รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 (เพชรบูรณ์ กลุ่ม 3)
ณ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร   เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวเจริญ  ผลฉัตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  คุ้มตระกูล
 
1. นางเดือนแรม  เปลี่ยนศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงศิริณภา  ผมธรรม
 
1. นายกฤษณะ  พัชนี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกรรณิกา  แก่นไทย
 
1. นางยุพาภรณ์  รุ่งจำรัส
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกานต์รวี  ชั้นจิรกุล
 
1. นางปรารถนา  แจ่มอ่วม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายภูรินทร์  ชุ่มสุข
 
1. นางสมบูรณ์  สิงหรา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญทิพ  ดวงตานนท์
2. เด็กชายปัณฑิตา  ไพรเพชรศักดิ์
3. เด็กหญิงพรพนิต  ทองโคตร
 
1. นางสาวชลธิรา  สุวรรณรักษา
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวจินตปาตี  บำรุงไทย
2. นายฐิระโชติ  กุลน้อย
3. นางสาวสุชัญญา  ศรีเลย
 
1. นางสาวเธตยา  แพทย์สิทธิ์
2. นายไพรัช  ปัดชาเขียว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐชริชา  แดงมูล
2. เด็กหญิงสุภัชชา  นารี
 
1. นางนนทวรรณ  บุญวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. นางสาวธนภรณ์  ศรีจันทรา
2. นางสาวปวีณอร  ผ่องคำพันธ์
 
1. นางสาวจารุดา  เจริญสาร
2. นางสาวอนุช  มนตรี
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พูนสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรพิน  ทองโคตร
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายอนุชิต  กรกิจ
 
1. นางเพียงใจ  คำมุง
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงธนารีย์  มีกำลัง
2. เด็กหญิงพิชาภรณ์  แก้วเสมอตา
3. เด็กหญิงอมริศรา  ศรีชมพู
 
1. นางเบญจมาศ  ชมภู
2. นายธาตรี  จันทร์เรือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นายจักรพรรณ  สิงห์โพนงาม
2. นางสาวพรวิไล  ไกรสิงห์
3. นางสาวอมิตา  กองแก้ว
 
1. นางจีรพร  เกษาอาจ
2. นางสาววราพร  วีรญาณวิจิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองคำ
2. เด็กหญิงชนัดดา  สิงหะ
3. เด็กหญิงเปรมกมล  เมืองผุย
 
1. นางปคุณาณัช  ทองแจ่ม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยา  สีสิม
2. นางสาวสรินภัสร์  พัชรพรโพธิ์
3. นางสาวอลิชา  เชิดชู
 
1. นางสาวมะลิสา  สุธารัตน์
2. นายชาญวิทย์  สุวรรณรอ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายธนากร  เชื้อนาค
2. เด็กชายปรัตถกร  เสาโกมุท
 
1. นายสุรัตน์ชัย  พรมเท้า
2. นายนิมิตร  ตันติวโรดม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายธันวา  พลตาล
2. นายวรพรต  เคลือบวงค์
 
1. นางสาวสุดใจ  เคลือบสูงเนิน
2. นางสาวทับทิม  เชื้อบุญมี
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายศุภกร  สุ่มดี
 
1. นางสาวศิริพันธุ์  พลสนาม
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นายนที  ตางจงราช
 
1. นางสาววาสนา  พันธุมาส
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงกัษมา  เชื้อบุญมี
2. เด็กหญิงชลธิชา  โคจำนงค์
3. เด็กหญิงไอริณ  ยุทธศาสตร์
 
1. นางดวงจันทร์  สิงห์โสภา
2. นางสาวจินตนา  วันสาร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายพิพัฒนพงศ์  วงษ์สมบัติ
2. นางสาวรัตนาวลี  ศรีนารางค์
3. นางสาวอรัญญา  ภูมิพันธ์
 
1. นางสาวมัลลิกา  ม่วงเล็ก
2. นายสุริยา  กะวน
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  ทองปิ่น
2. เด็กหญิงธิดากร  พรมสุข
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  พลเมือง
 
1. ดร.อำพาภรณ์  มั่นหมาย
2. นางตุลาพร  กิ่งไทร
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายกฤษพงศ์  กรกิจ
2. นางสาวศิริพร  พึ่งตน
3. นางสาวอภิสรา  กอแก้ว
 
1. นางตุลาพร  กิ่งไทร
2. ดร.อำพาภรณ์  มั่นหมาย
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิกา  เข่งแก้ว
2. เด็กชายสุกมล  นาเจริญ
3. เด็กหญิงสุธิตา  ชมภูนิมิตร
 
1. นางสุกัญญา  จุมพรม
2. นางสาวอัจฉรา  ฉ่ำมณี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายสุภิชา  จำปาน้อย
2. นางสาวอรวรรยา  ศรีมงคล
3. นายเมธัส  เมืองฤทธิ์
 
1. นางสาววีรนุช  มาแก้ว
2. นางสาวจิตรวดี  ภักดีสาร
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงรจเรศ  ศรีสว่าง
2. เด็กหญิงศิริภัทร์  แป้นมีศรี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  เหมวัฒน์
 
1. นางพรพนา  แก้วกาหลง
2. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวจตุพร  นินนามะ
2. นางสาวรัชนีกรณ์  แก้วนครไทย
3. นางสาวศิริวรรณ  โตจอ
 
1. นางพรพนา  แก้วกาหลง
2. นางสาวธนาวดี  อินทะนอย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายพันกร  เจิมขุนทด
2. เด็กชายอภิรักษ์  กลิ่นลอย
 
1. นางนวลฉวี  อินยันญะ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายพลทัศน์  สุขน้ำ
2. นายไกรวิชญ์  โตคำ
 
1. นางภัทธมล  ผลสว่าง
2. นางสาวสายลม  อมฤก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายภูวสิทธิ์  สังกรณีย์
2. เด็กชายวายุ  สนุ่่นดี
 
1. นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กชายทินนวุฒิ  ปาวสง่า
2. เด็กชายสหชัย  นาคประสิทธิ์
 
1. นายทรงกรด  มากมี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  สติธรรมค้ำจุน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  จิตต์พิทักษ์
3. เด็กหญิงธมลวรรณ  พวงสี
4. เด็กหญิงพิชญาภา  พูลท่าหว้า
5. เด็กหญิงสมิตา  สารคำ
 
1. นางสาวอัมพร  เกิดแสง
2. นางสาววรนิษฐา  จำปา
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวจิรัตตา  ชูอินทร์
2. นางสาวชิดชนก  แก้วทอน
3. นางสาวพัณณิตา  ประเสริฐเชื้อ
4. นางสาวสุภลักษณ์  เมฆขุนทด
5. นางสาวสุวนันท์  ทองแดง
 
1. นายวราวิช   อุดพ้วย
2. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  สารเสนาะ
2. เด็กชายภัควัฒน์  ทองพู
3. เด็กหญิงอริสา  พูนแดง
4. เด็กหญิงอารียา  ศรีจันทร์แก้ว
5. เด็กหญิงโศภิณัฐฐา  ฐานนขุนทศ
 
1. นางมณี  ด้วงนิล
2. นางกรรณิการ์  หัสนัย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายชานนท์  ยิ้มแย้ม
2. นางสาวธัญญารัตน์  ปัณณระศรี
3. นายนายภาณุพงษ์  แซ่เล้า
4. นางสาวนิติพร  พลถนอม
5. นางสาวประภาสิริ  เลิศไชย
 
1. นางวนิดา  สารสิทธิ์
2. นางสาวสมหญิง  พุทธศิริ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ใจบุญ
2. เด็กชายธีรพงษ์  ปิ่นตาคำ
3. เด็กชายวรโชติ  ข้องเกี่ยวพันธ์
4. เด็กชายสุรศักดิ์  คำแก้ว
5. เด็กชายอมรเทพ  เขาแก้ว
 
1. นายสมคิด  ขุนสุรินทร์
2. นางสาวรัตติยา  คำโฉม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับบอนวิทยาคม 1. นางสาวสาริณี  ขันเคลือบ
2. นายสุพจน์  พวงสนองทอง
3. นางสาวอัญมณี  สวัสดี
4. นางสาวอุทุมพร  เกตุเพ็ชร
5. นางสาวเกษราภรณ์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายจรัสพงษ์  แสงแก้ว
2. นางนภาพร  แสงแก้ว
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เพ็งสุข
2. นางสาวกัญญาพัฒน์  อินทร์เอี่ยม
3. นายคฑาเทพ  คุณหพันธ์
4. นายคามิน  คาระวดี
5. นางสาวฉวีวรรณ  ศรีไพร
6. นายชาตรี  ดวงเพชรแสง
7. นางสาวดวงใจ  บานเย็นงาม
8. เด็กชายธนโชติ  กามขุนทด
9. นายนราวิชญ์  พันชะนะ
10. นางสาวนวรัตน์  วาชัยศรี
11. นางสาวนันธิดา  พลพวก
12. นายพงษ์เดช  พหลยุทธ์
13. นางสาวภาพิมล  ศรีทอง
14. นางสาวรัตติกา  ธรรมภิบาล
15. นางสาวศิริวรรณ  อ้วนนาแวง
16. นายศิวกร  นาคประดิษฐ์
17. นางสาวสาวิตรี  สิงห์ทอง
18. นายสุภาพ  มีความสุข
19. นางสาวเกวลี  พันธ์ศรี
20. นางสาวเกษศราวัลย์  แมขุนทด
 
1. นางหนึ่งฤทัย  สว่างจิตต์
2. นายวราวิช  อุดพ้วย
3. นายปรีชา  สว่างจิตต์
4. นางสาวพนมไพร  น้อยเจริญ
5. นายประจวบ  ดาสนม
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกิตติชัย  สมศรีโย
2. นายชัยนันท์  นามขันธ์
3. นางสาวฐิติกา  หาดยาว
4. นายณัฐพล  ประจิตร์
5. นางสาวณัฐสิมา  จิตตรีถิน
6. นางสาวดวงมณี  ชนะมี
7. นายนฤเบศร์  มหามาตร์
8. นางสาวนุชศราภรณ์  ทองสว่าง
9. นางสาวพิกุลแก้ว  กาษร
10. นายพิพัฒน์  ธะภีย์
11. นางสาวภัทรสุดา  บุตรวงค์
12. นางสาวรัตติกร  ฟือสันเทียะ
13. นายวิกรม   พรมเวียง
14. นางสาวศรุตา  เหลาแพง
15. นางสาวศศิธร  อำนาจ
16. นางสาวสุดารัตน์  สุราวงค์
17. นางสาวอณัฐยา   โคตรภู
18. นายเกริกพล  นามประมา
19. นายเฉลิมชนม์  สิงห์น้ำเที่ยง
20. นายเอกนารายณ์  กงยนต์
 
1. นางมณี  ด้วงนิล
2. นางสาวสมหญิง  พุทธศิริ
3. นายศุภชัย  อานพรหม
4. นางปราถนา  บุญนาค
5. นายคำรณ  สงเคราะห์ธรรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สังฆะงาม
 
1. นายวราวิช  อุดพ้วย
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม 1. นางสาวมิ้ม  ฉ่ำศรี
 
1. นางญาตา  ศรีโคตร
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงทิชากร  พันธ์วิทยาศักดิ์
2. เด็กชายอดิสรณ์  วระชินา
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นายเชษฐา  กลิ่นเทศ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  ทรงสิทธิเดช
2. นายพัชรพงศ์  ทิพยนนท์
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวอัมพร  เกิดแสง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกรนารี  ศรีสิทธิการ
2. นางสาวกัญญา  บำรุงผล
3. นางสาวจิดาภา  เหมือยป่า
4. นางสาวจิราภรณ์  บุญชื่น
5. นางสาวบุญยาพร  โรจนทนงค์
6. นางสาวศุทธินี  ปัญญา
7. นางสาวสุชาดา  ปัญญา
8. นางสาวสุทัตตา  คำปลิว
9. นางสาวอาทิตติยา  ลานุสัตย์
10. นางสาวอุมาพร  เมฆทา
 
1. นางสาวพัชรีพร  บุญเพ็ง
2. นางสาวอัมพร  เกิดแสง
3. นายสิทธิโชค  ทองโคตร
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงกนต์รพี  สมพงษ์
2. เด็กหญิงกัณฑิลา  เขียวเขิน
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  วรชินา
4. เด็กหญิงธนัฐชา  รอดอินทร์
5. เด็กหญิงปณิดา  เอี่ยมยัง
6. เด็กหญิงพัชรพร  เที่ยงราช
7. เด็กหญิงพานัดดา  แก้วแสง
8. เด็กหญิงพิชญาภา  แก้ววัน
9. เด็กหญิงภัทรมน  นิลสนธิ
10. เด็กหญิงรัตน์เกล้า  ทองแท้
11. เด็กหญิงวชิตรา  กล้วยหอม
12. เด็กหญิงวรดา  แร่เพ็ชร
13. เด็กหญิงศรัญญา  บุญเพิ่มผล
14. เด็กหญิงสุธิดา  บุญช่วย
15. เด็กหญิงอาริยา  เกตุเพ็ชร
 
1. นายไตรทิพย์  เขียวดี
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กชายคณิศร  อินทร์น้อย
2. เด็กชายธชา  จอนกระจ่าง
 
1. นางอำไพพรรณ  บำรุงนอก
2. สิบเอกสมชาย  เที่ยงดี
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาววราพร  ทาแจ้ง
2. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์นวน
 
1. นายสิทธิพล  แขวงแข่งขัน
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวิชาดา  กองสูงเนิน
 
1. นายเสกสรร  จันทรโชติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวศตบงกช  ธรรมวงษ์ศรี
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงวีรภัทรา  กวยคำ
 
1. นายวิชัย  แก้วสุขศรี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวมุฑิตา  ผ่อนจรุง
 
1. นายทีปกร  อ่างบุญตา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงนุจรีย์  ชัยฤทธ์
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวสโรชา  มั่นต่าย
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรา  อัครวงษ์
 
1. นายเสกสรร  จันทรโชติ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวนิภาวรรณ  คะเชนหาร
 
1. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงยารอนะฮ์  อ้นแต่ง
 
1. นางสุภาภรณ์  จันทร์กลั่น
2. นางรัชชนันท์  งามขำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงปรานต์ทิพย์  อันสนั่น
 
1. นายเสกสรร  จันทรโชติ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายเมธิชัย  เลือดทหาร
 
1. นางอัมพันธ์  สารเดช
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงชุลีพร  ฟักคำ
2. เด็กหญิงลักษิกา  แปลงนารี
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ   โภคา
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  โสระฎา
2. นางสาวจิราวรรณ์  ยงโภชน์
3. นางสาวชุติมา  ลอยเมฆ
 
1. นายพิชัย  นิลนวล
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วงค์คำนา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายอัมรินทร์  แก่นทรัพย์
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รวมสันเทียะ
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กชายชวลิต  น้อยหงษ์
 
1. นายจินดา  จิ๋ววิเศษ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายลัทธพล  เจนวิถี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายฌอน  เพอเรีย
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองสุข
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายนพรัตน์  ผุยมา
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพันธ์
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวรวิภา  จำศรี
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพันธ์
2. นายฌอน  เพอเรีย
3. เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองสุข
4. นายนพรัตน์  ผุยมา
5. เด็กชายภาณุพงศ์  วงค์คำนา
6. เด็กชายลัทธพล  เจนวิถี
7. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิ่นแก้ว
8. เด็กชายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
9. เด็กชายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
2. นายจิรพงษ์  ทับทิมหล้า
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  นาคแก้ว
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ช้างทอง
3. เด็กหญิงชลธิชา  อนุพันธ์
4. เด็กหญิงชื่นนภา  ทองแต้ม
5. นายฌอน  เพอเรีย
6. เด็กหญิงญาราภรณ์  ทองสุข
7. นายนพรัตน์  ผุยมา
8. เด็กชายนภัส  รักษาชอบ
9. เด็กชายปริญญ์  ควรประเสริฐ
10. เด็กชายภาณุพงศ์  วงค์คำนา
11. นางสาวรวิภา  จำศรี
12. เด็กชายลัทธพล  เจนวิถี
13. เด็กหญิงวชิราภรณ์  ปิ่นแก้ว
14. เด็กชายอนุสรณ์  ยิ่งนอก
15. เด็กชายเสกข์  เกตุแก้ว
 
1. นางกุมารี  ทับทิมหล้า
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายนิวัฒชัย  ฉิมมุจฉา
3. เด็กชายปรเมศวร์  วรสาร
4. เด็กชายภัทรพงษ์  คมขำ
5. เด็กชายเสถียรพงษ์  มีสมบัติ
 
1. นายพิพัฒน์  ตันติพันธุ์พิพัฒน์
2. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นายจักรพงษ์  จุสูงเนิน
2. นางสาวณัฐนันท์  จ่ายกระโทก
3. นายพีรวัฒน์  วุฒิศิลป์
4. นายมรรคพล  โยกระโทก
5. นายมานพ  ขันตีทัน
6. นายรวีวัฒน์  ยอดน้ำคำ
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกนกสิริ  ทองแดง
2. นางสาวจณิสตา  โปร่งเมืองไพร
3. เด็กหญิงจวาหะ  สาระสังข์
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  สีหะบุตร
5. เด็กชายจิรโชติ  แพรขาว
6. นางสาวณัฐณิชา  แสงขาว
7. นายณัฐพงค์  ม้าเทศ
8. นางสาวดุสิตา   ธิเขียว
9. เด็กชายธนวัฒน์  นุพันธ์
10. เด็กชายธนัณชัย  รัสมีจันทร์
11. เด็กชายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
12. นางสาวบุญญาภา  เมธาวัชรินทร์
13. นายปกรณ์  แสงทองสุข
14. นางสาวปาริชาติ  กำแพงนิล
15. นายปิยวัฒน์  ถนอมเวช
16. เด็กชายพงศธร  จันทร์ขำ
17. เด็กชายพัชรพล  ถือนูศร
18. นายพิพัฒน์พงศ์  วงษ์สมบัติ
19. เด็กชายฟูรี  สีทำวงศ์
20. นายภัทรพงศ์  เดชจุ้ย
21. นายภัทรพล  แซ่โค้ว
22. นางสาวภัทรภรณ์  ยนตะศาต
23. นายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
24. เด็กชายภาณุทัต  สุดทำนอง
25. เด็กชายภานุวัตร  อินทร์เพชร
26. เด็กหญิงวรรณิษา  เทียบพระ
27. นางสาววรวรรณ  ก้านพูล
28. เด็กชายศรัณย์  มงคลเจริญ
29. เด็กชายสรวิศ  ชายคำ
30. นายสายรุ้ง  พรมชัย
31. นางสาวสุชาดา  ราชวงค์
32. เด็กชายอภิวัฒน์  เรืองสกุล
33. นายอภิวัฒน์  สุยานาง
34. นายอภิวัฒน์  บุญสิงห์
35. นางสาวอมรรัตน์  บุตรดี
36. นายอรรถพล  จงทัน
37. นางสาวอัญธิดา  ผุดผ่อง
38. นางสาวอุษา  งามป้อ
39. นางสาวเพ็ญนภา  พาเกิด
40. นายเอกลักษณ์  กลิ่นทอง
 
1. นายชินกร  โสมภา
2. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
3. นายทศพล  สุโขประสพชัย
4. นางนรินทร  กุญแจทอง
5. นางสาวจิราภา  ป้อมทิม
6. นางกรรณิการ์  หัสนัย
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กชายธนกร  อุณหวิชยานนท์
 
1. นางสมจิตร์  กลิ่นหอม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  เพชรรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงศศิภา  ยศม่าว
 
1. นายธงชัย  เมืองทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาววิภา  อบเชย
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายสงกรานต์  แสงหิรัญ
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาภรณ์  หล้าสุด
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาววิรงรอง  สมศิริ
 
1. นางสาวยุวดี  ทองวัน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กชายปภังกร  ทองอยู่
 
1. นายอนุวัฒน์  พานำมา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อรัง 1. นายเจษฎา  แฝงวัด
 
1. นางสาววันวิสาข์  บุญมี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 1. เด็กหญิงปัฐมาพร  มัชเรศ
 
1. นายวิษณู  ปาเส
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวฐิติกานต์  ขานพรม
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คุ้มสกุล
 
1. นางสาวทิชากร  บุตรมี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายปฏิภาณ  เพชรรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เคี้ยงสมบูรณ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นางสาวนภัสรพี  ผิวเณร
 
1. นายไพโรจน์  ผิวเณร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พันธ์พงษ์
2. เด็กหญิงกมนีย์  วงษ์สุโท
3. เด็กหญิงกรรณิกา  ทวีศรีศักดิ์
4. เด็กหญิงกรรณิการ์  ชาติชนะ
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สายสะอิ้ง
6. เด็กหญิงกัณสุดา  สุระโครต
7. เด็กหญิงกาญจนา  โพธิ์กลาง
8. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ภักดีสมัย
9. เด็กหญิงจิราภรณ์  โพธิราแสง
10. เด็กหญิงชลธิชา  โคมกระโทก
11. เด็กหญิงดลลภา  นาพรม
12. เด็กชายธนาธร  พิรุณสุนทร
13. เด็กหญิงธนาพร  พิรุนสุนทร
14. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทวยศิริ
15. เด็กชายธวัชชัย  ยงยุทธ
16. เด็กหญิงนพวรรณ  ปึกสันเทียะ
17. เด็กหญิงนันทพร  ปิ่นทอง
18. เด็กหญิงบุษบงกช  หลงครบุรี
19. เด็กชายปฏิพัทธ์  วันแก้ว
20. เด็กหญิงปนัดดา  จันทคาส
21. เด็กหญิงผกามาศ  ปลื้มจิตร
22. เด็กหญิงพรนภา  ด่านขุนทด
23. เด็กชายภัทรพงษ์  พิมโยโยง
24. เด็กหญิงมาริศา  ศรีทา
25. เด็กหญิงวิจิตรา  สังข์วงษ์
26. เด็กหญิงวิภารัตน์  ใชยภักดี
27. เด็กหญิงวิยะดา  เกียนต๊ะ
28. เด็กชายวีระพันธ์  สุขโข
29. เด็กหญิงศศิธร  ชนะอินทร์
30. เด็กหญิงศสิณี  ศรีสาวงศ์
31. เด็กชายสมาน  เดขุนทด
32. เด็กหญิงสุทธิดา  ชุมแวงวาปี
33. เด็กหญิงสุปราณี  ภิรมกิจ
34. เด็กหญิงสุภาพร  ทองทาย
35. เด็กหญิงสุภารักษ์  ศิริวรรณ
36. เด็กชายสุรศักดิ์  กิงขุนทด
37. เด็กหญิงอพินยา  ปามี
38. เด็กหญิงอาทิตยา  คำมา
39. เด็กชายเนติพงษ์  บุญเติม
40. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เกิดมงคล
 
1. นายไพฑูรย์  กวยทองเปลว
2. นางสัมฤทธิ์  ป้องศรี
3. นายสุขสันต์  ชัยแสนฤทธิ์
4. นายทีมเขตต์  วจีอรุโณทัย
5. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศักดิ์  บุญใสยัง
6. นายมานะชัย  อุดมเดช
7. นายบุญเยี่ยม  วงษ์ทำมา
8. นายสิทธิศักดิ์  บัวภาเรือง
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงฐินรินทร์  แนวบุตร
2. เด็กชายธิติพัฒน์  ไชยโพธิ์
3. เด็กหญิงปาณิกา  เมธาวัชรินทร์
4. เด็กชายพิษณุ  ฉุนจุ้ย
5. นายภาณุทัต  สุดทำนอง
6. เด็กหญิงภาวิกา  เมธาวัชรินทร์
7. เด็กหญิงลัลนา  ทองสุข
8. นายวสันต์  ยิ้มฉุน
9. นายศรัณย์  มงคลเจริญ
10. เด็กหญิงเภาพงา  สินคงป้อง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกรรณิการ์  แสงแก้ว
2. นางสาวนุชพิน  บุญพึ่ง
3. นางสาวบุญญาภา  เมธาวัชรินทร์
4. นางสาวภัทราภรณ์  ยนตะศาต
5. นายภาคภูมิ  ใหม่จันทร์
6. นายศรันย์  มงคลเจริญ
7. นายสายรุ้ง  พรมชัย
8. นางสาวสุรีรัตน์  ดวงตาปา
9. นายอรรถพล  จงทัน
10. นายเอกลักษณ์  กลิ่นทอง
 
1. นายพรศักดิ์  ศรีพุ่ม
2. นายพีรศิษย์  สิงห์โสภา
3. นายธีระวัฒน์  พันธุ์แสง
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
3. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
4. นางสาวปรารถนา  จันทร์คำ
5. นายวรวัฒน์  ชัยลา
6. นายสุรศักดิ์  ดวงจันทร์
7. นายเสฎฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
8. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฎฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นางสุพิญญา  จันทฤทธิ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แสนอุดม
2. เด็กหญิงนิราภร  ชูจันทร์
3. เด็กหญิงรัตนากร  ทานโสดถี
4. เด็กหญิงวรรณกานต์  พงษ์โคกกรวด
5. เด็กหญิงสุวรรณี  เกิดยืนอยู่
6. เด็กหญิงเกวลิน  ศิลประกอบ
 
1. นางสาวขนิษฐา  คำยอด
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาวธัญญาพร  เยาวเรศ
2. นางสาวประวีณา  เบ็ดสันเทียะ
3. นางสาวพรรณารายณ์  ศรีลาวงศ์
4. นางสาวพัณณิตา  จำปี
5. นางสาวมณฑาทิพย์  พลฤทธิ์
6. นางสาววงดาว  ปาตะละ
 
1. นางสาวณัฏฐชา  คงชัย
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุญญรักษ์วรานุสรณ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ยันกลาง
2. เด็กชายชรินทร  เกตุสันเทียะ
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  วินิจสร
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ยินดี
5. เด็กชายนพชัย  เมธีธรรยาพงษ์
6. เด็กชายปารเมศ  เถื่อนปาน
7. เด็กหญิงพรสุดา  ยรรยงค์
8. เด็กชายภานุวัชญ์  อินทจำปา
9. เด็กหญิงรินรดา  บุญคำ
10. เด็กหญิงวนัชญา  ดาวใส
11. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ปานเกลี้ยว
12. เด็กชายสุวิทย์  กล้าสูงเนิน
13. เด็กหญิงเจนจิรา  แอบหมื่นไวย
14. เด็กชายเจษฎากร  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงเรณุกา  เชิงกลาง
 
1. นายอรรถวุฒิ  แสงบดี
2. นางกฤษณา  แก้วดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกวินนา  ชาญชำนิ
2. นายกัลพกร  ภูวณิชยาพร
3. นายณัฐพล  แก้วยา
4. นายทินกร  บัวตูม
5. นางสาวธนพร  หงษ์เวียงจันทร์
6. นางสาวธารารัตน์  รอดบำรุง
7. นางสาวธิดารัตน์  บุญมา
8. นางสาวปรารถนา  จันทร์คำ
9. นางสาวรัชดาภรณ์  ทรพิมพ์
10. นายวรกานต์  บัวริคาน
11. นายวรวัฒน์  ชัยลา
12. นายศุภกิตต์  ปรีดีวงษ์
13. นายศุภวิชญ์  ปรีดีวงษ์
14. นายสุรศักดิ์  ดวงจันทร์
15. นายเสฎฐวุฒิ  จันทร์แก้ว
16. นางสาวไอรดา  แก้วพิลา
 
1. นายณัฎฐสันต์  ประดับศิลป์
2. นายสิทธิโชค  ทองโคตร
3. นางอัมพันธ์  สารเดช
4. นางเครือวัลลิ์  อยู่เย็น
5. ว่าที่ร้อยโทวีระพงษ์  ยาวะระ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรพรรดิ์  คุ้มเวช
2. นายชัยญาวัฒน์  โสภี
3. นายภัทรพงศ์  เดชจุ้ย
4. นางสาวอมรรัตน์  บุตรดี
 
1. นายทศพล  สุโขประสพชัย
2. นางนรินทร  กุญแจทอง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ทองใบ
2. นายพณพล   เวินเก่าน้อย
 
1. นายรังสรรค์  ทองห่อ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายชนาภิวัฒน์  โสดา
 
1. นางรัชนีกร  ตาลเพชร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นางสาวจักรีนุช  ซาไซ
 
1. นายจำลอง  ขาวอุบล
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุลดิศวิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิรติกร  เหง้าสารี
 
1. นางสาวโยธกา  เกตุเอี่ยม
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวบุณยาอร  อรรถสัตย์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ทองศรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงอารียา  เปลี่ยนแก้ว
 
1. นางทองใส  เขียวดี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายนนทฤทธิ์  มาเนียม
 
1. นางกรรณิการ์  ศรีจันดา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายพงษ์พชร  ตะกรุดแก้ว
 
1. นางสาวปิยพร  ยะตัน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชุติมันต์  พิสิษฐ์ธนาดุล
 
1. นางอนุรักษ์  รอดเกตุ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมอทอดศึกษา 1. เด็กหญิงธณัฎฎา  ทิมหันต์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  คุ้มขัง
3. เด็กชายวุฒิชัย  บุญอินทร์
4. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  กันนิยม
5. เด็กชายอนุชา  อยู่ลอง
 
1. MissOmega,  Jovelyn lauron
2. นางสมจิตร  บุญคล้าย
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวฐานาวี  ศรีวสุธนา
2. นางสาวณัฐนันท์  โสทองเมือง
3. นายธนทัต  อ่อนสละ
4. นายภาณุวิชญ์  วงษ์ประทีป
5. นางสาวรุจิตรา  คำลอย
 
1. นางสาวชาริณา  ศรีเหรา
2. Mr.Daniel  Agyei
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม 1. นางสาวศรวณีย์  กิ่งโคกกรวด
 
1. นายจิีราวิชช์  ชีพา
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจันทิมา  ปิ่นแก้ว
 
1. MissXia  Yang
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวกาญจนาพร  จู๊ดทรัพย์
 
1. MissYaling  Teng
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรบูรณ์การ์เด้นฮิลล์ 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เกตุยา
 
1. Mr.Yoshi  Tsunashima
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงณุสรา  วันดี
2. เด็กชายธันวา  กันคร้า
 
1. นางสาวธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ
2. นางศิรินาฏ  สังข์ธูป
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวสุธาริณี  บัวรอด
2. นางสาวสุภัสสร  แซ่เล้า
 
1. นางศิรินาฏ  สังข์ธูป
2. นางสาวธนาภรณ์  โรจนโรวรรณ
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายจิรวัฒน์   พุ่มชะเอม
2. เด็กชายจิรวัฒน์   จักศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   เจนวิถี
4. เด็กชายธรรมนุรัฐ   สีสวย
5. เด็กชายธีรภัทร์   เกษศรีสังข์
6. เด็กชายสุรสิทธิ์   จันทร์สาลี
7. เด็กชายอภิสิทธิ์   พลหาญ
8. เด็กชายเชิดศักดิ์   ป้องคำสิงห์
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายธาตรี  จันทร์เรือง
3. นายยุทธนา  วงศ์ษา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายกรกช   ธูปทอง
2. นายปราโมทย์   สีทับทิม
3. นายภานุมาศ   สวัสดิ์นะที
4. นายวิชัย ศรี  ชัยโย
5. นายศุภโชค  จงทัน
6. นายอนุภัทร   ราชเจริญ
 
1. นายยุทธนา  นาอุดม
2. นายธาตรี  จันทร์เรือง
3. นางสาวบัวเรียน  ฤทธิ์กล้า
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวณัฐกมล   เสาเมืองทอง
2. นางสาวณัฐธิดา  ศรีจันทร์แก้ว
3. นางสาวธันยพัฒน์   เสาเมืองทอง
4. นางสาวรวิพร  เชื้อสมชาติ
5. นายรัฐพล  มูลทาดี
6. นางสาววราภร  บัวกลอง
7. นายศราวุฒิ  อร่าม
8. นางสาวสุวนันท์  อุดม
9. นางสาวอนัญลักษณ์   หยอยสระ
10. นางสาวเบญจวรรณ   ศรีสงคราม
 
1. นางดวงจิต  บุญกาวิน
2. นางมณี  ด้วงนิล
3. นางสาวสมหญิง  พุทธศิริ
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวณัฎฐา  ยืนยง
2. นายธนากร  เรืองทองธิกุล
3. นางสาวสกุณา  ชื่นโคกสูง
4. นางสาวสุกัญญา  เพชรน่าชม
5. นายเอกลักษณ์  พิเศษ
 
1. นางจุฑารัตน์  ปะวะเน
2. นายธนาวัฒน์  กู่จาน
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นางสาวกนกนุช  พุทธศรี
2. เด็กหญิงชนธิชา  สังกรณีย์
3. นางสาวอติกานต์  ขวัญใจ
 
1. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี
2. นางสาวลัดดา  โลหะทัด
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวลลิตา  ชูมา
2. นางสาวสายธาร  คำหอม
3. นายอนุวัฒน์  ประทุมมินทร์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อิงขนร
2. นางกุลปราณีต  คงเกิด
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงจิรสุตา  เพียรงาน
2. เด็กหญิงณัฐริกา  โพธิ์นา
3. เด็กหญิงสุพัตรา  รักผึ้ง
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อนุเวช
2. นางสาวจินตนา  วันสาร
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวกมลทิพย์  ตาแจ้ง
2. นางสาวชลลัดดา  เหตุขุนทด
3. นางสาวปองพักต์  เพาะปลูก
 
1. นายวุฒิพงษ์  ศรีมูล
2. นางสุนันท์  คุ่ยต่วน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงวิภาวดี  เสี้ยวเส็ง
2. เด็กหญิงศุทธินี  สิงห์โยกาศ
 
1. นายณัฐกานต์  เพชรนิล
2. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กชายระพีพัฒน์  จันทรโชติ
2. เด็กชายเปรมวิทย์  ฟักศรี
 
1. นายวิธวินท์  คำพิชัย
2. นายต่อพงศ์  มีสิงห์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายธรรมนูญ   เกิดมั่งมี
2. นายเชษฐา    คุ้มขุน
 
1. นางสาวพิกุล   ขวัญสูตร
2. นางศิริภรณ์  จุลฬา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. เด็กชายวสก  ใจเอื้อ
2. เด็กชายเอกบดินทร์  วิริรัชน์
 
1. นายณัฐกานต์  เพชรนิล
2. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีเทพประชาสรรค์ 1. นายสิปปกร  เรืองจุติโพธิ์พาน
2. นายอธิป  แสงวิลัย
 
1. นางสาวสริตา  วิทยา
2. นางนวลปรางค์  ข่อสูงเนิน
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายกฤษณ์ชนะ   อินทร์สุข
2. เด็กชายคมศักดิ์  ราชเสนา
 
1. นางสาวเกศราวดี   เจริญสว่าง
2. นางสาวรสรินทร์  จันทา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์   ด้วงพรม
2. เด็กหญิงธัญพร  เพียรใจ
 
1. นางรุ่งนภา  โรจนบุรานนท์
2. นายกฤษณะ  สาลีผล
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงลักษิกา  พันธ์วิทยาศักดิ์
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  รักษาศิล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
2. นางลำแพน  ภู่กันงาม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวทัศนีย์วรรณ   น้อยตา
2. นางสาวเจนจิรา   มีศิลป์
 
1. นายกฤตยชญ์   คลิกคลาย
2. นายไพโรจน์   เดชะรัตนางกูร
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายบัณฑิต  คงชาตรี
2. นางสาวรสสุคนธ์  สีกุด
 
1. นางศิริภรณ์  จุลฬา
2. นางลำแพน  ภู่กันงาม
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ 1. นายณัฐพล  อยู่สอน
2. นายวีรชน  เจริญวานิช
 
1. นายณัฐกานต์  เพชรนิล
2. นายทวีศักดิ์  สินทรัพย์
 
141 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรัชญา  เคี้ยงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงชลธิชา  แป้นจันทร์
3. เด็กชายพลวรรธ  เปลี่ยนศรี
 
1. นางลำแพน  ภู่กันงาม
2. นางสาวเบญจมาศ  ทองนุ่ม
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชนาภา   จำปานิล
2. นายอภิรุจ  สุกใส
3. นางสาวอภิสรา   มณีศรี
 
1. นายพงษ์ศักดิ์   มั่นหมาย
2. นายสาธาร  รวบรัด
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายกฤตพน  ฉัตรวงศ์ทอง
2. นางสาวกุลนันท์  โทอ่อน
 
1. นางศิริภรณ์  จุลฬา
2. นางสาวพิกุล  ขวัญสูตร
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กชายฐญา  ไชยฮะ
2. เด็กชายสมพร  อิงคสิงห์
3. เด็กชายสุทัศน์  โสภาไชย
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายพงษ์ศักดิ์  มั่นหมาย
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายศิวรัฐ  ปาวี
2. นายศุภสิทธิ์  เมืองจันทร์
3. นายเกษมสรรค์  ศรีจันทร์
 
1. นายสาธาร  รวบรัด
2. นายอุนรักษ์  เพชรไทย
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. นายดำรงค์ศักดิ์  แสงเงิน
2. นายรัตนเทพ  บุญหนัก
3. นายเจนณรงค์  สายหลอด
 
1. นายชูชาติ  กลิ่นโกสุม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพชรละครวิทยา 1. นางสาววราพร  ดีบุก
2. นางสาวสุกัญญา  วงษ์เอนก
3. นางสาวเบญจมาศ  พันภูวงษ์
 
1. นางสาวสมควร  ทุยบึงฉิม
2. นายสุรินทร์  บุญสุภากุล
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ตาแสง
2. เด็กหญิงชลิดา  สูงแข็ง
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  หัสโต
4. เด็กหญิงรินรดา  ไชยศรีจันทร์
5. เด็กหญิงอรพรรณ  เพดาร
6. เด็กหญิงเกวลี  ตั้งใจ
 
1. นายกมล  ศรีแก้ว
2. นางสาวศุจินธร  สุพันสร
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นายชาญณรงค์  สิทธิ์ประเสริฐ
2. นางสาวมุกไพรินทร์  ศรีชมชื่น
3. นายวทันยา  ใจชื่นดี
4. นางสาวสุภัสสรา  เอษามี
5. นางสาวสุภาพร  หรดี
6. นางสาวสุวนันท์  บุญเรือง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
2. นางจิตราภรณ์  โกบุตร
3. นายพงศธร  พรมวัง
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สำระชาติ
2. เด็กหญิงปนัสยา  สว้สดิ์รักษ์กุล
3. เด็กหญิงสุพัชชา  เกตุสาคร
 
1. นางสาวภัทรวดี  โกสาวัง
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นายจักรพรรดิ์  คุ้มเวช
2. นางสาวธนวฤนท์  ชอบธรรม
3. นางสาวมินตรา  มาเรียน
 
1. นางนรินทร  กุญแจทอง
2. นายทศพล  สุโขประสพชัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. เด็กหญิงปณิตา  พันธ์พรม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พันธ์พรม
3. เด็กหญิงวรรนิษา  คุ้มครอง
 
1. นายชัยรัตน์  โสภาไชย
2. นางสาวพรทิพย์  ด้วงธิ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไผ่ 1. นางสาวชไมพร  สมสอาด
2. นายพงศกร  เบาสูงเนิน
3. นางสาวสุดาพร  อาจคงหาญ
 
1. นายชูชาติ  แสงภูพาท
2. นายชัยรัตน์  โสภาไชย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวณัชชารินทร์  คงจินดา
2. นายนัฐพงษ์  จินดารัตน์
3. นางสาววิมล   ทองกลิ้ง
 
1. นางสาวอัจฉริยา  เชียงทา
2. นางสาววิริญญา  ฝางแก้ว
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญภิรมย์  จันทร์บุตรดี
2. เด็กหญิงจุฑามณี  ท้าวมะลิ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกื้อกูล
 
1. นางสมฤดี  สุทธหลวง
2. นายวิเชียร  สุทธหลวง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. นางสาวนุ้ยศศิธร  เพ็งสุริยา
2. นางสาวบุศรา  ยิ้มแย้ม
3. นางสาวเกสร  คงคำ
 
1. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางสาวเบญจรัตน์  ดิษเหมือน
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองศรีเทพ 1. เด็กหญิงนีรนุช  ตะกรุดแก้ว
2. เด็กชายภควี  ศรีหาโคตร
3. เด็กหญิงวรรณพร  คำอ้น
 
1. นางมารศรี  ตะกรุดแจ่ม
2. นางสาวจุฑาพร  รัตนา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สมบัติวงษ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ผ่องใส
3. นายมนัส  ศุขประยูร
 
1. นางสมฤดี  สุทธหลวง
2. นายวิเชียร  สุทธหลวง
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าด้วงพิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  พิลึก
2. เด็กหญิงพรปรียา  รักก้อน
3. เด็กหญิงศิริวิมล  ส่งเสริม
 
1. นายรัตนธร  พรหมดี
2. นางแสงมณี  แก่นนาค
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐณิชา  นิลพัฒน์
2. นางสาวสุนิสา  บัวริคาน
3. นางสาวอุไรวรรณ  สุริวงษ์
 
1. นางเยาวลักษณ์  ช่างไม้
2. นางจิตราภรณ์  โกบุตร
 
161 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนัดติการ  พุทธศรี
 
1. นางสาวปัญญาภรณ์  สีดี
 
162 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กชายทวีศักดิ์  สาโนนสูง
 
1. นางลออ  เกตุขุนทด
 
163 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกปรงวิทยาคม 1. เด็กชายตะวัน  สมอุดร
2. เด็กหญิงนภสร  นามวิเศษ
3. เด็กชายสุทัศน์  บัวเถื่อน
 
1. นางลออ  เกตุขุนทด
2. นางนวลนุช  จันทรพิทักษ์
 
164 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุธ  กึ่งกลางดอน
2. เด็กชายเกรียงไกร  พุทธศรี
 
1. นางเปรมฤดี   มีสนุ่น
2. นายอิทธิพล  เปลี่ยนทอง
 
165 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  โพธิ์์สุวรรณ
 
1. นายเกรียงศักดิ์  สังข์บัวแก้ว
 
166 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาสนุ่นวิทยาคม 1. เด็กชายสราวุฒิ  คำสอาด
2. เด็กชายเจริญโชค  ปะกะตัง
 
1. นางเปรมฤดี   มีสนุ่น
2. นางสาวเควิกา  แก่นสงสัย