สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 78 10 0 1 88
2 สระหลวงพิทยาคม 66 17 8 5 91
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 60 21 3 4 84
4 ตะพานหิน 51 14 4 5 69
5 วังโมกข์พิทยาคม 44 13 6 9 63
6 หนองโสนพิทยาคม 43 7 6 8 56
7 สามง่ามชนูปถัมภ์ 38 19 5 7 62
8 โพธิธรรมสุวัฒน์ 36 10 5 5 51
9 เทศบาลบ้านปากทาง 32 11 4 4 47
10 เขาทรายทับคล้อพิทยา 29 18 8 13 55
11 วังสำโรงวังหว้า 27 13 3 9 43
12 สากเหล็กวิทยา 26 17 4 10 47
13 บางลายพิทยาคม 24 6 3 2 33
14 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 23 22 5 5 50
15 วชิรบารมีพิทยาคม 22 12 9 5 43
16 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 20 15 5 12 40
17 กำแพงดินพิทยาคม 19 16 7 6 42
18 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 19 11 7 7 37
19 บัณฑิตศึกษาลัย 19 10 14 5 43
20 เนินปอรังนกชนูทิศ 18 13 5 8 36
21 อนุบาลวชิร 16 11 4 2 31
22 ท่าเสาพิทยาคม 16 6 4 4 26
23 วังทรายพูนวิทยา 15 10 8 4 33
24 อนุบาลพุทธชาติ 15 6 3 6 24
25 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 14 7 2 1 23
26 ทุ่งโพธิ์พิทยา 13 4 5 3 22
27 วังงิ้ววิทยาคม 12 1 2 3 15
28 พิบูลธรรมเวทวิทยา 10 3 3 6 16
29 ดงเจริญพิทยาคม 10 2 4 4 16
30 แหลมรังวิทยาคม 9 11 8 6 28
31 ห้วยยาวพิทยาคม 9 6 7 7 22
32 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 8 9 3 8 20
33 เยาวชนศึกษา 7 9 4 1 20
34 ราษฎร์บำรุง 7 1 2 2 10
35 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 6 7 2 1 15
36 วันทีสถิตย์พิทยาคม 6 4 5 4 15
37 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 5 7 3 2 15
38 ยอแซฟพิจิตร 5 6 1 4 12
39 พิจิตรอินเตอร์ 5 4 2 1 11
40 เมธีพิทยา 4 7 11 6 22
41 วังกรดพิทยา 4 6 5 6 15
42 เทศบาล 2 ตะพานหิน 2 4 2 0 8
43 อนุบาลธรรมศาสตร์ 1 1 0 0 2
44 หัวเฉียว 0 0 0 0 0
รวม 893 407 201 211 1,712