ประกาศ(ร่าง)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

    ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 40  เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันงานศิปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64  ประจำปี 2557  ขอเชิญคณะกรรมการ (สพม 40 กลุ่ม 3)  ทุกท่าน   เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันพุธที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2557   เวลา  13.00  น.   ณ   หอประชุมปทุมวดี  โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศ(ร่าง) เรื่อง การแต่งตั้งฯ

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 13:54 น.