หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 13 - 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายคำพอง สมศรีสุข ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
2 นายชนะ สุ่มมาตย์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
3 นายสุดเขต สวยสม รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
4 นายสิทธิศักดิ์ เขียนแม้น รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
5 นายธวัชชัย เทศขำ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายมานพ เกตุเมฆ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นางพรศจี บุตะวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
14 นายธวัชชัย เทศขำ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
15 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
16 นายมานพ เกตุเมฆ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
17 นายทรงกิต จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
18 นางวรรณี กัลยาณมิตร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
19 นายชาญยุทธ ปั้นเพชร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
20 นายเชาวน์ มาเนียม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
21 นายแปลก เพ็งยอด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
22 นายวณัฐพงศ์ ทองคำ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
23 นายปิยะชัย ภู่จันทร์ดิฐกุล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
24 นายไพฑูรย์ มัญชุวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
25 นายบุญญา คามเกตุ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
26 นายอุกฤษฎ์ จันทฤก กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
27 นายสุนทร เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
28 นายยงยุทธ สุขดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
29 นายอำนาจ ศรีนวล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
30 นายสมชาย ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
31 นายวินัย ยุพจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
32 นายชุมพล สุวิเชียร กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
33 นายทิว มนูญธรรม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
34 นายเกษม ชื่นเทศ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
35 นายสมพงษ์ เนียมถนอม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
36 นางสาววันเพ็ญ กลับกูล กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
37 นายสำราญ เขม้นกิจ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
38 นายปัญญา บุญคง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
39 นายวิรัตน์ ยอดอ่วม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
40 นายวิริศ อิงคนินันท์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
41 นายประสาร เมืองเหลือ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
42 นายวิศาล รอดกำเนิด กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
43 ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลายพิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
44 ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนจังหวัดพิจิตรทุกโรงเรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
45 ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลจังหวัดพิจิตรทุกโรงเรียน กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
46 นายเจน ตาลเลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
47 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
48 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
49 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
50 นายทวี เจริญหุ่น กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
51 นางสาวนิตยา เหรียญวิลาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
52 นางพรศจี บุตะวงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
53 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
54 นางธนพร เอมดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
55 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
56 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
57 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
58 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกลาง  
59 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
60 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
61 นายไพรัช คำเขียน กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
62 นางสาวสุมน ชูประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
63 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
64 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
65 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
66 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
67 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
68 นางพรศจี บุตะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
69 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
70 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
71 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
72 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
73 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการกลาง  
74 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
75 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
76 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
77 นางจิรภา อินทรขาว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
78 นางสาวพิมพ์จันทร์ จิระกูล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการกลาง  
79 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
80 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
81 นางนันทภัสภ์ กลัดแก้ว รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
82 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
83 นางสาวกฤษณา ไทยอู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
84 นางแสงอรุณ เปี่ยมงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
85 นางวิยะดา มรรณทัต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
86 นางอุไร เพ็ชรพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
87 นายสุรพงศ์ เผ่าวิทยานนท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
88 นายพีรพงษ์ จี่พิมาย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
89 นางนิยตา จิราพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
90 นางสุจิตรา ศรีสุวรรณ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
91 นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
92 นางศิริวรรณ ชื่นผล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
93 นางสาวสมบูรณ์ ปัญญาอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
94 นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
95 นางสาวนพวรรณ แซ่ตั้ง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
96 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
97 นายวิศรุติ อินทร์เลี้ยง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
98 นางสาวยุราวรรณ แซ่เด้ง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
99 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
100 นางอรสา พันธ์ุสด กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
101 นางสมบัติ เทศขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
102 นายสมเจตน์ พันธ์พรม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
103 นายทิว มนูญธรรม ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
104 นายสุชิน รัตนมงคล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
105 นายอิษฎ์ นาทะทอง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
106 นายอดุลย์ ศรีหิรัญ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
107 นายสุรชัย ชูชีพ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
108 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
109 นางสุจินดา ศรีสุเมธชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
110 นายนิวัติ รัตนอุดมวรรณา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
111 นางสาวนพรัตน์ เล็กประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
112 นางนภสร สินทร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
113 นายสมคิด คำเขียน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
114 นายธวัช น้อยพันธ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
115 นางนิพิศ วิเชียรสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
116 นางกาญจนา มีชูโภชน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
117 นางณิชาภา อ่อนน้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
118 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
119 นางอุไรวรรณ พิพัฒนกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
120 นายอนัน เดชขุนทด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
121 นายนวพล ชัยชนะ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
122 นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
123 นางสาวสุลัดดา พุ่มดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
124 นายไพรัช คำเขียน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
125 นายฌานวัฒน์ นิ่มสวัสดิ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
126 นางบุญเจือ ดิษฐไชยวงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
127 นายมานพ เกตุเมฆ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
128 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
129 นางสาวรัชนี สุลักษณานนท์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
130 นางนพคุณ ครุฑหลวง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
131 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
132 นางสาวกาญจนา เฟื่องมาลี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
133 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
134 นางสาวจุฬาลักษณ์ ม่วงดิษฐ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
135 นางสาวบุปผา สันตวา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
136 นางวิมล อินทร์ประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
137 นายวีระ ทองโสภา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
138 นางสวนีย์ เพ็ชรพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
139 นางสมบัติ กาญจนารักพงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
140 นางดาว สองเมือง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
141 นางสาวสุรรักษ์ ยังคลัง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
142 นายไสว พิมพ์ลำพา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
143 นางอังคนา จันทรประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
144 นายไกรศร ศิลปวรณ์วิวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
145 นางสาวนงนุช จากปั้น กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
146 นางบุญมี ปินใจ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
147 นางสาวชุดาภา อาจยา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
148 นางวงษ์เดือน ชาญเชี่ยว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
149 นางเรวดี สุขสุภักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
150 นายวรวุฒิ หาญพงศ์เจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
151 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
152 นางวรวรรณ กุณา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
153 นางอัจฉรา ทรัพย์ขำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  
154 นายบุญธรรม อ่อนจันทร์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
155 นายโชคชัย เทพสุริยวงศ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
156 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
157 นางกิ่งฟ้า แสงเทียนฉาย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
158 นางกมลรัตน์ อนันทปัญญสุทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
159 นางอารมณ์ คำดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
160 นางสาลี่ องอาจ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
161 นางจิรัฎฐ์ รุ่งเรืองศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
162 นางจรรยา จิราพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
163 นางสาวศุภนันท์ คิดยาว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
164 นางสุกัญญา ปิ่นสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
165 นางนุกูล บุญโห้ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
166 นางกรกช รุ่งทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
167 นางไพรัชฎา ไทยเที่ยง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
168 นางพรภิมนต์ สิริเศรษฐนนท์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
169 นางสุดหทัย ขมินธกูล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
170 นางสาวอมรรัตน์ แซ่โก กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
171 นางสุรีวัลย์ สงวนให้ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
172 นางสาวนารีรัตน์ จันทร์งาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
173 นางจิรภา อินทรขาว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
174 นายอรรถพร บุญภักดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
175 นางสาวสุขจิตร ไชยูปถัมภ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
176 นางขวัญเรือน บุญมา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
177 นางสาววันเพ็ญ กลับกูล ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
178 นายภิญโญ ขาวพราย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
179 นายสายัณห์ หอกุล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
180 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
181 นายปรีชา เพิ่มศิริกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
182 นายธัมยุทธ นกน้อย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
183 นางสุพรรณี รัตนมงคล กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
184 นางศรินรัตน์ ธนาธิปพงศภัคค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
185 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
186 นางสาวนงนุช เทียนศิริ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
187 นางจิตรา ประสิทธิวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
188 นางสาวชวนพิศ เจริญพร กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
189 นางประมวล เมฆโภชน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
190 นางจันทร์เพ็ญ ทิพยวรรณ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
191 นางลิ้นจี่ พิบูลศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
192 นางศิริรักษ์ แก้วกุลวโรดม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
193 นายนิกร อันผาสุข กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
194 นางฉวีวรรณ ยิ่งยง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
195 นางสาวอมรรัตน์ เจริญทิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
196 นางสุวิิมล อารีจิตร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
197 นายทรงกิต จันทรมณี ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
198 นายปัญญา โสตถานา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
199 นางพรศจี บุตะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
200 นายวิสูตร วุฒิจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
201 นายสมศักดิ์ เปียวัฒน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
202 นางทิพประภาพร ภู่กันงาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
203 นางวิไลลักษณ์ มะลิลา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
204 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
205 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
206 นายบุญลือ จิราพงษ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
207 นายเสรี ปิ่นสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
208 นางสุวรรณ เรืองยินดี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
209 นางสมรศรี กาหา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ  
210 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
211 นายผดุง โมคศักดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
212 นายธนกฤต สิทธิราช รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
213 นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
214 นางมนัสชนก นุชมี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
215 นางจันทร์ทิรา วงศ์วินิตศร รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
216 นายวิรัตน์ แสงดอกไม้ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
217 นางพรศจี บุตะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
218 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
219 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
220 นายณิชพน คุ้มคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
221 นางสาววีรนุช สนประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
222 นางสาวณัฐวิสา สง่างาม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
223 นางสาวกรณิการ์ สุขบัว กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
224 นายณัฐพล ระวิ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
225 นายจิตรกาญ ขำทองระย้า กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
226 นายอาวุธ เพ็งแตง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
227 นางสาวจามรรัตน์ ถุงเงิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
228 นายมาโนชญ์ แสงศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)  
229 นายสุวรรณ วงศ์สิรทัต ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
230 นายผดุง โมคศักดิ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
231 นายอุปถัมภ์ ชื่นโพธิื์ชัย รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
232 นางธนพร เอมดี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
233 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
234 นายรักชาติ นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
235 นางสาวจามจุรี ทองคำ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
236 นางสาวปรีดารัตน์ รัตนาคม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
237 นายยุทธนา เตชรังศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
238 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
239 นางเบญจวรรณ โหมดชัง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
240 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
241 นายทรงกิต จันทรมณี ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
242 นายปัญญา โสตถานา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
243 นายชัยพร ชมประเสริฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
244 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
245 นายชาติชาย สุขล้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
246 นายศักดา ทองรวย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
247 นายเขมชาติ มณีรอด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
248 นายเอกพันธ์ จันอินทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
249 นายธัชพล ครุฑหลวง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
250 นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
251 นางนิตยา อ่อนจันทร์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
252 นางสาวศรีนวล พัดชาวนา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
253 นางสาวสุมาลี รัตนมรรคฉาน กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
254 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
255 นางพนอ กาญจนะ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
256 นางสาวสุภาพร คลังเพชร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  
257 นายมานพ เกตุเมฆ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
258 นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
259 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
260 นางสุนันทา เข็มทอง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
261 นางสุจินดา ศรีสุเมธชัย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
262 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
263 นางสาวสะอาด ยังบุญช่วย กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
264 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
265 นางอรสา พันธ์ุสด กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
266 นายวีระ ทองโสภา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
267 นางอัมพา บุ่ยศิริรักษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
268 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
269 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
270 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
271 นางสุภาพร สุขวิถี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
272 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
273 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
274 นางไพรัช คำเขียน กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
275 นางก่องกัญจ์ ผลประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
276 นางสาวสุมน ชูประสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
277 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
278 นายเฉวียง ปั้นเพ็ง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
279 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
280 นางสุภาพร ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
281 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
282 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
283 นางสาวนพวรรณ แซ่ตั้ง รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
284 นางกมลวรรณ รุ่งเรืองศรี รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
285 นางอรสา พันธ์ุสด รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
286 นางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
287 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
288 นายสมเจตน์ พันธ์พรม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
289 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์  
290 นายนิคม เอี่ยมต่อม ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ  
291 นายวีระ สิงหนารถ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ  
292 นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ  
293 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ  
294 นายเขมชาติ มณีรอด กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายแสง-เสียง และบันทึกการถ่ายภาพ  
295 นายทวี เจริญหุ่น ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
296 นายธัมยุทธ นกน้อย กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
297 นายกมล ช่วยพยุง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
298 นักศึกษาวิชาทหาร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
299 นายจสินทร์ ถมยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
300 นายสมคิด คำเขียน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจราจร  
301 นางสาวนิตยา เหรียญวิลาศ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
302 นายนิกร อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
303 นางจิดาภา อันผาสุข กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
304 นางวัชรา ภักดิ์สุขเจริญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
305 นางจันทนา วิไลเรือง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
306 นางประมวล เมฆโภชน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
307 นายเพิ่มวิทย์ กฤษณาบรรพต กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
308 นางสาวชุดาภา อาจยาทา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
309 นางสาวปัทมา ภูมินทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
310 นางสาวดวงกมล บรรจง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
311 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
312 นางสุกัญญา เทพสุริยวงศ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
313 นางอรพิน ปัณราช ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
314 นางสมรศรี กาหา กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
315 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
316 นางมิถุนา จิตอ่อนน้อม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล  
317 นายประวิทย์ อินทร์ประสิทธิ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
318 นายปุลิ เจ่าสกุล กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
319 นางสาววิสมล จันทรมณี กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
320 นางสาวศิริขวัญ ยอดเพชร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
321 นายศินาจ คำภิรานนท์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
322 นางธนพร เอมดี ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
323 นางสุนันทา ศรีหิรัญ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
324 นางรัตนา ทั่งทอง กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
325 นางธนัญญาณ์ จุลบุตร กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
326 นางพรศจี บุตะวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
327 นางสาวศุภวรรณ ทุนกาศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี  
328 นายวิรัตน์ ศิริอ่อน ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
329 นางสาวพิมพ์จันทร์ จิระกูล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
330 นางสาวเฉลิมพร เพชรนิล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
331 นางสาวลลิตา เนตรแสงศรี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
332 นายโสภณ ไทยอู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
333 นายเอกเทศ เพ็ชรวิจิตร กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
334 นายกลยุทธ แก้วบัวดี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
335 นางสาวกิตติมา พวงสด กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
336 นางสาววรนุช ประดิษฐพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
337 นายจักรกฤษณ์ นุชพ่วง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
338 นางอุไร เพ็ชรพงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
339 นายก้องภพ กองโกย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
340 นางสาวศรีสุคนธ์ สิทธิโชติ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
341 นายไพศาล ศิวเวทพิกุล กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
342 นางสาวกัญญาธร ช้อนไชย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
343 นางสาวปาริชาติ อัตรังสรรค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
344 นายธนกฤต สิทธิราช กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
345 นายไพศาล เชษฐนรงค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
346 นางสาวจัตราภรณ์ ขำทับทิม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
347 นางสาวนพมาศ ผ่องผิว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
348 นายเรือง ชูมลัยวงษ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
349 นางสาวอัจฉริยา เที่ยงอยู่ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
350 นายประพัฒน์ ทัพซ้าย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
351 นางวิภาวรรณ ฤกษนันทน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
352 นายมานพ บุญยิ่ง กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
353 นางสาวคณิตา ปรีการ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
354 นางมุกดา ใจรักษา กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
355 นางธิดารัตน์ สมบูรณ์ศิลป์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
356 นางสาวกิ่งแก้ว เรืองจุ้ย กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
357 นายปิยวัฒน์ หุ่นวัน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
358 นางสาวศิริยุภา ฉิมพาลี กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
359 นางสาวรุจิรา สุดแก้ว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
360 นางสาวสุภัจจิกา จันทน์เทศ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
361 นายพัทธพล นาครัตน์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
362 นางสาวทิวาพร คำสุข กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
363 ว่าที่ร้อยตรีสมพล ปานทิพย์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
364 นางสาวอนุสรา นามั่น กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
365 นายอัสดี สินสวัสดิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
366 นางฐิติยา จันทร์ชัยภูมิ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
367 นางวิไล รุ่งเรืองชัยสิทธิ์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
368 นางสาววนิดา คุณสิน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
369 นางสาวจำลอง สุริวงค์ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
370 นายณัฐพล คล้ายขำ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
371 นางสาวจารุวรรณ จันเลือน กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
372 นางอมรรัตน์ ทองจั่น กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
373 นางสาวกรณิการ์ สุขบัว กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
374 นางสาวณัฐวิสา สง่างาม กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
375 นางสาววีรนุช สนประเสริฐ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
376 นายณัฐพล ระวิ กรรมการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
377 นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
378 นายเรวัตร สุขโอสถ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจัดทำเว๊ปไซด์การลงทะเบียนและรายงานผลฯ  
379 นางจิรภา อินทรขาว ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
380 นางสาวทวีรัตน์ รัชตรุ่งโรจน์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
381 นายสมเจตน์ พันธ์พรม กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
382 นางอังคนา จันทรประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ประสานงาน
นายอนุวัฒน์ มะลิวงษ์ โทรศัพท์ 0850516649 ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]