หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานศูนย์การแข่งขัน  
2 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ รองประธานศูนย์การแข่งขัน  
3 นายประเสริฐ ชำนาญพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
4 นายธนัญชัย พรหมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
5 นายขวัญ สุกใสเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
6 นายประทีป โตมะนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองศรีเทพ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
7 นายวรจักร์ มั่นคง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
8 นายวีระพงษ์ เหง้าสา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
9 นายวุฒิ ศรีศรุตวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
10 นางสาวอุบลพรรณ บุญมาก ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
11 นายสุวรรณชัย พรหมศร ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
12 นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อำนวยการโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
13 นายพัชริน ภู่ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
14 นายสุดสวาสดิ์ ประไพเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
15 นายศุภโชค เข่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
16 นายมนตรี สำเภา ผู้อำนวยการโรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
17 เริงฤทธิ์ แก้วยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
18 เวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อรัง กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
19 วรรณวิมล ครุฑางคะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
20 ทัศณี โชติกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
21 ชูสกุล อาจมังกร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพร้อมจิต กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
22 ศรีสมนึก กาญจนอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมวิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
23 สมศักดิ์ พงษสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมอทอดศึกษา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
24 สุภานัน ศิวิแว่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
25 นายเจษฎ์ ประกอบทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนใจจำนงศึกษา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
26 นางกฤษณา แก้วดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
27 นางจิระประภา ไพรเพชรศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาลพันธุ์วิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
28 นายอิศรา วิทยานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยานนท์ศึกษา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
29 นางสาวพานี นิลเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
30 นางสมคิด ชอุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
31 นางยุพา แซ่สัว ผู้อำนวยการโรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
32 นายสิทธิโชค ทองโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
33 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
34 นายวิทูรย์ เกิดแพร่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการศูนย์การแข่งขัน  
35 นางสาวณัฏฐ์ธนัน รำเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
36 นางเยาวลักษณ์ ช่างไม้ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
37 นางสุพิญญา จันทฤทธิ์ ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
38 นางศิริพร จุลฬา ครูโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการศูนย์การแข่งขัน  
39 พิทยา ไชยมงค ผู้อำนวยการ สพม.40 ประธานกรรมการที่ปรึกษา  
40 วิรัตน์ ฉัตรวิโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพม.40 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา  
41 ชาญวิทย์ อุ่นอนันต์ รองผู้อำนวยการ สพม.40 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา  
42 เฉลิมชัย ชั้วเจริญ รองผู้อำนวยการ สพม.40 รองประธานกรรมการที่ปรึกษา  
43 สุพัตรา ศรีมาดี เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
44 นายจีระ ทัศนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
45 นายสิทธิโชค ทองโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
46 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
47 นายวิทูรย์ เกิดแพร่ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
48 นางสาวณัฏฐ์ธนัน รำเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ประธานกรรมการฝ่ายประสานงาน  
49 นางสาวณัฏฐ์ธนัน รำเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการและเลขานุการฝ่ายอำนวยการ  
50 นางจิตราภรณ์ โกบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
51 นางสมบูรณ์ สิงหรา หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย กรรมการฝ่ายประสานงาน  
52 นางวรรณนิดา คูณแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
53 นายมานพ คำมุง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
54 นายเชษฐา กลิ่นเทศ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา และวัฒนธรรม กรรมการฝ่ายประสานงาน  
55 นายเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา กรรมการฝ่ายประสานงาน  
56 นางอัมพันธ์ สารเดช หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะฯ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
57 นายวสันต์ ทองกลีบ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
58 นางศิรินาฎ สังข์ธูป หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ กรรมการฝ่ายประสานงาน  
59 นายประวัฒ พันธ์อาทิตย์ หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการฝ่ายประสานงาน  
60 นายคำภาสน์ บุญเติม รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับบอนวิทยาคม กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
61 นายสมชาย ศรีฉ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
62 นายสราวุธ ศิริสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
63 นายทนงศักดิ์ ธาราเกษม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการฝ่ายพิธีการ  
64 นายสุเมธ จงใจมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ กรรมการฝ่ายพิธีการ  
65 นายชัชฎา อุดมสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
66 นายอรรถพงษ์ อินต๊ะวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
67 นายรัชชาพงษ์ อยู่สุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรละครวิทยา กรรมการและเลขานุการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
68 นายวสันต์ ทองกลีบ ครูชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
69 นายเสถียรพงษ์ อติจรรยานุรักษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รองประธานกรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
70 นางอรุณรัตน์ ต้นสาลี ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
71 นางสาวพัชรีพร บุญเพ็ง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
72 นางลำแพน ภู่กันงาม ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
73 นางสาววรนิษฐา จำปา ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
74 นายสำราญ เวียงวิเศษ ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
75 นางบุษยา นิโลบล ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
76 นางเพียงใจ คำมุง ครูชำนาญการพิเศษ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
77 นางวรรณนิดา คูณแก้ว ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
78 นางดุษฎี ทองกลีบ ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
79 นางอัมพันธ์ สารเดช ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
80 นางสุนันท์ คุ่ยต่วน ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
81 นางพรพนา แก้วกาหลง ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
82 นางอุบลรัตน์ เกษไชย ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
83 ดร.อำพาภรณ์ มั่นหมาย ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
84 นางเครือวัลลิ์ อยู่เย็น ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
85 นางสุทิน ศรีมูล ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
86 นายวุฒิพงษ์ ศรีมุล ครูขำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
87 นายณัฏฐสันต์ ประดับศิลป์ ครูชำนาญการ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
88 นางตุลาพร กิ่งไทร ครู กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
89 นางสาวธนาวดี อินทะนอย ครู กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
90 นางสาวธนาภรณ์ โรจนโรวรรณ ครู กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
91 นางสาวอาทิตยา จันที ครู กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
92 ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์ ยาวะระ ครู กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
93 Mr.John Wesley Praiswater ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  
94 Mr.Georg Ababio ครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กรรมการฝ่ายจัดสถานที่  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : นางศิริภรณ์ จุลฬา โทร.0867377855 หรือ นางสุพิญญา จันทฤทธิ์ โทร.089-2696529
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/north64/domains/north64.sillapa.net/public_html/index.php on line 185