โครงงานคณิต ม.ต้น (ม.1-ม.3)

1. ส่งเล่มรายงานกลุ่มละ 6 เล่ม

2. เวลาจัดบอร์ด 7.30 น. - 8.45 น. เริ่มให้คะแนน 09.00 น.

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:04 น.