ปฏิทินกำหนดการแข่งขัน

กำหนดการสำนักงานเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 โซน 2 
เปิดระบบรับลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระหว่างวันที่ 4-30 กันยายน2557  

วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ปิดระบบการลงทะเบียน
ตรวจสอบการลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2557 
ได้กำหนดการแข่งขันะหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2557

วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 12:12 น.