ประกาศเพิ่มเติม : การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Web Editor

จากมติที่ประชุม คณะกรรมการฯ

รายการกิจกรรม การสร้างเว็บไซต์ ด้วย Web Editor ให้ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ไม่ต้อง อัพโหลดเว็บไซต์ขึ้นบน server

วันอาทิตย์ ที่ 02 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:25 น.