หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเมตตา กรมกอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
2 นางสมหร่าย วันเย็น ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
3 นางกุสุมา เกิดมี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
4 นางศุภลักษณ์ ปันมิตร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
5 นางบุษบา แก้วเขียว ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดเล่านิทาน Story Telling ม.1-ม.3
6 นางนงเยาว์ เกษทองมา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดเล่านิทาน Story Telling ม.4-ม.6
7 นางสาวสมฤดี ศรีชามก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
8 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วยม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
9 นางสาวภวรัญชน์ รุจิวีรานันท์กุล ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.1-ม.3
10 นางสาวมณีรัตน์ ดวงปินตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ Skit ม.4-ม.6
11 นางนิละมัย โตสงัด ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน Asean Quiz ม.1-ม.3
12 นางเขมิกา ทินฤทธิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน Asean Quiz ม.4-ม.6
13 นายมนุชาธิปต์ สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
14 นายมนุชาธิปต์ สมใส ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
15 นายธงไชย ภู่ถนนนอก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
16 นางชีพพัชรา ศรีอินทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
17 นายประยงค์ ชูนครพัฒน์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
18 นางบัวบาน เตโชชลาลัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
19 นางบัวบาน เตโชชลาลัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
20 นางอารัญญา ปิ่นปั่น ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
21 นางอารัญญา ปิ่นปั่น ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
22 นายเอนก บุญสวน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3
23 นายเอนก บุญสวน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ Science Show ม.4-ม.6
24 นางสุกัญญา นามบุญลือ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
25 นายสาธิต หงษ์ทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ ในท้องถิ่น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
26 นางสุกัญญา นามบุญลือ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
27 นายบุญช่วย กระทู้ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
28 นางชลธิชา ศรีเพชร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
29 นางละมัย จันทร์มี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผูู้ประสานงาน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
30 นายเลอศักดิ์ กาญจนประกอบ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
31 นางสาวอริศรา คงยัง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
32 นางรจนา ทัดช่อม่วง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
33 นางพูลสุข สิทธิเวช ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันการทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
34 นางรัชนี รักษาบุญ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
35 นายทวีศิลป์ พูลเพิ่ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
36 นางพันธุโพยม สุวรรณชาติ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 และ ม.4-ม.6
37 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๑-ม.๓
38 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.๔-ม.๖
39 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๑-ม.๓
40 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.๔-ม.๖
41 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๑-ม.๓
42 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖
43 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๑-ม.๓
44 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.๔-ม.๖
45 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๑-ม.๓
46 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.๔-ม.๖
47 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๑-ม.๓
48 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.๔-ม.๖
49 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๑-ม.๓
50 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.๔-ม.๖
51 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๑-ม.๓
52 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.๔-ม.๖
53 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๑-ม.๓
54 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.๔-ม.๖
55 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๑-ม.๓
56 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.๔-ม.๖
57 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.๑-ม.๖
58 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.๑-ม.๖
59 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.๑-ม.๖
60 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงอังกะลุง ม.๑-ม.๖
61 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.๑-ม.๓
62 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงดนตรีสตริง ม.๔-ม.๖
63 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.๑-ม.๖
64 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.๑-ม.๖
65 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
66 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
67 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
68 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
69 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
70 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
71 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
72 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
73 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
74 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
75 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
76 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
77 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๑-ม.๓
78 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.๔-ม.๖
79 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๑-ม.๓
80 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.๔-ม.๖
81 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๑-ม.๓
82 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การประกวดขับขานประสานเสียง ม.๔-ม.๖
83 นายมนตรี พลทา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
84 นายสันต์ชัย มานิมนต์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-6
85 นางวรรทนา แพทย์กูล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 ม.1-3
86 นางวรรทนา แพทย์กูล ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ม.1-3
87 นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 1 ม.4-6
88 นางสาวสุดใจ ภูมิใหญ่ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทที่ 2 ม.4-6
89 นายคิดทนก อินทกนน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปแกรม GSP ม.1-3
90 นายคิดทนก อินทกนน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปแกรม GSP ม.4-6
91 นายมนัส คำเมือง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผูู้้ประสานงาน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-3
92 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงาน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-6
93 นางสาววรรณะ ทองพัด ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
94 นายชูเกียรติ จงจิตตานนท์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยเพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
95 นางแสงเดือน เศรษฐสุภัค ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
96 นายก้องเกียรติ คำมา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
97 นายวิเชียร กีรติศักดิ์กุล ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
98 นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน์ ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
99 นางเจียมใจ จันทร์ศรี ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
100 นางสาวดวงใจ ไพรทอง ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
101 นางสาวปนัดดา สิงห์เส ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
102 นางสาววันวิสา คำอ้าย ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
103 นายวสันต์ ธงอาสา ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
104 นางชุลีพร ผมงาม ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
105 นายสันติชัย กาญจโนศรี ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
106 นายทวิช น้อยดี ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
107 นางสุธีรัตน์ เรืองสกุล โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
108 นางสิริลักษณ์ ดำมินเศก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
109 นางสุพรรณ อินดีคำ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
110 นางกัญญาณัช ทองมาก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
111 นายสงกรานตื มาสีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนติ้ววิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
112 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
113 นางธนาภรณ์ นุชเนื่อง ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
114 นางประจบศรี อินทรักษา ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
115 นางกตัญญุตา คำตาล ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการประธานกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
116 นางสาวณัฐกานต์ บุญทรง ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการประธานกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
117 นางบุษยา พรหมสอน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการประธานกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
118 นางสาวหนึ่งฤทัย มูลจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการประธานกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๑-ม.๓
119 นางวนิดา โนนคำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖
120 นางวราพร จงจิตตานนท์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖
121 นางพรรณวดี เพ็งสาย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖
122 นางเตือนใจ เหมือนช้าง ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖
123 นางรัชนี เหลืองทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖
124 นางสาวรุจพร วิรานันท์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.๔-ม.๖
125 นางสาวปราณี วงษาวดี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
126 นางบุศรา ศิลา ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
127 นางประพิน อินไข ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
128 นางจันทรา ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
129 นางทัศนา พันธ์หงษ์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการและเลขานุการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
130 นางสาวกาญจนา จันลา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๑-ม.๓
131 นางสาวเครือวัลย์ ทองมาก ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
132 นายวิทิต ศรีธรรม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
133 นางดาวลอย สอนหลวย ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
134 นางวิภาวดี กันทะกะ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
135 นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
136 นางหทัยชล รีรมย์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.๔-ม.๖
137 นายสมนึก พรรณขาม ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ประธานกรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
138 นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อง กรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
139 นางสาวอุบลวรรณ จูด้วง ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
140 พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโมครูโรงเรียนปริยัติสามัญ วัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
141 นางลดาวัลย์ หนูแย้ม ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
142 นางปิ่นปินัทธ์ มาสาร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานพาทีสร้างสรรค์ ม.๑-ม.๓
143 นางสุกัญญา เรือนจันทร์ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม ประธานกรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
144 นายธภัทร ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ กรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
145 นายทองเปลี่ยน บางทับ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
146 นายอนุรักษ์ แก้วดอก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการพาทีสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
147 นางศรีนวล ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการและเลขานุการพาทีสร้างสรรค์ ม.๔-ม.๖
148 นางสุวรรณา ปลาคำ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓
149 นางกมลวรรณ หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓
150 นางเทียมตา อั้งเอย ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓
151 นายสรวิชญ์ โคตา ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓
152 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.๑-ม.๓
153 นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.๔-ม.๖
154 นางบุษบา ชัยสา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.๔-ม.๖
155 นายวัฒนา มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.๔-ม.๖
156 นายศิริศักดิ์ โภคาเพชร ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการแต่งบทร้อยกรอง อินทรวิเชียรฉันท์ ม.๔-ม.๖
157 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
158 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
159 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รองประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
160 นายอมรินทร์ ศรีจันทร์สุข ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
161 นายสง่า หอมจันทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
162 นางทองจันทร์ แสงสว่าง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
163 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
164 นายอนุศักดิ์ เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
165 นางประนอม อุดพ้วย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
166 นางสาวสุทธิวรรณ อินน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่
167 นายบัณฑิต ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
168 นายวิชัย วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
169 นางกัญญา ศักดิ์ดาเดช ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
170 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
171 นายกิจสุพัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
172 นางพนารัตน์ พลกลาง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
173 นางทัศนา เกตุพันธุ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
174 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
175 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์
176 นายรณชัย ปราชม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
177 นางสาวนารี ปรีดี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
178 นางสาวกำจัด บุญสุข ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
179 นางสาวชิตา จันทร์เทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
180 นางสายฝน ถวิลไพร ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการเพลงคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
181 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการเพลงคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
182 นายชัยวัฒน์ ชมมา ครูโรงเรียนน้ำหนาว กรรมการเพลงคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
183 นางกรัญญา ศรีมูล ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการเพลงคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
184 นางสายฝน ถวิลไพร ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการเพลงคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
185 นางสาวนารี ปรีดี ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการและเลขานุการเพลงคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
186 นางนิรัน บุญมาติด ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
187 นางสมจิตร กางถิ่นไพร ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
188 นางสาวยุพาพัฒน์ เหมลา ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
189 นายบุญญาต ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
190 นางสมจิตต์ ศิลปธร ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการและเลขานุการโครงงานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
191 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
192 นางดอกฟ้า พิลาเกิด ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
193 นางชุลีพร หม่องอิน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
194 นายประดิษฐ์ แร่นาค ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการโครงงานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
195 นายไพฑูรย์ แสงสีดา ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการโครงงานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
196 นายวีระพันธ์ เกตุพันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๑ – ม.๓
197 นางจตุพร ทองคำสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๑ – ม.๓
198 นายทินกร พิมพ์สิงห์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๑ – ม.๓
199 นายชาญสมร ชาวดร ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๑ – ม.๓
200 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการภาพยนตร์สั้น ม.๑ – ม.๓
201 นายวีระพันธ์ เกตุพันธ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๔ – ม.๖
202 นางจตุพร ทองคำสุก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๔ – ม.๖
203 นายทินกร พิมพ์สิงห์ ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๔ – ม.๖
204 นายชาญสมร ชาวดร ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการภาพยนตร์สั้น ม.๔ – ม.๖
205 นายสุรพล หาพุทธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการภาพยนตร์สั้น ม.๔ – ม.๖
206 นายนิรันด์ คำแสน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการละครคุณธรรม ม.๑ – ม.๖
207 นางปนัดดา อินนัน ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการละครคุณธรรม ม.๑ – ม.๖
208 นายบุญส่ง ยังคำมั่น ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการละครคุณธรรม ม.๑ – ม.๖
209 นายสุคนธ์ กิทำ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการละครคุณธรรม ม.๑ – ม.๖
210 นายไพฑูรย์ มั่นคง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการละครคุณธรรม ม.๑ – ม.๖
211 นายประสิทธิ์ ศิริเจริญสุข ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการละครประวัติศาสตร์ ม.๑ – ม.๖
212 นายวัฒนา เดชรักษา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการละครประวัติศาสตร์ ม.๑ – ม.๖
213 นายเมธิน บุญเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการละครประวัติศาสตร์ ม.๑ – ม.๖
214 นางนิษฐินันท์ เรือนแก้ว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการละครประวัติศาสตร์ ม.๑ – ม.๖
215 นางศิริลักษณ์ กุลศิลารักษ์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการและเลขานุการละครประวัติศาสตร์ ม.๑ – ม.๖
216 นางศิริวรรณ ผงพิลา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
217 นางนาตยา อินทิวาพร ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
218 นางสาวศิริพร ศรีเรืองเดช ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
219 นางสาวอรวรรณ บุญรื่น ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
220 นางทัศนา เกตุพันธ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการเล่านิทานคุณธรรม ม.๑ – ม.๓
221 นางพัชนี ตรีศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
222 นางนาตยา อินทิวาพร ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
223 นางสาวศิริพร ศรีเรืองเดช ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
224 นางสาวอรวรรณ บุญรื่น ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
225 นางศิริวรรณ ผงพิลา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการเล่านิทานคุณธรรม ม.๔ – ม.๖
226 นางสาวทิฆัมพร หุตาจารย์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓
227 นายสมบัติ ทิพย์ตำแย ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓
228 นายกิตติพงษ์ บุญเรือน ครูโรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมการมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓
229 นางสาวอนัญญา คุณอุย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓
230 นางเตือนใจ สัจวาท ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการมารยาทไทย ม.๑ – ม.๓
231 นางเสาวภา ถริโชติบวร ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
232 นางสุดารัตน์ พิริยะประการ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
233 นางสาวเพ็ญพิศ เฉยเกิด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
234 นางขนิษฐา พลับรู้การ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
235 นางพรรลุณี บุมี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการมารยาทไทย ม.๔ – ม.๖
236 นายศรีสุวรรณ พรรณขาม ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการสวดมนต์แปล ม.๑ – ม.๖
237 นายไพรัตน์ เสาดี ครูโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไพรสนฑ์ศักดาราม กรรมการสวดมนต์แปล ม.๑ – ม.๖
238 นางนธี เทียนเหลือ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการสวดมนต์แปล ม.๑ – ม.๖
239 นายธีระพงษ์ กรมทอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการสวดมนต์แปล ม.๑ – ม.๖
240 นางดาวประกาย ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการสวดมนต์แปล ม.๑ – ม.๖
241 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
242 นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
243 นายภัคควัฒน์ พิณเทพ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
244 นางสาวศิริวรรณ คงเวิน ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
245 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.๑-ม.๓
246 นางสาวสุกัญญา โพชะไว ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
247 นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
248 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
249 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสานงานการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
250 นางสาวสุกัญญา โพชะไว ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
251 นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
252 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
253 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ผู้ประสานงานการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
254 นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
255 นายอภิโกสน คำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
256 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
257 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๑-ม.๓
258 นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
259 นายอภิโกสน คำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
260 นายกิตติพงษ์ ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
261 นายกิตติพงษ์ ศรีวงษ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
262 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
263 นายปัญญา กัปโก ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
264 นางสาวศศิวิมล พลเจี๊ยก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
265 นางนันตพร วังศาลุน ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
266 นายสราวุธ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
267 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.๑-ม.๓
268 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
269 นายธีรพัฒน์ คำหมู่ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
270 นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
271 นางกนกพิชญ์ พันธ์เขตกิจ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
272 นางนิตยา แดงโกเศษ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
273 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.๑-ม.๓
274 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
275 นายทรงพล นวลพุ่ม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
276 นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
277 นางสาวสกุณา แก้วทะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
278 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
279 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๑-ม.๓
280 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
281 นายทรงพล นวลพุ่ม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
282 นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
283 นางสาวสกุณา แก้วทะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
284 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
285 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.๔-ม.๖
286 นายอนันต์ สารีคำ ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
287 นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
288 นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
289 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
290 นางกนกพิชญ์ พันธ์เขตกิจ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
291 นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.๔-ม.๖
292 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. ประธานกรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
293 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
294 นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
295 นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
296 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.๔-ม.๖
297 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
298 นายชลธี มุยคำ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
299 นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
300 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
301 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๑-ม.๓
302 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
303 นายชลธี มุยคำ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
304 นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการและเลขานุการการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
305 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.๔-ม.๖
306 นายพิทยา อุมาลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
307 นายสุวรรณ์ พิมเสน ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
308 นายธีรพัฒน์ คำหมู่ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
309 นางสาวศิริวรรณ คงเวิน ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
310 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการการแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.๔-ม.๖
311 นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓
312 นายกิตติพัฒน์ สายวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓
313 นายวรัญญู ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓
314 นายสุริยงค์ ขันใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ผู้ประสานงานการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๑-ม.๓
315 นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖
316 นายกิตติพัฒน์ สายวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖
317 นายวรัญญู ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.๔-ม.๖
318 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
319 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม
320 นายอาคม วิทยเขตปภา ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สพม.๔๐ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
321 นายประมาณ อุตม์อ่าง รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
322 นางสาวพัฒนา เต็มเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี สพม.๔๐ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
323 นางสาวศรีสมร ศรีเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
324 นางกานต์พิชาพัทณ์ คนสมบูรณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
325 นางฐิตาภา สมพล นักวิชาการพัสดุ สพม.๔๐ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
326 นางนวลลออ สินเพียง พนักงานราชการ สพม.๔๐ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
327 นายสุรพล หาพุทธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
328 นางสาวสุภาพร มงคลวัจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ
329 นางเพชรไทย ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ
330 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
331 นางชาลินี พรมแสง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
332 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
333 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
334 นายธีรภัทร์ ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
335 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
336 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
337 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
338 นางสาวโสรยา วันเสน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
339 นางสาวทัดดาว ศิริวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้าแข่งขัน
340 นายวิชัย วิเศษน้อย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการบันทึกภาพ
341 นายสนั่น สีอ่อน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการบันทึกภาพ
342 นายไพฑูรย์ มั่นคง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการบันทึกภาพ
343 นางกตัญญุตา คำตาล ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
344 นายธภัทร ไทยเลี้ยง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ พช. กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
345 นางกมลวรรณ หงษ์แก้ว ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
346 นายจตุพร ทาเกิด ครูโรงเรียนแก้วนิมิตร กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
347 นางสาวณัฐกานต์ บุญทรง ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
348 นางเสาวภาคย์ เวียงวิเศษ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
349 นายสุเทพ ปานแสง ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
350 นายกิจสุพัฒน์ ฉัตรวิโรจน์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
351 นางประพิณ อินไข ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
352 นางจรูญศรี กองวี ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
353 นางเตือนใจ เหมือนช้าง ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
354 นางสาวอุ่นเรือน มาลีสี ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
355 นางสาวปัทมาภรณ์ พรดวงคำ ครูโรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
356 นายนิวัฒน์ พลกลาง ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
357 พระพีระพงศ์ ฐิตธมฺโม ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
358 นายสรวิชญ์ โคตา ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
359 นางสาวดวงใจ ยัพวัฒนพันธ์ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
360 นางสาวอัมรา โยธา ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
361 นางบุศรา ศิลา ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
362 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
363 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
364 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
365 นายประสาร มูลเดช รองผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
366 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
367 นางเพ็ญพิศ เฉยเกิด ครูโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
368 นางนิษฐินันท์ เรือนแก้ว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
369 นางสาวรจนา จงธรรม์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
370 นางสาวยุพาพัฒน์ เหมลา ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
371 นายทรงวิทย์ จันทร์พุทธา ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
372 นางกาญจนา บุญวงศ์วรรณ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
373 นายไพฑูรย์ แสงสีดา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
374 นายบุญส่ง ยังคำมั่น ครูโรงเรียนติ๋ววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
375 นายเมธิน บุญเรือง ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อเพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
376 นายประสิทธิ์ ศิริเจริญสุข ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
377 นายไพรัตน์ เสาดี ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
378 นายวีระพงษ์ กรมกอง ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
379 นายบุญญาต ศรีบุรินทร์ ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
380 นางขนิษฐา พลับรู้การ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
381 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
382 นางเสาวภา ถิรโชติบวร ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
383 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธานกรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
384 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
385 นายพิทยา อุมาลี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
386 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
387 นางบังอร สีเลื่อม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
388 นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
389 นางสาวทัดดาว ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
390 นายกิตติพงษ์ ศรีวงศ์ชัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
391 นายสุริยงค์ ขันใจ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
392 นายทศพล ยิ่งยง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
393 นายเฉลิมชัย อ่อนตา ครูโรงเรียน แคมป์สนวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
394 นายภัคควัฒน์ พิณเทพ ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
395 นางสาวศิริวรรณ คงเวิน ครูโรงเรียน ร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
396 นางสาวสุกัญญา โพชะไว ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
397 นางศุภลักษณ์ ขวัญแสน ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
398 นางสาวพูลวดี หล่อวิลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
399 นางสาวจิตราภรณ์ ชัยเฉลิมศักดิ์ ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
400 นายอภิโกสน คำสิงห์ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
401 นางสาวศศิวิมล พลเจี๊ยก ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
402 นางนันตพร วังศาลุน ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
403 นายสราวุธ สิงห์โตทอง ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
404 นายธีรพัฒน์ คำหมู่ ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
405 นางวชิราภรณ์ วจีอรุโณทัย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
406 นางกนกพิชญ์ พันธ์เขตกิจ ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
407 นางนิตยา แดงโกเศษ ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
408 นายทรงพล นวลพุ่ม ครูโรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
409 นายพิเชษฐ์ ชาวสพุง ครูโรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
410 นางสาวสกุณา แก้วทะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
411 นายลิขิตดง นันตา ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
412 นายอนันต์ สารีคำ ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
413 นางสาวสุภาพร ก้อนเทียน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
414 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
415 นายเอกรินทร์ ฉัตรชัยโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
416 นายชลธี มุยคำ ครูโรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
417 นางปรัชญาพร เพ็ญภาคกุล ครูโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
418 นายสุวรรณ์ พิมเสน ครูโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
419 นายกิตติพัฒน์ สายวัน ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
420 นายวรัญญู ต้นแก้ว ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
421 นายธีรภัทร ฉัตรวิโรจน์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
422 นางขนิษฐา ม่วงศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ รองประธานกรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
423 นางสาวมยุรี ปิ่นนาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล รองประธานกรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
424 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รองประธานกรรมการช่างเทคนิคกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
425 นายพิทยา ไชยมงคล ผู้อำนวยการ สพม.๔๐ ประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
426 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
427 นางสุพรรณี แก้วทะ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
428 นางปิยะธิดา สิริโรจนมัย ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
429 นายสุทัศน์ เย็นใจ ครู โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่
430 นายประมาณ อุตม์อ่าง รอง รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม
431 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
432 นางปิ่นปินัทธ์ มาสาร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
433 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
434 นางพรพรหม โสภา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
435 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
436 นางพรสมัย กาวน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
437 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
438 นางอุไรวรรณ เพาะบุญ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
439 นางพิมพา เปรมโยธิน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
440 นางบุษยา พรหมศร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
441 นางดาวประกาย ไชยวงศ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
442 นางสาวสุบิน บัวทุม ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
443 นางสาวบุษยาพรรณ สีทา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
444 นางกนกวรรณ พลกัณฑ์ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
445 นางสาวปานฤทัย เรืองสกุล ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการฝ่ายปฏิคม
446 นายจงรัก เกตแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
447 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
448 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
449 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
450 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
451 นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
452 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
453 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
454 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
455 นางสาวพิชชาภา พูนยา ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
456 นางศุภร ศรีนุต ครู โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม คณะกรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
457 นายวิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
458 นายชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
459 นายเฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.๔๐ รองประธานกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
460 นายประมาณ อุตม์อ่าง รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
461 นายพงษ์ศักดิ์ กมลเสถียร รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
462 นายสนั่น อำพันธุ์ รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
463 นางสาวอัมรา โยธา ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
464 นางโปรยทิพย์ ทัพภมาน ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
465 นางนพวรรณ ศิริภาพ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
466 นางชาลินี พรมแสง ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
467 นายคมสัน สีป้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
468 นายเสนาะ อั้งเอย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
469 นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
470 ส.อ.พันทศักดิ์ แก่นทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
471 นายจงรัก เกตแค ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
472 นายศุภชัย บรรพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ รองประธานกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
473 นายสหัส บุญแถม ผอ.โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
474 นายจงรักษ์ เกตุแค ผอ.โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย พช. กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
475 นางสุริยาภรณ์ ทรงสิทธิเดช ผอ.โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
476 นายสงกรานต์ มาสีจันทร์ ผอ.โรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
477 นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์ ผอ.โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
478 นายไพโรจน์ ทองเพ็ง ผอ.โรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
479 นายประสิทธิ์ หมอรักษา ผอ.โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
480 นายฐิติพงษ์ ตรีศร ผอ.โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
481 นายบุญแล แซสันเทียะ ผอ.โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
482 นายเสรี เปรมปรีดิ์ ผอ.โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
483 นายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ ผอ.โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
484 นายสมชาย พันธุ์ควณิชย์ ผอ.โรงเรียนบ้านเข็กน้อย กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
485 นายวิโรจน์ แสงพวง ผอ.โรงเรียนบ้านโคกมน กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
486 นายเจริญ พรมมี ผอ.โรงเรียนบ้านดงน้ำเดื่อ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
487 นายณัฐ เลื่อนยศ ผอ.โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
488 นายสถิตย์ จีนประสพ ผอ.โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
489 นายอำนวย คิรินทร์ ผอ.โรงเรียนบ้านวังกวาง กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
490 นายจเร บัวหลวง ผอ.โรงเรียนบ้านสงเปลือย กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
491 นายไสว จันอุดร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยระหงส์ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
492 นายสมเดช วงศ์อ่อนตา ผอ.โรงเรียนหน้าศูนย์เครื่องมือกล กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
493 นางกรองแก้ว เชื้อศิริ ผอ.โรงเรียนแก้วนิมิตวิทยา กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
494 นางขวัญหล้า ใจห้าว ผอ.โรงเรียนผดุงวิทย์ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
495 นางจิตรา ชนะวาที ผอ.โรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
496 นายธนกร อั้งน้อย ผอ.โรงเรียนเมตาชนูปถัมภ์ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
497 นางสิรินทรา ศรีป้อ ผอ.โรงเรียนฤทัยทิพย์ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
498 นายคุณาวุฒิ ขันทอง ผอ.โรงเรียนศรีไพรวิทยา กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
499 นายศรัณยู หมื่นเดช ผอ.โรงเรียนเอื้ออังกูรวิทยา กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
500 พระครูนิวิฐศุภการ ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญวัดไพรสณฑ์ศักดาราม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
501 พระครูอนุรักษ์พัชรธรรม ผอ.โรงเรียนปริยัติสามัญวัดสระเกศ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
502 นางอาทิตยา ปัญญา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
503 นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
504 นายสมชาย คำเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
505 นางนิยมพร เจริญวัฒนาชัยกุล ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
506 นางภิญญาพัชญ์ เหมือนโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
507 นางเบญจวรรณ สิงห์โต ศึกษานิเทศก์ สพม.๔๐ กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
508 นายไพรัช ประจันเขตต์ ผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
509 นายไพโรจน์ หาญแก้ว รองผอ.โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการกรรมการฝ่ายอำนวยการบริหารโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
510 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
511 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
512 นายประชุม เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
513 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
514 นายสาธิต ศรีสด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
515 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
516 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
517 นางเพชรลดา กำมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
518 นางอรัญญา ลาดเลา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
519 นางอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
520 นางสาวแคทรียา มาลาศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
521 นายเบญจรงค์ เพชรเวียง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
522 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
523 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
524 นายสาธิต ศรีสด ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
525 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
526 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
527 นายณรงค์ศักดิ์ อ่ำทิม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
528 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
529 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
530 นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
531 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
532 นางสาวทักษพร รักก้อน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
533 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
534 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
535 นายเชาวรัตน์ สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
536 นางโสภิตวลัย สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
537 นายธรรมรัตน์ เบ้าชารี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
538 นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
539 นางโสภิตวลัย สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
540 นางสาววราภรณ์ สุนลี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
541 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
542 นางสาวทักษพร รักก้อน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
543 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
544 นางสาวแคทรียา มาลาศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
545 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
546 นางสาวอารีรัตน์ รูปบุญ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
547 นางสาววราภรณ์ สุนลี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
548 นางสาวรุ่งนภา มาลา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
549 นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
550 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
551 นางอรัญญา ลาดเลา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
552 นางเพชรลดา กำมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
553 นางเพชรลดา กำมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
554 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
555 นางสาวแคทรียา มาลาศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
556 นายรณชัย ปราชม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
557 นายจิรานุวัฒน์ นาประสิทธิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
558 นายธรรมรัตน์ เบ้าชารี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
559 นายเชาวรัตน์ สะดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
560 นายธวัชชัย ด้วงธรรม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
561 นายนพดล จันทิพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
562 นายชัชนท รีรมย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
563 นายชินสา ชาอุ่น ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
564 นางสาวสมพิศ บุตรา ครูโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
565 นายปรเมศ ดีบุญโน ครูโรงเรียนผาแดงวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
566 นายศุภฤกษ์ ทองแถว ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
567 นายมานิต ชมเชย ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
568 นางสาวนงนุช นามล้ำ ครูโรงเรียนเมตตาชนุปถัมภ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
569 นายอักษร ดีไสว ครูโรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
570 นายยุทธนา เทพพิทักษ์ ครูโรงเรียนเมตตาวิทยา กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
571 นายสมหมาย อินะโชติ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
572 นายกิตติพงษ์ คำยิ่ง ครูโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
573 นายณัฐพล ศิริขันธ์ ครูโรงเรียนติ้ววิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
574 นายสำเนา จันทร์ทรงกลด ครูโรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
575 นายโกศล อินทิวาพร ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
576 นางจิดาภา ชาญเวช ครูโรงเรียนผาเมืองวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
577 นางสาวทิพย์วรรณ ชาบุรี ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
578 นายวุฒิชัย ลาจันทร์นนท์ ครูโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
579 นางพิชญาภา แจ่มใส ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
580 นายวินัย ไล้สมบูรณ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
581 นายอรรฆวุฒิ เมืองสุวรรณ ครูโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
582 นายปรีชา พึ่งบัว ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
583 นางสาวสุดารัตน์ บุญเกียน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
584 นางสุจีลักษณ์ จิระเดชประไพ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
585 นายนิรันดร ลี้เหมือดภัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
586 นายธิติสรณ์ ศรีธาดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
587 นางเตือนใจ อินทรศักดิ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
588 นางมณิสรา เสตา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการฝ่ายการเงินและพัสดุ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
589 นายอนุสิษฐ์ จิตจำนงค์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการบันทึกผลการแข่งขัน สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
590 นายมณชัย กองเงิน ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการบันทึกภาพ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
591 นางสุดา มีศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
592 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
593 นายนพดล จันทิพย์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ กรรมการกลาง สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
594 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายจัดสถานที่ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
595 นายรณชัย ปราชม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
596 นางสุดา มีศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายปฏิคม สนามแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
597 นายประชุม เหล่าแช่ม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
598 นางรัตมณี แสงสีดา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
599 นายชัชนท รีรมย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
600 นายนพดล จันทิพย์ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
601 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.1-ม.3
602 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
603 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
604 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
605 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
606 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
607 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
608 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
609 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
610 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
611 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
612 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
613 ว่าที่ร้อยเอกเผด็จ ใจซื่อ ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
614 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
615 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
616 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
617 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
618 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
619 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
620 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
621 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
622 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
623 นางรัตมณี แสงสีดา ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ผู้ประสานงาน การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ปิยะธิดา สิริโรจนมัยและทัดดาว ศิริวงศ์ ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]