หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pck41

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณิศา บุญถึงโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสายัณ สุขเกตุโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางพนมพร เพชรอำไพโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางสาวคณิตา บัวทองโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
5. นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางแสงอรุณ เปี่ยมงามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร เหรียญเครือโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางนฤมล สุขศรีแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางกุลิสรา ครุฑหลวงโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางอรสา พันธุ์สดโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางรวิวรรณ พิมพาวะโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางบุษกรณ์ ท้าวทองโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. ดร.สุธาสินี พรมแตงโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางดอกใหม่ ชื่นโพธิ์ชัยโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสุภาภรณ์ แก้วเวชวงศ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางชุติมา พิมพาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศักดิ์ แก้วสารพัดนึกโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวลำไย ทองใบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางทักษวรรณ นวมครุฑโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เจิมปลั่งโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววัชรีย์ อินทะชิตโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุราวรรณ แซ่เด้งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางภุมรี กรุดมหาราชโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปรางทิพย์ ฮอนบุตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสมบัติ เทศขำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางศิวิไล เป้าเพชรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสามารถ ยุราวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ อ่ำอยู่โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญลักษณ์ จุ้ยเรืองโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิตยา ศรีชาติโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิรินทิพย์ ปิยธรรมวิบูลย์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนพวรรณ แซ่ตั้งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุทิน สุขกล่ำโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอุไร มณีโชติโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางจินตนา ทองผดุงโรจน์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายพีรพงศ์ จี่พิมายโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางบุญชอบ สายทองโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นางอมรา ศิริสุนทรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีถิรดล จันทร์เชื้อโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
5. นางจินตนา แพรเขียวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร คุ้มคูณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายสมเจตน์ พันธ์พรมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางประภาพรรณ วงศ์บ้านฉางโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวมนัสนันท์ ภู่หนูโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางอุไร เพ็ชรพงษ์โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ พละกสิกรโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรวรรณ ยินดีโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางสมทรง ยาสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางมาลี คามเกตุโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. นางนิพิศ วิเชียรสรรค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุนทรา คัชมาตย์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
2. นางวลัยพรรณ กมเลศรังสรรค์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางจริยา ฟักเงินโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัยโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางสาวสุภา เสือเขียวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางเปรียววลี ชมประเสริฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสดศรี ชูชีพโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. นางณิชาภา อ่อนน้อมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางกัญญนันท์ พงษ์ประดิษฐโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวพัชรีญา คุ้มจิตรรักษ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวพนิดา สมบูรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภา เสือเขียวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นายประจักษ์ พัฒนพงษ์ศักดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางเปรียววลี ชมประเสริฐโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสดศรี ชูชีพโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางกัญญนันท์ พงษ์ประดิษฐโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางศรีไพร จันทร์ทักษ์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
3. นางสาวพนิดา สมบูรณ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางศศิภา หอมสะอาดโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพัชรีญา คุ้มจิตรรักษ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา มีชูโภชน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางราตรี บุญมีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววรัญญา ปาริจฉัตต์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางศิริวรรณ เมืองเหลือโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางรัชดาภรณ์ ศรีจันทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายทยุทธ์ สาลีจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ ชูชีพโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววาสนา ต่อมยิ้มโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวธารารัตน์ ทับทิมโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ใบยาโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางสาวนพคุณ บุญพระคุ้มครองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางส้มลิ้ม ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกุสุมา แย้มครวญโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางมิ่งขวัญ ศรีสนธิ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
7. นางสาวบุญญรัตน์ สินทรัพย์โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
8. นายนวพล ชัยชนะโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางนิตยา สายแววโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
2. นายโอบบุญ บูรพาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางมุกดา ใจรักษาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายทรงยศ สกุลยาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวยุพารัตน์ ยมจันทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
6. นางปรียาภรณ์ ชาติวรรณโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
7. นางสาวผุสดี กล่อมวงษ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางชัญญานุช สุวรรณ์ทาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางจินดาภรณ์ มากมูลโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมบัติ ฉัตรตระกูลโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางหฤทัย อุดคำมีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวพรเพชร สิงห์สังข์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวณิชกมล มีศิริโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุพรรณี มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปวิตรา ถาวรโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
4. นายวิวัฒน์ ผลประเสริฐโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
5. นางดาว เมืองสองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางรัชนี โสดถานาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวศิริณภา บุญวัฒน์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
3. นางปริณดา จิตตระกูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเสาวนีย์ มูลคำโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
5. นางทัชยา อุดมรักษ์โรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางมณทิรา กันมาโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางกฤษณา พุ่มชาวสวนโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสุวิภา กุศลวงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิฬัชญา เพียรเงินโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางณัฐจิรา คำพันธ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางวาสนา เอี่ยมราคินโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
2. นายณัฐกิตติ์ วันประเสริฐโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุดาทิพย์ พลสวัสดิ์โรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
4. นางสุธิดา เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นายธนพล ถัดทะพงษ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายสราวุธ กิ่งภาพโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายพีระ กล้าวิกรณ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวพจีพร ศรีแก้วโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางสุวรรณา ธงไชยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางงามจิตต์ หน่อมากโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางนิตยา วิลัยรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นางสาวนลพรรณ เทศแก้วโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์กรรมการ
5. นางภัครมัย ด้วงฉุนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายธนพล ถัดทะพงษ์โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาวศิริพร ละน้อยโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสิริกร เมฆโพธิ์โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ดำรงชัยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางนิตยา วิลัยรัตน์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายพีรพงศ์ หมอนทองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร การัณยเกียรติ์โรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
3. นายอิศรา อยู่หว่างโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสมควร องอาจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นางชวนพิศ พรมเภาโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชนี ชูเมืองโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวราภรณ์ เนียมประเสริฐโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ลอสวัสดิ์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววารินทร์ พรหมอยู่โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสมควร องอาจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา ทองดอนพุ่มโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. สิบโทเกียรติศักดิ์ จันทร์ดีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิกร พันธุ์หวยพงศ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายชัยณรงค์ ฉายศรีโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายกรไกร ภูมิไสวโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ พุทธเกษมโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
2. นางจิดาภา อันผาสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไล เขียวพุ่มพวงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางอมรวดี พรหมใจบุญโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นายณัฐพล พุ่มไสวโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายณรงค์ เรืองฤทธิ์โรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
2. นายสุเทพ เมฆโภชน์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกิตติมา พวงสดโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นายนิรุตติ์ หัทยังโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายณัฐพล พุ่มไสวโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายมนตรี เกตุพันธ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางลำใย ด้วงน้อยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสงโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวภัทริน เย็นขันโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายมนตรี เกตุพันธ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางลำใย ด้วงน้อยโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนัฐกานต์ แมนไธสงโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจรรยา ทองชุบโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวภัทริน เย็นขันโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสายลม พุดทรัพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร สารวัตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย หริ่มเทศโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสายลม พุดทรัพย์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์ใจ สมศรีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวเพ็ญจันทร์ อรุณรัตน์โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
4. นางสาวอัมพร สารวัตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายวินัย หริ่มเทศโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสมพร แสงฤทธิ์โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางทิวาวรรณ มะพงษ์เพ็งโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายพินิจ บุญอินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางนงนุช เทียนศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายนิกร อินจันทร์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุลโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิชยา คำอ้อโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
3. นายหฤษฎ์ ไล้สมบูรณ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวคณารัตน์ ศรีมุขโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางธัญญา เกิดรักสกุลโรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์กรรมการ
2. นายพิษณุ มรรณทัตโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางฉวีวรรณ ยิ่งยงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางทิพย์วรรณ นามโสวรรณโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางพรณเรศ พิพิธพรสิริกุลโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวพิชยา คำอ้อโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
3. นายหฤษฎ์ ไล้สมบูรณ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสุภาพร ทัพใหญ่โรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวคณารัตน์ ศรีมุขโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางธีรารัตน์ จุลพันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์พรรณ หอมเจริญโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสมนึก ลือมงคลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
4. นางครองทรัพย์ มณีวรรณโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางทองหยิบ บุษบกโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นางปราณี ดำมินเสกโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางวรรณี สินประเสริฐรัตน์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางเสาวนีย์ สวยสมโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
5. นางศิริรักษ์ แก้วกุลวโรดมโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นางนิษณา วัลลภโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางณัฐตา หอกุลโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุพรรณี รัตนมงคลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายสังวร นิลขาวโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นายบุญก้าน ต่อมยิ้มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางนิตยา อ่อนจันทร์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมควร อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางวิรัลพัชร อังคชูชัยวงศ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นายวัชรพงศ์ มีศรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางฐิตินันท์ สุขสวาสดิ์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางชลธิชา ชูชีพโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางกลิ่นแก้ว อินตาเพ็ชรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายฉัตรชัย สิงสถิตย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายถนอมพงษ์ จันอ้นโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางธีริศรา ชาวสวนโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ เกตุคร้ามโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายสุรพล สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยโทปัญญา ปานลักษณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสิทธิพร เทพนาคินโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
5. นางดริยา คงต่อโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
6. นายวรพงษ์ ประเสริฐศรีโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุขุมพัฒน์ กันธะมาโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
5. นางสาวจิราวรรณ จันทวงษ์โรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายภูวนาท ตระกูลเมฆาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายวีระ สิงหนารถโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวกนกทิพย์ แซ่อึงโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวจิราวรรณ จันทวงษ์โรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายจักรี แสวงศรีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายบุญสม ใจขันธ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายอิสระ บุตรมารศรีโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ นิติสกุลชัยโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายจักรี แสวงศรีโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายไพรัช ทวีเมืองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช ทวีเมืองโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นายวิโรจน์ อานทองโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นายธเนศ โกวิทย์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางขวัญใจ โสภากาศโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นางลักษณา มีนาวงศ์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาววันทนีย์ ปรางทับทิมโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นางพิชยาพัชน์ กลิ่นสายหยุดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวเหมือนฝัน ขาวทรงธรรมโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายจำเริญศักดิ์ สุดคุ้มโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา เพ็งแตงโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นายกฤษณพงษ์ กรรณิกาโรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ วิชนีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรกรรมการ
5. นางสาวเหมือนฝัน ขาวทราธรรมโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจสินทร์ ถมยาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายภูเบศ ภวัตพิบูลโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายพสุธันย์ จูทัยโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประสาร พัฒยาโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายไชยเชษฐ์ วรนุชโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเมตตา พลประถมโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางมัทนพร เลิศวีรศิลป์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเชฐ คงรอดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายสากล ทองประไพโรงเรียนพิจิตรอินเตอร์กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสุวิทย์ มาคำโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางสาววิไลรัตน์ ศรีทองโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
3. นายประพัฒน์ ทัพซ้ายโรงเรียนห้วยยาวพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายรักชาติ นาครัตน์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
4. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
5. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ แสงมณีโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
8. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
9. นายภูเบศก์ เข็มทองโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
10. นายพิสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ุ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นายสิทธิพันธ์ุ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามจุรี ทองคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายยุทธนา เตชรังศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
2. นายสมศักดิ์ โมราสวัสดิ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิษณุ ตุ้มสุวรรณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายนพพร วัฒนพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นายกรกช ภูสำเภาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายนพพร วัฒนพันธุ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. นายปกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพนิดา ศรีสวัสดิ์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายพสิษส์ ทีดีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายบุญเจตน์ เถาสมบูรณ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายปะกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ศรีทิมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายสงกรานต์ พลประถมโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายสิทธิพันธุ์ สุวรรณบัณฑิตโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิเมธ หว่างคีรีโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นายชรินทร์ พลลาโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาวธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
3. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ บูชาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
2. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันวิสาขา บูชาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
5. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาววันวิสาข์ บูชาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางศิริวรรณ สมสกุลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางสาวนฏกร ปิ่นสกุลโรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวงกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ โหมดชังโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกนกวรรณ บุญเสรฐโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางธิดารัตน์ โตเทศโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวดั่งดวงรัตน์ ผลวัฒนะโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
5. นางมะลิวรรณ ฤทธิรอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทราพร สุขศิริโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายชลรวี อ้นอินทร์โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวดั่งดวงรัตน์ ผลวัฒนะโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางสาวสุจิตรา ศรีสุวรรณโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นางมะลิวรรณ ฤทธิรอดโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางศรีวรรณา เรือนแก้วโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นางสาววรรณพร สงแจ้งโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางเรวดี บางมอญโรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา วงโคคุ้มโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ บูชาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางกรกช รุ่งทองโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัชรินทร์ ทิพย์กองลาศโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชรา สุภอมรพันธุ์โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเงินโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายกฤษณ์ ประทุมทองโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
6. นางสาวโสภาภรณ์ มังแก้วโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
7. MissBrenna Heley Fordโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ อนันทปัญญาสุทธิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางเด่นดวง รบสุดใจโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
3. นางสาวณภัทร พูลเส็งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. Mrs.Nancy Palita Raquelโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางบุษกานต์ คุ้มม่วงโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
7. Mr.Ross Watersโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางจิรัฎฐ์ รุ่งเรืองศรีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Adeel Ahmedโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางอารีวรรณ์ แร็พพ์สโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนาวิณี พานิชโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวณัฐสิรี เดชาติวงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนพรัตน์ ทสะสังคินทร์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวลลิตา เนตรแสงศรีโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางจิรภา อินทรขาวโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Ivajae Iruitaโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายบูรณากร จันทรวรชาติโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
4. นางศิริรัตน์ สรณ์สิรินาคะโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางสาวณัฎฐณิชา มีศรีโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
6. นางกัญญา ศรีทองสุขโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุรีรัตน์ ศรีบุตราโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางนุกูล บุญโห้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. Mr.Elvis Eybeโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสกาวเดือน นุใจมาโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางช่อฉัฐ ทิพมาศโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวสุพรรณี บุญเปี่ยมโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางณัฐชยา ขวัญคุ้มโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
7. นางสาววิริยา มาเมืองกลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. MissLoubeth Fuentesโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวชาลิดา คันธิยงค์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาวญานิศา ปานศรีโรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นายประวิทย์ นิลวิลาศโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางจุฑารัตน์ เพ็ชรวิจิตรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
6. นางเตือนใจ คำเผื่อนโรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
7. นางสาวจิราพร พวงไทยโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางจรรยา จิราพงษ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. MissShelma R.Jugarapโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นางปริญญา พงศ์ประเสริฐโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางธนาวดี อินศวรโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพิมพร คล้ายสุบินโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
6. นางธนรัชต์ จันทรสกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
7. นายสุกฤษฎิ์ มณีโชติโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. MissSyrinee Malabonโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา นาคอนุรักษ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางสาววัลลภา ลิ้มกมลทิพย์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
4. นางสิรินาฎ เจาะจงโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางนิตยา ไพรทองโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสุชิรา ใสไหมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวฤทัยรัตน์ ฤทธิ์นุชโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาลี่ องอาจโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐชยาน์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาภร บุญลับโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชราวรรณ มหาวรรณโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาส ริยะขันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. Mr.Reuben Granada Galonโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววริศรา ก๊กมาศโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาลี่ องอาจโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางณัฐชยาน์ แก้วไพฑูรย์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอาภร บุญลับโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
4. นางวัชราวรรณ มหาวรรณโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นางสาวจุฑามาส ริยะขันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. Mr.Reuben Granada Galonโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววริศรา ก๊กมาศโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสุภาพร พิชญ์ภักดีอนันต์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางณัฐธภา ตันติเจริญโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. MissCheng Shuxinโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา มาลีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. MissFan Niniโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ แซ่ตั้งโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสาวชณัฐา พงษ์พิทักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. MissCheng Shuxinโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรุจิรา มาลีโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
6. MissFan Niniโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวอารีย์ แสงพระเวชโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวสุดหทัย ขมินธกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. Mr.Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุดหทัย ขมินธกูลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวสุรีวัลย์ สงวนให้โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายจตุรงค์ นรมัตถ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สะอาดโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจิราพรรณ วิลยะกูลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
6. Mr.Sasaki Hiroshiโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางสมจิตร กุลพัฒน์สุวรรณโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางจิตตนารถ คอประเสริฐศักดิ์โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุภมาศ มโนวชิรสรรค์โรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางสาวพรพรรณ จุ้ยวงศ์โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ เล็กพลอยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
6. นางปริศนา รอดอ่องโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
7. นางขวัญเรือน บุญมาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
8. MissMariz A.Julianโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
9. MissAbilene Marie Kattโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
2. นางยุพิน พวงคำโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวภัสราภรณ์ รู้แสวงโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. Mr.Micheal S.de Veraโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
5. Mr.Robert Alec Fullerโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
6. นางธมนวรรณ ประสารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
7. นางศรีวราภรณ์ เชษฐณรงค์โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวลัฐิกานต์ ฎารักษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายปะกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
8. นายกิตติทัต อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวิชัย ถุงเงินโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายอนันทิราช ลี้สกุลโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นายทวีผล เร่งพลั้งโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นายวิเชียร เทพโสภาโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
6. นายปะกาศิต เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
7. นายมานิตย์ สุวรรณคีรีโรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
8. นายกิตติทัต อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นางประภาศรี เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ขมินธกูลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะณัฐ โพธิษาโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี จอมหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุมาพร เดชจบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางประภาศรี เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางณัฐกานต์ ขมินธกูลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายปิยะณัฐ โพธิษาโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิลาสินี จอมหารโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุมาพร เดชจบโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีนวล ขิระนะโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวิชา สุคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช เพ็งศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางอรสา ศิลปวรณ์วิวัฒน์โรงเรียนเมธีพิทยากรรมการ
3. นางสาวศรีนวล ขิระนะโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวิชา สุคำโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
5. นางนงนุช เพ็งศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. ดร.ริสา ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนบางลายพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ สุวรรณวัฒน์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นางสาวชญาภา ธรรมมาโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางธัญศญา บูรพาโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางศิริวรรณ ชื่นผลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวเชาวนีนาถ อินทมินทร์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิลาวัลย์ จุลพันธ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา แสงสุวรรณโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสะอาด ยังบุญช่วยโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางสาวเบญจมาศ นิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางสาวเบญจมาศ นิลขาวโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
2. นางช่อทิพย์ กองเทียมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา พวงพันธ์โรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นางอำนวยพร ศรีประเสริฐโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
5. นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุลโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
1. นางสุชิรา ใสไหมโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววีรญา เมฆกระจายโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางอรวรรณ จำปาแก้วโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางฐาปนี จวนอาจโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นางสุรีย์รัศมิ์ ชัยสุภาโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
3. นางศรีวราภรณ์ เชษฐนรงค์โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
2. นางเครือมาส คำเขียนโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายทรงยศ สกุลยาโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
4. นางนิพิศ วิเชียรสรรค์โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
1. นางแสงอรุณ เปี่ยมงามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวธนาภรณ์ อินทิรักโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูรโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
1. นางแสงอรุณ เปี่ยมงามโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายชยุตพันธุ์ แจ่มโภคนิษฐ์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวรสสุคนธ์ คุ้มประยูรโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวรสสุคนธ์ อินทิรักโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัยโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณพัชญปภา กิ่งรังสาดโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวพรพรรษา เชื้อวีระชนโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
2. นางเหมือนฝัน บุรกิจภาชัยโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวณพัชญปภา กิ่งรังสาดโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นางนพรัตน์ พันธ์กสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเรือง ชูมลัยวงศ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
4. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นายไพบูลย์ พละกสิกรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชยา แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชยา แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวธีรดา สุภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวสันต์ สุขกมลโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวธีรดา สุภะเสถียรโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
2. นายชัยยะ สว่างวงษ์โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
3. นายภักดี เจริญรสโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
4. นางนภาพร สิงห์ราโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นายณิชพน คุ้มคำโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายไกรวิทย์ รากแก้วโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นายกนกศักดิ์ เนียมสุ่มโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุกัญญา วงศ์น้อยโรงเรียนอนุบาลพุทธชาติกรรมการ
4. นางวารุณี ลิขิตศรัณย์โรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
5. นางพรพิมล เรี่ยมสุวรรณโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสัณห์ชัย สิริปิยานนท์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายไพศาล ศิวเวทพิกุลโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
3. นางสาวกัญญาธร ช้อนไชย์โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
4. นายมาโนชญ์ แสงศิริโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวาลย์ ทองสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชยา แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสมัคร พงษ์พุฒโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางนิรันตรี อาจเอื้อโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวพัชยา แก้วเนตรโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
5. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเรือง ชูมลัยวงศ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวเฉลิมพร เพชรนิลโรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์โรงเรียนแหลมรังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลีโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตรโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอดุลย์ คำตันโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
4. นางสาวสวีณา ปั่นกรวดโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นางสาวพงษ์ลัดดา งอกขึ้นโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นายสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนัยรัตน์ ชัยสุขโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
2. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา หมอกมืดโรงเรียนวังโมกข์พิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุริยา หย่ำวิลัยโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงินโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจตุพร เที่ยงอยู่โรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
2. นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นายสามารถ คำจอโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์โรงเรียนตะพานหินกรรมการ
5. นายศราวุธ ตั้งใจโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายกลยุทธ แก้วบัวดีโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายกิตติวัฒน์ พุ่มพฤกษ์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยวัฒน์ หุ่นวันโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
5. นายอุเทน โค้งนอกโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
6. นางสาวรุจิรา กลิ่นทองโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
7. นางสาวสุตาภัทร สิทธิโสภณโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
3. นายเสรี ปิ่นสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายกมล ช่วยพยุงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นางศุลีพร กล่อมจิตต์โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางศุลีพร กล่อมจิตรโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
3. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
4. นายเสรี ปิ่นสุขโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายกมล ช่วยพยุงโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นายจิรกิตติ์ แสงจันทร์โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
3. นางสาวกนกพร ตระกูลศศิธรโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
4. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นายประเวศ เพ็ชรโตโรงเรียนดงเจริญพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสมใจ คงคะชาติโรงเรียนเทศบาลบ้านปากทางกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ อ่อนผึ้งโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
4. นางสมนึก บุญเปี่ยมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปานทิพย์ กองกันภัยโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทิน หลิมหงษ์พิทักษ์โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
2. นางสมจิตร โครงสร้อยโรงเรียนวังสำโรงวังหว้ากรรมการ
3. นางอุดมพร บูรณกูลโรงเรียนวังกรดพิทยากรรมการ
4. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวพิสมัย คชเขื่อนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา วงศ์คำหล้าโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิสมัย คชเขื่อนโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางอรุณรักษ์ เนียมสวรรค์โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
3. นางจิตรา วงศ์คำหล้าโรงเรียนอนุบาลวชิรกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายเฉวียง ปั้นเพ็งโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธนิตศักดิ์ พันธุ์นวลโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
2. นายภิรมย์ จันทร์สมโรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
3. นายสมชาย อินทะเสนโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
4. นายชาติชาย ด่านประเสริฐชัยโรงเรียนกำแพงดินพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ฉิมปานโรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายเกษม อุไรพันธ์โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
2. นายดรุณ เพ็ชรโตโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นายวัชระ สุขเกษมโรงเรียนวังงิ้ววิทยาคมกรรมการ
4. นายสายัณห์ อ่างบุญตาโรงเรียนวังทรายพูนวิทยากรรมการ
5. นายอเรนทร ฉิมคงโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นายวัชรพันธ์ มีศรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นายวัชรพันธ์ มีศรโรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสมรศรี กาหาโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมเพชร สิทธิน้อยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภู่กันงามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางมนัสชนก นุชมีโรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคมกรรมการ
2. นางสมเพชร สิทธิน้อยโรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศกรรมการ
3. นางสมทรง จันทร์อับโรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยากรรมการ
4. นางพูนทรัพย์ จำนวนโรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยากรรมการ
5. นางทิพประภาพร ภู่กันงามโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงกมล เรืองเพชรโรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศกรรมการ
2. นางสาวนงลักษณ์ นาคเอี่ยมโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่โรงเรียนท่าเสาพิทยาคมกรรมการ
4. นางศุภรา ศิลปธรโรงเรียนหนองโสนพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรจนา ตระการศิริโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ
5. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพเยาว์ ศรีพงษ์โรงเรียนสระหลวงพิทยาคมกรรมการ
2. นางวัลลาห์ สายอุบลโรงเรียนตะพานหินกรรมการ
3. นางกมลรัตน์ มีไชโยโรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุวรรณ เรืองยินดีโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมกรรมการ
5. นายชูชาติ ยืนยาวโรงเรียนสากเหล็กวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย นุใจมาโรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคมกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ทองจั่นโรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหินกรรมการ
3. นายมานพ บุญยิ่งโรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]