มติทีประชุมคณะกรรมการฯ

สรุปมติจากที่ประชุมคณะกรรมการแต่ละรายการกิจกรรมการแข่งขันฯ ในวันที่ 29 ต.ค. 2557 แจ้งให้ทราบดังนี้

1. รายการกิจกรรมตอบปัญหาสุขศึกษและพลศึกษา

2. รายการกิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์

3.รายการกิจกรรมภาพยนต์สั้น

4.รายการกิจกรรคอมพิวเตอร์ ทุกรายการ ให้โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอุปกรณ์ หูฟัง ไมโครโฟน มาเองในวันแข่งขัน

5. กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP

6. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7. กิจกรรม กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย จำนวน 3 รายการ

8. กิจกรรม กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ จำนวน 6 รายการ

ปล. ผู้ดูแลระบบจะอัพเดททีละรายการ ให้แต่ละโรงเรียนคอยติดตามข่าวทุกๆ วันได้จาก บล็อกข่าวนี้

หากมีข้อสงสัย หรือไม่สามารถเปิดดูเอกสารได้กรุณา ติดต่อ ผู้ดูแลระบบ ได้โดยตรง

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 22:00 น.