แจ้ง เชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินฯ

เชิญคณะกรรมการฯ ตามประกาศฯ (ร่าง) เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 13.00 น. พร้อมกัน ณ หอประชุมปทุมวดี โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

หนังสือเชิญประชุมฯ

ประกาศฯ สำนักงานเขตฯ ฉบับร่าง(ล่าสุด)

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 15:09 น.