สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 41 (กำแพงเพชร,พิจิตร)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิจิตรพิทยาคม 48 20 7 75 78 10 0 1 88
2 ตะพานหิน 36 12 7 55 51 14 4 5 69
3 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 32 25 16 73 60 21 3 4 84
4 สระหลวงพิทยาคม 30 16 16 62 66 17 8 5 91
5 โพธิธรรมสุวัฒน์ 17 12 11 40 36 10 5 5 51
6 วังโมกข์พิทยาคม 16 14 11 41 44 13 6 9 63
7 เขาทรายทับคล้อพิทยา 14 11 8 33 29 18 8 13 55
8 เทศบาลบ้านปากทาง 12 7 4 23 32 11 4 4 47
9 หนองโสนพิทยาคม 11 10 12 33 42 7 6 8 55
10 สามง่ามชนูปถัมภ์ 10 10 8 28 38 19 5 7 62
11 ท่าเสาพิทยาคม 10 5 4 19 16 6 4 4 26
12 บางลายพิทยาคม 8 10 6 24 24 6 3 2 33
13 บัณฑิตศึกษาลัย 8 10 3 21 19 10 14 5 43
14 อนุบาลวชิร 7 5 6 18 16 11 4 2 31
15 วังตะกูราษฎร์อุทิศ 6 7 6 19 19 11 7 7 37
16 สากเหล็กวิทยา 5 9 13 27 26 17 4 10 47
17 วังสำโรงวังหว้า 5 7 11 23 27 13 3 9 43
18 วชิรบารมีพิทยาคม 5 6 5 16 22 12 9 5 43
19 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 5 5 5 15 20 15 5 12 40
20 วังงิ้ววิทยาคม 5 4 2 11 12 1 2 3 15
21 ห้วยยาวพิทยาคม 5 2 1 8 9 6 7 7 22
22 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 4 9 4 17 23 22 5 5 50
23 เนินปอรังนกชนูทิศ 4 6 2 12 18 13 5 8 36
24 ทุ่งโพธิ์พิทยา 4 4 7 15 13 4 5 3 22
25 แหลมรังวิทยาคม 4 3 6 13 9 11 8 6 28
26 อนุบาลพุทธชาติ 3 4 4 11 15 6 3 6 24
27 วังทรายพูนวิทยา 3 3 5 11 15 10 8 4 33
28 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54) 2 4 4 10 14 7 2 1 23
29 พิบูลธรรมเวทวิทยา 2 4 1 7 10 3 3 6 16
30 ดงเจริญพิทยาคม 2 3 2 7 10 2 4 4 16
31 ราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 7 1 2 2 10
32 พิจิตรอินเตอร์ 2 0 1 3 5 4 2 1 11
33 กำแพงดินพิทยาคม 1 6 10 17 19 16 7 6 42
34 เยาวชนศึกษา 1 4 2 7 7 9 4 1 20
35 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 1 3 0 4 6 7 2 1 15
36 ยอแซฟพิจิตร 1 1 4 6 5 6 1 4 12
37 วังกรดพิทยา 1 1 1 3 4 6 5 6 15
38 โพธิ์ไทรงามวิทยาคม 1 1 0 2 5 7 3 2 15
39 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 0 6 1 7 8 9 3 8 20
40 วันทีสถิตย์พิทยาคม 0 3 2 5 5 4 5 4 14
41 เมธีพิทยา 0 3 2 5 4 7 11 6 22
42 เทศบาล 2 ตะพานหิน 0 0 2 2 2 4 2 0 8
43 อนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
44 หัวเฉียว 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 333 276 225 834 891 407 201 211 1,499