ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.4-ม.6

  • โรงเรียนที่เข้ารอบที่ 2 จะคัดเหลือ 6 ทีม
  • ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ส่งข้อสอบเพื่อคัดเลือกไว้ใช้แข่งขัน ดังนี้
  1. วิชาเคมี                                             วิชาละ 10 ข้อ
  2. ข้อสอบทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์                 5    ข้อ
  3. ข้อสอบ PISA                                                 1    ข้อ

ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

                ทาง Facebook : inbox kroobio Lanla

                       Email : kroobio2554@gmail.com

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10:48 น.