หลักเกณฑ์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ตอนที่ 1 เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีจำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  10 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  8   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  2   ข้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  จำนวน 15 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  10 ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน    5 ข้อ                  

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 15 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  10 ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  5   ข้อ                  

ตอนที่ 2 เป็นข้อสอบแบบเติมคำตอบ มีจำนวน 20 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน รวม 60 คะแนน

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   จำนวน 6 ข้อ  

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  4   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  2   ข้อ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   จำนวน 6 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  4   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  2   ข้อ                  

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   จำนวน 8 ข้อ

 • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน    จำนวน  5   ข้อ
 • วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    จำนวน  3   ข้อ

ทั้งหมด  2 ตอน   รวมเป็น 100 คะแนน

วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 เวลา 10:58 น.