แจ้งครูผู้ฝึกสอน เรื่อง การส่งรูปเล่มรายงานฯ

เนื่องจากมีบางรายการกิจกรรมการแข่งขันที่เกณฑ์ระดับชาติกำหนดให้ส่งรูปเล่มรายงานหรือผลงานก่อนการแข่งขัน ให้โรงเรียนที่จะส่งเข้าร่วมแข่งขันรายการดังกล่าว ให้ส่งผลงานหรือรูปเล่มรายงานภายในวันที่ 27 ต.ค. 2557 ที่ห้องวิชาการ ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม 

ทั้งนี้ หากเกินกำหนดให้ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมกรรมการฯ 

วันศุกร์ ที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 15:33 น.