หัวข้อในการประกวดกิจกรรมพาทีสร้างสรรค์

ระดับ ม.ต้น

  "วัฒนธรรมไทย  ศิวิไลในเวทีโลก"

ระดับ ม.ปลาย

    " ศิลปะวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก"

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 11:42 น.