มโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา มิไพทูลโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคมกรรมการ
3. นางสุวรรณี น้อยวันโรงเรียนบ้านบุ่งคล้ากรรมการ
4. นางปรารถนา อุตม์อ่างโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิธิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิธิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิธิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณวดี เพ็งสายโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิธิต ศรีธรรมโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมกรรมการ
3. นางคำเพียร จันทร์แสนโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญาเ เรือนจันทร์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันชื่น วรินทราโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ ยอดคำโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางนาทกัญญา นงภาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช.ประธานกรรมการ
2. นางขนิษฐา พลับรู้การโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางปิยะวรรณ ทรงฉายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
4. นางประจบศรี อินทรักษาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอานนท์ หาญแก้วโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกรกฏ จิตนันท์โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
3. นางนภัส สาฆ้องโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
4. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมที่ปรึกษา

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นายเสกสรร มิ่งจันทึงโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายประเทือง ทองมีโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสิทธิ์ เหง้ากันหาโรงเรียนบ้านธารทิพย์กรรมการ
3. นายเสกสรร มิ่งจันทึงโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นางสมทรง ไฉนงุ้นโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสมทรง ไฉนงุ้นโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ เสมาทองโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ ชมชื่นโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นางวรรทนา แพทย์กุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ รัฐวงษาโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ ทรงฉายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางวรรทนา แพทย์กุลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมันทนา ปานนิลโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นายชูชาติ รัฐวงษาโรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจกรรมการ
4. นางปิยะวรรณ ทรงฉายโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายจรัญ ใจวงค์โรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
2. นางศุภร ศรีนุตโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพิชชาภา พูนยาโรงเรียนผาเมืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ปิยะธิดา สิริโรจนมัยและทัดดาว ศิริวงศ์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]