รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม โรงเรียนหล่มเก่าวิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 9 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายคณิศร  มืดหล้า
 
1. นางอัญพัชญ์  วัฒนศัพท์วรเดชา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญา  ศรีสุทัศน์
 
1. นางธนัชพร  อินต๊ะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินตพร  หางาม
 
1. นางบุษยา  พรหมศร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนิภาภรณ์  เจริญยงชัยกิจ
 
1. นางธนัชพร  อินต๊ะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐชา  ตรีจักร
 
1. นางเสาวภาคย์  เวียงวิเศษ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนภาพร  รกไพร
 
1. นายธงฉาน  สุสัณฐิตพงษ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คำยัง
2. เด็กหญิงกานติมา  บัวพันธ์
3. เด็กหญิงมัณฑนา  สีเสือ
 
1. นางลดาวัลย์  หนูแย้ม
2. นายอนุรักษ์  แก้วดอก
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  แก้วเกิด
2. นางสาวณัฐณิชา  ภักดีเขียว
3. นางสาวหทัยรัตน์  เพ็งแสงทอง
 
1. นางสุกัญญา  วงค์อินทร์
2. นางปิ่นปินัทธ์  มาสาร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  เกยเมือง
2. เด็กหญิงสิริกาญจน์  เกตุดี
 
1. นางพินิตนาฎ  ฝั้นสุข
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาววรัญญา  แสงเทพ
2. นางสาวแพรวพรรณ  โสภา
 
1. นางคำเพียร  จันทร์แสน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายธเนศ  วันเมฆ
 
1. นายวีระ  โภชน์มาก
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายชวนากร  ประดุจพงษ์เพ็ชร์
 
1. นายวิชัย  วิเศษน้อย
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. เด็กหญิงกีจนา  ดาหาร
2. เด็กหญิงผกาวิณี  เดชบำรุง
3. เด็กหญิงวันวิสา  คำบัง
 
1. นางสาวนิสรา  ดาหาร
2. นางสาวสุวิชา  ทูรวัฒน์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนาพร  จันทร์ฤทธิ์
2. นางสาวปุญพรรณ  กุลกรม
3. นางสาววรรณภา  ปลั่งกลาง
 
1. นายสันต์ชัย  มานิมนต์
2. นางวรรณภา  ปัญญาศักดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  แสงราช
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงลักษิกา  ตินโนน
 
1. นางสาววรรณา  สร้อยพลอย
2. นางสาวสุดใจ  ภูมิใหญ่
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกุลนัฐ  ขาลสมดี
2. นางสาวขนิษฐา  มาราช
3. นางสาวชัญญานุช  จันทร์เขียน
 
1. นายเจด  ทานะมัย
2. นางสาวประภัสสร  เบ้าชารี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายบัณฑิต  เตือนประโยชน์
2. เด็กชายมังกร  ไกยสิทธิ์
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  อินน้อย
2. นางสิริลักษณ์  ดำมินเศก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวธนัณชญา  ภักดีสาร
2. นางสาวพิมพ์ชนก  รายะรุจิ
 
1. นางสาวศิริวรรณ  มีศิริโรจน์
2. นายดลภัทร  สายวงศ์คำ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โตมา
 
1. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายสุรชัย   ศรีบุญเรือง
 
1. นางสุภาพร  นักหล่อ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญจันทร์
2. เด็กหญิงวัลลภา  ทาสุวรรณ
3. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทมงคล
 
1. นางระมัด  บุญยิ่ง
2. นายธงไชย  ภู่ถนนนอก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายชยุตพงศ์  แพสา
2. นางสาววุฒิพร  แดงท้าว
3. นางสาวอนัญพร  ปิ่นสา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงศ์  หอมหวล
2. นางสาวหิรัญญา  แก้วโก
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงนิริญชา  เนียมเปรม
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  สาเทวิน
3. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกษเทศ
 
1. นางสาวจุฑามาส  แสนราช
2. นางสาวโสมสวย  ก่ำคำ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวทิพวัลย์  อำพร
2. นางสาวพรพิมล  จันทะคุณ
3. นางสาวสุจาริณี  ทองประ
 
1. นางสาวสุปราณี  แก้วดู
2. นายอุเทน  ทักคุ้ม
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงพชรพร  สูงตรง
2. เด็กหญิงวันทนีย์  ทวีทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ปุงแก้ว
 
1. นายประจวบ  วงษ์มีมา
2. นางสาวปิยพร  ปานไข่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายณัฐพล  แสงคำกุล
2. นางสาวฤดี  แซ่เถา
3. นางสาวสุณิสา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นางสาวพิกุล  ชูรัตน์
2. นางจำรัส  ทองสน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายทอง  เสมาทอง
2. เด็กหญิงปาริชาต  คุณเที่ยง
3. เด็กหญิงเกศวลัย  ทองตุ้ย
 
1. นางนุชนาฏ  ภักดี
2. นายเชิดศักดิ์  ศรีเมือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกัลยา  ปิ่นอำคา
2. นางสาวจิตติภา   พรมสุข
3. นางสาวจีฬาพร  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวอริศรา  จรากร
2. นางสุมาลี   อ่อนตา
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 96.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรภัทร์  คำหริ่ง
2. เด็กหญิงชฎาภรณ์  ภู่พลับ
 
1. นางบัวแก้ว  ศรีภูธร
2. นายธงไชย  ภู่ถนนนอก
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาววริษฐา  คุณเที่ยง
2. นางสาวสิริรักษ์  ศิริบุตร
 
1. นายสรวิศ  พรมอ่อน
2. นางจิรวรรธ  กมลเสถียร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายอัครเดช  ขันเงิน
2. เด็กชายโสธร  ร่องจิก
 
1. นางอุมาภรณ์  ผิวยะกา
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายธีรนัย  ดาวงษ์
2. เด็กชายสิทธิพษ์  เสรพล
 
1. นางรัชณงค์  หนูเวียง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาดา  ทอแสนสุข
2. เด็กหญิงศุวิตา  ราศรีชัย
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ทะวะดี
4. เด็กหญิงอทิตยา  วื่อ
5. เด็กหญิงเบญจพร  นิลเนาวรัตน์โชติ
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางดอกฟ้า  พิลาเกิด
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  ป้อมหยิบ
2. นางสาวดาวฝน  ฤทธิ์เนติกุล
3. นางสาวทิวาพร  การุญบริรักษ์
4. นางสาวอัจฉรีญา  พยัคฆ์เกษม
5. นางสาวเทพศิริพร  กาวิน
 
1. นางสาวกำจัด  บุญสุข
2. นางสาวรจนา  จงธรรม์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมา  เสียนจอหอ
2. เด็กชายธวัชชัย  แนวธรรม
3. เด็กชายวีระพล  สายทอง
4. เด็กหญิงสิตานันท์  แสงเทพ
5. เด็กชายอดิศักดิ์  ภักดีสอน
 
1. นางนิรัน  บุญมาติด
2. นางสาวศุภลักษณ์  คำมุง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  ใจชื่น
2. นางสาวพัชราภรณ์  โสภาเถร
3. นางสาวภัทรวดี  แก้วคำบัว
4. นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด
5. นางสาวอริสรา  ตั้งชัยชนะกิจ
 
1. นางพรสมัย  กาวน
2. นายไพฑูรย์  มั่นคง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกิติพงษ์  วงค์มงคล
2. นายคณิศร  มืดหล้า
3. นายธรรมนูญ  เงาะหวาน
4. นายธันวา  ลาสิงห์
5. นายภักดี  ศรีทอง
 
1. นางสาวโสรยา  วันเสน
2. นางพรสมัย  กาวน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายกิติภพ  ลำพุทธา
2. นายฐัตวาวาคีย์  พรมภักดิ์
3. นายนิมิตร  พิวงศ์
4. นายศุภฤกษ์  พิสุทธิ์ธนกาญจน์
5. นายเฉลิมพันธ์  ธีระสมบูรณ์
 
1. นางนภาภรณ์  สายพรหมทอง
2. นางวงเดือน  โสภา
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  วงค์โสม
2. นางสาวกุลณัฐ  สิงห์เวิน
3. นายจิรเมธ  ยอดสุรินทร์
4. นางสาวชฎาพร  นำภา
5. นางสาวชนิตา  ชวลิตรสุวรรณ
6. นางสาวชุติมา  วงษ์ดีมา
7. นางสาวภัทราวดี  แก้วคำบ้ง
8. นายรัฐพล  สอนคำ
9. นายรุ่งวิกรัย  หยดย้อย
10. นางสาววรินพร  กุสะโล
11. นางสาววลัยรัตน์  อุตม์อ่าง
12. นางสาวศศิธร  มีทิพย์
13. นางสาวศิรประภา  ทองบัว
14. นางสาวศิรีธร  บุญไทย
15. นายสรณะ  ราชวงศ์
16. นางสาวสุกัญญา  ไวเกิด
17. นางสาวสุชานาฎ  ด้วงคำ
18. นางสาวสุวรรณณา  สร้อยลัดดา
19. นายอดิศักดิ์  เลื่อนลอย
20. นายอภิสิทธิ์  สุทธิประภา
 
1. นางโปรยทิพย์  ทัพภมาน
2. นางสาวโสรญา  วันเสน
3. นางพรสมัย  กาวน
4. นายไพฑูรย์  มั่นคง
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาพัชร  สุลักษณานนท์
2. นายจตุรพงษ์  สมจิตร
3. นางสาวจิราพร  บุญพรม
4. นายจิรโชติ  เส็งแซ่
5. นายณัฐวัฒน์  เนตรแสงศรี
6. นายต่อลาภ  ขจรไพร
7. นายนราวิชญ์  สาตุ่น
8. นายนัฐวุฒิ  ปรวนอุ้ม
9. นางสาวปวีณา  มูลทาดี
10. นายภัคธรยศ  ฉิมใหม่
11. นายภานุวัฒน์  หมื่นเดช
12. นายรัชชานนท์  ราชองค์
13. นายวิศัล  สุขมา
14. นายศักดิ์ชาย  ขีดวัน
15. นายศุภกิจ  โฉมอุดม
16. นายอนันต์  บุญทาส
17. นายอภิชาติ  นามแดง
18. นายอัครพนธ์  นามแดง
19. นายเจษฎา  จันทร
20. นางสาวแพรพลอย  พิมพ์นาค
 
1. นางจิดาภา  ชาญเวช
2. นางคำเพียร  จันทร์แสน
3. นายจรัญ  ใจวงศ์
4. นางทรงสุดา  คงนา
5. นางขนิษฐา  พลับรู้การ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวานิภา  สุขนภาสวัสดิ์
 
1. นางสาวศิริพร  ศรีเรืองเดช
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวแพรววนิต  กองมูล
 
1. นางศิริวรรณ  ผงพิลา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัฐิติกาล  พั้วป้อง
2. เด็กชายณรงค์กร  ตาจันทะ
 
1. นางเตือนใจ  สัจวาท
2. นางชุลีพร  หม่องอิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาตร  เถื่อนสุข
2. นายภูวนันต์  รักษาศรี
 
1. นางพรรลุณี  บุมี
2. นางสาวนิทร์พร  รักษาบุญ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวจีราพร  บุญโส
2. เด็กหญิงช่อพิกุล  ทองจีน
3. นางสาวณัฐติกร  ส้านมา
4. เด็กหญิงดาวนภา  ดวงตรีมูล
5. นางสาวนิตยา  สีหนู
6. เด็กหญิงนิตยา  มีคาร
7. นางสาวศศิธร  สอนสุภาพ
8. เด็กหญิงอภิญญา  ขันทอง
9. นางสาวเพชรี  คำศรี
10. เด็กหญิงแพรวไหม  เจริญวัน
 
1. นางปนัดดา  อินนัน
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกัลยา  ตรีแจ่ม
2. นางสาวจาริยา  สีเผือก
3. นางสาวจิราพร  ตรีสูญ
4. นางสาวณิชนันท์  วัฒนะมงคล
5. นางสาวนันทิพร  กันยาประสิทธิ์
6. นางสาวน้ำฝน  ตันตุลา
7. นางสาวปนัดดา  แก้วขิด
8. นางสาววรดา  สุคงเจริญ
9. นางสาววรรณศิริ  เพื่อบุญมาก
10. นายสันติชัย  สำเภา
11. นางสาวสายชล  แก้วเบี่ยง
12. นางสาวสุจารี  แก้วคง
13. นางสาวสุจีรา  แก้วคง
14. นางสาวอรจิรา  สีสอนการ
15. นางสาวอรนลิน  คานพรม
 
1. นายอนุชาต  บัวพรวน
2. นางทิพย์สุดา  บุญฤทธิ์
3. นายกิตติพงษ์  บุญเรือน
4. นางศิริลักษณ์  กิด่วน
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชนิกาต์  ทรงศาสตร์ปริญญาวงศ์
2. เด็กหญิงสุพัตรา  สุกประเสริฐ
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
2. นางอัชลี  จันสนิท
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายนัทพงศ์  ภาคภูมิ
2. นางสาวสิรินภา  เถื่อนสุข
 
1. นายสรรเสริญ  จันทร์แดง
2. นายอิทธิพล  จันสนิท
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงณิชกานต์  สายคำกอง
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  กาเวละ
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สารีแก้ว
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวอชิรญา  โสดา
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิยะดา  วรกิจพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ทองมี
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวศิรประภา  ทองบัว
 
1. นายโกศล  อินทิวาพร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงปัญชญา  พรหมรักษ์
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. นายภราดร  สุวรรณสาร
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิธนาศิลป์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงวิลัยวรรณ  ไกรอ่ำ
 
1. นายอินคำ  คำสองสี
2. นายศรีสุวรรณ  พรรณขาม
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายนิยม  ฤทธิ์ชัยเจริญ
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นายนพดล  แซ่ลี
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกวิน  ศักดิ์เจริญชัยกุล
2. เด็กหญิงกุหลาบ  แซ่ย่าง
3. นายคุณาวุฒิ  แสงคำกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
2. นายเมธิน  บุญเรือง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. เด็กชายภูผา  แซ่ท่อ
2. นายสิทธิพงศ์  แซ่โซ่ง
3. นายสิทธิพล  แซ่หลอ
 
1. นายเสกสรรค์  มิ่งจันทึก
2. นางสุภาภรณ์  ยอดคำ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สันทัด
 
1. นายชวลิต  แก้วประเสริฐ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายอัษฎาวุธ  เอี่ยมเอื้อยุทธ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายชัชพิสิษฐ์  สุนประโคน
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  คณาวงษ์
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำตาล
 
1. นายวิมาน  ธิใจ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวบุญฑริกา  หมดมา
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายจักรพันธ์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวอรอุมา  นำสมัย
 
1. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กชายกิตติภัทร์  กฐินสมมิตร์
2. เด็กชายชยารพ  ลือกิจ
3. เด็กชายชัชนันท์  น้อยกรุต
4. เด็กชายทีปกร  ชาญชวพันธ์
5. เด็กชายภัทรเกียรติ  กองแก้ว
6. เด็กชายยุทธพิชัย  ยิ้มแย้ม
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นายศุภชัย  บรรพลา
3. นายวินัย  ไล้มสมูบรณ์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายจีรภัทร  จันทิมี
2. นายฉัตรมงคล  คุ้มสุวรรณ
3. นายพันธการณ์  ระวิวรรณ
4. นายอภิศักดิ์  นวลเชย
5. นายเอกรพี  ชูเนตร
6. นายเอกสิทธิ์  ทัดช่อม่่วง
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นายศุภชัย  บรรพลา
3. นายวินัย  ไล้สมบูรณ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นายกฤษณกร  มหานิล
2. เด็กชายกฤษณะ  กุนแกม
3. นางสาวกัลยารัตน์  โคตา
4. นายกิตติพงษ์  ขันทอง
5. นายกิตติพงษ์  ตรีเศียร
6. นายกิตติพงษ์  นรา
7. นางสาวจิตต์ลัดดา  อนุมา
8. นายจีรภัทร  ทัพภูตา
9. นางสาวจุฑามณี  เปล่งเมืองปลัก
10. นายชาญชัย  ศรีชามก
11. นางสาวณัฐพร  ศรีรินทร์ทิพย์
12. นายณัฐพล  ทองปุ่น
13. นางสาวณัฐยาน์  กางถิ่น
14. นายทักษิณ  ทองหงำ
15. นายธนบูรณ์  บุตรโยจันโท
16. นางสาวธนาพูล  พลศรี
17. นายธนาวัช  วงศ์ทอง
18. นายนคินทร  โสประดิษฐ์
19. นางสาวนันทัชพร  เกตุทอง
20. นางสาวบัญญทิพย์  ผิวสร้อย
21. นายภานุวัฒน์  กองแก้ว
22. นางสาวมาริสา  ทัพภูตา
23. นางสาวราวดี  มัทรีย์
24. นางสาวลลตา   ทองยิ่ง
25. นางสาวลลิตา  หน่อท้าว
26. นางสาววรางคณา  สมทัศน์
27. นางสาวศศิชา  สว่างเมฆ
28. นางสาวอนัญญา  ถานกุมา
29. นายอนุชา  วันชัย
30. นายอภิวัฒน์  บุญทัน
31. นายอภิสิทธิ์  แสงสว่างประชา
32. นายอมรพันธ์  ยอยบุปผา
33. นายอัครพงษ์  วุ่นจู๊ด
34. นายอัษฎาวุธ  พักใส
35. นายเปรมพล  ศรีน้อย
36. นางสาวเรืองลดา  เชื้อบุญมี
37. นางสาวโศธิตา  ราศรีชัย
38. นางสาวโสรยา  เสือดี
 
1. นายเจด  ทานะมัย
2. นางจตุพร  ทองคำสุก
3. นายสุพจน์  สมพงษ์
4. นายธนิตกร  บุญจอม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายอุเทน  อินทูล
 
1. นายรณชัย  กันหา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นายพรมงคล  กงยนต์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงเปรมฤดี  แซ่เจีย
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวธัญวีร์  วินัยโรจน์
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนากรณ์  ทาสี
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเข็กน้อย 1. นายสมชาย  ยั่งยืนวัฒนกุล
 
1. นายสุรณโชค  ทองบุ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงปาณิตา  จาตุกรณีย์
 
1. นายสุพจน์  สมพงษ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัฐทวิมล  โสมภา
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาวิทยา 1. เด็กชายภาณุกร  หอมหวล
 
1. นางดุจฤดี  หอมหวล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวอาริสา  ปาลี
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวทักษพร  สมสร้อย
 
1. นายสุพจน์  สมพงษ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายธนากรณ์  ทาสี
 
1. นายอัสนี  พิศมัย
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นายรัฐวิทย์  แก้วขวิด
 
1. นางมณฑิตา  กิจวัทวรเวทย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกิติยา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
 
1. นายวันชัย  เหล่าเรือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวแคทลิน  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายสุวพิชย์  พรหมบุญตา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกนกอร  เทมา
2. นางสาวกนิษฐา  ภูมิธนาศิลป์
3. นายครรชิต  ทั่งจันทร์
4. นางสาวจันทนา  ทองหา
5. นางสาวจิรปรียา  ทองมี
6. นางสาวจีราภรณ์  บุญศรี
7. นายจุติภูมิ  หงษานาวา
8. นายชญานิน  แก้วกำโพรี
9. นางสาวชนากานต์  ปรวนอุ้ม
10. นายชวกรณ์  ศรีป้อ
11. นายชาคริต  อินคำ
12. นางสาวช่อลัดดา  ทองตุ้ย
13. นางสาวณัฎฐนิชา  กำมาทอง
14. นางสาวณัฐมล  บุตรอิ่ม
15. นายธนดล  ทองเฉย
16. นางสาวธัญวีร์  วินัยโรจน์
17. นางสาวนฤมล  มากมี
18. นายบัญญวัต  ศรีธาดา
19. นายปิยะณัฐ  บุญประคอง
20. นางสาวผกามาศ  ตรีเสียน
21. นางสาวพรธิดา  แก้วทาสี
22. นางสาวพรรณกาญจน์  ชมชื่น
23. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยโต
24. นางสาวภัทรวรรณ  คงอิ่ม
25. นางสาวภิชญาภรณ์  สันเวียงใหม่
26. นางสาวมณฑิราลัย  ไกรโสภา
27. นางสาวลัดดาวัลย์  สายบุญชู
28. นางสาววิภาวนี  แก้วแท้
29. นายวีรภัทร  ดอนหม้อ
30. นางสาวศจีนรา  เอี่ยมกอง
31. นางสาวศิริญญา  เซ่งยิ้ม
32. นางสาวศิริลักษณ์  วังโสม
33. นางสาวสมปรารถนา  ด้วงยาง
34. นายสยมภู  พึ่งพันธ์
35. นางสาวหยาดฟ้า  บัวแดง
36. นางสาวอาทิตยา  ดวงจันทร์
37. นายอาทิตย์  นงค์พา
 
1. นายอรรฆวุฒิ  เมืองสุวรรณ
2. นายจิรวัฒน์  กมลเสถียร
3. นายประเสริฐ  บุตรอินทร์
4. นายโกศล  อินทิวาพร
5. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
6. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
7. นายจตุรงค์  จันทร์ประทีป
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวจิรภิญญา  โสรส
2. นางสาวจิรัชญา  โสรส
3. นางสาวจุฑามณี  ใจน้อย
4. นายทินกร  แอดแฮด
5. นางสาวธิดารัตน์  สาน้อย
6. นายธีรภัทร  ธำรงธัญวงศ์
7. นายบวร  รักษาสุข
8. นายภูมินทร์  เกษร
9. นางสาววัลภา  เกษามูล
10. นายสุริยา  แถวอุดทุม
 
1. นายไชยวัฒน์  บูรณ์ทอง
2. นางสาวทิพวรรณ  ธาบุรี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกันฑิตา  แก้วเวียง
2. เด็กหญิงกาญดามณี  สังกรณีย์
3. เด็กหญิงชลิตา  จันทร์แก้ว
4. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ภิญโญ
5. เด็กหญิงศศิตา  ทวยศิริ
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เจ๊กอยู่
7. เด็กหญิงสุเมทา  พรหมดี
8. เด็กหญิงอิสรีย์  มามั่ง
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสกุลดารา   กองแก้ว
3. นางสาวทักษพร  รักก้อน
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นางสาวณิชมน  ศรีละออง
2. นางสาวนิภาพร  โมครา
3. นางสาวพิมพกา  ศรีอินคำ
4. นางสาวพิริยะประภา  ชัยยา
5. นางสาวมนทกานต์  หาญคำ
6. นางสาวรุ่งนภา  โคยามา
7. นางสาวศรสวรรค์  ตันตุลา
8. นางสาวเจนจิรา  ยิ่งเจริญผล
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวทักษพร  รักก้อน
3. นางสกุลดารา   กองแก้ว
4. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงทิพากร   คำน่วม
2. เด็กหญิงธิญารัตน์  รัศมีพันธ์
3. เด็กหญิงปิยพัชร  เพชรใส
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เม่งศิริ
5. เด็กหญิงภัคจิรา  คงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงรจนา  ชุมสาย
7. เด็กหญิงวิไลพร  ไพรทอง
8. เด็กหญิงศศิวิมล  สระอุทน
 
1. นางสาวนิตยา  ทองมาก
2. นางสาวณฐมณ  คำมูล
3. นางสาวรัตนา  ทองนอ
4. นางสาววันนิสา  คำอ้าย
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า 1. นางสาวดวงกมล  นาคนายม
2. นางสาวนัฐติยาภรณ์  งาเนียม
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กวยคำ
4. นางสาวรมณี  แก้วคง
5. นางสาวลลิตพรรณ  อินศิริ
6. นางสาวศลิษา  ทัพผา
 
1. นายเอกชัย  วัฒนศัพท์
2. นางสาวภัทธจารินทร์  กล้าหาญ
3. นางสาวนิตย์ชนก  ตรีแจ่ม
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิโชติ
2. นายจุมพลภัทร  ขันขวา
3. เด็กชายธนวัฒน์  พันตรีแสง
4. นางสาวธีรญาภรณ์  วงษ์สวัสดิ์
5. เด็กหญิงบัณพร  คำทองหลาง
6. เด็กหญิงพันธิตรา  อ่อนประเสริฐ
7. เด็กชายพิภูษณะ  เผือกวัน
8. เด็กชายวีระเทพ  คำภีร์
9. เด็กหญิงศศิกานต์  กอวิราช
10. เด็กชายสหวรรษ  พงษ์สกุล
11. เด็กชายสิทธินนท์  กิ่งแก้ว
12. เด็กหญิงสุพารัตน์  เฉยเทิบ
13. เด็กชายอภินันธ์  พลบัว
14. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภูชา
15. นางสาวเนตรชนก  สุขสวย
16. เด็กชายโรจน์นิรันดร์  เลื่อนยศ
 
1. นายชวัลวิทย์  ทองสุข
2. นายกรวิท  นวลตาล
3. นายทรงวิทย์  จันทร์พุทธา
4. นางขวัญหล้า  ใจห้าว
5. นางสาวณัฏฐณิชา  บุญคง
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วคง
2. นายกิติพงษ์  คำอ่าง
3. นางสาวดุจดาว  เลิศสิทธิไชย
4. นางสาววรดา  คำขอด
5. นายวุฒินันท์  คำหุม
6. นางสาวศิรินทร์พร  แก้วจิตร
7. นางสาวศิวาพร  เกษามูล
8. นางสาวสุกัญญา  ธนะจักร์
9. นางสาวสุพรรณญิการ์  พิมเสน
10. นางสาวอรวรรณ  แก้วคง
11. นางสาวเพ็ญนภา  สินเพียง
 
1. นายอธิชา  กัลยาประสิทธิ์
2. นางประกายรัตน์  ทับทัน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬาวรรณ  พุทธรักษ์
2. เด็กหญิงดาราพร  แก้วกิ่งจันทร์
3. เด็กหญิงธนพร  กุลเศรษฐโสภณ
4. เด็กหญิงนงลักษณ์  กองแก้ว
5. เด็กหญิงแสงโสม  แสงสุวรรณ
 
1. นางนาที  เทียนเหลือ
2. นายเผด็จ  ใจซื่อ
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงสวรรยา  เกียรติกิตติกุล
 
1. นางภาวิณี  จันทร์ทิพย์
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายยศกร  พาตา
 
1. นางปิยพร  สรรพช่าง
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายณพวัฒน์  บุญเที่ยงตรง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  ฉัตรวิโรจน์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธนพงศ์  ปังคานนท์
 
1. นางวรรณี  ทองสุข
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนกเนตร  เกษทองมา
 
1. นางศุภลักษณ์  ปันมิตร
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวเปรมจิตร  เพชรดี
 
1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์พุทธา
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงภัคศิริ  ชาอุ่น
 
1. นางกัญญา  ศักดิ์ดาเดช
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวณัชปภา  จิตคุ้ม
 
1. นางปาริชาติ   ตันมี
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐชา  สร้างสกุล
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  จันทา
3. เด็กชายพงศกร  ถิ่นนาราม
4. เด็กหญิงศิริพรรษา  เชนยะวณิช
5. เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  โด๊หลิ่ง
 
1. นางสาวภวรัญชน์  รุจิวีรานันท์กุล
2. นางสาวจงกลณี  พิลาเกิด
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ  แสนสุข
2. นางสาววิไลวรรณ  กองจวง
3. นางสาววิไลวรรณ  ชัยขัณฑ์
4. นายศุภโชค  สายคำเลิศ
5. นางสาวสิริภัสฌา  จันทราศรี
 
1. นางสาวมณีีรัตน์  ดวงปินตา
2. นางสาวชนิดาภา  จันทร์พุทธา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวพันทิลา  กุลาชัย
 
1. นายมนุชาธิปต์  สมใส
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวคัทรียา  จันทร์แดง
 
1. นางวัลลภา  อนันตวงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิวพร  วานมนตรี
 
1. นางอจารีย์  ปริชญ์ชัยวัฒน์
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายธนวรรธน์  สุวรรณวิวัฒน์
 
1. นางอจารีย์  ปรัชญ์ชัยวัฒน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  พูลเพิ่มทรัพย์
2. นางสาวพีรดา  ปอแก้ว
 
1. นายสหภัส  แร่นาค
2. นางสุพานิช  เหล่าแช่ม
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นางสาวกานต์สินี  นกแก้ว
2. นายณัฐพงศ์  บัวพรวน
 
1. นายไพฑูรย์  มั่นคง
2. นางสาวพุดตาล  ศรีเมฆ
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายกิตติพงษ์  บุมี
2. เด็กชายกิตติภูมิ  บัวระภา
3. เด็กชายจีรพัฒน์  คำมั่น
4. เด็กชายชวพล  ผมเพ็ชร์
5. นายนายภักดี  ศรีทอง
6. นายศุภวิชญ์  โสภา
7. เด็กชายสหกิจ  แสนอินต๊ะ
8. เด็กชายเกียรติคุณ  ยู
 
1. นายสิทธิสุทธิ  วงษ์แหวน
2. นายอุดม  คำมั่น
3. นายอภิสิทธิ์  สาดา
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกิตติพงษ์ศักดิ์  ท้าวเงิน
2. นางสาวชนัญณิศา  พูลสวัสดิ์
3. นายชานนท์  จงจิตตานนท์
4. นางสาวชุติมา  จันทขัน
5. นายธีรธาดา  ยายอด
6. นางสาวนิราภร  จันทร์อินทร์
7. นางสาววชิราภรณ์  สินโพธิ์
8. นางสาวสิริประภา  ทองมาก
 
1. นางรัตมณี  แสงสีดา
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญเกียน
3. นางชุลีพร  หม่องอิน
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงนีรภา  แซ่สง
2. เด็กหญิงพัชรีพร  แซ่เฮ้อ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  แซ่ย่าง
4. เด็กหญิงสุพรรณี  วัชระพงษ์ไพบูลย์
5. เด็กหญิงเบญจภรณ์  บำรุงคีรี
 
1. นายธภัทร  ไทยเลี้ยง
2. นายนพวงศ์  อุปลา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายกิตติวิชญ์  ทองแถว
2. นางสาวต้องหทัย  ประพัฒน์โพธิ์
3. นางสาวศศินา  วงษ์บุญมาก
4. นางสาวศิรดา  หาญรบ
5. นางสาวสุกัญญา  แสนบุดดา
 
1. นางนาทกัญญา  นงภา
2. นางวันเพ็ญ  จุดาศรี
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชาตรีวัชระ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. เด็กหญิงอนุศรา  ชาววิวัฒน์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
2. นางทัศนา  พันธ์หงษ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนัทธมน  จันทสอน
2. นางสาวนิภาวรรณ  ตันปล้อง
3. นางสาวสุภาวนี  วันเนาว์
 
1. นางพชรมน  ทักคุ้ม
2. นางทัศนา  พันธ์หงษ์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรชิตา  สาดา
2. เด็กหญิงอรปรียา  พรมโสม
3. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  รักชาติ
 
1. นางวรวรรณ  ชูมาก
2. นางประจบศรี  อินทรักษา
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  กิจันทร์
2. นางสาวสุธินี  ยางงาม
3. นางสาวเจนจิรา  นิมิตร
 
1. นางวรวรรณ  ชูมาก
2. นางประจบศรี  อินทรักษา
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  เงาะหวาน
2. เด็กหญิงเปมิกา  กัณฑะยุวะ
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางอุไรวรรณ  เพาะบุญ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงญาดาวฎี  พลับพลา
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เชยสุวรรณ
 
1. นายกิตติพงษ์  ศรีวงษ์ชัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  ตู้ภูมิ
2. นางสาวศศิวรรณ  เร็วสูงเนิน
 
1. นางปรัชญาพร  เพ็ญภาคกุล
2. นายนริศ  สมศักดิ์ศรี
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายบุนน้อย  แซ่หว้า
2. เด็กชายภาสกร  ศรีผ่อง
 
1. นายบุญร่วม  วิมาละ
2. นางสาวณฐมณ  คำมูล
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายตรีวิทย์  แซ่วื่อ
2. นายเกียรติศักดิ์  แซ่หว้า
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นายทรงพล  นวลพุ่ม
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กชายรัชตะ  ดาด้วง
2. เด็กชายสรวิศ  วงศ์อ่อนตา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางอุไรวรรณ  เพาะบุญ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิงศตวรรษ  ศรีสวสัสดิ
2. เด็กหญิงเจตสุภา  สัจวาท
 
1. นายธีรภัทร์  ฉัตรวิโรจน์
2. นางสาวบังอร  สีเลื่อม
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ศักดาพิทักษ์
2. เด็กหญิงสุภาวิตา  แสนประสิทธิ์
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. นายภาคภูมิ  แสงสุรีย์
2. นายรัฐกิจ   กันญาสนธิ์
 
1. นายอนุสิษฐ์  จิตจำนงค์
2. นายธรรมรัตน์  เบ้าชารี
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายวสันต์  ยังปัญญาวงศ์
2. นายอัศวเทพ  แซ่เถา
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นางสาวศิรินันท์  บุญมา
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวจารุพร  กงเกียน
2. นางสาวปิยะภรณ์  กินยืน
 
1. นายกิตติภัค  สายวัน
2. นางสาวสุภาพร  ก้อนเทีียน
 
133 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. เด็กหญิง พรศิริ   ศิริจันทโชติ
2. เด็กหญิงวิชชุดา   พีเพิล
3. เด็กหญิงศศิธร   พาหา
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
134 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม 1. นายณัฎฐกร  เสมาทอง
2. นายวัชระพงศ์  ศรีบุญ
3. นายสุพิชญ์  ระดีรมย์
 
1. นางปิยะธิดา  สิริโรจนมัย
2. นางชาลินี  พรมแสง
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ 1. นายธเนศ  อัศวรัตนามณี
2. นางสาวราตรี  ตระกูลธรรมชาติ
 
1. นายอภิโกสน  คำสิงห์
2. นายทรงพล  นวลพุ่ม
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กชายธนดล  จันทปัญญา
2. เด็กชายนิกร  ราชอุดร
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทิมอุทัย
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเอกชัย  รูปขาว
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายนครินทร์  สุนันท์
2. นายประสิทธิชัย  บุญวังแร่
3. นายยุทธชัย  นาเมืองรักษ์
 
1. นายวรัญญู  ต้นแก้ว
2. นายเฉลิมชัย  อ่อนตา
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงจีราพร  ท่าน้ำ
2. เด็กหญิงธนพร  ผลจันทร์
3. เด็กหญิงเกวลิน  พันมาก
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ
2. นางนันทิยา  คำสิงห์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  แย้มสังกุล
2. นายนายนิติภูมิ  สอนบุญมา
3. นายศิริราช  บุญวังแร่
 
1. นายเอกชัย  รูปขาว
2. นายทินกร  ทองสกุลการ
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกฤตนัย  เหง้าสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปวริศร  นวลฟอง
3. เด็กชายพีรวิชญ์  อินทรพาณิชย์
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางชลธิชา  ศรีเพชร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านสงเปลือย 1. นางสาวกนกพร  บุญสง่า
2. นายทักษ์  ต้นวงศ์
3. นางสาวมณีรัตน์  บัววิชัย
 
1. นายอนุชาต  บัวพรวน
2. นางภรณ์ชนัท  ลาลู่
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  กลิ่นนาค
2. เด็กหญิงณัฐกาญ  แสนเรืองเดช
3. เด็กหญิงณัฐริกา  ชัยขาว
4. เด็กชายธัญวรัตม์  มงคล
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  สิงห์รัตนะ
6. เด็กชายเนติพงศ์  ศรีมังกร
 
1. นางสมลักษณ์   ศรีมังกร
2. นางสาววริศรา  รอดวงค์
3. นายเอกชัย  รูปขาว
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวพรรณิภา  ดวงธรรม
2. นางสาวพรวิไล  ผาวันดี
3. นางสาวพิมกมล  กะสวย
4. นางสาวสุพรรษา  คมกระโทก
5. นางสาวอรจิรา  บุญเรียบ
6. นายเอกชัย  ตรีสุข
 
1. นางสมลักษณ  ศรีมังกร
2. นางสาววริศรา  รอดวงค์
3. นายเอกชัย  รูปขาว
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  แก้วย้อย
2. นายภานุวัฒน์  นวลเกตุ
3. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญพรม
 
1. นางเกศรา  แก้วจิตร
2. นางรจนา  ทัดช่อม่วง
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม 1. นางสาวนุจรี  เถาว์ถาวร
2. นางสาวปาริตา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
3. นางสาววิรัลพัชร  รัชตะกมลชาติ
 
1. นางสาววริศรา   รอดวงค์
2. นางสมลักษณ์  ศรีมังกร
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาเมืองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  จันทศร
2. เด็กชายทิวากร  ลอนหิน
3. เด็กหญิงอรนุช  แก่นนาค
 
1. นายอุปถัมภ์  ภักดี
2. นางสมศรี  สิริเจริญกุล
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวกัณฐิกา  คำแก่
2. นางสาวน้ำริน  สุกคำ
3. นางสาวสโรชา  ทิพย์วัน
 
1. นางสาวชยาภัสร์  ถองทอง
2. นางนิภาพร  จันทร์ทรงกรด
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผาแดงวิทยาคม 1. เด็กหญิงนภายุ  แสนบุรี
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ราชโฉม
3. เด็กหญิงอลิสา  ทองดา
 
1. นายวสันต์  ธงอาสา
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  ราชอาจ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  พิมสอน
2. นางสาวปรียารัตน์  ทองแจง
3. นางสาวสุรวี  สายแก้วเกิด
 
1. นางรจนา  ทัดช่อม่วง
2. นางเกศรา  แก้วจิตร
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผดุงวิทย์ 1. เด็กชายรัชเซียร์  แพร่ศิริพุฒิพงศ์
2. เด็กหญิงวรนันต์  อาจหาญ
3. เด็กหญิงอัชราภรณ์  กาศบำรุง
 
1. นางรัตนา  ศิริวิบูลย์ชัย
2. นางแพรว  อนุศาสนนันท์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ 1. นางสาวนี  แซ่สง
2. นางสาวสุณี  แซ่เถา
3. นางสาวแสงดาว  แซ่สง
 
1. นายอานนท์  บุญสิงห์
2. นางรัตติมา  บุญสวน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  น้อยรอด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ศรีคำ
3. เด็กหญิงสุธิษา  สีทา
 
1. นางวงษ์รัตน์  เพชรบูรณ์
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  บุญประเสริฐ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. นางสาวชญานี  บุญเรือน
2. นายณัฐปกรณ์  มงคลชัยรัตนะ
3. นายพรพิพัฒน์  จันทร์แดง
 
1. นางพูลสุข  สิทธิเวช
2. นางรัชนี  รักษาบุญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนพงษ์  มณีวัน
2. เด็กชายพงศ์พินิจ  รูปโสม
3. เด็กหญิงพฤกษา  เนื่องชมภู
 
1. นายทวีศิลป์  พูลเพิ่ม
2. นางพันธ์โพยม  สุวรรณชาติ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองกลางวิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  สุตนะ
2. นายบุลิน  เมืองคำ
3. นางสาวศศิวิมล  วรรณะ
 
1. นางสกุล  พิทักษ์พงษ์
2. นางปรารถนา  อุตม์อ่าง
 
156 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนติ้ววิทยาคม 1. เด็กชายรัชชานนท์  ศรชัย
 
1. นางวิไลวรรณ  สารัด
 
157 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายจักราวุธ  สนทน
2. นายมงคล  คำสุข
3. นางสาวมุทิตา  ชาอุ่น
 
1. นางวนิดา  โนนคำ
2. นางนางนิษฐินันท์  เรือนแก้ว
 
158 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคมรัชมังคลาภิเษก 1. นายจตุจักร์  แข็งขัน
2. นายสุริยา  กำจัด
 
1. นางนิตยา   แดงโคเศษ
2. นางวนิดา  โนนคำ