เรียนเชิญกรรมการเข้าร่วมประชุม

เรียนเชิญ คณะกรรมการจัดการแข่งขัน และคณะกรรมการตัดสิน กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  กลุ่มสาระภาษาไทย และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

 

วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 10:51 น.