ประกาศ!!! ขั้นตอนการแก้ไข ชื่อและเปลี่ยนตัว นักเรียน ผู้ฝึกสอน และกรรมการ

1) หลังวันที่ 30  กันยายน 2557 ให้โรงเรียนที่ต้องการเปลี่ยนตัว ของนักเรียน/ครูผู้สอน/กรรมการ โดยตรง และส่งหนังสือราชการโดยแนบไฟล์เอกสาร หนังสือราชการแก้ไข-เปลี่ยนตัว  และ เอกสาร DOC5 (word , pdf ) ตามแบบฟอร์มการเปลี่ยนตัว
** สามารถเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล และคำนำหน้านาม ไม่ต้อง แนบเอกสาร  กรณีที่กรอกผิด

หรือติดต่อที่ นางศิริภรณ์  จุลฬา E-mail: ikrooying@gmail.com เบอร์โทร 086-7377855 ก่อนถึงวันแข่งขัน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขข้อมูล
2) ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนต้องเปลี่ยนแปลงในวันแข่งขัน ให้ครูผู้ฝึกสอนหรือครูผู้ควบคุมนักเรียน ยื่นเอกสารต่อประธานกรรมการตัดสินหรือกรรมการก่อนเวลารายงานตัวเข้าแข่งขัน
3) นายทะเบียนศูนย์การแข่งขัน ใช้ หนังสือราชการแก้ไข-เปลี่ยนตัว และ DOC5 ในการแก้ไขข้อมูลก่อนบันทึกคะแนนและประกาศผลการแข่งขัน
ดาวน์โหลดที่>> หนังสือราชการแก้ไข-เปลี่ยนตัว     และ 
เอกสาร DOC5 (word , pdf )

วันพฤหัสบดี ที่ 02 ตุลาคม 2557 เวลา 16:23 น.