หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pbn3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางลออ เกตุขุนทดโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญญาภรณ์ สีดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพิน คำยุกโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางอาริษา อินจงใจโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาวเจริญ ผลฉัตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางลินจง จุลสายพันธ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเดือนแรม เปลี่ยนศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจารุดา เจริญสารโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นายภูเบศร์ ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ ศรีบรรเทาโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนวลนุช จันทรพิทักษ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางเริงฤดี โสภาไชยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางพรทิพย์ ฐานเจริญโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
5. นางสาวลัดดา โลหะทัดโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอรสา เสาโกมุทโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพลับพลึง นิลเกิดโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญศรี เมืองแมนโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายระลึก ซ้ายหนองขามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางรำไพ จิระสัญญาณสกุลโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเจษฎาพร ทองโคตรโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางอรุณรัตน์ ต้นสาลีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางยุพาภรณ์ รุ่งจำรัสโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางฐานิตา พรชัยโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปรารถนา แจ่มอ่วมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสมบูรณ์ สิงหราโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางจันทร์งาม ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางพิริยาภรณ์ ช้างอินทร์โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายวิสุทธิ์ แว่นแก้วโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ปัดชาเขียวโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางภาวิกา นนท์ดาราโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรัตติกาล กุศลโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางอนุศร หงษ์เวียงจันทร์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปราณี สุนทรสุริยวงศ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสุภัชชา น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นายสุรพล จันทร์ศรีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเธตยา แพทย์สิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ อาจผักปังโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิศณุ รื่นกมลโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายแดนชัย สิงห์สนิทโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ อิงขนรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายสมปอง ตาลเพชรโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอรพิมพ์ พรหมชุลีโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางนนทวรรณ บุญวงศ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวดาวประกาย ตาลสุกโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสาวละภัย รักความซื่อโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางอนงค์นาถ ไวยกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เบี้ยจรัสโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นางสุมิตตา ชนะพันธ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางดวงสมร ไกรลาศบวรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาวจันทร์ขจร มะลิจันทร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ สีไพสนโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางกิติยา ผิวแตงโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางอุบลรัตน์ เกษไชยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย พุ้ยชัยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลดา เมืองเยาะโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางปคุณาณัช ทองแจ่มโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กระสายทองโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัช สุขแซวโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางโชติรส คำมาโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวรุ่งอรุณ พินิจผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวหนึ่งฤทัย พุ้ยชัยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวชลดา เมืองเยาะโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางปคุณาณัช ทองแจ่มโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิยดา ขุนพรหมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวสุนิสา กระสายทองโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
5. นายธวัช สุขแซวโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายชิตพล คำเทพโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายสุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสนธยา เทียนธูปโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางณอริญ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดใจ เคลือบสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางรจนา โอภาสโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายสุุรัตน์ชัย พรมเท้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสนธยา เทียนธูปโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริพันธุ์ พลสนามโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสิฏฐารัตน์ ขันทองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันนิสา คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววราพร วีรญาณวิจิตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววนิดา คำเก่าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นางเพียงใจ คำมุงโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนริศรา สารชาติโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกนกวรรณ จันทร์กลมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเสาวนิตย์ ศิริวรินทร์โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาววันนิสา คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอรพิน ทองโคตรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นางสาววิริญญา ฝางแก้วโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุจิตรา จันกวดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางทองเรี้ยน น้อยศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา แก้วมนต์โรงเรียนเมืองศรีเทพประธานกรรมการ
2. นางสาววีรนุช มาแก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ จันทร์กระจ่างโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวธิดา เพชรคงโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรปภา พึ่งบัวโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางจำรัส เพชรภักดีโรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายขวัญ ตาใจโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรืองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายทศพล สุโขประสพชัยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางบุษยา นิโลบลโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายบุญเลิศ มาอยู่วังโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา วันสารโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวสมรัศมิ์ สายทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวนนทยา บุตรตรีสานโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางพรพนา แก้วกาหลงโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญประภา นาราศีโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางณัฏฐ์ฤทัย วิทยาวโรจน์กิจโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวพรนิดา กงถันโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชญานิน บัวอุไรโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอาทิตยา จันทีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางผุสดี กินขุนทดโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายนุชา ครองสัตย์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เชียงทาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสายลม อมฤกโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา คล้ายสีเงินโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางธีราพร ูลูกจันทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเชิต ภักดีแก้วโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางกาฬิตา สืบศรีโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางนวลฉวี อันยันญะโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. ดร.อำพาภรณ์ มั่นหมายโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางศิริพร บัวบานโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวจิตรวดี ภักดีสารโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางรัชนี มากแก้วโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ สุดสายเนตรโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางศิริพร อุดมรัตน์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ กลิ่นคำหอมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภรา สะดาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ ภูสมศรีีโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ สายทองโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางภัทธมล ผลสว่างโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทร์แรม แสงกาญจนพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางโรจณา มาคานโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นางสาวศรสวรรค์ ศาสตร์นิยมโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
5. นางตุลาพร กิ่งไทรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ คำมีโรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมนูญ สิงห์คำโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายอรรถพร คตสุขโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววีรนุช มาแก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวธนาวดี อินทะนอยโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายจาตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชัย นิลนวลโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายจาตุรงค์ ว่องไวพาณิชย์โรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร สุทธหลวงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ภู่ทองโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายไชยยันต์ ช้างทองโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายพิชัย นิลนวลโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปรีชา สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย มีกำลังโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางเบญจมาศ สุขเจริญโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางยุพา นิยมศิลป์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวอัมพร เกิดแสงโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายคำรณ สงเคราะห์ธรรมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอุบล กีรติการกุลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางกุลยา อินพรโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางสาวอลิสรา ปิตานาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาววรนิษฐา จำปาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสำราญ เวียงวิเศษโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวโสพิศ ปิ่นป้องโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวจินดาภา ศรีบุรินทร์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
4. นายรชฏ แก้วเกิดโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสัมฤทธิ์ ป้องศรีโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
6. นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายเชษฐา กลิ่นเทศโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเสาวณีย์ ไชยจารีย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางวนารัตน์ ราชอาจโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางปรารถนา บุญนาคโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางวรนุช บุญนาคโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ จิตรอารีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายธานินทร์ บุญก่อนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย แป้นสุวรรณโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายธานินทร์ บุญก่อนโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางพวงรัตน์ จิตรอารีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นางรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
6. นางสาวกุลธิดา พัติบูรณ์โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวรัตติยา คำโฉมโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางเครือวัลลิ์ อยู่เย็นโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ พิรุนสุนทรโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ บุญจิตรโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรุตต์ มูลสีโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายพิพัฒน์ สนุ่นดีโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางใจแก้ว นาคขำโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย สว่างจิตต์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
3. นางพิชยา ฐิติโรจน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายปิยะวัฒน์ คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายศุภชัย อานพรหมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางลัดดาวัลย์ ไพเราะโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมัตพงษ์ ใหม่น้อยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายชิตชวินทร์ วัฒนกิจจานนท์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นางวนิดา สารสิทธิ์โรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายสุทธิกาญจน์ แหวนหล่อโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ทองตามโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายพงศธร พรมวังโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นางมณี ด้วงนิลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางกรรณิการ์ หัสนัยโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางพูนทรัพย์ ภูผันผินโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางธนาศรี ก้อนทองโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสรวีย์ ฟักทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร บุญเพ็งโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางดวงจิต บุญกาวินโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอำภวัล ไชยทาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายประจวบ ดาสนมโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศรสวรรค์ แก้วดำโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรีพร บุญเพ็งโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. พระมหาถาวร ถาวรเมธีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประชานิมิตประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ สายแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพนมไพร น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสมจิตร์ กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายชำนาญ สนโตแจ้งโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาววรรณภา จันทร์เกินโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางพัชนี กองนิลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายธนกฤต น้อยเจริญโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายสหสรรศ์ เอมศรีโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพันทิพา จันทร์แสงศรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
6. นายไตรทิพย์ เขียวดีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
7. นายบุญเยี่ยม วงษ์ทำมาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
8. นางอำไพพรรณ บำรุงนอกโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายมาโนช ทัตเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายหนึ่ง ประตาทะโยโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพันธ์ สวนทองโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ศักด์ วุฒิวงษ์โรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายมลธิลักษณ์ ฤทธิ์ศักดิ์โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวรัชนี หล่อแหลมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายมานพ ศรีหาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางคำพัน หินแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายประมินทร์ ศรีบุรินทร์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายอนุพงษ์ สีสัตย์ซื่อโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสุริยัน เปี่ยมคลังโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นางสาวนิลุบล สุนันทธาดาโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
6. สิบเอกสมชาย เที่ยงดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
6. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
8. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
10. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติวัฒนากรรมการ
11. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
4. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
8. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
10. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
11. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
9. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
11. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติวัฒนากรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
8. นายธีระพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
10. นางอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
10. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติวัฒนากรรมการ
11. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
10. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
11. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางสาวอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
10. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
11. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
12. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบีงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนปาลพันธ์ุวิทยากรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
9. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
10. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
11. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
12. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
4. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
7. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
8. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
10. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
11. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบีงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
6. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
9. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
10. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
11. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบีงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมบัติ วิทะอาจนศ.ฝึกประสบการณ์ฯ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
10. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
11. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายธีรพงษ์ วงษ์สะอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. จ.ส.อ.มารุต เหมือนอินทร์โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนากรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
7. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
8. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
10. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
11. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
12. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
13. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบีงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายกมล ศรีแก้วโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายทีปกร อ่างบุญตาโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายวิชัย แก้วสุขศรีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสุภาภรณ์ จันทร์กลั่นโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ วิทะอาจนศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
6. นายพีรศิษย์ สิงห์โสภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นางสาวอรัญญา ทุริดไธสงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
8. นายธีรพงษ์ วงษ์สอาดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
9. นายธีระวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
10. นายไพโรจน์ กองกีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
11. นางสาวนิภาพร สร้อยมีโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
12. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบีงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสุำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายอภิชาติ ป้องชาลีโรงเรียนบ้านโป่งบุญเจริญกรรมการ
5. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสุเทพ ปราบวิไลรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้่านราหุลประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ วงศ์โพธิ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
3. นายสำเนา หมื่นชนะโรงเรียนบ้านคลองกรวดกรรมการ
4. นายกตัญญู บุญดิษฐ์โรงเรียนอนุบาลบึงสามพันกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
10. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
11. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายเสกสรร จันทรโชติโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
7. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
8. นายํธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
9. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
10. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
13. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
6. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
7. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
8. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย ้้เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายวิษณุ ทองจันทร์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
8. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
9. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
10. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
12. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชินกร โสมภาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายไพโรจน์ ผิวเณรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายจรัสพงษ์ แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. นายทองสุข ศรีปนโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
6. นายธงชัย เมืองทองโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ กะตะศิลาโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
8. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
9. นายพิพัฒน์ ตันติพันธุ์พิพัฒน์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
10. ว่าที่ร้อยตรีจักรกฤษ ยาวะระโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
11. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบูญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวณัฎฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
7. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
7. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชมพูนุช หล้าประเสริฐโรงเรียนใจจำนงศึกษากรรมการ
7. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
8. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
9. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
7. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
7. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายอธิป มีชนะโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
6. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
7. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายธนกฤต ชินโพธิ์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
4. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
6. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
7. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นายพรศักดิ์ ศรีพุ่มโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางอภิญญา พรมรักษาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายอรรถวุฒิ แสงบดีโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวณัฏฐชา คงชัยโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
6. นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
4. นายชาญชัย ฉิมมีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กวยทองเปลวโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเสกสรร จันทรโชติโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นายประยูร อินทมาตรโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นางอัมพันธ์ สารเดชโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางประภาพรรณ ชอดริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางชลดา ชินพัชรธรรมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายสมเกียรติ คำพิมพ์ปิดโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. Mr. Impraim John Totti โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางศรีวรรณ แก้วทองดีโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาววิรัตน์ คำเขียนโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุคนธญา ปิ่นปั่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นายธงศักดิ์ ศรีธาตุโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. Mr. Ababio Georgeโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางทับทิม ผาสระคูโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวัชรินทร์ อุไรพันธ์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางรัชนีกร ตาเพชรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวชนัญชิดา พิลาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิภาพร ซาทองโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางชลธิชา มาบกลางโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวโยธกา เกตุเอี่ยมโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
7. Miss Alyssa Pattersonโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
8. นางรมณ ชมชื่นโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางศิรินาฏ สังข์ธูปโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางคำพรอย สุวรรณรอโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางสาวอัญญารัตน์ เสี้ยวกระแสร์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางกาญจนา พิมลาโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิวัฒนา ศรีวิไลโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
6. Miss Alyssa Pattersonโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
7. นางวนิดา ตรีภาคโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยพร ยะตันโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายอมรรัตน์ ชะโยมชัยโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
3. Miss Gigi Jean P. Montesโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติวัฒนากรรมการ
4. นางกรรณิการ์ ศรีจันดาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้าโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสมฤดี สุทธหลวงโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเพลินทิพย์ โลห์สุวรรณโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางปาลิกา ทัตเศษโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. Mr. John Wesley Praiswaterโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
5. นางจิณตนา บุญแท่งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางลัดดา โสพิมพาโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวนัสยา ยิ้มน้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Roxanne Torresโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติวัฒนากรรมการ
4. Mr. Sawyer Craig Olsonโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
5. นางสาวลำเทียน ผิวหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางกรรณิการ์ ศรีจันดาโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา เตมินทร์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันทา ปิ่นแก้วโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. Miss Omega, Jovelyn lauronโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
5. นางสุดตา ไทยเที่ยงโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวชาริณา ศรีเหราโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. Mr. Keyran Hallett โรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นางทองใส เขียวดีโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
4. นางสาววชรวรรณ ภูมิโคกรักษ์โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวประพิศ ศรีสมัครโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวโสภา ดอนตุ้มไพรโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางกอบกูล ศรีคำมีโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนาฏอนงค์ ตาลสุกโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. Miss Ocares, Maritel Danlagโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
5. นางสาวอรอุมา เกษามูลโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางศิรินาฏ สังข์ธูปโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายโชติวัฒน์ สภาโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวดลจันทร์ พรชยอนันต์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวทัศนีย์ ทองศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss Liu Yingโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Jiang Lingzhiโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวทัศนีย์ ทองศรีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. Miss Jiang Lingzhiโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. Miss Liu Yingโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉมโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พงษ์สวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางดุษฎี ทองกลีบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยาภรณ์ พรหมโฉมโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปฐมา พงษ์สวัสดิ์วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์กรรมการ
3. นางดุษฎี ทองกลีบโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางอนุรักษ์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิด ใบบัวโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางกาญจนา คุ่ยต่วนโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
4. นายจำลอง ขาวอุบลโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวนงลักษณ์ กงแซโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวประพันธ์ สีทอนสุดโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางวรรณนภัสร์ เทียนสีม่วงโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิภา หินสุภาพโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวธารทิพย์ สำริดเปี่ยมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางจิณตนา บุญแท่งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. Miss Repolido, Lovely Shena Macionโรงเรียนสมอทอดศึกษากรรมการ
6. นางสาวดลจันทร์ พรชยอนันต์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุวรรณชัย พรหมศรผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภโชค เข่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายประวิทย์ จีระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายมงคล อ่อนศรีโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นายธาตรี จันทร์เรืองโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายศุภโชค เข่งแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณชัย พรหมศรผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายประวิทย์ จีระสัญญาณสกุลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายธัญญา เกิดลอยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ยโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรืองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายวีรวัฒน์ มาศนุ้ยโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
3. นายสิทธิศักดิ์ บัวภาเรืองโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.สุระพี อาคมคงโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาวดี บัวทองโรงเรียนอุดมวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรรณภา เม้ามีศรีโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
4. นางรสสุคนธ์ ปาลพันธ์โรงเรียนบูญญรักษ์วรานุสรณ์กรรมการ
5. นางสายรุ้ง นิลมูลโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
6. นางสาวนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางกุลปราณีต คงเกิดโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสุมาลี ดำรงพันธ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางอาภาพร บุุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวปัญจลักษณ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
5. นางชมัยพร ตะกรุดเพ็งโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางเยาวเรศ ปิ่นขจรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางเยาวเรศ ปิ่นขจรโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางปรียาลักษณ์ จันทร์คำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอนุช มนตรีโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นางสาวสุวรรณี ภู่ชัยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวรสรินทร์ จันทาโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. ร้อยโทรัตนะ สุคนธมานโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวสุนิศา อุดมเดชโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายผจญ ตันมาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายมานะชัย อุดมเดชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้วโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนิกร หล้าน้อยโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายผจญ ตันมาโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
4. นายมานะชัย อุดมเดชโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย มุทาพรโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ม่านตาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเนตรนภา หน่อนางโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย มุทาพรโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเพ็ญนภา ม่านตาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
4. นางสาววีรนุช หล้าน้อยโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวนุชรี มีชาญเชี่ยวโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชาลิณี จิตรแก้วโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ สินทรัพย์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
5. นายกฤตยชญ์ คลิกคลายโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธีรวัฒน์ พันธ์แสงโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
3. นางทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรุ่งนภา โรจนบุรานนท์โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
5. นางสาวพิกุล ขวัญสูตรโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ มั่นหมายโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายกฤษณะ สาลีผลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางสาวนงนุตร์ โสภาพันธุ์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสริตา วิทยาโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางนภาพร แสงแก้วโรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวปิ่นเงิน ทาสุวรรณโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นางนวลปรางค์ ช่อสูงเนินโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการ
5. นางสาวเกศราวดี เจริญสว่างโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายจักรพงษ์ เมฆเจริญทรัพย์โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายเมธา ม่วงมุกข์โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นายภาคภูมิ ลอดทอนโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการ
5. นายไพโรจน์ เดชะรัตนางกูรโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมใจ สีดาจันทร์โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นายณัฐกานต์ เพชรนิลโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นายสาธาร รวบรัดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอรอุมา ลักษณะทองโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายทีมเขตต์ วจีอรุโณทัยโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญมี มุคสิงห์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุธางศุ์รัตน์ อ่อนขำโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางลำแพน ภู่กันงามโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางทาริกา วงศ์แก้วโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นายชานนท์ คงรวยทรัพย์โรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายมนตรี นุชขำโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ เพชรกันหาโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายสดใส แก้วประสงค์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัวประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัวกรรมการ
3. นายสดใส แก้วประสงค์โรงเรียนหนองบัวกรรมการ
4. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวรณัฐ หมีทองโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค์ประธานกรรมการ
2. นายเทเวศร์ ม่วงพลับโรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
3. นายสดใส แก้วประสงค์โรงเรียนหนองบัว สพม.42 นครสวรรค์กรรมการ
4. นางสาวพรวิภา ภาพสิงห์โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวเบญจมาศ ทองนุ่มโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ กลิ่นโกสุมโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัณห์ อ่่อนตาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ บุญแจ้งโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญสุภากุลโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ บุญใสยังโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายอนันต์ รอดเกตุโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายชูชาติ กลิ่นโกสุมโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นายสายัณห์ อ่่อนตาโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวไพรัตน์ บุญแจ้งโรงเรียนสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายพงษ์สิทธิ์ ศิริพัฒน์โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ บุญสุภากุลโรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์ บุญใสยังโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นายปริญญา ขวัญเพ็งโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
4. นายสมพร ทวนไกรพลโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แจ่มวงษ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์เพ็ญโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางนรินทร กุญแจทองโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ ทองจันทนามโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางบุปผา เต็งวงศ์เดิมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางมนสิชา สิทธิสุขโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางนรินทร กุญแจทองโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางสมบุญ ทองจันทนามโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางบุุปผา เต็งวงศ์เดิมโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางมนสิชา สิทธิสุขโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวัลลภ จุลโลบลโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสุพจน์ ทองหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายธัญญา เกิดลอยโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงภูพาทโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ชัยรัตน์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นายนพพร กองแก้วโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
4. นายสุพจน์ ทองหล่อโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางนุชนารถ ธำรงศิริโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นายรัตนธร พรหมดีโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุุทธนา นาอุดมโรงเรียนหนองไผ่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสุกัญญา ตันติวโรดมโรงเรียนหนองไผ่ประธานกรรมการ
2. นางลักษมี กามลโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศกรรมการ
3. นางมารศรี ตะกรุดแจ่มโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมจิตร์ กลิ่นหอมโรงเรียนเมืองศรีเทพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเพียงเพ็ญ คนธาร์โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางแสงมณี แก่นนาคโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเกศิณีย์ ยอดบุตรดีโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมยุรา แจ่มวงษ์โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการ
3. นางสาวฤทัยรัตน์ วงษ์เพ็ญโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยากรรมการ
4. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางนันทิญา แสงทิมโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุขสันต์ ชัยแสนฤทธิ์โรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสมควร ทุยบึงฉิมโรงเรียนเพชรละครวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทนา คงแท้โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางอาภาพร บุญเติมโรงเรียนซับบอนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ชาตินันท์โรงเรียนซับบอนวิทยาคมกรรมการ
3. นางพรทนา คงแท้โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางลออ เกตุขุนทดโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายปิยะวัฒน์ คลังคนเก่าโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางสุนันท์ คุ่ยต่วนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางเยาวภา อติจรรยานุรักษ์โรงเรียนเพชรละครวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ อ่อนสุุดโรงเรียนหนองไผ่กรรมการ
3. นางสาวรุ่งตะวัน บัวดอกโรงเรียนโคกปรงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศประธานกรรมการ
2. นายเกรียงศักดิ์ สังข์บัวแก้วโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการ
3. นางเพลิน แก้วสุขโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางจิตราภรณ์ โกบุตรรองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคมกรรมการ
3. นางเปรมฤดี มีสนุ่นโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นางศิริภรณ์ จุลฬา โทร.0867377855 หรือ นางสุพิญญา จันทฤทธิ์ โทร.089-2696529
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185