หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 044 โรงเรียนวัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 24 46 34
2 015 โรงเรียนกำแพงดินพิทยาคม 52 117 72
3 022 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 22 74 38
4 018 โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม 68 119 91
5 028 โรงเรียนตะพานหิน 83 178 119
6 033 โรงเรียนทุ่งโพธิ์พิทยา 25 46 36
7 023 โรงเรียนท่าเสาพิทยาคม 34 81 51
8 031 โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม 91 203 142
9 014 โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม 95 238 126
10 024 โรงเรียนพิบูลธรรมเวทวิทยา 26 41 33
11 007 โรงเรียนวชิรบารมีพิทยาคม 57 129 88
12 011 โรงเรียนวังกรดพิทยา 25 44 37
13 026 โรงเรียนวังงิ้ววิทยาคม 23 53 37
14 030 โรงเรียนวังตะกูราษฎร์อุทิศ 48 89 67
15 012 โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา 40 71 54
16 021 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 62 93 83
17 017 โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม 76 170 118
18 027 โรงเรียนวันทีสถิตย์พิทยาคม 25 41 33
19 019 โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 34 51 45
20 009 โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม 102 291 167
21 005 โรงเรียนสากเหล็กวิทยา 62 172 96
22 016 โรงเรียนสามง่ามชนูปถัมภ์ 89 183 124
23 006 โรงเรียนหนองโสนพิทยาคม 76 197 117
24 010 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 61 133 99
25 029 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 35 86 55
26 034 โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา 75 154 100
27 008 โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ 55 100 73
28 013 โรงเรียนเมธีพิทยา 34 64 41
29 025 โรงเรียนแหลมรังวิทยาคม 38 73 55
30 032 โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์ 65 135 91
31 057 โรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม 17 31 24
32 038 โรงเรียนบัณฑิตศึกษาลัย 57 117 89
33 056 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 16 31 20
34 035 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 12 16 15
35 037 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 20 30 26
36 042 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 19 47 32
37 049 โรงเรียนหัวเฉียว 6 11 8
38 043 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 5 15 9
39 041 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 36 55 44
40 053 โรงเรียนอนุบาลวชิร 34 96 53
41 050 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 21 42 32
42 045 โรงเรียนบางลายพิทยาคม 47 119 62
43 048 โรงเรียนเทศบาล 2 ตะพานหิน 11 22 15
44 040 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 52 154 74
รวม 1955 4258 2825
7083

ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]